XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
Tổng
00     1                 1               2         4
01 1                       1                       2
02                 1                               1
03                 1     1                     1   3
04     1               2 1                 2     1 7
05       1               1         1       2       5
06           1     1   1             1   1         5
07           1                 1 1 1         1   1 6
08       1         1 1     1     1           1     6
09                                       1         1
10         2         1         1       1           5
11 1                                               1
12   1   1       1                                 3
13               1                   1       1 1   4
14                           2           1     1 1 5
15     1                               1           2
16 1 1     1       1   1 1       1                 7
17               1                 1         1     3
18 1 1   1                           1   1         5
19   1                                           2 3
20     1               1                     2 2   6
21   1         1     1     1                       4
22   1 1 1   1       1                             5
23           1               2                     3
24                                 1             1 2
25 2       1         2                           1 6
26       1   1   2                 2   1     1     8
27               1                 1       1     1 4
28       1         2         1 1             1     6
29             1               1               1 1 4
30       1     1     1     1     1             1   6
31           1 1                         1     1   4
32     1               1         1 1 1             5
33       1                           1       1     3
34 1           1           1 1                     4
35         1                               1   1   3
36 1     1   1     1 1 1 1                         7
37               2   1                           1 4
38         1     1 1     1               1     1   6
39                   1 1                     1     3
40             1       1       1   1 1             5
41                       1             2           3
42     1               1       1 1                 4
43           1                             1       2
44   1 1   2         1             1         1     7
45     1                   1     1                 3
46     1 1   2   1           1         1           7
47 1       1                   1             1     4
48               1                 1           1   3
49                       1           1             2
50                                                 0
51                                             1   1
52         1                 1   1         1       4
53                     1       1 1 1               4
54     1     1             1   1 1                 5
55                 1 1                             2
56   1     1             1 1     1     1 1         7
57     1     1   1         1           1   2       7
58 1                                               1
59   1 1 1     1     1         1       1           7
60         1     1         1 1       1 1           6
61   1             1             1       1         4
62   1       1 1             1   1                 5
63                                 1   1 1     2   5
64   1   1             1                           3
65           1                                 1   2
66   1                             2               3
67   1   1         1                   1       1 1 6
68       1           1   1 1 1     1   1 1   1     9
69               1       1     1                   3
70                         1                       1
71                 1           1                   2
72   1 1               1   1         2 1         1 8
73 1           1               1           1 1     5
74                                   1             1
75         1 1                   1         1       4
76             1     1         1               1   4
77 1   1 1       1 1                               5
78             1       1   1     1       1         5
79             1       1     2                     4
80           1                     1   2   2       6
81                     1                           1
82                 1 1   1                       1 4
83 1             1 1   1                           4
84 1                         1   1   1       1     5
85 1       2 1       1   1   1               1     8
86   1         1                       1           3
87             1   1 1           1   2             6
88   1                     1         1   1 2 1     7
89 1       1               1                     2 5
90 1           1         1     1             1     5
91             1         1     1         1         4
92   1   1     1 1                 1           1   6
93       1     1 1                   1     1       5
94         1                   1 1                 3
95 1   1     1             1           1   1     2 8
96                       1     1                   2
97     1   1           1   1 1                   1 6
98                 1                 1   2         4
99     1                 1   2       1   1         6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...