XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
Tổng
00                                                 0
01                             1     2           1 4
02 1                 1             1     1   1 1   6
03 1             1 1                               3
04     1         1               1       1     1   5
05         1         1     1 1             1       5
06       1               1       1     1           4
07 1         1     1         2 1                   6
08                           1   1   1       1     4
09   1         1   1 1                             4
10   1 1     1     2   1 2                   1 1   10
11               1                       1         2
12             1   1             1   1       1 1   6
13   1                         1               1   3
14                     1             1     1   1   4
15                 1   1                           2
16 1         1           1     1 1     1         1 7
17   1                                             1
18                       1                         1
19     1 1     1       1 1   1     1 1             8
20           2 1   1 1                     1     1 7
21   1               1       1             1 1     5
22     1           1       1                 1     4
23                 2   1       1     1             5
24 1             1       1                     1   4
25     1                       1 1 1             1 5
26                           1                     1
27         1                                     1 2
28                                     1           1
29                                           1   1 2
30             1       1     1                 1   4
31             1         1                         2
32 1                 1     1           2 1         6
33   1 1           1   1   2           1     1     8
34             1                   1     2         4
35                                     1     1 2   4
36     1       1                 1           1     4
37         1 1                           1 1   1   5
38       1       1         1                 1     4
39   1       1   1       1 2     1   1           1 9
40 1       1   1 1   1                             5
41                         2 2                     4
42                   1 1   1               1       4
43 1 1       1           1             2         1 7
44               2   2                         1   5
45     1       1 1         1     1             1   6
46   1               1                 1   1       4
47         1                                       1
48       1                             1   1       3
49 1 1   1     1       1 1         1   2     1 1   11
50   1   1       1     1 1     1             1 1   8
51                       1 1       2 3     1       8
52                                 1 1             2
53   1                           1   1       1 1   5
54                                           1     1
55                           1     1               2
56     1   1                             1         3
57 1   1             1                             3
58       1   1                           1       1 4
59                     1                           1
60 1   1                         1                 3
61                           1   1 1 1   1       1 6
62         1 1           1                 1 1     5
63       1     1   1         1             1       5
64         1           1                           2
65   1       1             1       1             1 5
66           1 1             1   1     1           5
67   1 1       1                                   3
68       1 1                                     1 3
69     1 1   1       1   1                         5
70 2   1 1       1     1     1             1       8
71       1     1   1   1       1                   5
72 1   1                         1   1             4
73           1                       1     1     1 4
74               2                               1 3
75       1                     2 2         1   1   7
76       1         2     1               1 1       6
77 1     1 1                   1                   4
78     1             1         1       1           4
79           1         1                   1       3
80 1 1   1                                         3
81           1     1 1         1   1             1 6
82     1       1                                   2
83       1 1   1     1     1           1           6
84                   1 1           1   1           4
85         1     1             1     1   1 1       6
86       1               1               1         3
87                           1           3 1       5
88   2                         1 2 1               6
89         1   1               1   1     1       1 6
90                         1                       1
91   1     1               1         1             4
92           2                 2                 1 5
93         1     1     1   1 1     1         1     7
94         1           1                         1 3
95 1                                   1           2
96               1 1               2               4
97 1   1   1                 1               1     5
98               1   1   1                         3
99         1                             1     1   3

Tin tức XSCT