XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
Tổng
00 1 1         1                                     1     1     5
01               1                                               1
02                   1                     1 1         1         4
03   1               1                       1                   3
04         1 1   1     1       1   1                   1       1 8
05 1 1                                                   1       3
06       1 2     1                     1     1   1           1   8
07         1 1     1                 1                 1         5
08   1   3         1   1     1                           1     1 9
09 1                 1                 1                 2   1   6
10     1     1           1       1         1 1       1           7
11         2   1                 1             1 1         1     7
12                                                               0
13         1       1       1 1 2     1                           7
14     1         1                   1                           3
15                 1       1             1                       3
16             1       1         1             1     1 1         6
17                   1           1 1                             3
18   1     1 1                   1 1     1       1               7
19             1           1 1             1 1   1 1       1     8
20                   1                                           1
21 1         1 1 1                   1                         1 6
22             1   1 2   1 1                         1           7
23         2                                                     2
24 1 1                                                       1   3
25     1           1   1                       1   1       1 1 1 8
26                   1                                   1       2
27 1     1               1       1   1             2             7
28                     1           1       2               1 1 1 7
29                                     1 1     1     1           4
30               1       1         1 1             1         1   6
31                       1                               1       2
32   1       1         2     1           1             1   1     8
33           1 1   1               2     1             1         7
34   2                   1                                     1 4
35             1             2         1 1   1                   6
36                                                               0
37                       1     1 1       1       3             1 8
38                         1 1   1           1     1     1       6
39     1 1                           2           1     1         6
40     1 1     1                         1 1 1   2   1   1 1     11
41       1   1         1                   1                 1   5
42 1           1                           1       1       1     5
43     1     2                     1                 1 1   2     8
44 1   1                                     1               1   4
45                 1 1   1                 1     1               5
46               1           2                       1           4
47         1   1         1     2       1   1       1 1           9
48 1       1                   1   1             1           1   6
49                                       2     1   1 1           5
50             1           1                                     2
51     1           1   1 1   1       1 1               1         8
52     1 1     1                                   1   1   1     6
53               1   1     1 1   1   1     1               1     8
54                         1 1         1 2     1           1   1 8
55     1                             1     1                   1 4
56     1     1                                                 1 3
57                 1                     1     1                 3
58 2         1                   1                       1     1 6
59               1                 1 1                           3
60   1                     1         1   1                       4
61               1     1 1         1         1       1 1     1 1 9
62 1       1                 1                                   3
63       1 1         1               1   1             1         6
64             2 1 1                     1         1           1 7
65 1   1             1 1       1   1   1                       1 8
66   1     1                           1                 1       4
67   1     1               1               1   1             1   6
68                                           1 1     1       1   4
69           1   1               1           1       1           5
70 1       1                   1           1       1   1         6
71                   1         1   2                             4
72       2                     2 1     1     1         1 1       9
73             1     1 1                     1   1             1 6
74               1 1     2 1                   1                 6
75       1                 1   1       1 1     1 1   2           9
76       1         1         1 1   1   1                 1   1   8
77 1   1     1   1     1   1         1           1           1   9
78     1 1     1               1             1 1   1         1   8
79                                     1   1                     2
80                                                               0
81     1             1                               1   1       4
82   1                                 1       1 1     1 1 1     7
83   1 1           2 1   1           1     1 1     1 1     1     12
84                                           1 1     1     1     4
85           1           1 1     1 1   1           1     1       8
86                                 1   1                 1       3
87   1   1       1         1                   2             1   7
88 1             1   1           1                         1     5
89       1                   1     1   1           1       1     6
90 1         1     1         1   1                               5
91             1               1                                 2
92 1               1 1 1       1                   1             6
93   1           1               1         1                   1 5
94     1                                       1                 2
95                     2     1                                   3
96   1 1               1     1   1   1       1   1 1     1   1   11
97                         1           1                       1 3
98   1     1           1 1 1               1   1 1     1         9
99       1   2   1 1     2 1   1 1   1   1             2 1   1 1 17

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...