XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
24
-
4
28
-
4
1
-
5
5
-
5
8
-
5
12
-
5
15
-
5
19
-
5
22
-
5
26
-
5
29
-
5
2
-
6
5
-
6
9
-
6
12
-
6
16
-
6
19
-
6
23
-
6
26
-
6
30
-
6
3
-
7
7
-
7
10
-
7
14
-
7
Tổng
00                               1                 1
01           1                       1   1         3
02                   1         1       1           3
03 1                           1                 1 3
04   1 1                   1             1         4
05     1                                           1
06 2 1 1 1                 1     1             1   8
07         1             1                         2
08                       1       1 1   1   1     1 6
09             1     1                 1       1   4
10     1   1                           1           3
11               1                       1         2
12             3                 1       1         5
13                 1                 1         1   3
14             1           1                   1   3
15 1         1                                     2
16       2                                         2
17   1     1     1                   2         1 1 7
18             1   1       1 2 1   1     1 1       9
19               1         1                   1   3
20     1 1                             1     1     4
21         1         1   1     2 1                 6
22       1   1       1 1                   1       5
23       1             1     1         1     1   1 6
24   1     1             1 1               1       5
25   2       1 1                 1               1 6
26         1                           1           2
27             1         1   1       1       1     5
28 1         1     1     1             1           5
29   1     1           1           2   1 1         7
30         1     1 1               1 1   1   1 1 1 9
31                 2       1 1   2                 6
32 1                               1               2
33 1       1             1             1           4
34             1   1   1     1 1                   5
35 1   1                       1       1   1 1   1 7
36 1     1           1           1     1     2     7
37                               1         1       2
38 1                     1     1       1           4
39     1       1               1           1     1 5
40 1                                     1         2
41           1             1     1         1       4
42       1         1                 2             4
43       1   1   1                                 3
44                     1         1 1             1 4
45               1           2     1   1     1   1 7
46   2 1       1                                   4
47         1     1           1   1         1       5
48 1     2                 1                 1     5
49             1       1 1 1                       4
50           1           1         1               3
51 1                   1 1                         3
52     1             1               2     2       6
53       1           1                             2
54         1               1               1       3
55       1       1                                 2
56       1       2       1       1 1               6
57             2                                   2
58                   1                 1 2         4
59   1       1   1     1 1     1             1     7
60   1       1       1 1   1             1   1     7
61 1                                 1             2
62         1     1 1 1   1 1 1           1       1 9
63   1   1       1 2 1                           1 7
64           1       1       1 1                   4
65   1       1     2                     1     1   6
66                                                 0
67     1           1       1                       3
68                       1       1 1               3
69 1                                           2   3
70     1         1           1                 1 1 5
71           1                   1   1       1 1   5
72 1       2       1 3 1           1           1   10
73 1                   1               1   1       4
74               2     1   1   1 1       1     1   8
75   1 1 1           1                 1           5
76             1   1   1       1         1         5
77                         1   1     1     1     1 5
78           1           1                         2
79           1     1 1                       1   1 5
80                                   1             1
81             1             1     1 1 1       2   7
82   1                                   1   1     3
83     2                     1       1   1   1     6
84   1           1         1   1                   4
85             1       1       1   1           1   5
86 1                                               1
87                       1         1 1           1 4
88                     1     1 1     1             4
89     1                     1                     2
90                                                 0
91     2   1 1     1         1 1   2         1     10
92   1     1   1                                   3
93   1 1         1         1             1 1     1 7
94         1 1           1                   1     4
95       1             1         1                 3
96                                         1       1
97                   1                             1
98                     2                   1 1   1 5
99       1 1 1               1     1       1   1   7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...