XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
Tổng
00 1       1   1   1     1     1       1           7
01 1 1           1               1   1     1       6
02       1 1 3 1     1   1   1                   2 11
03         1               1       1     1         4
04         2   1               1   1         1     6
05 1               1                               2
06   1           1                     1 1 1       5
07                       2                         2
08                 1                               1
09 1                 1               1       1     4
10     1           1               1               3
11   1 1                 1   1     1               5
12                     1                           1
13                         1           2           3
14     1                               1           2
15         1   1                           1 1     4
16   1                       1   2         1   1   6
17       1       1   1     1   1       1   1       7
18                 1           1               1   3
19               1     1               2           4
20 1               1         1           1   1     5
21                 1         1           1         3
22           1   1             1 1           1     5
23                             1                   1
24                       1                       1 2
25                                             1   1
26     1         1                         1     1 4
27   1                   1                     1   3
28       1   1 2 1         2       1               8
29 1             1   1 1     1               1     6
30                   1   1                         2
31       2                 1       1   2   1       7
32     1         1   1                     1   2   6
33         1           1                           2
34 1     1   1 1             1                     5
35 1 1       1         1 1           1   1   1 1   9
36   1 1                       1                   3
37     1             1 1       2 1   1             7
38       1     1                                   2
39                                 2       1       3
40         1       1   2       1 2       1   1     9
41             1 1                   1             3
42 1       1         1               1 3     1     8
43 1       1             1   2   1               1 7
44                         1 1 1                   3
45                 1       2       1               4
46                       1   1                     2
47 1                   1         1   1             4
48 1   1                             1 1         2 6
49 1             1             1         1       1 5
50   1   2                     1   1   1   1       7
51             1                             1     2
52                 1                               1
53                                           1     1
54     1         2                       1         4
55       1       1                   1   1         4
56                                   1             1
57     1     1                     1               3
58           1       1               1   2         5
59   1 1   2       2                               6
60                                             1 1 2
61             1           1 1       1       1     5
62           1                                 1   2
63           1     1 1                   1         4
64                     1 1         1         1     4
65   1                 1 2 1               1       6
66         3       1                     1         5
67           1             1             1 1 1     5
68   1                             1       1       3
69   1           1 1             1 1               5
70     1                   1     1                 3
71   1         1           1                       3
72 1   2 1         1         1                 1   7
73                                       1 1 1 2   5
74                           2                     2
75           1       1         1           1   2   6
76       1             2                     1     4
77 1 1                     1         1           1 5
78                   2   1   1               1 1 1 7
79   1   1 1 1   1     1         1                 7
80                 1                     1     1 2 5
81                           2                     2
82 1     1   1                         2           5
83   1 1   1 1 1                             1     6
84       1     1     1 1           1               5
85                                                 0
86                     1         1   2             4
87           1   1         1               1     1 5
88   1         1                 2   1             5
89   1               1     1       1       1     1 6
90 1   2           1             1     1           6
91     1 1       1             1   1 1             6
92                                       1       1 2
93       1     1         2                         4
94 1     1                           1           1 4
95         1 1 1       1       1 1                 6
96                     1       1           1       3
97             1                 1             1   3
98                   1     1   1   1     1     1 1 7
99                   2   1                         3

Tin tức XSVL