XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
Tổng
00 1               1                               2
01         1               1                       2
02       1                         1               2
03         1               1       1             1 4
04                 1                   1         1 3
05 1                 1                     1       3
06   1       1     1                     1         4
07       1             1 1 1       1         1     6
08     1                 1       1                 3
09             1       1   1   1     1         1   6
10     1       1 2         1         1 1     1     8
11     1   1   1 1                               1 5
12       1                 1   1               1   4
13 1   1   1       1   1 1 1 1 1     1             10
14   1       1                                     2
15           2     1                               3
16 1             1   1             1         1     5
17       1 1               1         1             4
18                 1         1                     2
19                   1   1       1     1 1     1   6
20   1 1                                     2 1   5
21           1               1       1             3
22 1                                   1           2
23 1 1     1 1       1                             5
24             1   1 1 1     1     1             1 7
25   1             1                   1           3
26           1 1   1                               3
27                                         1       1
28   1                                             1
29             1                                   1
30   1           1                             1   3
31     1               1       1 1             1   5
32     1             1             1               3
33 1                   1             1 1           4
34       1                                     1   2
35         1         1   1                         3
36                     1   1           1       1   4
37     1           1   1 2                 1 1     7
38 1                   1         2       1       1 6
39 1                                 1       1   1 4
40                               1 1       1   1 1 5
41       2               1                         3
42 1         1 1                                   3
43       1     1                   1 1       1     5
44           1 1               1                 2 5
45   1                   1   1 1       1       1 1 7
46         1                   1     1             3
47   1                     1 1             1       4
48       1       1                       1         3
49   1   1             1           1 1   1     1   7
50             1   1           2     1   1       1 7
51                           2 1 1                 4
52     1   1     1   1                             4
53   1       1     1   1   2     1   1             8
54         1                                       1
55     1     1           1     1                   4
56         1                 1         1   1       4
57             1 1           1     1   1           5
58           1                   1       1   1     4
59     1     2       1           1                 5
60         1                 1 1   1   1           5
61             1   1     1                         3
62     1       1   1 1   1                 1 1     7
63                   1         1         1     1   4
64   1                 1 1     1           1       5
65                                   1       1     2
66     1     1   1                           1 1   5
67                   1 1     1       1 1       1   6
68             1 1                       1 1       4
69   1   1       1       1       1     1 1   1     8
70     1         1 1               2   1 1       1 8
71   1     1                     1       1     1   5
72   1 1         1         1 1   1 1   1           8
73 1               1                         1     3
74           1 1 1     1                         2 6
75 1             1             1 1       1         5
76                                       1         1
77           1                     1     1 1       4
78               1       1     1 1     1           5
79         1                                 1     2
80                                 1 1   1         3
81                                           1     1
82 1 1                 1   1           1       1   6
83                     1     1           1 1   1   5
84           1         1                           2
85     1           1             1         1     1 5
86       1 1               1             1         4
87 1           1     1     2 1 1                   7
88       1     1                 1   2             5
89                 1     1   1             1   1   5
90   1   3 1   1             1                     7
91       1           2               1     1       5
92                           1               2     3
93         1                   1 1         1     1 5
94   1               1                     1       3
95 1   1 1               1         1               5
96 1             1   1   1 1                     1 6
97 2       1     1                 1   1   1       7
98                                               1 1
99     1             1 1                   1       4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...