XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
1
-
5
4
-
5
8
-
5
11
-
5
15
-
5
18
-
5
22
-
5
25
-
5
29
-
5
1
-
6
5
-
6
8
-
6
12
-
6
15
-
6
19
-
6
22
-
6
26
-
6
29
-
6
3
-
7
6
-
7
10
-
7
13
-
7
17
-
7
20
-
7
Tổng
00       1     1   2   1     1     1           1   8
01                   1   1                         2
02       1 1                 1         1           4
03                   1             1               2
04 2     1                   1 1                 1 6
05   1   1         1         1   1 1               6
06                                                 0
07 1   1     2               1                 1   6
08   1       1         1     1       2             6
09       1         1                             1 3
10                         1                       1
11   1                                             1
12                       1       1 1     1         4
13 1         1                   1         2     1 6
14           1   1 1 1                 1       1   6
15             1           1 1     1     1         5
16       1     1                         2         4
17                                 1         1     2
18         1                     1   1             3
19       1             1       1       1       1   5
20 1   1   1   1 1                                 5
21     1                                           1
22         1       2 1     1   1   1       1       8
23               1               1 1           1   4
24                     1     1       1             3
25             1                   1               2
26         1     1                                 2
27         1   1   1   2                         2 7
28   1               1           1                 3
29         1 1         1 1               1   1   1 7
30       2                     1 1         1   1   6
31   1 1 1 1           1                 1         6
32     1                 1 1         1             4
33   2                     1     1                 4
34     1 1                       1     1           4
35   1                 1       1     1             4
36         1       1         1                     3
37                   1             1     1         3
38               1                           3 1   5
39   1       1                 1       1           4
40 1   1 1       1   1                 1           6
41             1                   2     1 1   1   6
42     1                     2 1                 1 5
43   1               1                     1     1 4
44               1       1   1           1         4
45   1         1     1                             3
46           1                               1     2
47           1   1     2   1                       5
48 1                       1                       2
49                   1         1                   2
50                   1     1     1 1       2       6
51     1                   1         1 1   1   2   7
52         2       2     2         1         1 1 1 10
53 1       1 1                                     3
54         1                     1   1           1 4
55   1   1   1       1   1     1           1       7
56 1                                         1     2
57 1       1 1       1   1             1           6
58           1           1     2   1   2       1   8
59               1     1   1             1 1       5
60           1           1       1     1     1   1 6
61       1     1             1           1 1   1   6
62     1 1     1 1                                 4
63                     1 1                   1     3
64                                     2 1       1 4
65                   1 1   1         1   1         5
66         1       2       1 1       1   1   3 1 1 12
67 1       1     1       1 1                       5
68         1     1                   1       1     4
69     1                             1         1 1 4
70             1   3                             1 5
71   1 1       1       1   1   1         1       2 9
72             1       1       1   1               4
73     1       1                 1                 3
74                 1 1                 1       1   4
75           1 1                       1           3
76                       1 1                       2
77                                   1 1           2
78       2       1   1   1 1   1         1         8
79                   1           1         1 1     4
80                             1                   1
81 1             2         1         2   1         7
82   1               1 1           1       1 1     6
83 1 1         1             1                     4
84   1   1                           1             3
85     1                   1   1 1                 4
86         1                 1       1             3
87 1 1                         1     1     2       6
88 1         1   1                       1         4
89                                                 0
90           1 1               1       1           4
91 1 1                           2         1 1     6
92                       1       1                 2
93     1       1             1                     3
94                 1         1     1   1       1   5
95 1                     1                       1 3
96     1         1                                 2
97           1           1                         2
98     1         1                                 2
99 1   1               1                   1 1 1   6

Tin tức XSDNG