XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Khánh Hòa

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKH

  Ngày
\
Cặp số
30
-
6
3
-
7
7
-
7
10
-
7
14
-
7
17
-
7
21
-
7
24
-
7
28
-
7
31
-
7
4
-
8
7
-
8
11
-
8
14
-
8
18
-
8
21
-
8
25
-
8
28
-
8
1
-
9
4
-
9
8
-
9
11
-
9
15
-
9
18
-
9
Tổng
00             1 1             1           1 1   1 6
01 1                   1         2                 4
02                           1     1 1           1 4
03         1                         1 1   1     1 5
04 1                 1         1 1               1 5
05                         1 1     1       1       4
06       1       1 1           1 2                 6
07           1       2     1                   1 2 7
08   1     1       1   1           1               5
09       1                     1                 1 3
10                                   1   1         2
11 1           1       1 1       1       1         6
12 1             1       1                         3
13       1                   1         1 1       1 5
14       1         1           1       1           4
15                       1         1       1       3
16                   1   1         1               3
17       1 1     1 1   2               1       1   8
18 1 1                 1                     1 1   5
19       1       1           1             1   1 1 6
20     1           1   1 1                 1       5
21                 1 1         1                   3
22   1                   1           1   1       1 5
23     1   1                       1   1     2     6
24   1         1                   1               3
25         1   1                           1       3
26                         1   1               1   3
27     1     1                                     2
28                     1     1 1             1   1 5
29 1                             1 1           1   4
30 1   1 1 1 1       1               2   1   1 1   11
31                                     1           1
32                                   1             1
33               1       1             1       1   4
34             1   1               1 1   1   1     6
35   1 1   1   1         1             1 2   1     9
36     2     1                         2   1       6
37   1                 1     1                     3
38                         1   1                   2
39   1     1     1         1     1                 5
40 1               2           1                   4
41   1       2     1   1 1                         6
42                       1             1   1       3
43           2 1   1     1 1     1                 7
44         1                       1               2
45     1   1     1                 2         1     6
46           1                         1           2
47   1         1     1               1         2   6
48     1       1           1         1 1           5
49             1                   1               2
50           1       1         1     1 1           5
51                                 1   1   1       3
52   2           1                                 3
53             1                     1             2
54   1       1   1 1             1       1 1       7
55                                                 0
56                           1           1 1     1 4
57             1                         1         2
58 2         1     1             1   1             6
59     1                     2 1                 1 5
60 1   1                           1     1         4
61             2     1   1     1         1     1   7
62 1       1                   1           2 2     7
63         1         1     1           1         1 5
64               1             1                   2
65 1     1       1     1     1   1                 6
66             1     2     1             3     1   8
67                                         1     1 2
68           1     1                               2
69       2       1           1       1       1     6
70       1 1   1                 1 1               5
71     1 1                   1           1 1   2   7
72       1                 1         1         1   4
73   1                           1       1         3
74 1     1                                   1     3
75           1                               1     2
76 1             1 1                       1   1 1 6
77   1     1                         1 1     1     5
78                   1                       1 1   3
79     1   1         1   1     1                 1 6
80                 1   1         1                 3
81       2   2       1     2                       7
82 1   1                 1         1               4
83 1   1       1           2                       5
84                         1 1   1                 3
85       1       1                     1           3
86                                           1     1
87         1     1   2     1     1   1             7
88           1         1 2   1                     5
89                                             1   1
90                     1     2   1                 4
91     1       1     1                       1     4
92                                                 0
93 1 1     1     1     1     1 1                   7
94     1         1 1       1   1                   5
95                                               1 1
96   1             1   2   1                       5
97                       1                         1
98   1 1   1 1         1 1   1     1 1     1       10
99   1   1                                         2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...