XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00   1           1   1           1         1       5
01                 1 1               2             4
02   1       1                             2       4
03       1   1   1   1       1     1   1           7
04                   1 1     1 1     1           2 7
05   1                                       1 1   3
06         1                                     1 2
07     2             1           1           2     6
08     1                   1                       2
09           1           1 1   2       1           6
10                                                 0
11       1                 1           1       1 1 5
12                                 2               2
13           1     1 1       1                 1   5
14                     1   1 1 1 1       1     1   7
15     1   1         1     1             1         5
16               1     1           1   1       1 1 6
17                       1         1               2
18                             1       1           2
19   1       1         1                         1 4
20 1                               1   1     1     4
21                       2 1   1       1       1   6
22     1         1               1       1   2     6
23         1                       1             1 3
24                 1 1       1     1           1   5
25   1 1                   1         1             4
26         1                           1           2
27     1   1   3     1                 1         1 8
28   1   2   1     1                               5
29         1       1                         1   1 4
30 2       1 1         1     1       1           1 8
31 1                   1   2     1 1       1     1 8
32                     1                           1
33         2     1                       2         5
34     1     1                         1 1         4
35                             1     1   1         3
36             1                         1         2
37                                                 0
38 1 1     1                   1                   4
39   1       1 1 1             1     1             6
40 1     1                   1                     3
41                   1     1               1       3
42       2   1   2     1                 1   1     8
43               1       1       1     1           4
44   1 1     1 1                         1   1 1 1 8
45     1                 1       1           1     4
46                     1 1                     1   3
47                         1 2   1 1 1   1     1   8
48       1       1                                 2
49     1                   1   1           1       4
50 1   1       1         1 1                   1   6
51         1       1   1 1           1           1 6
52                 1                               1
53           1   1       1       1         1       5
54 1           1                           1       3
55                           1   1             1   3
56         1       1         2           1         5
57             1                     1             2
58     1               1                           2
59                           1 1             1     3
60   1     1     1                       1   1     5
61 1                     1                         2
62   1                         1           1       3
63                 1 1           2 1       1   1   7
64   1 1   1         1                             4
65       2       1           1     2         1     7
66 1           1   1   1   1               1       6
67             1             1                     2
68         1                     1               1 3
69             1                       1           2
70     1   1   1         1           2             6
71       1                         1               2
72               1       1 1                       3
73                             2                   2
74       1   1       1   1   1                     5
75 2                 1               1             4
76               1             1 1                 3
77         1   1   1                     1 1     2 7
78 1     1 1   1     1           1         1       7
79                               1               1 2
80 1 1       1     1   1 2 1   1               1   10
81                         1           1   1 1     4
82       1           1         1 1             1   5
83       1   1     1                   1           4
84                       1       1         1       3
85   1   1   1   1 1                   1   1 2     9
86     1       1   1         2     2   1   1       9
87   2                 1             1             4
88 1     1     1                   1 1             5
89             1                         1   1     3
90       1   1     1                   1           4
91   1             1                 1 1       2   6
92                                       1         1
93                     1                           1
94 1                   1                 1         3
95 2 1                         1     1             5
96                     1   1             1   1     4
97     1         1                   1             3
98     1     1   1 1 2 1                         1 8
99                       1         1       1   1   4

Tin tức XSVL