XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
Tổng
00 1     1 1 1       2                           1 7
01                                 1         1     2
02                 1 1                             2
03     1           1             1   1             4
04       2 1                   2   3   1 1         10
05         1                                       1
06 1                     1       1   1     1       5
07                 1                 1             2
08       1   2     1                       1 1     6
09   1       1       1   1   1             1       6
10                 1   1             1             3
11   2 1       1 1           1       1 1   1     1 10
12 2             1               1         1       5
13       1 1                 1             1 2     6
14         1       1     1     1             1     5
15   1 1               1       1 1             2 1 8
16       1               1           1             3
17                     1                   1 1     3
18     1           1     1     1                   4
19                               1   1           1 3
20   1 1                   2           1           5
21       1                                     1   2
22             2                   1     1     1   5
23             1                   1               2
24           2 1                                   3
25     1         1 1   1   1 1       1 1 1       1 10
26         1       1         2 1         1 1   1   8
27 1       1   1                                   3
28                     1                         1 2
29             1     1             1               3
30 1                   1                           2
31                         1             1         2
32 1                 2         2                   5
33             1   1 1                   1         4
34                         1                   1   2
35       1                   1         1           3
36                   1 1               1         1 4
37                   1   1                         2
38         2   1 1     1     1           1   1     8
39     1                             1 1           3
40   1 1 1       3   1 1 1         1 1             11
41 1     1           1                 1           4
42           1         1                 1       1 4
43                     1           1               2
44                 1     1 1 1                     4
45           1         1     1             1       4
46     1                   2 1   1                 5
47 1                   1               2       1   5
48   1                 1           1   1           4
49               1         1           1 1         4
50       1               1                 2       4
51         1 1   1       2   1 1               2   9
52                         1     1             1 1 4
53               1       1   1   1       1   2     7
54   1                       1               1 1   4
55                                                 0
56 1           1       1   1     1                 5
57                 1   1                         1 3
58         1                               1   1   3
59       1   2 1               1               1   6
60 1                 1               1             3
61 2       2             1     1       1           7
62         1     1 1 1           1 1 1     1   1   9
63   1 1       1             1 1     1 1           7
64         1                         1 1           3
65                       1               1     1 2 5
66     1   1   1 1       1 1   1 1           1     9
67 2     1   1 1         2     2   1             1 11
68   1                 1   1         1   1   1     6
69     1                 1 1                     1 4
70                                   1     1       2
71                                                 0
72                                             1   1
73           1       1         1                   3
74         1                       1               2
75     1     1                                     2
76     1         1           1         1           4
77     2     2                             1   1   6
78       1                     1         1 1 1   1 6
79   1   1 1     1         1 1     1         1     8
80                 1             1       1         3
81               1         1               1       3
82                               1       1         2
83       1     2                   1             1 5
84   1                                   1         2
85     1                           1               2
86       1           1               1           1 4
87 1         1       2           1       1         6
88 1         1         1                           3
89   2                           1                 3
90               1         1                       2
91   1 1         1 3         1         1     1     9
92 1     1                                         2
93   1                           1                 2
94             1           1             1 1 1     5
95   1                             1   1       1 1 5
96                             1   1               2
97             1   1                               2
98   1                                       1     2
99               1               2   1       1     5

Tin tức XSCT