XSKT Bạch thủ TV Cầu XSTV
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00       1           1         1     1 2   1       7
01                   1     1         1         1   4
02   1 1   1                         1             4
03   1                   1   1         1           4
04                                 1       1       2
05     1                       1                   2
06           1       1         1             1     4
07           1 1                   1     1         4
08   1   1                 1                     2 5
09   1 1     1             1   1             1     6
10         1       1     1                         3
11                           1           1     1   3
12     1   1       2                             1 5
13   1 1     1 1                     1             5
14   1     2           1             1       1     6
15           1         1           1         2     5
16           1   1                                 2
17                     1                     1   1 3
18                         1     1         1       3
19       1 1     1         2                   1   6
20 1       1 1 1       1                 1         6
21     1     1       1   2             1           6
22   1                           1               1 3
23                                       1   1     2
24       1         1                               2
25               1                       1         2
26 1   1             1 1       1 1           1     7
27                           1     1   1       1 1 5
28       1                                     1   2
29           1 1                 1 1     1         5
30       1                             1   1 1     4
31         1                   1                   2
32           1           2   1   2                 6
33     1         1   1       1                     4
34 1           1             1           2     1 1 7
35             1               1     1 1           4
36                                   1             1
37         1                 1         1 1       1 5
38   1                     1     1 1             1 5
39             1 1         1       1 1     1 1   1 8
40                           1                     1
41   1   1                       1     1 1         5
42   1   1       1                   1             4
43                                               1 1
44 1     1             1 1                         4
45     1             1                 1           3
46                                                 0
47 1     1       1 1     1 1       1     1         8
48   1   1   1     1   1                         1 6
49                                   1         1   2
50         1   1 1 1             1   1             6
51     1                               1       2   4
52                 1     1     1                   3
53     1         1 1         1             1     1 6
54           1   1 1           1   1   1 1     1   8
55     1       1     1     1       1               5
56         1                   1   1       1       4
57       1               2 2         1     1   1   8
58                                         1 1     2
59         1           1       1       1           4
60                     1     1       1         1   4
61 1                                               1
62 1       1         2 2 1     1 1       1         10
63                                         1       1
64     1             1 1       1   1         1     6
65     1   1     1         1                       4
66       1                 1     1       1         4
67                           2 1       1       1   5
68                 2           1 1                 4
69                                           1     1
70             1                           1 1     3
71                   2                             2
72 1           1 1   1             1               5
73             1     1             1         1     4
74                             1 1 1 1     1   1   6
75           1         1 1   1                   1 5
76         1   1 1                     1 1     2   7
77               1 1                               2
78   1             1                               2
79       1                   1     1       1       4
80 1 1     1   1   1     1 1 1               1     9
81 1         1         2         1   1             6
82   1                         1       1     1     4
83 1 1             1     1                         4
84   1 1                           1   1       1   5
85           1               1                     2
86                     1   1     1               1 4
87 2                       1               1       4
88                 1       1 1   1               1 5
89   1   2   1 1               1                   6
90 1                                     1 1       3
91 1 1                 1                           3
92           1 2                     1             4
93 1   1         1       1         1       1       6
94                   2   1       1         1       5
95 1     1       1     1               1   1 1   1 8
96     1         1           1   1                 4
97         1         1               1             3
98     1 1 1 1 1                               1   6
99 1             1 1     1           1   2       1 8

Tin tức XSTV