XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
Tổng
00       1                         1               2
01             1                     1             2
02       1             1   1               1   1   5
03 1             1   1     1                   1   5
04                               1       1         2
05 1       1         1         1     2       1 1 1 9
06 1                     1 1 1 1     1     1       7
07     1   1                           1       1   4
08   1                             1       1       3
09               1   1 1 1     1         1         6
10     1 2         1                               4
11       1               1   1                     3
12             1             1                     2
13   1                   1           1     1       4
14 1       1                       1               3
15                                           1   2 3
16 2               1         2                     5
17       1                                   1     2
18         1     1               1                 3
19     1     1 1   1 1 1 1   1           1         9
20         1 2                                     3
21   1         1               1 1         1       5
22           1             1                   1   3
23                     1         1                 2
24   1   1       1         1                       4
25             1 1         1     1         1     1 6
26 1                                               1
27     1       1     1                 1 3   1     8
28   1   1             1           1 1     1       6
29             1   1 1 1           1               5
30 1           1   2     1       1     1       1   8
31   1                               1             2
32                     1                   1 2   1 5
33 1 2                         1   1 1 1           7
34   1             1       1   1 1   1 1 1         8
35                           1                     1
36           2             1                   1   4
37                           1 1           1       3
38     1 1   1   1                     1         2 7
39     1   1     2                       1     1   6
40     1                 2             1           4
41         1 1               1 1                   4
42   1                           2                 3
43           1           1               2     1 1 6
44                             1                   1
45 1                                               1
46           1           1       1             1   4
47     1               1     1 1     1             5
48                             1   1               2
49                     1               1 1 1   1   5
50 1         1                                     2
51   1                           1 1 1 1         1 6
52     1   1             1               1     1   5
53             1   1             1     1           4
54               1     1               1     1   1 5
55           1     2           1 1   1             6
56 1         1   1   1               1       1 1   7
57     1                                     1   1 3
58   1   2     1     1       1   1         1       8
59           1     1     1       1                 4
60           1     1       1 1         1           5
61       1       1       2 1                 1     6
62   1                 1   1                   1   4
63 1   1       1                           1       4
64   1             2                     1         4
65         1     1       1   1     1             1 6
66                 1               1 1             3
67 1     1 1   1       1 1                 2       8
68     1   1 1               1                     4
69   1               1         2     1           1 6
70         2         1               1       1     5
71                     1                     1     2
72               1   1       1     1     1       1 6
73 1                                   1           2
74                         1                 1     2
75         1       1               1   2           5
76           1                   1                 2
77             1     1 1       1             1   2 7
78     1 1       1         1       1               5
79                                 1               1
80                         1                       1
81             1                           1   1 1 4
82           1                                 1   2
83     1             1               1     1       4
84               1   1   1                         3
85                   1                       1     2
86         1   1     2 1     1             1       7
87   1                 1                           2
88       1     1   2           1 1 1   1           8
89       1             1 1             1           4
90               1   1                   1   1     4
91 1                   1     1           2         5
92     1         1             1 1   1         1   6
93 1           2           1 1     2               7
94                         1                   1 1 3
95   1     1                             1         3
96               1                           1     2
97 1   1   1               1           1           5
98   1 1                   1   1           1 1     6
99     1 2 1                       1               5

Tin tức XSCT