XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
18
-
7
21
-
7
25
-
7
11
-
8
15
-
8
18
-
8
22
-
8
25
-
8
29
-
8
1
-
9
5
-
9
8
-
9
12
-
9
15
-
9
19
-
9
22
-
9
26
-
9
29
-
9
3
-
10
6
-
10
10
-
10
13
-
10
17
-
10
20
-
10
Tổng
00               1       1                         2
01       1       1     1       1       1         2 7
02   1     1           1                           3
03   1                     1 1               1     4
04                 1                               1
05         2           2             1             5
06   1 1         1                         1     1 5
07               1             1 1       1         4
08                         1               1     1 3
09   1       1     1   1     1                     5
10       1     1 2   1                   1         6
11 1                 1         1   1               4
12       1                                         1
13 1                       1   1   1   2       1   7
14     1           1   1 1                         4
15 1     1       1 1   1             1   1     1   8
16 1 1       1 1                                   4
17             1     1   1       1 1 1             6
18 1 1                                 1           3
19   1     1                 1     1               4
20     1       1   1             1     1           5
21       1             1     2                     4
22         2             1 1 1                     5
23                                           1     1
24 1         1 1       1                           4
25                     1     1   1                 3
26     1   1             1                   1     4
27             1     1     1                       3
28   1                                       1     2
29       1 1                     1                 3
30   1           1   1                             3
31     1     1 1         1   1                     5
32             1     1   1   1 1 1       1 1       8
33 1         1                           2     1 1 6
34               1               1     1           3
35                             1   1       1   1 1 5
36               1             1   1             1 4
37     1         1         1         2       1     6
38     1         1                   1   1         4
39                         2   1   2               5
40 1               1       1     1           1     5
41                     1     1     1 2           1 6
42                     1 1 1       1               4
43                                                 0
44                                         1   1   2
45   1               1                         1 1 4
46               1     1         1       1         4
47 1                 1 1   1           1     1     6
48   1   1     1                                 1 4
49   1 1           1   1                     2     6
50                         1         1     1       3
51                 1 1 1           1               4
52         1   1             1       1             4
53                 1                             1 2
54           1 2               2             1     6
55   1               1 1       2             1 1   7
56       1 1 1   1               1                 5
57           1                 1                   2
58           1 1   2         1           2 1       8
59           1     1                     1         3
60 1   1 1         1           1 1         1       7
61 1   1           1       1         1             5
62 1   1 2                   1   1       1         7
63           1                                 1 1 3
64                             1                   1
65             1                   2   1       1   5
66                                                 0
67     1 1               2             1 1 1 2 2   11
68                       2                 1       3
69         1     1               1   1       1     5
70                           2                     2
71   1         1         1         1       1     1 6
72   1                     1           2           4
73       1   1                       2             4
74 2 1     1       1                     1         6
75                   1 1                     1     3
76       1       1 1                   1   1       5
77                       1       1         1       3
78 1   1             1     1 1             1 1   1 8
79                       1     1       1         1 4
80       1           1     1               1       4
81 1                 1   1       1 1 1   1 1       8
82       1 1   1                 1       1       1 6
83       1                                     1   2
84                 1               1               2
85 1             1   2               1         2 1 8
86           1                                     1
87   1   1 1 1     1               1       1   1   8
88     1     1                                     2
89   1                           1                 2
90     1     1             1         1             4
91         1 1       1         1                   4
92             1                           1       2
93     1     1                         1 1     1   5
94         1   1                             1     3
95                                   1 1           2
96     1                 2   2         1 1   1   1 9
97 1   1   1                       1               4
98               1         1           1       1   4
99         1         1         1 1     1       1   6

Tin tức XSKH