XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
12
-
6
16
-
6
19
-
6
23
-
6
26
-
6
30
-
6
3
-
7
7
-
7
10
-
7
14
-
7
17
-
7
21
-
7
24
-
7
11
-
8
14
-
8
25
-
8
28
-
8
1
-
9
4
-
9
8
-
9
11
-
9
15
-
9
18
-
9
22
-
9
Tổng
00             2                   1               3
01                   1                 1 1         3
02               1         1                   1 2 5
03     1                                           1
04         1     2             1   1               5
05                                     1   1 1     3
06                                                 0
07   1                 1           1               3
08                             1                 1 2
09                               1           1 1   3
10                           1       1   1         3
11                       1                   1     2
12 1         1             1     1         2       6
13                                   1     1       2
14   1   1     1 1       1       1   1 2 2         11
15                     1                 1   1 1 1 5
16                 1               1   1         1 4
17     1                       2           1 1     5
18                       1     1   1               3
19     1               1                     1     3
20   1               1             1           1   4
21         1                           1           2
22                 1 1               1     1     1 5
23   1       2     1                           1   5
24   1       1         1 1 1           1           6
25   1                 1         1       1 1   1   6
26     1               1                           2
27       1   1   2 1         1       1   1 1     1 10
28     1                 1               1         3
29 1                     1                         2
30   1     2     1             1 1       1 1   1   9
31                     1   1 1                     3
32                 1       1   1       1     1     5
33 1       1                                       2
34               1 1 1   1                     1   5
35 1 1   2 1       1 1     1           1           9
36                               2           1     3
37             1   1           1   1   1   1       6
38             1     1           1       1         4
39               1                   1             2
40             2         1                         3
41 1                         1     1 2 1         1 7
42                                 1   1     1 1   4
43 1             1     1     1                     4
44   1       1     1     1             2   1   1   8
45           1               1                     2
46       1   1   1     1 2                         6
47 1 1 1     1       1           1           1     7
48               1   1   1                         3
49       1         1 1       1                     4
50                       1                     1   2
51 1           1                                   2
52     2                                           2
53     1 1   1   1     1           1               6
54         1         1         1           1       4
55       1                                 1   1   3
56       1       1   1     1 1   1           1   1 8
57 1 1     1 2     1             1 1         1     9
58     1   1     1 1           1         1 1 1     8
59                       1                         1
60 1                         1         1     1   1 5
61         1         1               1             3
62                         1             1     1 1 4
63                   1 1           1               3
64             1               1             1     3
65 1   1 1         1       1 1 1           1       8
66           1           1                         2
67     1 1 1   1   1   1   1 1     1               9
68         1               1         1   1 1       5
69               1   1         1                   3
70   1 1               1           1 3         1   8
71       1     1             1                   1 4
72 1       1   1                   1               4
73                   1 1         3                 5
74       1                   1         1           3
75           1       1 1 1                         4
76     1 2 1 1 1                 1             1   8
77             1             1                   1 3
78 1           1                 1 1         2     6
79   1             1         1           1       1 5
80                         1             1     1   3
81                                                 0
82                         1         1 1         1 4
83   1     1 1         1 1     1   1 1             8
84         1     1   1     1 1           1         6
85     1                       1     1             3
86                                 1 1     1   1   4
87   1   1         1     1     1         1       1 7
88   1 1                       1       1       1   5
89 1       1 1 1           1                       5
90           1       1       1           1         4
91   1   1 1   1   1       1   1           1       8
92               1         1                       2
93 2     1     1             1   1                 6
94                                                 0
95     1               1                         1 3
96                                                 0
97     1                             1           1 3
98 2                       1                       3
99   1             1   1         1           1     5

Tin tức XSDNG