XSKT Bạch thủ TV Cầu XSTV
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
Tổng
00         2 1   1   1               1 1       1   8
01       1             1               1           3
02                           1             1     1 3
03   2   1         1     1 1 1             1       8
04         1     1 1           1     1             5
05 1   1         1       1               1       1 6
06     1             1     1               1       4
07         1   1         1     1 1                 5
08   1     1                                     1 3
09                     1       1   1         1     4
10                     1         1 1               3
11           2                                     2
12         2         1 1                           4
13 1 1                 1         1                 4
14             1       1   1                   1   4
15                   1     1 1                     3
16           1       1               2 1           5
17               1     1                 1 1   1 1 6
18                       1       1                 2
19   1                                     1       2
20                 2           1   1         1     5
21 1       1 1 2                           1       6
22       1             1     2                 1   5
23           1   1     1           1       1 1 1 1 8
24 1                     1             1 1       1 5
25     1 1       1               1       1         5
26 1   1   1     1                                 4
27                                   1 1         1 3
28     1 2 1   1   1       1           1           8
29       1         1 1         1             1 1   6
30                 1             1       1         3
31 1                     1     1                   3
32         1                     1           1     3
33           1             1                       2
34                           2       1             3
35   1                                     1       2
36             1       2         1   1             5
37             1           1                   1   3
38                           1                     1
39           1       1           1                 3
40             1 1       2       1             1   6
41 1                               1               2
42 1   1         1       1                         4
43           1         1   1   1       1       1   6
44         1     3           1                     5
45 1       1     1 1                   1     1   1 7
46     1       1         1   1       1         1   6
47                   1                     1 2 1   5
48 1 2           1 1               1               6
49   1           1 1                   1           4
50     1         1         1     1     1           5
51                                 1   2 2   1 1 1 8
52       1   1     1 1                 1           5
53                         1         1             2
54   1   1   1                     1               4
55   1         1                 1       1         4
56       1                 1   1     1             4
57 1     1         2                           1   5
58     1 1         1                     1   1     5
59                     1                           1
60                                 1         1     2
61 2           1     1   1 1 1     1     1       1 10
62   1     1                             1 2       5
63           2 2         1 1     1             1   8
64 1 1 1 1   1       1         1 1               1 9
65                   1             1               2
66   1   1 1 1     1 1                     1 1     8
67 1               1 1   1                         4
68     1     1 1       1           1     1     1   7
69 1                           1     1   1         4
70     1                     1 1     1             4
71 1                   1 1     1 1                 5
72                         1         1   1       1 4
73                                 1         1     2
74                     1                           1
75     1                       1       1       1   4
76                           1                     1
77   1                 1             1           1 4
78                       1 1                   1   3
79         1                               1 2   1 5
80     1                       1                 1 3
81                             1   1 1 1           4
82       1       1   1   1         1 1     1 1     8
83     1           1         1             1       4
84   1   1           1     1               1       5
85           1               1                   1 3
86     1       1     1             1               4
87               1                         1       2
88 1           1           1       1         1     5
89     1       1             1   1   1 1           6
90   1 1     1           1         1               5
91                   1         1                   2
92                                                 0
93       1 1                 1       1             4
94                         1     2     1 1         5
95       1         1     1             1           4
96             1                               1 2 4
97   1                 1                 1         3
98         1                 1 2         1 1       6
99                                       1   1     2

Tin tức XSTV