XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
31
-
1
3
-
2
7
-
2
10
-
2
14
-
2
17
-
2
21
-
2
24
-
2
28
-
2
3
-
3
7
-
3
10
-
3
14
-
3
17
-
3
21
-
3
24
-
3
28
-
3
31
-
3
4
-
4
7
-
4
11
-
4
14
-
4
18
-
4
21
-
4
Tổng
00                                                 0
01                                     1     2     3
02         1                   1 1   1             4
03                 1 1       1             1       4
04 1           1                   1 1           1 5
05               1       1     1           1 1     5
06 1     1       1               1                 4
07 1         2     1         1     1   1     1     8
08     1                                 1         2
09         1                 1   1           1     4
10 1                           1 1                 3
11                 1                       1   1   3
12       1 1                                       2
13   1                                             1
14           1 1       1 1         2               6
15     1             2 1               1           5
16                         1     1       1         3
17           1                 1 1 1   2           6
18                 1                 2           3 6
19       1     1 1                         1       4
20 1       1     1     1       1                   5
21                   1                             1
22               1           1 1             1     4
23     1   1                     2     1     1     6
24         1                     1               1 3
25             1   1 1 1                           4
26                 1   1   1   1           1     1 6
27     1     1 1                       1           4
28           1                                     1
29             1         1   1         1           4
30                                                 0
31                       1     1                   2
32     1 1     1                     1 1     1   1 7
33                         1               2     1 4
34     1     1     2     1 1     1                 7
35   1           1 1                     1         4
36         1 1                 1               1 1 5
37           3         1   2                       6
38         1       2           1                   4
39       1           1               1         1   4
40     1                         1                 2
41   1         1                   1     1 1       5
42             1     1   1           1   1         5
43 1 1         1     1       1         1 1       1 8
44                   1 1             1             3
45           1     1 1     1       1 1       1     7
46   1   1   1                                 1   4
47       1 1             1   1 1       1 1         7
48     1         1   1   1       1                 5
49                                 1               1
50 1         1   1     2   1             1         7
51                         1     1         1   1 1 5
52             1   1 1             1     1         5
53       1     1           1 1           1         5
54   1           1                                 2
55   1   1     1   1         1                     5
56   1   1                           2 2   1       7
57     1                                 1       1 3
58         1                               1   1   3
59                             1   1   1           3
60                     2 1   2               1     6
61       1     1           1     1             1   5
62         1       1   2         1             1   6
63         1                 1       1             3
64     1         1 1                               3
65                 1     1                         2
66             1           1   1   1     1         5
67 1               1                               2
68 1             1       1         1               4
69 1   1                   1               1       4
70                         1                       1
71 1   1 1                       1     1 1     2   8
72 1 1 3                   1   1     1             8
73   2     1     1           1       1             6
74 1                   1           1     2   1 1 2 9
75   1   1               1       1         1       5
76         1         2                         1   4
77   1 1 1       1                                 4
78   2     1             1                   1     5
79                   1       1                 1   3
80 1         1                     1 1             4
81       1           1     1             1       1 5
82             1     1             1               3
83 1                           1   1 2             5
84                               1             1   2
85               1   1 1               1           4
86     1                                       1   2
87   1   1     1           1   1     1         1 2 9
88 1         1   1           1         1           5
89             1 1                                 2
90     1               1   1       1               4
91           2           1   2         1 1   1     8
92                     1                   2       3
93         1             2                   1   1 5
94         1             1                 1   1   4
95       1               1   1             1 1     5
96 1     1 1                       1         2     6
97   2                         1               1   4
98               1     1       1         1         4
99 1             1                         1 1     4

Tin tức XSKH