XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
22
-
3
25
-
3
29
-
3
26
-
4
29
-
4
3
-
5
6
-
5
10
-
5
13
-
5
17
-
5
20
-
5
24
-
5
27
-
5
31
-
5
3
-
6
7
-
6
10
-
6
14
-
6
17
-
6
21
-
6
24
-
6
28
-
6
1
-
7
5
-
7
Tổng
00       1               1                 1       3
01       1           2           1           1 1   6
02                     1     1       1 1     1     5
03             1 1             1                   3
04     1       1 1               1     1     1     6
05 1                       1                       2
06                                         1       1
07               1                 1     3     1 1 7
08 1   1             1         2                   5
09       1     1 1         1               2     1 7
10                             1   1               2
11   1             1         2                     4
12   2 1 1               1   1         1           7
13           1       1 1                           3
14       1                                 1       2
15                 1       1               1       3
16       1 2         1   1           1   1         7
17       1                   1 1     1   2     1   7
18           1   1               1                 3
19   1           1       1           1     1       5
20 1         1 1             1     1         1 1   7
21                         1         1             2
22   1                   1                 1       3
23 1                     1     1 3         1       7
24       1             1 1 1             1 1       6
25             1                 1               1 3
26               1       1   1                     3
27       1 1 1                   1                 4
28         1                         1   1   1 1   5
29         1       1 1   1   1           1         6
30 1               1 1     1                       4
31     1       1   1   1           1     1       1 7
32 1           1     1 1     1     1           1 2 9
33 1   1           1       1     1           1 1   7
34 1                                       1 1     3
35     1           1         1     1     1   1   1 7
36                                     1           1
37                                   1         1   2
38         1                                       1
39               1                       1         2
40       1   2               1     1   1           6
41     1           1                           1   3
42                                 1               1
43         1                           1           2
44         1       2           1 1   2           1 8
45         1           1       1 1               1 5
46 1             1                 1         1     4
47               1                     1           2
48 1   1         1                                 3
49 1                                             1 2
50       1   1   2       1                         5
51         1     1                           1     3
52         1 1         1           2         1     6
53   2 1     3                             1     1 8
54                 1       2   1                   4
55                       1   1                   1 3
56 1     1               1           1             4
57   1                 1   1 1 1 1 1               7
58               1     1       1 1                 4
59     2   1   1                     1     1       6
60     1     1 1     1 2 1     2 1                 10
61       1     1                   2     1     1   6
62 1 1                                             2
63     1       2     1                             4
64                     2               1       2   5
65       1           1                         1   3
66           1               1                     2
67         1                   1       1           3
68 1                   1 1 1         1         1   6
69                   1   1                         2
70               1         1                 1     3
71   1 1             1     1       1               5
72   2 1   1                                 1     5
73     1               1               1         2 5
74 2         1 1             1   1             2   8
75                                               1 1
76   1                   1                 1       3
77                     1   1           1     1     4
78           1 1                                   2
79         1               1       1             1 4
80                 1 1         1                   3
81                                       1         1
82     1     1     1         1       1     1       6
83           1               1   1               1 4
84               1   1               2 1           5
85         1       1           1                   3
86                 1             1           1     3
87           1     1               1         1     4
88                             1     2 2 1         6
89   1               2   1         1   1 1         7
90       1                                         1
91       1                                   1     2
92                 1           1     1     1 1     5
93     1   1       1                   1 1         5
94               1     1   1                   1   4
95       1     1                         1         3
96 1 2         1                       1           5
97         1   1     1                     1   1   5
98   1                     1 1   1     1   1       6
99 1 1   1     1       1 1 1                     1 8

Tin tức XSKH