XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
Tổng
00 1         1 1               1   2         1 1     1     1     10
01       1         1               1                             3
02       1 1         1 1         2               1               7
03   1             1 1         1                       1         5
04                       1                                     1 2
05     1                       1 1                     1 1 1     6
06                               1                   1       1 1 4
07           1   1   1       2 1         1                       7
08                 1       1                   1                 3
09     1   1                   1                           2 1 1 7
10               1           1     1       1         2         2 8
11     1                       1           1                     3
12         1             1       1   1       2                   6
13 1     1               1   1 1 1 1                       1     8
14   1                                           1               2
15             2     1                           1 1             5
16 1     1               1                       1             1 5
17 1     1 1       1         2         2 1 1                     10
18 1           1               1             1                   4
19         2                           1                 1       4
20   1                     1         1       1 1 1               6
21     1                       1           1 2         1         6
22   1     1     1                                               3
23     1         1         1         1                           4
24     1         1 1                                         1   4
25   1   1   1 1   1       1       1                           1 8
26       1     1     1           1                               4
27   1       2                         1                     2 1 7
28                   1   1           1   1                   1 1 6
29 1   1               2 1   1     1         1           1       9
30       1                                       1               2
31     1   1 1       1                                       1   5
32 1     1         1     1             1   1 1     1   1         9
33     1         1                   1     1           2         6
34                   1       1     1             1 1         1   6
35   1                                       1           1 2   1 6
36 1 1         1         1 1           1                         6
37               1   1 1             1       1   1         1     7
38   1       1                             1                     3
39 1                             1   1   1                       4
40 1               2       2       1     2             1         9
41                     1   1   1             1         1   2     7
42   1         1 1                 1       1 1           1 1     8
43           1 1                                   1         1   4
44       1                       1                               2
45     1       1           2     1           1                   6
46                                 1               1         1   3
47 1         1           1           1             1             5
48                           1       1       1       2         1 6
49                                             1 1               2
50                   1                 1 2     1       1     1   7
51   1             1               1           1       1       1 6
52 1   1         1                   1                           4
53 1           1     1 1 1                                   1   6
54     1     1   1     1   1         1             1       1     8
55 1   1                     2         1       1                 6
56         1         1       1   2                               5
57   1                         1   1           1       1         5
58                           1 1         1       1     1       1 6
59                     1 1                   1 1             1   5
60   1   1                           1     1                     4
61               1           1         2                     1   5
62             1                     1                           2
63         1     1 2                     2           1   1       8
64       1             1 1   1 1 1     1         1 1             9
65       1 1 1                         1           1 1   1       7
66               1     1                     1   1       1   1   6
67     1       2           1           1         1               6
68                         1 1                     1             3
69                 1                   1                 1     1 4
70   1                   1                     1 1               4
71 1       1 1             1                       1     1       6
72                     1         2       1                       4
73     1                                             1         1 3
74 1                     1               1               1       4
75   1     2   1                     1 1           1             7
76 1         1                         1   1   1 2       1       8
77           1 1             1     1     1   1     2         1   9
78     1         1     1         1         2         1           7
79                                             1     2   1       4
80                               1       1           2       1   5
81       1 1                                   1   1       1 1   6
82                   1           1   1               1 1         5
83               1 1   3   1   2                       1         9
84                   1         1   1           1         1       5
85           2       1             2 1                   1     1 8
86       1           1     1               1   1                 5
87   1   1                                 1     1         1     5
88                                                               0
89                                 1           1     1 1 2 1   1 8
90 1 1     1   1   1                       1   1   1   2   1     11
91       1       1 1     1   1         1   1       1 1         1 10
92                                       1                 1     2
93         1       1 1   1                                       4
94         1   1 1     1       2         1     1         1       9
95                     1 1 1         1   1                 1     6
96     2             1               1 1   1       1             7
97   1       1           1                       1               4
98       1   1   1         1               1                     5
99                 1   1                             1 1         4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...