XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
5
-
5
9
-
5
12
-
5
16
-
5
19
-
5
23
-
5
26
-
5
30
-
5
2
-
6
6
-
6
9
-
6
13
-
6
16
-
6
20
-
6
23
-
6
27
-
6
30
-
6
4
-
7
7
-
7
11
-
7
14
-
7
18
-
7
21
-
7
25
-
7
Tổng
00                         2 1 2   1     1         7
01 1     2         1         1   1                 6
02                   1 1     1 1       1       1   6
03                                         1   1   2
04                 1 1 1                   1       4
05             1                 1 1   1           4
06     1     1 1                 1 1           1 1 7
07   1   1                                         2
08                                                 0
09     1                                       1   2
10             1               1                   2
11               1     2     2           1 1 1     8
12 1                   1     1 1                   4
13   1                   1             1   2 1     6
14 1     1                       1   1     1     1 6
15     1             1         1             1     4
16         1           1         1           1 1   5
17   1         1                           1       3
18               1 1   1                     1 1   5
19                                     1 1     1   3
20           1       2 1           1             1 6
21         1     2     2         1                 6
22     1 1         1         1         1           5
23     1       1 1       1             2   1       7
24       1   1                               1     3
25       1               1         1               3
26     1     2                                   1 4
27   1                           1 1 1             4
28 1         1           1           1   1     1   6
29 1                                               1
30 1                               1       1   1   4
31                                 1     1       1 3
32     1   1   1   1 1                 1           6
33                       1 1         1   1   1     5
34                                 1   1           2
35               1                       1         2
36                                 1 1             2
37         1     2         1           1   1     1 7
38     1   1                     1   2   1       1 7
39 1 1 1           1         1                     5
40   1   1 1                         2       1     6
41 1             1                         1       3
42       1 1 2             1             1         6
43 1           1         2                         4
44 1   1       1   1   1                           5
45   2         1   1           1               1   6
46               1             2   1 1             5
47   1 1     1 1 1             1           1 1     8
48                                             1   1
49   1               1                         1 1 4
50 1     1       1   1                     1       5
51                     1   1             1         3
52             1 1             1         1         4
53 1 1       1           1     1   1               6
54   1     1                     1                 3
55 1               2           1               1   5
56                           1 1 1   1     1       5
57     1           1 1                             3
58       1         1 1   1   1         1           6
59   1                     1         1             3
60           1     1     1             1   1 1   1 7
61 1         2             1                 1   1 6
62       1   1                         1     1   1 5
63     1   2         1     1                       5
64             1   2         1   1     1           6
65   1                   1       1                 3
66 1                                     2         3
67       1           1               1   1 1     1 6
68   1                   1                         2
69                       1             1           2
70                       1 1 1                     3
71             1                               1   2
72     1 1                               2     1   5
73     1                 1     1                   3
74         1         1     1       1         2 1   7
75         1       1 1   2     1   1       1       8
76         1           1                           2
77                                     1           1
78   1         1       1     1     1         1   1 7
79     1 1       1   2       1   1                 7
80         1         1           1     1           4
81                             1 1 1         1     4
82                         1         1             2
83 1           1                                   2
84 1 1           1 1       1                       5
85         1                 2               1     4
86           2 2                     1             5
87     2 1       1           2                 1   7
88                       1                       1 2
89 1               1   1                       1   4
90         1                                     1 2
91               1     1   1         1             4
92         1                         1             2
93       1       1               1 1 1   1       1 7
94                                     1           1
95       1           1     1   1                   4
96                         1                     1 2
97   1       1 1           2     1       1   1   1 9
98         1 1         1         1         1       5
99                     1           1               2

Tin tức XSKH