XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
8
-
1
12
-
1
15
-
1
19
-
1
22
-
1
26
-
1
29
-
1
2
-
2
5
-
2
9
-
2
12
-
2
16
-
2
19
-
2
23
-
2
26
-
2
1
-
3
4
-
3
8
-
3
11
-
3
15
-
3
18
-
3
22
-
3
25
-
3
29
-
3
Tổng
00               1             1                   2
01                       1               1         2
02                   1   1                         2
03         1               1 1   1 2     1         7
04     1           2 1   1 1               1     1 8
05                       1     1         1 1 1     5
06 1         1         1 1 1                       5
07             1         1           1             3
08         1 1           2   1               1   1 7
09                   1                     2       3
10       1                 1     1   1     1       5
11 1               1             1             1   4
12           1   1   1   1                     2 1 7
13         1                                       1
14       1           1     1 1   2                 6
15     1     1 1 1   1 1                   1       7
16         1               1 1         2 1         6
17                           1           1         2
18 1     1               1       1       2         6
19       1       2   1           1     1       1   7
20     1         1                   1       1     4
21   1       1           1                 1       4
22                               2             1   3
23   1                 1           1 1   1   1     6
24               1       1   1       1   1         5
25               1             1                   2
26       1                                         1
27 1                               1   1   1       4
28         1                       1               2
29     1             1               1             3
30         1         1         1     1 1 2   1     8
31                   1                     1     1 3
32               1   1         1             1     4
33               1                           1   1 3
34                 1   1                     1     3
35       1   1           1     1                 1 5
36             2               1   1   1           5
37       1                                         1
38                 1             1                 2
39 1 1   2                         1               5
40 1                                               1
41       1 1                 2         1         1 6
42   1 1 1                           1 1   1       6
43       1           1                             2
44 1 1 1                               1           4
45             1                   1               2
46   1     1                           1     1     4
47           1   1 1       1 1       1             6
48           1 1     1             1         1   1 6
49 1         2     1   1             2   1   1     9
50     2                   1                       3
51     1                       1                   2
52             1 1           1                     3
53         1       3 1     1                   2 1 9
54   2   1       1           1                     5
55                             1       1           2
56 1     1   1         1         1           1     6
57         1                       1           1   3
58 1                       1 1                     3
59     1           1         1           1       2 6
60             1     1       1                   1 4
61         1     1 1   1                           4
62 1                     1                   1 1   4
63                                               1 1
64       1             1                   1       3
65   1 1           1                 1   1         5
66           1   2   1 1                           5
67                     1                           1
68   1     1                                 1     3
69   1                 1           2       1       5
70   1       1 1                                   3
71                     1           1   1       1 1 5
72                   1       1       1         2 1 6
73         1                       1             1 3
74                         1                 2     3
75 1 1     1 1                   1                 5
76                 1     1   1   1         1   1   6
77       1           1       1 2           1       6
78     1                   2     1                 4
79         1                   1           1       3
80       1     1         1       1   2             6
81   1     2 1         1 1 2     1   1     1       11
82   2             1             1   1           1 6
83 1   1       1               2         1         6
84 1         2   1       1                         5
85             1                       1           2
86 1           1                       1           3
87                             1       1           2
88 1           1               1   1 1   1         6
89                           1                 1   2
90     1     1 1   1   2   1             1         8
91   1 1           1           1   1               5
92 1                                   1           2
93     2       1       1           1             1 6
94 1                   1           1       1       4
95             1               1 1     1           4
96                                     1     1 2   4
97   1           1 1                     1 1       5
98     1 1 1           1                       1   5
99             1           2                 1 1   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...