XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
27
-
2
3
-
3
6
-
3
10
-
3
13
-
3
17
-
3
20
-
3
24
-
3
27
-
3
31
-
3
3
-
4
7
-
4
10
-
4
14
-
4
17
-
4
21
-
4
24
-
4
28
-
4
1
-
5
5
-
5
8
-
5
12
-
5
15
-
5
19
-
5
Tổng
00                                                 0
01 1       1             1     1             1     5
02 1     1                       1                 3
03   1       1                     1               3
04                           1 1     1 1           4
05   1                           1     1           3
06                       2   1     2 1 1 1         8
07         1   1                           1       3
08       1     1   1       2 1                     6
09 1   1     1       1     1                   1   6
10           2       1                 1   1       5
11   1   1 1                                     1 4
12                   1         1               3   5
13   2       1   1       1 1                       6
14         1                 1                 1   3
15 1     1                   1   1 1         1     6
16   2             1 1         1 1       2         8
17                   1         1     1     1     1 5
18   1                 1   1 2   1             1   7
19 1     1                     1 1               1 5
20             1           1           1 1         4
21               1 1                       1       3
22                     1     2           1   1     5
23             2 1       1               1         5
24         1       1                 1     1       4
25 1                           1     2       1 1   6
26     1           2                       1       4
27 1           1 1         1                   1   5
28 1       1         1             1         1     5
29                       2           1     1       4
30           2   1     1                   1     1 6
31                         1     1                 2
32     1         2     1           1               5
33 1             1   1             1       1       5
34                                             1   1
35       1         1             1 1   1           5
36             1                   1     1         3
37                             1                   1
38   1               1 1 1         1               5
39                                     1       1   2
40     2           1               1               4
41       1   1             1     1           1     5
42         1         1         1         1         4
43 1                 1           2       1   1   1 7
44       1                                         1
45                 1                             1 2
46   1                 2             2 1       1   7
47       1     1     1       1             1     1 6
48     1             1 2           1     2         7
49     1                                       1   2
50                         2 2               1     5
51 1 1 1 1 1                 2 1   1               9
52     1   2     1         1           1           6
53                                       1         1
54                     1         1         1       3
55 1       1 2                           1       1 6
56             1                         1       2 4
57                 2     1 1   1               2   7
58                                                 0
59 1   1 1   1   1       2   1       1       1   1 11
60     2       1                     1       1     5
61                                 1               1
62 1     1   1 1             1             1     1 7
63                                   1   1       1 3
64                 1                         1     2
65                         1         1       1     3
66   1 1 1                     2                   5
67   1                 1         1     1           4
68 1                                               1
69     1                   1       1               3
70 1 1     1                   1       1         1 6
71         1     1       1                   1     4
72         1 1   1   1 1           1       2       8
73             1                   1               2
74         1     1       1                       2 5
75       1           1               1 1 1         5
76             1 1 1             1             1   5
77     1       1       1 1                         4
78     2 1             1         1           1     6
79               1               1           1     3
80           1         1   1                       3
81   1     1     1     2                       1   6
82       1                   1       1             3
83       1     1     1                 2           5
84                 1                 1           1 3
85   1             1     1                     1   4
86                       1     1   1               3
87   1                                             1
88                   1           1                 2
89                 1                   1           2
90               1                                 1
91           1       1       1   1     2   1 1     8
92 2   1   1                         1     1   1   7
93   1                   1     1     1 1         1 6
94             1   1           1           1 1     5
95                     1                 1         2
96               1       1                         2
97         1 1 2           1                       5
98       1         1 1     1                       4
99           2                 1         1 1 1     6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...