XSKT Bạch thủ TV Cầu XSTV

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
Tổng
00                   1     1           1                 1       4
01     1           1     1                             2         5
02   1             1                   1 1     1   1         1 1 8
03       1 1   1 1     1   1           1             1         1 9
04                                   1                   1 2     4
05   1       1   1           1     1 2                 1 1 1     10
06                             1       1 2 1   1 1               7
07                 1       1 1           1       1               5
08 1       1               1                                 1   4
09   1       1         1                                     1   4
10     1             1           1                   1           4
11   1   1   1   2   1   1             1                       1 9
12   1                         1   1                             3
13     1 1   2           1                         1 1         1 8
14             1 1           1           1                   2   6
15 1     1                 1             1   1       1           6
16 1         2   1 1 1         1   1         1   1         1     11
17         1 1                         1       1     1           5
18   1         1               1       1   1     1               6
19               1                                   1   1       3
20   1                         1   1                 1           4
21                     1       1                     1   1     1 5
22     1                         1           1 1           1   1 6
23           3                 1     1     1     1               7
24 1               1                           2     1           5
25     2   1             1       1       2               1 1     9
26               1           2         1     1   1               6
27       1     1 1     1 1         1   1               1         8
28                 1   1 1                   1 1                 5
29 1               1                 1                 1         4
30       1 1                   1 1       1   1     1             7
31 1   1       1 1     1                 1 1                     7
32       1                         1                       2     4
33         1   1               1     1         1                 5
34                   1                   1               1 1     4
35   2       1     1                     1     1     1     3     10
36                                                             1 1
37 1                                       1           1 1     1 5
38 1                   1               1   1     1               5
39                             1           1             1     1 4
40     1       2       1         1     1   1           2         9
41                                   1   1     2             1   5
42         1             1                             1         3
43 1     1   1               1                       1     1     6
44     1         1   1                                           3
45                                                   1 1         2
46     1                         1   1             1             4
47                   1 1             1                     1     4
48 1     1                             1           1             4
49         1           1     1   1           1 1   1 1   1 1     10
50                   1       1     1 1       2   1         1 1   9
51                 1       1   1                             1   4
52               1         1       1       1             2   1   7
53             1     1           1         1             1       5
54       1               1                   1           1     1 5
55                 1                                             1
56                 1                                             1
57   1                 1                   1   1                 4
58                   1   1 1     1         1 1   1               7
59 1           1   2 1     1 1           1       1 1         1   11
60                   1       1   2       1         1 1       1 1 9
61                           1   1 1                   1         4
62     1 1 1 1         1 1 1     1 1       1       1     1       12
63 2   1   1               1   1   1   2                     1   10
64   1                     1 1     1                     1     1 6
65                       2 2     1                           1   6
66   2   1                           1         1 1   1         2 9
67         1                           1                     2   4
68 1   1         1 1               2                           1 7
69                                                 1             1
70                       1 1     1         1                     4
71   1                   1     1                 1               4
72         1     1             1       1     1       1           6
73                             1   1 1             1             4
74                           1       1 1   1                     4
75       1             1                                       1 3
76 1             1     1   1 1     1 1                         1 8
77       1                     1         1   1     1             5
78   1 1                       1 1 1     1   1     2   1         10
79         1                               1   1   1             4
80                     1 1   1   1   1       1   1               7
81                   2       1               1 1                 5
82                 1 1                                 1         3
83     1   1   2         1           1       1               1   8
84           1 1               1                             1   4
85       1     2                           1                     4
86         1         1 2                                         4
87         1 1     2                           2   1       1     8
88 1     1                                       1     2 1       6
89 1   1                                             1           3
90       1             1                   1     1 2 1           7
91     1   1         2   1 1       1                           1 8
92       1   1                       1   1             1         5
93   1       1   1               1                       1       5
94   1 1         1           1                         1   1     6
95 1           3   1                 1       1   1               8
96         1     1           1         1         1               5
97                                                               0
98                                               1               1
99   1                   1 1                           1     1   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...