XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
28
-
3
25
-
4
29
-
4
2
-
5
6
-
5
9
-
5
13
-
5
16
-
5
20
-
5
23
-
5
27
-
5
30
-
5
3
-
6
6
-
6
10
-
6
13
-
6
17
-
6
20
-
6
24
-
6
27
-
6
1
-
7
4
-
7
8
-
7
11
-
7
Tổng
00               1                   1     1     1 4
01                       1           1 1           3
02       1 1                           1 1 1       5
03 1         1 1 1                                 4
04           1           1       1 1         1     5
05       1               1             1     1     4
06       1                 1           1           3
07     1   2             1               1   1 1   7
08 1                   2               1 1     1 1 7
09         1 2         1                     1     5
10   1       1     1 1     1   2     1     1   1   10
11 1   1                             1             3
12         1           1         1     1 1       1 6
13                         1           1           2
14         1     1   1 1       1 1         1       7
15 1                                     1   1     3
16   1     1   1                 1 1               5
17             2   1               1   1       1   6
18                           2 2                   4
19   1               1                             2
20 1                       1   1 1               2 6
21                                 1     1   1     3
22             1   1       1                 1     4
23   1 1     1     1                 1   1         6
24                   1     1   1                   3
25     1                           1               2
26   1     1                                       2
27   1 1   1       1       1                       5
28 1 2     1         1 1 1   1     2       1   1   12
29 1     1   1                         1       1   5
30                             1       1           2
31                                       1   1     2
32       1 1                 1                     3
33     1                               1           2
34 1                   1             1             3
35 1             1       1                         3
36 1   1             1         1 1         1       6
37       1   1 1                         1         4
38                     1                 1         2
39               1                       1         2
40   1             1             1                 3
41     1       1                     1     1       4
42                     1 1                       1 3
43   1   1                       1       1     1   5
44   1   1         1               1 1           1 6
45                   1 1     1                   1 4
46           1           1     2     1         1 1 7
47                 1                 1 1           3
48         1                     1             1 2 5
49                           1               1 1   3
50     1       1 1           2 1 1                 7
51           1                               1 1   3
52             1   1             1     1     1     5
53 1             1   1   1         1               5
54                                       1   1 1   3
55             1             1                     2
56               1   1                             2
57       1                           2     1       4
58               1         1           1 2         5
59               1 1       1         1         1 1 6
60                   2     1 1     1           1   6
61                 1           1           1       3
62           1 1 1 1     1               1         6
63       1                           1             2
64 2                   1     1 1 1             1   7
65     1     1                       1             3
66       1     1 1           2               1     6
67                 1     1                   1     3
68   1 2   1   2       1                           7
69                     1                           1
70     2                   2           2           6
71                     1                           1
72               1     1                           2
73           1       1   1         1           1   5
74 1     1       1   1             2               6
75                                                 0
76         1     1   1     1       1         1   1 7
77               1   1     1     1   1             5
78   1                                             1
79 1 1                                   1 1       4
80                     1 1                 1       3
81 1         2       1                     1     1 6
82         1       1     1         1             1 5
83 1 1   1                             1     1     5
84     2 3 1       1               1               8
85   1                         1 2         1       5
86 1 1 1               1 1   1             1       7
87                         1   1 1             1   4
88           1 1       1       1             1   1 6
89     1 1           1                             3
90                 1       1               1       3
91         1                 1         1           3
92             2                         1         3
93                 2     1     1                 1 5
94             1         1   1   1         1     1 6
95           1           1                 1       3
96                   1                             1
97         1 1   1         1 1     1 1             7
98   1   1       1           1     1 1       1 1   8
99                         1     1         1       3

Tin tức XSDNG