XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
Tổng
00       1 1     1     1                         1               5
01                                   1   1   1                   3
02           1                   1 1                         1   4
03                 1               1     1                   1   4
04                         1     1               1               3
05                 1 1 1           1               1             5
06               1       1 1 1   1     1 1             1     1   9
07   1                                 1               1         3
08         1                 1 1     1             1         1 1 7
09                     2 1 1                                     4
10     1         2         2   1           1         2         1 10
11     1                       1       2     1                   5
12       2                               1 1   1   1       1     7
13                     1             1     1               1     4
14           1                                                   1
15           1 1             1                   1               4
16           1             1                 1 1     1       1   6
17 2 1 1                               1   2               1     8
18       1                                   1 1   1             4
19 1                 1         2               1                 5
20       1 1 1                     1             1               5
21     1 2         1                           1         1     1 7
22                                 1           1 1 1   1       1 6
23                           1           1 1           1         4
24                       1               1                       2
25                         1                 2       1         2 6
26                                         2       1   1   2     6
27 1                     2 1 1 1                           1     7
28   1                   1 1           1           1         2   7
29       1           1         1       1                 1       5
30           1                   1 1       1       1     1     1 7
31                       1         1   1               1 1       5
32 1   1 1     1   1         1             1     1               8
33     1           2               1 1             1             6
34           1 1         1                 1 1           1       6
35       1           1 2   1         1               1           7
36 1                           1   1       1 1     1   1     1 1 9
37       1   1         1           1                       2   1 7
38     1                                             1     1 1   4
39   1                             2                           1 4
40   2             1           1     1     1             1       7
41       1         1   2                                         4
42     1 1           1 1       1 1   1           1               8
43             1         1       1   2                 1         6
44                                             1 1   2         1 5
45       1                   1           1       1               4
46             1         1                       1 1   2   1     7
47             1                             1       1           3
48       1       2         1                               1     5
49         1 1                 1 1                               4
50 1 2     1       1     1                                       6
51         1       1       1 1 1 1                               6
52                               1 1                 1           3
53                       1   2 1       1                         5
54             1       1         1               1     1         5
55 1       1                       1     1                   1 1 6
56                                         1   1     1           3
57         1       1           1     1           1     1   1     7
58   1       1     1       1     1           1                   6
59       1 1             1                     1 1 1     1     1 8
60     1                               2   1         1     1     6
61 2                     1                     1             1   5
62                           3         1       1       1 1       7
63   2           1   1               1   1                       6
64 1         1 1                         1     1   1             6
65 1           1 1   1                   1             1         6
66       1   1       1   1         1   1       1                 7
67 1         1                     1           1   1         1   6
68             1                                   1           1 3
69 1                 1     1   1                           1     5
70         1 1               1                                   3
71             1     1                                       1   3
72   1                                 1       1 1               4
73               1         1     1           1           1       5
74   1               1                                           2
75 1           1             1   1   1               1 1         7
76 1   1   1 2       1       2       1 1                 1     1 12
77   1   1     2         1               1   1   1 1       1 1   11
78     2         1                   1                   1       5
79         1     2   1                                   1       5
80   1           2       1             1   1           1         7
81         1   1       1 1               1                       5
82               1 1               1     2                   1 1 7
83                 1                     1   1             1 1   5
84         1         1                       1                   3
85                   1     1                 1       2 1       1 7
86     1   1                                   1         1       4
87     1     1         1         1                       1   1 1 7
88                               1         1   1                 3
89         1     1 1 2 1   1       1 2       1       1           12
90     1   1   1   2   1       1 1           1           1       10
91 1   1       1 1         1         1                   1       7
92   1                 1       1     1         1   1     1 1     8
93                               1                 1     1 1     4
94   1     1         1                               1           4
95   1                 1       1       1 1 1 1   1     1         9
96 1   1       1             1                                   4
97           1                           1       1   1           4
98     1                                                     1   2
99               1 1             1     1         1               5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...