XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
7
-
10
10
-
10
14
-
10
17
-
10
21
-
10
24
-
10
28
-
10
31
-
10
4
-
11
7
-
11
11
-
11
14
-
11
18
-
11
21
-
11
25
-
11
28
-
11
2
-
12
5
-
12
9
-
12
12
-
12
16
-
12
19
-
12
23
-
12
26
-
12
30
-
12
2
-
1
6
-
1
9
-
1
13
-
1
16
-
1
20
-
1
Tổng
00       1             1                           1             3
01     1     1           1   1                                   4
02   1   1     1 1                             1     1 1         7
03       2                           1                   1     1 5
04                         1       1                             2
05 1 1                         1     1                           4
06   1       1           1 1                             1   1   6
07     1         1       1   1 1   1                   2   1   1 10
08               1         1 1               1   1       1       6
09 1               1 1   1       1 1                             6
10       1 1           1             1                           4
11           1       1       2 1       1   1   1               1 9
12           1           1     2 1             1           1 2   9
13       1                           1                           2
14 1   1             1             1                             4
15     1 1       1   1     1         1   1 1 1                   9
16                 1   1                   1         1 1         5
17                         1   1   1     1             1         5
18             1 2                     1     1       1   1       7
19 1       1   1                     2 1           2             8
20   1 1                                         2     1     1   6
21                             1 1       1   1             1 1   6
22         1                                         1     1   1 4
23                                                               0
24 1             1 1         1 2 1     1 1                       9
25 1                 1             1                           1 4
26     1 1                 1               1   1   1             6
27   1                       1     1   1         1 2 2 1         10
28 2                     1 1             1       1               6
29                     1         1     1   2                     5
30       1   2                                   1             1 5
31           1                   1 1   1   1     1               6
32                   1       1   1                         1     4
33             1           1 1           1 1           1         6
34         1   1         1           1 1                         5
35 1                   1 1             1                 1     1 6
36     1 1                         1                   1         4
37 1           1                                                 2
38                             1 1                 1             3
39                         1         1     1                     3
40                     1                           1     1     1 4
41 1 1                           1   1       1                   5
42                 1                                         1   2
43             1               1           1     1 1   1         6
44 1         1   2 1   1 2     1     1   1   1   1             1 14
45       1       1 1   1       1           1     1             1 8
46   1       1                       1                         1 4
47                       1         1               1             3
48   1 1           1     1   1                   1               6
49   1   1                   1       1       1               1   6
50         1       1 1             1   1 1           1           7
51                 1   1                 1   1 1       1   2     8
52                             1           1     1       1       4
53         1 1   1                           1 1               1 6
54                   1       1 1             2       1   1       7
55       1           1                 1     1                   4
56     1   1 1           1 1 1   1                   1         1 9
57       1     1         1                     1                 4
58               1 1               2                         1   5
59         1                                   1 1     1 1   1   6
60                   1   2         1                   1   1     6
61             2                       1         1             1 5
62 1       1 1                 1   1     1   1             1     8
63     1                           1                     1       3
64       1                 1               1                     3
65   1 1 1       2 1                             3 1     1 1     12
66 1       1                                                 1   3
67         1                         1     1                     3
68                                                           1   1
69                 1                           1     1     1     4
70     1   1       1                   1   1               2     7
71         1               1           1 1         1     1 1     7
72 1                   1                     1 3                 6
73                 1   1 1       1       1             1         6
74         1                 1             1   2                 5
75 1       1     1 1             1                   1     1 1   8
76     1           1   1         1           1                   5
77           1                       1                   1   1   4
78           1 2           1                       2 1   2       9
79   1           1             1       1 1             1         6
80   1         2             1                             1     5
81   1         1             2   1           1 1               1 8
82 1           1   1 1           1                 1 1         1 8
83                               1         1           1 1       4
84   1 1         1   1 1   2                                     7
85     1     1             1     1 1     1                       6
86 1           1 1         1         1 1   1 1     1             9
87         1 1         1               1                     1   5
88       2 1                     1       2           1   1   1   9
89   1       1       1                         1   1             5
90     1                           1 1             1   1       1 6
91                                           1 1     1           3
92   1 1           1 1   1   1           1                       7
93             1                                           1     2
94   1 1                                         1   1           4
95                     1                                     1   2
96           1       1         1               1         1   1 1 7
97   1               2 1   1         1               1 1   1     9
98                   1 1               1 1           1           5
99         1           1                                     1   3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...