XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
Tổng
00   1                                             1
01                       1 2                       3
02     1                           1               2
03                         1                     1 2
04             1                 1 1     1       1 5
05 1             1             1     1       1   1 6
06   1                   1         1         1   1 5
07                     1   1             1       1 4
08               2   1 1                 1       2 7
09   1         1         1     1           1       5
10                   1               1             2
11                           1                     1
12         1               1 1           1         4
13     1                                         1 2
14     2   1       1             1       1 1   1   8
15     1   1                                       2
16         1                                       1
17           1     1                         1     3
18 1         1           1                         3
19   1             1         1                     3
20                         1   1               1   3
21 1                               1       1       3
22           1           1   1     1 1           1 6
23               1                                 1
24         1     2                               1 4
25             1                                   1
26                   3 1 1   1         1   1 1 1   10
27 1     1                                         2
28       1 1         1                     1       4
29             1                 2                 3
30               1                     1 1 1   2   6
31                     1     1       1       1     4
32             1   1   1     1     1           1   6
33   1                                             1
34 1       1             1                 1       4
35               1                 1     1         3
36 1             1         1   1                   4
37               1           1           1   2     5
38     1 1               1           1     1 1 1   7
39 1   1                         1 1 2       1     7
40                   1         1                   2
41   2   1         1         1   2             1   8
42                   1 1       1 1   1           1 6
43                 1       1 1                     3
44     1   1                   1                 1 4
45 1 1   1       1     1               1           6
46             1   1                       1       3
47       1         1                     1         3
48   1         1 1             1                   4
49         1             1     2                   4
50       1         1 2                     1       5
51       1 1   1             1   1 1         1 1   8
52         1       2       1                       4
53 1                                               1
54   1         1             2     1         1     6
55     1     2                   1   1 2           7
56 1     1   2           1                         5
57       1         1                 1             3
58   1                           1         1   2   5
59               1                                 1
60                     1     1       1             3
61           1 1       1 1   1                     5
62     1                           1       1       3
63           1           1               1         3
64                   1           1         1       3
65 1 1                   1             1 1         5
66 1   1                 1                   1     4
67     1                 1     1     1 1         1 6
68         1 3 2     1       1     1               9
69                                                 0
70 1       2 1   1             2   1   1           9
71                                                 0
72 1         1     1       1 1     1               6
73   1   1   1       1         1 1     1   1 2     10
74   2 1       1     2 1               1       1   9
75             1                     1         1   3
76 1               1       1       1 1 1       1   7
77 1       1               1                       3
78       1       1   2 1                 1         6
79     1     1   1     1   1           1 1         7
80             1                       1           2
81                       1       1     1   1 1   1 6
82 1                                               1
83       1       1                                 2
84                                       2         2
85         1                   1   1               3
86     1   1         1 2             1       1     7
87                                     1   1   1   3
88           1             1   1 1               1 5
89                 1   1       1     1             4
90       1     1           1                       3
91                 1       1               1     1 4
92   1                   2         1 1 1 2   1     9
93     1 1     1       1               1         1 6
94       1   1         1         1                 4
95     1           1   1                   1   1   5
96             1 1 1                   1     1 2   7
97       2 1                   1 1 1               6
98   1                     2 1   1   1           1 7
99 1 1 1                                 1         4

Tin tức XSCT