XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
29
-
4
2
-
5
6
-
5
9
-
5
13
-
5
16
-
5
20
-
5
23
-
5
27
-
5
30
-
5
3
-
6
6
-
6
10
-
6
13
-
6
17
-
6
20
-
6
24
-
6
27
-
6
1
-
7
4
-
7
8
-
7
11
-
7
15
-
7
18
-
7
22
-
7
25
-
7
29
-
7
1
-
8
5
-
8
8
-
8
12
-
8
Tổng
00         1         1         1           1     1         1 1   7
01                 1                 1                         1 3
02         1                               1   1                 3
03             1             1 1 1                 1   1     2   8
04   1   1   2       1       1                   1   1       1   9
05     1   1         1                     1                 1   5
06     1               1               1                     1   4
07                     1     1     2                             4
08 1 2       1     1     1             1                         7
09               1           1             1 1                 1 5
10                   1                         2                 3
11                   1   2       1                               4
12   1 1     1                   1           1         1 1       7
13 1           1         1   2       1             1 1   1     1 10
14     1   1     1                       1           1       1   6
15         1           1 1       1       1       1     1   1 1   9
16                                 1     1       1 1     1       5
17                                                   1         1 2
18   1 1 1 1       1 1               1   1                       8
19               1     1     1     1                             4
20         1 1   1       1                               1 1     6
21         1 1 1 2         1       2                             8
22                 1   1 1         1         1             1     6
23   1                   2                             1         4
24 1               1     1     1         1                 1 1 1 8
25                   1       1             1                     3
26 1             1     1   1                     1     1         6
27         1     1         1     1 1                     1       6
28 1   2                           1   2         1               7
29       1     1   1     1       1       1       1               7
30       1                               1       2               4
31           1           1                 1     1             1 5
32   1   1               1             1           1       1     6
33       1       1           1                   1   1 1         6
34                             2                   1             3
35                     2   1   1             1       1           6
36   1 1       1           1   1 1     1                         7
37   1         1 1       1 1       2     1           1 1         10
38                                 1         1 1     1           4
39           1 2       1                                   1     5
40 1 1   1 1                   1     1             1             7
41   1   1 1       1           1               1   1   1         8
42       1     1                       2 1                       5
43           1 1           1               1 2                   6
44                                               1           1   2
45                                         1                     1
46 1     1   1 1   1                                             5
47 1   3 1                                 1   2                 8
48     1     1         1 1 1           2         1               8
49     1   2   1           2   1 1     1 1     1                 11
50 2                               1                         1   4
51                             1         1     1   1         2   6
52 1     1     1                                 1     2 2       8
53 1   1                       1             1                   4
54                                 1 2       1                   4
55 1   1               1                     1           1     1 6
56   1                         1                 1               3
57               1                     1   1                     3
58                               1             1   1             3
59 1     1       1 1         1   1         1           1   1     9
60             1     1         1   1                 1     1     6
61                 1 1                       1         1         4
62   1           1                       1     2     2   1       8
63                                             1   1             2
64                     1   1                     1   1         1 5
65 1                         1 1 1   1     1   2           1     9
66                     1   1     1                             1 4
67         1 1 1     1   1   1       1 1                       1 9
68           1     1         1 1       1     1             1     7
69   1                           1                         1     3
70           1     1                         1     1 1           5
71                                                             1 1
72   1         1                           1       1     3 1 1   9
73                                                             1 1
74               1 1         1           1                       4
75           1   2                 1     1       1   1   1       8
76   1     1                     1     1 2     1                 7
77         1 1 1     2         1     1                 1       1 9
78         1                                             1       2
79     1                         1         1 2                   5
80   1 1 1                           1 1         1               6
81                                   1     1                 1   3
82 1                 1 1                       1   1             5
83 1                       2         2   1 1           1         8
84 1               1 1     1                       1   1       1 7
85               2     2           1                 1 1   1     8
86                 1                                             1
87       1         1         1       1     1   1     1       2 1 10
88         1                   1                   1             3
89                 1       1 2   1     1                 1   1   8
90       1         1                 1                     1     4
91       1               1 1     1 1         2         1 1       9
92                                         1       1             2
93                     1             1                           2
94       1   1 1                         1           1     2     7
95                   2   1                         1 1         1 6
96           1                               1                   2
97   1               1       1                           1       4
98                   1     1         2 1                 1     1 7
99     1               1         1                 1   1   1   1 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...