XSKT Bạch thủ TV Cầu XSTV

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
Tổng
00                 1                 1   1 1                     4
01 1                   1     1 1   1               1           1 7
02       1     2       1                         1             1 6
03     1 1 1     1 1       1                         1 1   1 1   10
04                           1                                   1
05         1       1         1     1   1   1     1       1   1   9
06         1   1     1     1                                     4
07 1   1   1   1             1         1                       1 7
08                   1 1     1     1 1 1       1       1         8
09           1                     1         2   1       1       6
10   1       3   1                                 1             6
11 1   2                 2               2       1   1   1   2   12
12                             2           2     1               5
13                       2           1             1 1   2       7
14               1         1     1     1                   1 1   6
15             1                       1       1     1           4
16 1           2       1         1     1 1     1         2   1 1 12
17 1               1             1 1                   1 1       6
18     2         1     2     1                   1         1     8
19 1                                   1                     1   3
20   1     1 1 1   1               1             1               7
21     1             1                 1                         3
22                                         1 1     1             3
23       2     1                 1                       3       7
24 1       1         1           1     1       1               1 7
25     1 1                           1 1           2   1         7
26                         1 1   1 1 1                       1   6
27       1   2 1 2             3                     1     1 1   12
28                 1                   2   1                   1 5
29       1           1   1               1     1               1 6
30       1     1     1     1         1     1         1 1         8
31       2           1     1                 1 1   1       1 1   9
32     1                       1                     1           3
33                     1         1 1   1     1         1   1     7
34               1 1 1       1     1                             5
35               1                   1           2       1     1 6
36       1                                                       1
37     1         1     1               1       1                 5
38 1               2     1       1 1     1 1   1                 9
39                                 1                             1
40                   1     1 1           1 1       1       2     8
41 1             1                                               2
42           2   1         2   1                       1         7
43                             1         1     1     1   1       5
44               1       1 1         1             1         1   6
45   2             1                 1                           4
46       1                                         1             2
47       1       1                         1                     3
48     2                                       1     1           4
49                     1 1     1           1           1         5
50   1               1 1       1                                 4
51                               1           1                 1 3
52                       1                                   1   2
53 1 1         2               1         1 1               1     8
54       1           1 2 1 1 1         1             1           9
55         1       1 1   1                                     1 5
56           1                     2                           1 4
57 1 1     1               1                     1               5
58                               1 1                             2
59                           1       1         1           1   2 6
60 1 2                       1           1                       5
61   1     2         2                     1 1                   7
62                                                 1 1 1 1       4
63         1       1                       2   2   1   1         8
64     1             1   1               1       1               5
65   1                             1 1                           3
66             1   1             1   1           2   1           7
67                     1                     2         1         4
68   2   2                 1                   1   1         1 1 9
69     1     2           1       1   1   1   1                   8
70                     1 1                 1 1                   4
71   1       1   1       1   1       1           1               7
72         1   1                           1           1     1   5
73     1     1     1                                             3
74                             1       1 1                       3
75                       1           1               1           3
76           1         1                 1     1             1   5
77             1     1     1     1           1       1           6
78           1   1     1 1     1 1       1       1 1             9
79     1 1                       1     1 1             1         6
80 1   1                   1   1                                 4
81                 1 1         2 1   1                           6
82   1       1     1       1                                   1 5
83     1   1                                       1   1   2     6
84 1 1           1 1         2 1 1     1                 1 1     11
85         1           1                             1     2     5
86   1     1 1                               1         1         5
87                                   1                 1 1     2 5
88                 1               1           1     1           4
89 1                                           1   1             3
90       1       1                                   1           3
91         1                 1             1       1   1         5
92 1 1     1                 2           1   1       1   1       9
93 1                       1     1           1   1       1   1   7
94                     1           1         1   1 1         1   6
95               1                             1           3   1 6
96             1                             1         1     1   4
97 1                     1 1       1 1   1                       6
98         1                                 1                   2
99             1     1                           1               3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...