XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
1
-
5
5
-
5
8
-
5
12
-
5
15
-
5
19
-
5
22
-
5
26
-
5
29
-
5
2
-
6
5
-
6
9
-
6
12
-
6
16
-
6
19
-
6
23
-
6
26
-
6
30
-
6
3
-
7
7
-
7
10
-
7
14
-
7
17
-
7
21
-
7
Tổng
00         1                         1             2
01             1           1 1                     3
02 1               1     1 1                     1 5
03     1                 2       1       1   1     6
04     1       1     1 1                           4
05     1                               1   1       3
06         1         1         1   1   1 1     1   7
07   1         1 1       1                         4
08 1     1             2         1               1 6
09 1   1           1                               3
10       1   1       1   1 1                       5
11           1                       1 1     2     5
12               1             1                   2
13 1                 1       1         1       1   5
14         1       1       1 1                     4
15 1 1     1   1                 1         1       6
16 1 1         1 1                           2     6
17         1 1                 1                   3
18       1       1     1 1                         4
19           1 1   1         1       1             5
20                   2       1       1   1         5
21       1         1 1     1           1           5
22       1 1         1   1       1 1   1           7
23 1   1       1     1                           1 5
24                             1 1     1           3
25   1     1 1 1                   1               5
26 1                                   1   1       3
27         1       1                           1   3
28             1   1           1 1                 4
29     2         1 1                           1   5
30                             1                 1 2
31                     1     1         1           3
32   1               1                 1           3
33   1                       1     1 1         1   5
34               1   1       1   1   1     2       7
35 1                                       1   1   3
36       1                   1     1     1         4
37                       1           2     1       4
38           1         1   1 1 1           1 1     7
39 1       1 2   1   1 1 1                         8
40                       1     1         1         3
41                                         1 1     2
42   1   1                   1 1 1   1           1 7
43   1   1 1   1 1         1     1           1     8
44 1   1     1 1   1       1             1         7
45 1 1                       1       1             4
46   1     1         1             2   1   1       7
47                   1 1 1 2                       5
48           2                   1       1         4
49                 1                               1
50                     1 1                         2
51               1   1         1 1               1 5
52             1 1 1                             1 4
53     1                             1       1     3
54     1                     1                     2
55   1 1                 1         2     1   1     7
56     1 2   2                           1         6
57             2           2                 1     5
58           1                     1     3         5
59       1                             1     1     3
60   1                   1         1 1             4
61             1               1 2           1     5
62   2   1         1           1         1     1   7
63                                     1           1
64       1         1             2             1   5
65       2                           1     1       4
66     1 1             1                           3
67                     1           1 1   1         4
68                                   1             1
69                     1                           1
70           1                                     1
71 1   1                                       1   3
72 2         1       1             2         1     7
73                 1         1         1   1   1 1 6
74 1         1     1                               3
75         1 1 1     1       1 1     1 1           8
76 1     1 1                 1             2       6
77 1                   1     1           1         4
78     1               1   1                       3
79         1     1 1             1             1 2 7
80     1                                           1
81               1         1             1         3
82       1 2                 1                   2 6
83               1         1           1           3
84             1 1             2   1   1       1 1 8
85               1     1                           2
86         1                                       1
87   1           1       1                     1   4
88                             1 1                 2
89         1   1         1 2             1 1       7
90                         1                 1   1 3
91   1             1           1                 1 4
92   1               1             1 2       1     6
93     1           1                       1     1 4
94                     1                   1       2
95                     1         1         1   1   4
96               1       1             1 1   1     5
97               1             1   1         1 1 1 6
98     1               1 1                     2   5
99   1                             1           1 1 4

Tin tức XSKH