XSKT Bạch thủ DNG Cầu DNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
9
-
6
13
-
6
16
-
6
20
-
6
23
-
6
27
-
6
30
-
6
4
-
7
7
-
7
11
-
7
14
-
7
18
-
7
21
-
7
25
-
7
28
-
7
1
-
8
4
-
8
8
-
8
11
-
8
15
-
8
18
-
8
22
-
8
25
-
8
29
-
8
1
-
9
5
-
9
8
-
9
12
-
9
15
-
9
19
-
9
22
-
9
Tổng
00 1 1     1 1       1           1                         1 1   8
01                     1   1         1             1   1         5
02 2                       1               1   1       1 1       7
03   1         1     1           1     2                 1 1     8
04 1       1     1                           1 1   1             6
05     1       1                             1               1   4
06       1                     1   1                         1   4
07   1         2   1         1                     1             6
08               1                         1               1     3
09                   1                   2 1               1     5
10                 1     1               1 1                   1 5
11           1             1   1           1   1       1 1       7
12             1       1       2   2                       1     7
13                     1                                         1
14             1         1 1   1 2     1       1     1 1       1 11
15                   1                                           1
16   1     1 2         1             1         1 2               9
17           1 1         1         1 1 1     1   1           1   9
18           1   1                 1                 1           4
19   1               1           1                         1     4
20       1   1     1             1   1 1             1         1 8
21 1                 1           1                               3
22   1   1                                                 1     3
23   1                   1           1         1 1               5
24     1                 1   1   1                               4
25     1     1                 1                     1           4
26         1                                                     1
27   1         1                   1                 1 1         5
28           1                       2                           3
29 1   1 1       2               1   1 1     1                   9
30     1           1         1               1   1   1 1 1       8
31                 1     1 1     1   1     1     1             1 8
32         1     1           1     1                           1 5
33 1         1                 1                             1   4
34   1                   1                 2         1         1 6
35       1   1 1                       1 1 1                     6
36               2         1               1                     4
37   1 1           1   1                     1   1       1   1 1 9
38   2 1 1         1           1               1       1 1     1 10
39       2       1     1         1           2     1             8
40           1                                                 1 2
41         1             1       1         1 1     1             6
42                                     1             2           3
43             1   1                         1 1   1 1           6
44       1 1           1                         2       1     1 7
45             1                                           1     2
46               1   1                   1               1 2     6
47     1   1       1                     1                     1 5
48 2   1         1       1   2 1   1             1       1       11
49                   1     1         1                     1     4
50                                                               0
51   1 1       1                     1               1           5
52     1 1                                                       2
53     1     1       1 1         1       1   1 2           1     10
54       1             1               1   1             1   1   6
55         1                   1       1 1                       4
56 1                   1                 1                   1   4
57 1                                 1         1                 3
58 2     1     1     1   1           1   1           1       2   11
59                   1   1                                   1   3
60     1         1           1                                   3
61                           1 1 1 1   2     1   1             1 9
62   1                   1                         1     1     2 6
63       1               1         2       1   1       1         7
64               2       1   1             1   1                 6
65   1             1                         1         1         4
66 1                 1                       1           1       4
67         1                       2     2                       5
68 1                               1                     1 1   2 6
69     1   2                   1                   1             5
70                   1     2   1                       1 1 1     7
71                     2         1           1 1     1       1 1 8
72             1   1   1               1                         4
73           1 1 1         1     1               1               6
74                 1   1   2   1                   1             6
75       1                             1   2       1   3 1   1   10
76                           1                             1     2
77                                   1       1     1   1     1   5
78   1                     1   1       1 1 1     1   1   1 1     10
79       1     1       2                               1         5
80         1         1                             2       1 1   6
81                 1           1       1 1         1             5
82                   1     1 1         1           1         2   7
83                     1                         1 1             3
84           1                     1             1               3
85                                   1   1       1 1             4
86       1   1 1     1         1 1 1     2 1         1           11
87 1         1           1 1                   1 1     1         7
88       1                                           1           2
89 1                                 1                   1       3
90 1 1     1     1                                 1             5
91               1 1   1 1   2                             1     7
92     1   1       1         2 1             2 1       1         10
93     1                         1 1           1     1           5
94                         1                           1         2
95         1 1                     1                             3
96     1   2       2     1           1   1     1         1       10
97       1     1     1     1 1                               1 1 7
98     1             1       1       1 1         1   1           7
99   1           1 1     1 1 1                                   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...