XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
Tổng
00   1     1         1 1               1   2         1 1     1   10
01 1             1         1               1                     4
02       1       1 1         1 1         2               1       8
03           1             1 1         1                       1 5
04                               1                               1
05   1         1                       1 1                     1 5
06   1                                   1                   1   3
07                   1   1   1       2 1         1               7
08     1                   1       1                   1         4
09 1     2     1   1                   1                         6
10 1                     1           1     1       1         2   7
11             1                       1           1             3
12                 1             1       1   1       2           6
13     1   1     1               1   1 1 1 1                     8
14       1   1                                           1       3
15                     2     1                           1 1     5
16 1       1     1               1                       1       5
17 1     1 1     1 1       1         2         2 1 1             12
18         1           1               1             1           4
19 1               2                           1                 4
20           1                     1         1       1 1 1       6
21             1                       1           1 2         1 6
22     1     1     1     1                                       4
23             1         1         1         1                   4
24 1           1         1 1                                     4
25   1       1   1   1 1   1       1       1                     8
26     1         1     1     1           1                       5
27           1       2                         1                 4
28   1                       1   1           1   1               5
29   1     1   1               2 1   1     1         1           9
30   1 2         1                                       1       5
31             1   1 1       1                                   4
32         1     1         1     1             1   1 1     1   1 9
33 1           1         1                   1     1           2 7
34   1                       1       1     1             1 1     6
35     1     1                                       1           3
36     2   1 1         1         1 1           1                 8
37                       1   1 1             1       1   1       6
38   1       1       1                             1             4
39         1                             1   1   1               4
40         1               2       2       1     2             1 9
41 2 1                         1   1   1             1         1 8
42           1         1 1                 1       1 1           6
43                   1 1                                   1     3
44               1                       1                       2
45     1       1       1           2     1           1           7
46                                         1               1     2
47 1       1         1           1           1             1     6
48                                   1       1       1       2   5
49                                                     1 1       2
50       1                   1                 1 2     1       1 7
51           1             1               1           1       1 5
52         1   1         1                   1                   4
53         1           1     1 1 1                               5
54             1     1   1     1   1         1             1     7
55   1   1 1   1                     2         1       1         8
56       1         1         1       1   2                       6
57   1       1                         1   1           1       1 6
58     1                             1 1         1       1     1 6
59                             1 1                   1 1         4
60           1   1                           1     1             4
61 2     1               1           1         2                 7
62                     1                     1                   2
63     1           1     1 2                     2           1   8
64               1             1 1   1 1 1     1         1 1     9
65   1   1       1 1 1                         1           1 1   8
66     1 1               1     1                     1   1       6
67 1           1       2           1           1         1       7
68       1                         1 1                     1     4
69   1                     1                   1                 3
70     2 1   1                   1                     1 1       7
71         1       1 1             1                       1     5
72                             1         2       1               4
73             1                                             1   2
74         1                     1               1               3
75           1     2   1                     1 1           1     7
76   1   1 1         1                         1   1   1 2       9
77                   1 1             1     1     1   1     2     8
78             1         1     1         1         2         1   7
79   1                                                 1     2   4
80                                       1       1           2   4
81   1           1 1                                   1   1     5
82                           1           1   1               1 1 5
83     1                 1 1   3   1   2                       1 10
84                           1         1   1           1         4
85                   2       1             2 1                   6
86               1           1     1               1   1         5
87 1         1   1                                 1     1       5
88     1 1                                                       2
89 1                                       1           1     1 1 5
90   1 1   1 1     1   1   1                       1   1   1   2 12
91 1     1       1       1 1     1   1         1   1       1 1   11
92                                               1               1
93                 1       1 1   1                               4
94 1               1   1 1     1       2         1     1         9
95                             1 1 1         1   1               5
96             2             1               1 1   1       1     7
97           1       1           1                       1       4
98       2       1   1   1         1               1             7
99                         1   1                             1 1 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...