XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
27
-
10
30
-
10
3
-
11
6
-
11
10
-
11
13
-
11
17
-
11
20
-
11
24
-
11
27
-
11
1
-
12
4
-
12
8
-
12
11
-
12
15
-
12
18
-
12
22
-
12
25
-
12
29
-
12
1
-
1
5
-
1
8
-
1
12
-
1
15
-
1
Tổng
00       1         1     1         1               4
01             1 1                 1               3
02     1                           1 1 1           4
03                   1                 1           2
04           1         1                         1 3
05     1 1     1 1 1 1   1               1         8
06     1                             1       1     3
07                 2         1                     3
08                           1                     1
09     1                 1   1     1   1           5
10                                                 0
11           1                               1     2
12       1         1   1   1               1       5
13 1   1             1           1                 4
14 1                     1       1                 3
15         1                                     1 2
16                         1           1 1         3
17 1 2   1 1   1   1                     1         8
18         1     1                   1       1     4
19   1                       1       1             3
20                 1               1     1       1 4
21       1               1   1     1 1         1   6
22     1     1   1       1   1           1 1       7
23                   1 1       1       1       1   5
24         1       2       1                       4
25     1 1 1                   1   1     1         6
26                             1 1                 2
27                                   2       1     3
28               1     1 2 1               1       6
29                         1 1                   1 3
30       1   1     1   1         1       1 1       7
31                                                 0
32 1                                     1         2
33     1   1         1         1 1   1             6
34                               2                 2
35           1               1   1       1         4
36 2         1         1 1         1 1             7
37 1       1 1               1     1               5
38   1     1         1     1 1                     5
39       1       1             1             1 1   5
40   1 1                       1             1     4
41   1                                             1
42   1           1 2                   1       1 1 7
43   1         1               1 1                 4
44                             1           1 1 1 1 5
45 1           1   1         1 2                   6
46                                         1   1   2
47     1                 1         1               3
48         1     1     1         1       1         5
49             1                     1       1     3
50     1 1                             1         2 5
51           1             1         1           1 4
52   1         1 1     1                           4
53   1                     1         1             3
54                                   1         2   3
55   1               1                             2
56       1     1     1           1   1 1   1 1     8
57       1   1                                     2
58               1             1 1           1     4
59   1                                 1         1 3
60 1             1         1               1       4
61   1             1   1                 1 2       6
62                   2     1   2         1   1     7
63 1     1                       1 1               4
64     1                   1   1                   3
65 1   1   1               1 1   1       1     1 1 9
66     1   1                         1             3
67               1           1 1       1 1         5
68                       1               1 1   1   4
69                                     1       1   2
70         1 1         1                   1   1   5
71               1     1                   1       3
72                   1       1                     2
73                                                 0
74     1       1               1       2 1         6
75             1                           1 1 1   4
76 1 1                 1 1       1     2           7
77 1 1 1   1       1     2                 1       8
78 1                                             1 2
79       1 2 1             2     1   1             8
80     1 1   1         1     1         1           6
81 1     1   1             1   1               1   6
82         1   2         1         2           2   8
83   1   1 1   1     1 1 1 1       1         1   1 11
84 1 1       1   1     1     1               1     7
85       2       1   1               1 1           6
86                   1             2         1     4
87             1   1                               2
88             1 1         1 1               1     5
89   1               1 1                           3
90           1       1                           1 3
91             1                     1   1     1 1 5
92           1       1   1                   1     4
93           2                   1               2 5
94                 1                   1     1     3
95             1                   1     1 1       4
96                   1 1 1   1 1                   5
97 1             2         1       1           1   6
98         1   1   1   1                   2     1 7
99 1   1                         1                 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...