XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
17
-
2
20
-
2
24
-
2
27
-
2
3
-
3
6
-
3
10
-
3
13
-
3
17
-
3
20
-
3
24
-
3
27
-
3
31
-
3
3
-
4
7
-
4
10
-
4
14
-
4
17
-
4
21
-
4
24
-
4
28
-
4
1
-
5
5
-
5
8
-
5
Tổng
00 1 1               1                 1 1     2   7
01             1 1               1     1           4
02   2 1 1         1 1           1         1       8
03 1             2                                 3
04         1               1   1       1           4
05         1         1                             2
06         1     1             1         1   1     5
07     1           1                               2
08                         1                       1
09                     1             1             2
10 1         1         1   1                   2   6
11         1                                   1   2
12 1     1 1                                       3
13     1 1             1               1           4
14 1                         1     1     1         4
15   1                 1                     1     3
16   1         1                           1     1 4
17                 1                 1 1           3
18       1             1             1   1         4
19         1     1   1   1 1       1 1 1   1       9
20     1       1                   1       1 1   1 6
21         1     1           1               1     4
22   1                                   1 1 2     5
23                 1                               1
24         1     1               1     1 1 1     2 8
25                   1     1                   1   3
26 1                   1   1   1 1       1         6
27   1               1 2         1           1     6
28                                                 0
29               1               1         1       3
30                 1                             1 2
31                   1           1                 2
32                     1   1 1 1   1     1   1     7
33                       2                 1       3
34 1 1   1     1   1     1     1   1               8
35       1                       1                 2
36       1                                         1
37   1     1                                       2
38                                 2           1   3
39           1   1   1       1       1             5
40           1           1                   1     3
41     1           1                       1       3
42 1 1                     1                     2 5
43     1       2 1                             2   6
44                   2     1 1   1   1             6
45   2                       2       1             5
46       2         1   1             1     1       6
47         1                               1   1 1 4
48   1 1     1                 3                   6
49               1           1         1       1 2 6
50           1           1             1           3
51     1                           1       1       3
52         1                     1           1     3
53     2 1                             1 1   1     6
54       1     1   1       1 1                     5
55   1   1             1     1     1   1           6
56           1 1     1           1         1   1   6
57               1 1     1         1             1 5
58 1   1 1                   1                   1 5
59                                               1 1
60       1                   1 1                   3
61                         1           1           2
62 1 1       1                 1             2     6
63           1       1   2       1                 5
64           1   1                     1           3
65         1 1   1 1                     1         5
66           1                 2               1   4
67 1           1             1       1           1 5
68 1   1               1       1                 1 5
69                   1   2                 1   1 1 6
70                   1         1 1 1               4
71     1   1             1               1     1   5
72                               1   1         1   3
73         1         2               1             4
74                 1   1     1             2       5
75                     1               2   1       4
76       1       1               1 1               4
77                       1   1   1                 3
78     2     1           2         1   1       1   8
79           1 1               1                   3
80             1   1   1     1 1                   5
81             1                           1   1   3
82 1         2 2   1       1         1   2         10
83         1                       2 1 1 1         6
84 1   1                 1           1   1         5
85     1 1         1 1     1 1                     6
86                       1                         1
87                         1   1 1     1 1         5
88   1     1                             1         3
89 1             1     1         1   1             5
90         1             1                   1     3
91   1     1   1     1             1 1           1 7
92   1       1             1                 2     5
93       1   1                           1         3
94 2   1           1       1                       5
95           1 1       1                           3
96 1           1             1     1         1     5
97       1     1 1 1       1   1   1 1             8
98                         1                       1
99               1 1   1             1       1   1 6

Tin tức XSDNG