XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
Tổng
00     1                   1   1 1       1         5
01   2     1 1       1   1                       1 7
02   1             1           1       1     1     5
03                     1           1 1     1   1   5
04             1         1             1     1     4
05             1                 1 1               3
06   1 1                     1                   1 4
07 1               1 1                 1         1 5
08             2 1                                 3
09       1       1 1 1     1     1                 6
10                           2                     2
11               1                               1 2
12       1                                         1
13     1             1     1             1         4
14 1       1     1             1           1     1 6
15 1 1         1 1     1     1     1     1     2 1 11
16   1   1                                   1     3
17         1       1         1               1     4
18                     1     2   1                 4
19                 1                       1   1   3
20                   2   1         1       1       5
21       1 1                         1   1         4
22 1       1       1 1             1               5
23     1                   1 1                     3
24   1   1                   1         1     1   1 6
25       1         1   1   1 1 1               1   7
26 1 1                 1           1           1   5
27       1   2 1                 1 1               6
28                             1           1       2
29                   1         1 2                 4
30     1                                           1
31                             1                   1
32           1                 1       1       1   4
33     1           1   1               1           4
34                             1   1               2
35 1           1             1         1           4
36                   1     1                 1     3
37               1 1   1                 1 1   1   6
38                       1         1             1 3
39   1           1       1       1     1           5
40                                         1       1
41             1               1                   2
42         1                               1   1   3
43                 1     1         1     1   1     5
44     1   1         2     1             1         6
45           1                             1       2
46                   1                         1   2
47 1           1                               2   4
48         1             1 1   1   1 1     1       7
49               1 1         1   1 1   1       1 1 8
50   1       1 1               1                 2 6
51                             1 1 1               3
52 1 1                                 1           3
53               1         1                   1   3
54             1         1       1 1       1       5
55       1               2     1     1             5
56               1   1 1             1     1       5
57                                                 0
58   1     1     1       2               1         6
59       1   1       1                 1       1   5
60 1           2         1                   1     5
61   1 1                 1     1     1   1   1     7
62               1                                 1
63                     1                           1
64     2                             2 1 1       1 7
65 1 1                             1 1             4
66     1                   1       1         1     4
67     1   1                         1             3
68 2     1 1           2       1 1                 8
69                     1                     1     2
70 1         1               1         1           4
71     1     1         1   1                   1   5
72                   1                 1           2
73     1 2                   1       1       1     6
74     1           1                               2
75 1     1       1                   1   1   1     6
76   1     1     1       1             1         1 6
77           2   1     1 1       1           1   1 8
78       1                   1       1   1   1   1 6
79     1 1             1   3                       6
80 1           1 1 1 1   1           1             7
81           1     1             1                 3
82             1                                   1
83     1   1                           1 2 2       7
84           1             1     2     1           5
85   1     2     1   1         1         2 1     1 10
86     1 1   1         1   1     1           1   1 8
87           1     1         1 1     1             5
88           1         1               1   1       4
89 1       1                         1         1   4
90           1       1                       2     4
91 1 1             1       1 1                     5
92                           1       1             2
93 1     1     1           1       1               5
94         1                               1       2
95   1           1                                 2
96             2                                   2
97       1             1         1 1       1   1 1 7
98         1 1           1           1   1         5
99                 2                     1         3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...