XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
Tổng
00     1                                           1
01             1                                   1
02                     1                 1         2
03             1       1             1 1           4
04     1                   1         1             3
05       1                     1         1     1 1 5
06     1                     1               1     3
07         1 1 1       1         1     1         2 8
08           1       1                           1 3
09 1       1   1   1     1         1   1 1         8
10 1 2         1         1 1     1     2   1 2     12
11 1 1                               1             3
12             1   1               1   1           4
13     1   1 1 1 1 1     1                         7
14                                         1       1
15     1                               1   1       3
16   1   1             1         1           1     5
17             1         1                         2
18     1         1                           1     3
19       1   1       1     1 1     1       1 1   1 9
20                               2 1   1 1         5
21               1       1               1       1 4
22                         1           1       1   3
23       1                             2   1       4
24 1   1 1 1     1     1             1       1     8
25     1                   1                       2
26 1   1                                         1 3
27                             1                   1
28                                                 0
29 1                                               1
30   1                             1       1     1 4
31         1       1 1             1         1     5
32       1             1                 1     1   4
33         1             1 1           1   1   2   7
34                                 1               1
35       1   1                                     2
36         1   1           1       1               4
37     1   1 2                 1 1                 6
38         1         2       1       1         1   6
39                       1       1   1       1 2   6
40                   1 1       1   1 1   1         6
41           1                                 2 2 5
42 1                                     1 1   1   4
43 1                   1 1       1           1     5
44 1               1                 2   2         6
45           1   1 1       1       1 1         1   7
46                 1     1               1         3
47             1 1             1                   3
48   1                       1                     2
49         1           1 1   1     1       1 1     7
50 1   1           2     1   1       1     1 1     9
51               2 1 1                       1 1   6
52   1   1                                         2
53     1   1   2     1   1                         6
54                                                 0
55           1     1                             1 3
56               1         1   1                   3
57 1 1           1     1   1             1         6
58                   1       1   1                 3
59       1           1                     1       3
60               1 1   1   1                       4
61 1   1     1                                   1 4
62 1   1 1   1                 1 1           1     7
63       1         1         1     1   1         1 6
64         1 1     1           1           1       5
65                       1       1             1   3
66   1                           1 1             1 4
67       1 1     1       1 1       1               6
68 1 1                       1 1                   4
69   1       1       1     1 1   1       1   1     8
70   1 1               2   1 1       1     1     1 9
71                   1       1     1   1   1       5
72   1         1 1   1 1   1                       6
73     1                         1                 2
74 1 1     1                         2             5
75   1             1 1       1                     4
76                           1         2     1     4
77                     1     1 1                   3
78   1       1     1 1     1             1         6
79                               1         1       2
80                     1 1   1                     3
81                               1     1 1         3
82         1   1           1       1               4
83         1     1           1 1   1     1     1   7
84         1                             1 1       3
85     1             1         1     1             4
86             1             1               1     3
87 1     1     2 1 1                             1 7
88 1                 1   2                         4
89     1     1   1             1   1               5
90 1             1                             1   3
91       2               1     1               1   5
92               1               2                 3
93                 1 1         1     1     1   1 1 7
94       1                     1           1       3
95           1         1                           2
96   1   1   1 1                     1 1           6
97   1                 1   1   1                 1 5
98                                   1   1   1     3
99       1 1                   1                   3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...