XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
9
-
12
12
-
12
16
-
12
19
-
12
23
-
12
26
-
12
30
-
12
2
-
1
6
-
1
9
-
1
13
-
1
16
-
1
20
-
1
23
-
1
27
-
1
30
-
1
3
-
2
6
-
2
10
-
2
13
-
2
17
-
2
20
-
2
24
-
2
27
-
2
Tổng
00 1 1               1             1       1 1     6
01       1 1     1 1 1         1 1       1         8
02                       1           1       2 1 1 6
03   2                   1 1         1     1       6
04           1             1         1   1         4
05                                     1 1         2
06             1     1           1                 3
07   1           1                             1   3
08             1         3     1   1   1           7
09       1   1 1                                   3
10             1     1 1   1               1       5
11   1                                             1
12           1     1             1         1     1 5
13                               2             1 1 4
14         1 1 1       3   2       1       1       10
15   1 1     1           1             1     1     6
16       1   1             1   1 1           1     6
17       1           1             1               3
18   1     2                   1                 1 5
19     1       1         1         1               4
20                 1           1               1   3
21                 1   1             1             3
22 1                 1         1             1     4
23         2                 1 1                   4
24             1 1       2     1                   5
25               2                     1           3
26 1                 1                     1       3
27                 1       1   1   1   1     1     6
28 1               1   1 1   1 1                   6
29         1   1           1     1 1               5
30     1         2           1                     4
31   2         2                                   4
32 1           1                                   2
33   1 1 1               1 1           1 1         7
34       1     1 1                         1 1   1 6
35               1                               1 2
36   2                     1 1       1           1 6
37     1                 1   1       1   1   1     6
38           1                 1                   2
39           1                                     1
40       1 1       1       1     1   2   1         8
41                       1                     1   2
42   1                   1           1 1   1 1     6
43 1                       1           1       1   4
44                                                 0
45                                     1 1   2     4
46                     1     1                   2 4
47       1           1         1                   3
48         1                 2           1   1 1   6
49                         1   1                   2
50     1   1                 1     1 1             5
51     1     1     1 1             1   1       1   7
52 2                       1     1 1   1           6
53                                             2 1 3
54   1         1       2                         1 5
55     1                           1         1   1 4
56   1   1                     1                   3
57                     1                           1
58     1             1 1               1   1   1 1 7
59 1     1   1 1           1 1                     6
60                                   1           1 2
61         1                 1                     2
62                   1 1   2               1 1     6
63         2       1   1           1               5
64 1   1 2         1 1             1   1           8
65         1         1                   1         3
66         1 1       1       1   1     1           6
67                         1         1     1       3
68               2                         1   1   4
69 1   1     2 1     1 1                           7
70       1             1     1   1                 4
71               1                             1   2
72               2               1   1   1         5
73     1 1                         1               3
74     1   1                                       2
75   1           1             1   1 1             5
76   1                                           1 2
77                 1   1     1         1 1         5
78           1       1   1           1         2   6
79 1         1     1         1           1         5
80       1         1             2                 4
81                 1         1           1         3
82 1                         1     1       1       4
83     1                 1     1         1         4
84       1   1       1                     1   1   5
85                                             1 1 2
86 1   1           1   1                           4
87       1       1     1         1                 4
88                               1           1     2
89   1 1   1       1             1         1       6
90 1       1                                       2
91           1                           1   1     3
92                           1           1   1     3
93 1                 1   1       1       1       1 6
94                                 1   1   2   1   5
95 1   1     1   1                                 4
96 1               1                 2   1 1       6
97     1 1               1     2   1 1 1         1 9
98             2 1 1                               4
99             1                       1           2

Tin tức XSDNG