XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
Tổng
00                 1     1               1                       3
01                                     1                 1       2
02       1 1         1         1                               1 5
03         1                   1             1       2           5
04                   1       1       1             2             5
05                     1             1         1             1   4
06   1     1   1           1       3                             7
07 1                 1           1                   1 2   1     7
08                     1     1 1   1 1       1           1       7
09   1                 2   1           1       1                 6
10       1 1       1           1   1   1           1     1       8
11           1 1         1     1     1                       1   6
12                             1                     1           2
13 1                                       1       1       1     4
14 1                                                           1 2
15     1                                 1               1   2   5
16           1     1 1                           1           1   5
17                                         2   1           1 1   5
18     1       1                       1                         3
19       1 1   1 1       1                           1   1 1     8
20                                 2   1               1   1     5
21 1                         1                                   2
22                 1                                 1   1     1 4
23                                               1   1           2
24                         1           1                   1     3
25           1   1       1 1 1           3         1 1   1 1     12
26                     1       1 1               1       1     1 6
27 1             2                       1       1               5
28       2               1 1 1   1                       1       7
29   1 1     1     1             1       1       2 1 1     1 1   12
30 1             1         1                                     3
31                     1         2     1       1 1         1   1 8
32     1             1   1             1     1                   5
33     1             1                         1               2 5
34                           1   1             1               1 4
35   1 1   1                         1 1     1                 1 7
36                             1         1   1                 1 4
37     1       3             1                                   5
38         1     1     1       1   1             1     1         7
39 2           1     1               1     1                   1 7
40     1 1 1   2   1   1 1       1                   1           10
41       1                 1         2     2               1   1 8
42       1       1       1         2   2     1                   8
43                 1 1   2                         1 1           6
44         1               1                   1             1   4
45       1     1                 1 1 1   1 1                 1   8
46                 1                       1           1     2   5
47   1   1       1 1               1                   2         7
48             1           1       1           1     1           5
49     2     1   1 1                 1   1         1   1     1   10
50                                                   1   1 1     3
51 1 1               1               1         1                 5
52               1   1   1         1                         1   5
53 1     1               1                         1       2 1   7
54   1 2     1           1   1                                   6
55 1     1                   1                     1             4
56                           1                               1   2
57     1     1                     1       1                     4
58                     1     1                             1     3
59 1                                             1   2     1     5
60 1   1                       1               1         1       5
61         1       1 1     1 1           1         1             7
62                                       3 1   1       1         6
63 1   1             1                             1   1       1 6
64     1         1           1             1     2     1         7
65   1                       1     1   2                         5
66   1                 1                   1       1             4
67       1   1             1   1 1           1     1       1   1 9
68         1 1     1       1           1     1           1     1 8
69         1       1                       1 1                 1 5
70       1       1   1         1           1 1                 1 7
71                               1   2       1 1                 5
72   1     1         1 1       1                 1           1   7
73         1   1             1             1         1 1         6
74           1                   1   1           1               4
75   1 1     1 1   2                     1   1             1     9
76   1                 1   1                                     3
77 1           1           1                           1       1 5
78         1 1   1         1           1                         5
79   1   1                                           1 1         4
80                                             1         1       2
81                 1   1         1                 1   1 1       6
82   1       1 1     1 1 1     1   1         1     1   1 1       12
83 1     1 1     1 1     1             1     1           1       9
84         1 1     1     1                         1   1 1 1     8
85   1           1     1                                         3
86   1                 1       1 1               1               5
87           2             1         1       1                   5
88                       1         1     1 1   1                 5
89   1           1       1           1                 1     1   6
90                             1       1             1           3
91                               2         1   1 1               5
92               1             1 1   1       1                   5
93       1                   1             1                     3
94           1                 1                 1               3
95                                   1   1     2                 4
96 1       1   1 1     1   1           1           1     1       9
97   1                       1               1                   3
98       1   1 1     1                         1 2           1   8
99 1   1             2 1   1 1   1       1   1                   10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...