XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00 1                         2     1   1 1         6
01                   1                             1
02                 1     1     1                   3
03 1                   2       1 1   1       1     7
04 1 1             1   1 1                   1 1   7
05           1   1             1     1       1     5
06 1   1 1     1                             1     5
07   1       1       1                             3
08                 1                           1   2
09 1         1             1 1     2             1 7
10         1             1 1                   1   4
11   1                                     1     1 3
12       1             1             1             3
13         1     1                     1 1     1   5
14                       1       1         1       3
15             1 1                   1         1   4
16 1                 1         1   1 1   1   2 1   9
17                       1                         1
18             3           1                   1   5
19       1               1 1                       3
20           1                 1                   2
21             2 1                       1 1     1 6
22     1         1                         1 1 1 1 6
23 1       1       1                               3
24                       1       1             1   3
25                   1 1               1         1 4
26     1         1         1       1               4
27   1         1       2                     1     5
28         1                                       1
29   1       1         1       1               1   5
30       2       1             1 1                 5
31                                     1     1     2
32 1                       1             1       1 4
33                         2     1     1 1 1       6
34       1 1     1 1         1 1   1   1   1 1     10
35                   1         1       1           3
36   1       2       2 1                           6
37                                         2       2
38   1 1       1             1         1     1   1 7
39 1   1           1     1         1     1       1 7
40                 1   2       1   1     1         6
41               3         1             1   1     6
42 1               1           1   1       1       5
43     1       1   1     1             1         1 6
44         1                           1           2
45       1         1   2                           4
46           2 1           1         1     1       6
47       1           1   1       1                 4
48           1 1         1         1               4
49                           1               1   1 3
50                             2         1         3
51                           2           1         3
52     1       1 2   1                         1   6
53       1     1     1           1       1         5
54   1 1 1         1                               4
55     1             1               1             3
56                 1                 1         1   3
57   1           1                               1 3
58                 1                               1
59       1                       1                 2
60 1       1             1       1 2           1   7
61         1             1                         2
62   1     1       1     1                         4
63     1         1               1                 3
64     1     1 1           1             2 1     1 8
65     1           1       1       1               4
66                       1 1                       2
67     1   1           1 1     1     1 1   1 1     9
68     1   1             1         1     1     1   6
69     1 1   1 1                 1   2 1     1     9
70 1                                   1         1 3
71   1             1           1                   3
72               1                           1   1 3
73         2                           1 1 1       5
74         2 1       1       1       2             7
75                   1           1     2       1   5
76                           1                     1
77 1                                             1 2
78       1             1                   1       3
79     1           1                 1             3
80   2   1                   1                     4
81   1       2                   1 1 1     2       8
82       1 1 1 1   1                 1             6
83   1     1         1 2                   1       6
84 1     1                           1             3
85                         2     2 1             1 6
86 1             1   1                             3
87             1     1       2   1                 5
88                                       1 1       2
89 1         2                               1   1 5
90         1                 1                 2   4
91 1                     1                   1     3
92 1                 1       1                     3
93   1   1                 1   1       1           5
94   1 1         1           1 1 1   1             7
95     1                   1       1             1 4
96   1                           1                 2
97                           1 1         1         3
98       1             1               1           3
99                   1     1 1     1           1   5

Tin tức XSVL