XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
Tổng
00   1                                       1     2
01           1 1   1       1 1                     5
02 1     1       1                                 3
03     1   1   1                   1               4
04 1     1                 1   1   1     1 1       7
05             1           2 1       1       1     6
06           1     1             2       1 1   1   7
07 1         1   1   1 1   1 1             1       8
08                 1                     1       1 3
09               1       1                         2
10                   1 1         1         1     1 5
11           1     1         1           1       1 5
12                                 1               1
13   1                           1           1   1 4
14     1     1 1   1   1               1       1   7
15   1     2 1                   1 1   1           7
16       1     1     1 1 1 1     1           1     8
17       1         1               1   2           5
18                       1     1     1             3
19     1   1                                       2
20     1               1 1   1                 1 1 6
21   1                 1     1                     3
22                           1   1         1 1     4
23                         1 1         1     1 1   5
24 1     1   1       2 1                 1 1       8
25         1                       1       1   1   4
26         1         1     1                       3
27                                                 0
28     1       1       1   1 1     1           1   7
29             1 1                                 2
30                       1     1               1   3
31             1                                 1 2
32 1       1                                     1 3
33 1           1 1       2                   1     6
34                           1             1       2
35 1             1     2             1             5
36       1       1           2   1                 5
37   1 1   1   1                   1             1 6
38           1 1           1                 1     4
39 1                                   1 1   1     4
40     1                                   1       2
41                                                 0
42     1   1         1                       1     4
43   1   1                                         2
44   1               2     1             1         5
45     1       1 1 1                           1   5
46         1     1                                 2
47         2             1   1                 1   5
48     1         1     1 1           1             5
49 1       1 1       1         1       1       1   7
50           2                         1           3
51                     1 1     1       2           5
52 1             1       1   1     1             1 6
53         1                       1           1   3
54     1       1                   1               3
55                         1         1           1 3
56     1       1           1       1       1       5
57                             1     1   2 1       5
58   1           1                   2   1         5
59 1       1                       1 1           1 5
60       1                                         1
61   1   1                                         2
62                       1       1               1 3
63               1 1           1     1             4
64 1 1       1 1   1 1         1 1 1   2       1   12
65                       1                         1
66       1         2             1 1             1 6
67                       1   1 1                   3
68                   1 1   1               1       4
69       1                   1   1         1   1   5
70 1           1     1           1   1 1         1 7
71         1   1               1               1   4
72 1                               1     1     1 1 5
73       1                     1 1     1     1     5
74               1             1     1             3
75   1   1                               1 1 1     5
76 1         1                                     2
77       1   1     1     1     2 1       1 1       9
78   1   1   1 1           1                       5
79                     1           1               2
80                           1       2             3
81               1 1 1     1                       4
82                   2           1           1 1   5
83 1 2 2           1               1 1             8
84 1                                   1           2
85   2 1     1         1                         1 6
86       1   1       1   1           1     1       6
87                     1               1     1     3
88 1   1         1 1   1       1                   6
89         1         1   1 1             2 1       7
90       2                               2     1   5
91                                   1             1
92                 1                               1
93                 1   1                           2
94     1                       1     1   1     1   5
95               2                           1   1 4
96                           1 1             1     3
97     1   1 1                   1           2     6
98   1                         1       2   1       5
99   1             1     1 1     1               1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...