XSKT Bạch thủ CT Cầu XSCT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
Tổng
00           1       1     1                 1     4
01   1   1                 1                   1   4
02 1     1       1 1           1       1           6
03 1             2                 1   1 1         6
04                                 1               1
05               1         1         1         1   4
06 1           1         1                         3
07             1                               1 1 3
08                       1 1     1 1 1             5
09                 1     1                       1 3
10                       1           3             4
11                     1                 1         2
12         1           1               1           3
13           1       2 1     1       1 1 1   1     9
14                       1                         1
15 2                           1           1       4
16 1   3           1       1                   1   7
17           1 1           1                     1 4
18       1   1 1   1 1       1         1     1     8
19     1 1     1             1     1 1           1 7
20             1           1 1     1               4
21 1                                   1       1   3
22 1                 1                             2
23 1   1           1           1                   4
24 1 1   1 1       1           1     1 1           8
25     1               1                 1     1   4
26                             1         1     1 1 4
27         1                                       1
28             1 1               1                 3
29           1     1                               2
30         1       1   2       1     1             6
31                       1   1                     2
32 1         1             1 1   1                 5
33 1     1 1 1                           1   1     6
34                             1 1                 2
35         1 1   1   1     1   1       1 1         8
36           1     2     1               1       1 6
37   2 1                                           3
38                       1     1 1               1 4
39       1       1       1         1   1   1 1     7
40     1         1                               1 3
41                     1   1   1                   3
42               1             1               1   3
43       1     1             1           1 1       5
44   1         1             1               2     5
45         2 1                         1           4
46       1             1             1             3
47         1       1       1                       3
48                 1             1                 2
49   1                             3         1   1 6
50                     1             1 1   1       4
51 1   1             1               1 1         1 6
52         1                               1     1 3
53   1 1               1       1       1   1 1 1   8
54     1       1     1             1     1       1 6
55                             1 1                 2
56   1   2                                   1     4
57 1 1   1     1       1           1               6
58                               1               1 2
59 1   1                                     1 1   4
60               1               1         1 1     4
61                           1       1   1     1   4
62                         1             1 1       3
63                   2   1           1   1       1 6
64                                         1       1
65                     1             1         2   4
66                                                 0
67         1           1           1   1           4
68                               1       2   1 1   5
69             1 1       1   1   1         1       6
70     1     3     1 1 1     1                     8
71                                         1       1
72   1   1 1 1             1                       5
73     1         1       1                   3     6
74 1             1         1       1   1   1       6
75   1               1   1 1     1         1       6
76         1               1 1     2               5
77   1   1 1     2                             1 1 7
78                   1   1           1             3
79     1       1         1   1 1       1           6
80 1 2                 1                           4
81   1                 1           1       1       4
82 1   1         1         1           1 1 1       7
83   1   1   1     1         1 1   1 1       1     9
84     1 1 1       1 1           1       1       1 8
85         1 1     1     1                     1 1 6
86                                                 0
87   1             1         1   1         1       5
88             1 1           1   2                 5
89           1                                     1
90             1     1               1             3
91       1     1   1     1     1   1               6
92                   1                             1
93                     1     1                     2
94                                               1 1
95                   1           1     1           3
96         1                   1                   2
97     1 1             1                       1   4
98         1     1           1 1         1 1       6
99   1       1 2     1   1 1     1         1 1 1   11

Tin tức XSCT