XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
Tổng
00 1 1         1 1 1               1     1       1 8
01 1         1     1               1       1     1 6
02             1           1                       2
03             1       1                           2
04                                         1       1
05                       1       1     1   1 1     5
06 1           1       1       2                   5
07   1                     1                 2     4
08     1         1           2 2             2     8
09 1   1                 1       1           1     5
10   1           1 1     1               1         5
11     1         1                                 2
12 1     2                         1           1   5
13             1               1   1 1         1 1 6
14     1     1                       1             3
15       1   1         1         1         2       6
16         1 1         1 1           1             5
17 1                 1           1         1   1   5
18 1     1     1 1   1 1           1   2 1 1     1 12
19       1         2   1   1       1               6
20     1                         1                 2
21     1                     1   1     1 1   1     6
22                                   1   1 2       4
23       1 1         1     1                 1 1 1 7
24           1               1 1                   3
25   2 1     1   1               1 1               7
26                           1                     1
27 1                   1 1               1       1 5
28 1 1           2   1       1   1   2 1           10
29   1                   1       1                 3
30         1       1       1               1     1 5
31   1     1                             1 1     1 5
32         1           1                 1         3
33 1               1             1                 3
34   1 1                                           2
35   1 1                                     1 1   4
36                         1                 1     2
37     1         1                                 2
38       1       1         1 1     1   1           6
39       1               1           1             3
40     1 1                 1 1 1     1   1     1   8
41             1 1   1   1 1                       5
42 1         1                       1             3
43         1     1     1 1               1     1   6
44                   1     1   1                   3
45   1   1                   1         1           4
46                     1         1   1             3
47                                               1 1
48           1           1                         2
49   1     1               1     1     1 1         6
50 1                               1           1   3
51   1                 1 1                 1       4
52   1                                             1
53         1 1                           1 1   1   5
54         1             1 2         2             6
55           2       2                             4
56             1       1               1 1       1 5
57     1 2     1                                 1 5
58         1   1   4               1       1       8
59             1   2                               3
60     1                 1   2 1   1           1   7
61 1     1             1                   1     1 5
62                     1     1   1             1   4
63                   1                       1   1 3
64               1             1                   2
65 1     1   1                     1     1         5
66           1     1       1     1       1         5
67               1           1     1             1 4
68       1           1   1             1       1   5
69 1         1               1       1             4
70             1     1         1       1       1   5
71         1 1   1 1                       1   1   6
72                                                 0
73               1   1         1   1         1     5
74         1       1           1     1 1           5
75 1     1               1   1                     4
76                           1           1   1     3
77                       1                     1   2
78 1       1                             1     1   4
79     1   1 1           1           1             5
80                     1   1     1         1       4
81             1   1 1   1     1       1           6
82         1                 1             1       3
83   1           1                             1   3
84         1         1               2             4
85   1       1 1                       2           5
86     1 1                     1       1     1     5
87             1           1 1         1         1 5
88                     1           1 1 1     1 1   6
89     1   1 1         2           2               7
90         1       1                         1   1 4
91                         1     1 1             1 4
92             2 1             1                   4
93                   1                       1     2
94   1               1         1 1                 4
95     1             1                       1     3
96             1                         1         2
97       1           1           1               1 4
98 1                                               1
99   1 1                   1   1                   4

Tin tức XSCT