XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
Tổng
00           1   2         1 1     1     1                       7
01               1                                     1   1   1 4
02 1 1         2               1                   1 1           7
03 1         1                       1               1     1     5
04     1                                     1     1             3
05           1 1                     1 1 1           1           6
06             1                   1       1 1 1   1     1 1     8
07 1       2 1         1                                 1       6
08       1                   1                 1 1     1         5
09           1                           2 1 1                   5
10         1     1       1         2         2   1           1   9
11           1           1                       1       2     1 6
12     1       1   1       2                               1 1   7
13     1   1 1 1 1                       1             1     1   8
14                             1                                 1
15 1                           1 1             1                 4
16     1                       1             1                 1 4
17         2         2 1 1                               1   2   9
18           1             1                                   1 3
19                   1                 1         2               4
20       1         1       1 1 1                     1           6
21           1           1 2         1                           5
22                                                   1           1
23       1         1                           1           1 1   5
24                                         1               1     2
25       1       1                           1                 2 5
26 1           1                                             2   4
27                   1                     2 1 1 1               6
28 1   1           1   1                   1 1           1       7
29   2 1   1     1         1           1         1       1       9
30                             1                   1 1       1   4
31 1                                       1         1   1       4
32     1             1   1 1     1   1         1             1   8
33                 1     1           2               1 1         6
34 1       1     1             1 1         1                 1 1 8
35                         1           1 2   1         1         6
36     1 1           1                           1   1       1 1 7
37 1 1             1       1   1         1           1           7
38                       1                                       1
39             1   1   1                             2           5
40       2       1     2             1           1     1     1   9
41   1   1   1             1         1   2                       7
42               1       1 1           1 1       1 1   1         8
43                               1         1       1   2         5
44             1                                                 1
45       2     1           1                   1           1     6
46               1               1         1                     3
47     1           1             1                             1 4
48         1       1       1       2         1                   6
49                           1 1                 1 1             4
50 1                 1 2     1       1     1                     7
51               1           1       1       1 1 1 1             7
52                 1                               1 1           3
53 1 1 1                                   1   2 1       1       8
54   1   1         1             1       1         1             6
55         2         1       1                       1     1     6
56 1       1   2                                             1   5
57           1   1           1       1           1     1         6
58         1 1         1       1     1       1     1           1 8
59   1 1                   1 1             1                     5
60                 1     1                               2   1   5
61         1         2                     1                     4
62                 1                           3         1       5
63                     2           1   1               1   1     6
64   1 1   1 1 1     1         1 1                         1     9
65                   1           1 1   1                   1     5
66   1                     1   1       1   1         1   1       7
67       1           1         1                     1           4
68       1 1                     1                               3
69                   1                 1     1   1               4
70     1                     1 1               1                 4
71       1                       1     1                         3
72   1         2       1                                 1       5
73                                 1         1     1           1 4
74     1               1               1                         3
75                 1 1           1             1   1   1         6
76                   1   1   1 2       1       2       1 1       10
77         1     1     1   1     2         1               1   1 9
78   1         1         2         1                   1         6
79                           1     2   1                         4
80             1       1           2       1             1   1   7
81                           1   1       1 1               1     5
82 1           1   1               1 1               1     2     8
83   3   1   2                       1                     1   1 9
84 1         1   1           1         1                       1 6
85 1             2 1                   1     1                 1 7
86 1     1               1   1                                   4
87                       1     1         1         1             4
88                                                 1         1   2
89               1           1     1 1 2 1   1       1 2       1 12
90                       1   1   1   2   1       1 1           1 9
91     1   1         1   1       1 1         1         1         8
92                     1                 1       1     1         4
93 1   1                                           1             3
94   1       2         1     1         1                         6
95   1 1 1         1   1                 1       1       1 1 1 1 11
96 1               1 1   1       1             1                 6
97     1                       1                           1     3
98       1               1                                       2
99   1                             1 1             1     1       5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...