XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
Tổng
00         1   1 1       1                         4
01   1   1                       1 1   1       1 1 7
02 1           1       1     1       1             5
03     1           1 1     1   1   1               6
04       1             1     1                 1   4
05               1 1               1           2 1 6
06           1                   1     1           3
07 1 1                 1         1   1   1 1   1 1 9
08                                     1           1
09 1 1     1     1                   1       1     6
10           2                           1 1       4
11                               1     1         1 3
12                                                 0
13   1     1             1                         3
14             1           1     1 1   1   1       6
15     1     1     1     1     2 1                 7
16                           1     1     1 1 1 1   6
17 1         1               1         1           4
18     1     2   1                           1     5
19 1                       1   1                   3
20   2   1         1       1               1 1   1 8
21                   1   1                 1     1 4
22 1 1             1                             1 4
23         1 1                                 1 1 4
24           1         1     1   1       2 1       7
25 1   1   1 1 1               1                   6
26     1           1           1         1     1   5
27               1 1                               2
28             1           1       1       1   1 1 6
29   1         1 2                 1 1             6
30                                           1     1
31             1                   1               2
32             1       1       1                   3
33 1   1               1           1 1       2     7
34             1   1                             1 3
35           1         1             1     2       5
36   1     1                 1       1           2 6
37 1   1                 1 1   1   1               6
38       1         1             1 1           1   5
39       1       1     1                           3
40                         1                       1
41             1                                   1
42                         1   1         1         3
43 1     1         1     1   1                     5
44   2     1             1               2     1   7
45                         1       1 1 1           4
46   1                         1     1             3
47                             2             1   1 4
48       1 1   1   1 1     1         1     1 1     9
49 1         1   1 1   1       1 1       1         8
50             1                 2                 3
51             1 1 1                       1 1     5
52                     1             1       1   1 4
53         1                   1                   2
54       1       1 1       1       1               5
55       2     1     1                         1   5
56   1 1             1     1       1           1   6
57                                                 0
58       2               1           1             4
59   1                 1       1                   3
60       1                   1                     2
61       1     1     1   1   1                     5
62                                           1     1
63     1                             1 1           3
64                   2 1 1       1 1   1 1         8
65                 1 1                       1     3
66         1       1         1         2           5
67                   1                       1   1 3
68     2       1 1                       1 1   1   7
69     1                     1                   1 3
70           1         1           1     1         4
71     1   1                   1   1               4
72   1                 1                           2
73           1       1       1                     3
74 1                                 1             2
75                   1   1   1                     3
76       1             1         1                 3
77     1 1       1           1   1     1     1     7
78           1       1   1   1   1 1           1   7
79     1   3                               1       5
80 1 1   1           1                           1 5
81 1             1                   1 1 1     1   6
82                                       2         2
83                     1 2 2           1           6
84         1     2     1                           4
85   1         1         2 1     1         1       7
86     1   1     1           1   1       1   1     7
87 1         1 1     1                     1       5
88     1               1   1         1 1   1       6
89                   1         1         1   1 1   5
90   1                       2                     3
91 1       1 1                                     3
92           1       1                 1           3
93         1       1                   1   1       4
94                         1                       1
95                                   2             2
96                                               1 1
97     1         1 1       1   1 1                 6
98       1           1   1                         3
99 2                     1             1     1 1   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...