XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
25
-
8
28
-
8
1
-
9
4
-
9
8
-
9
11
-
9
15
-
9
18
-
9
22
-
9
25
-
9
29
-
9
2
-
10
6
-
10
9
-
10
13
-
10
16
-
10
20
-
10
23
-
10
27
-
10
30
-
10
3
-
11
6
-
11
10
-
11
13
-
11
Tổng
00         1 1   1                 1 2       1     7
01                           1                     1
02 1 1           1       1                 1       5
03   1 1   1     1       1                         5
04               1         1 1                   1 4
05 1       1         1 1 1     1           1 1     8
06                         1     1 1       1       4
07             1 2                                 3
08 1                 1     1                       3
09               1 1               1       1       4
10   1   1         1             1                 4
11       1           1     1                     1 4
12                 1 2   1                   1     5
13     1 1       1                 1   1   1       6
14     1                   2     1     1           5
15 1       1                     2             1   5
16 1                 1   1       1                 4
17     1       1   1     1 1           1 2   1 1   10
18           1 1                 1             1   4
19         1   1 1                       1         4
20         1         1     1                       3
21                                           1     1
22   1   1       1           1       1     1     1 7
23 1   1     2                                     4
24 1                           1               1   3
25         1       1       2 1             1 1 1   8
26             1                                   1
27                         1 2                     3
28           1   1             1                   3
29 1           1                                   2
30   2   1   1 1         1                   1   1 8
31     1                                           1
32   1                     1           1           3
33     1       1       1 1   1   1         1   1   8
34 1 1   1   1                       1             5
35     1 2   1         1           1 2           1 9
36     2   1                           2         1 6
37                 1   1               1       1 1 5
38                       1   1           1     1   4
39                                           1     1
40                   1               1   1 1       4
41                                   1   1         2
42     1   1       1   1   1             1         6
43                     1       1         1         3
44 1                                               1
45 2         1         1               1           5
46     1                       1   1               3
47   1         2     1           1         1       6
48   1 1                         1 2 1         1   7
49 1                           1 1                 3
50   1 1                                   1 1     4
51 1   1   1                                     1 4
52                                       1         1
53   1                   1     1         1         4
54       1 1       1                               3
55                     1       2     1   1         5
56       1 1     1   1   1   2 1             1     9
57       1           1       1     1         1   1 6
58   1               1             1               3
59               1     1     1   1       1         5
60 1     1                       1   1 1           5
61       1     1       1 1               1         5
62         2 2         1 1                         6
63     1         1   2                 1     1     6
64                                   1     1       2
65                 1   1 1             1   1   1   6
66       3     1   1 1                     1   1   8
67         1     1   1 2     1                     6
68                   1     1       1               3
69   1       1     1                               3
70 1                                 1         1 1 4
71       1 1   2     1                             5
72   1         1                 1                 3
73       1         1     1     1 1                 5
74           1                   1         1       3
75           1     1                               2
76         1   1 1     1     1     1   1 1         8
77   1 1     1             1           1 1 1   1   8
78           1 1                   1   1           4
79               1     1         1 1 1       1 2 1 9
80                 1                       1 1   1 4
81                         1       1   1     1   1 5
82 1                           2   2           1   6
83                                       1   1 1   3
84                             1       1 1       1 4
85     1                                     2     3
86           1                       1             2
87   1                     1 1       2             5
88                       1                         1
89             1   1                     1         3
90                             1                 1 2
91           1                     1 1             3
92                 1           1                 1 3
93                         1     1               2 4
94                 1     1   2 1                   5
95               1                                 1
96                             1                   1
97                                     1           1
98 1 1     1       1   1                       1   6
99                     1 1   1         1   1       5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...