XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
Tổng
00         1               1               1   1 1 5
01                               1                 1
02                                   1             1
03       1                               1 1     1 4
04 1                                   1       1   3
05   1   1           1 1     1                     5
06   1                                 1           2
07                   1                   1       1 3
08 1         1             1     1                 4
09                           1 1         1   1     4
10             1     1       1 1         1   1     6
11                     1 1           1   1 1       5
12       1 1               1   1                 1 5
13     1 1           1                   1     1   5
14                     1     1                   1 3
15 2                         1                   1 4
16                 1       1       2               4
17         1                 1                 1   3
18           1     2     1   1 1   1         1     8
19   1                         1                   2
20       1                   1               1     3
21     1             1 1         1             1   5
22           1           1       1                 3
23                             1             2     3
24       1     1                     1             3
25     1   1       1 1                           1 5
26                                                 0
27       1           1                 1         1 4
28   1               2     1         1       1     6
29       1   1             1         1   1 1       6
30   1         1 1     1       1     1 1           7
31 1                                               1
32             1           1       1       1 1     5
33               1                   1   1 1 1     5
34         2             1         1               4
35   1         1                         1     1   4
36     2         1             1   1               5
37                           1 1                 1 3
38 1   2       1 1     1 1                         7
39     1           1     1 1       2         1   1 8
40     1     1 1         1   1       1   1       1 8
41   1       1                                     2
42             1           1                       2
43         1         1                 1   1 1   1 6
44             1 1             1             1     4
45       1                             1         1 3
46             1                   1               2
47 1         1 1 1     1                           5
48                       1   1     1   1 1         5
49   1           1   1     1         2             6
50     1     1   2         1             1   1     7
51   1                           1         1       3
52       1     1                           1       3
53   1                     1   1                 1 4
54                 1   1           1   1   1       5
55   1   1           1                   1         4
56         1 1   1       1                     1   5
57       1 1                       1               3
58                   1                             1
59         1             1         1     1         4
60 2         1       1                   1         5
61 1       1       1     1                 2   1   7
62 1   1     1     1           1 1                 6
63 1           1   1                           1   4
64           1             1       1               3
65         1 1             1   1     1         1   6
66   1 2     1   1     3       1 1           1     11
67     1           1     1       1         1       5
68 1         1     1                   1     1 1 1 7
69                 1   1     1   1   1   1       1 7
70             1   1 1 1         1     1           6
71       1                   1         1           3
72               1         1         1             3
73             1                     1         2   4
74       1               2                         3
75           1                 1               1   3
76                       1 1           1           3
77 1       2 1   1       1             1       2 1 10
78 1 1 1 1       1                                 5
79     1           1                   2     1   1 6
80 1           1   1 1           1                 5
81     1   2           1         1                 5
82                     1   1 1       2             5
83                 1     1     1 1             1   5
84                                             1   1
85 1   1       1             1   1     1   1       7
86         1                                       1
87   1     1                       1   1 1   1     6
88       1           1 1   1                       4
89               1                 1               2
90             1                 1                 2
91                     1           1 1             3
92                           2   1         1 1     5
93                 1         1 1 1     1 1         6
94   3   1   1                                     5
95                             1 1                 2
96 1 1           1                   1     2       6
97                                                 0
98       1       1                                 2
99               1 1 1 1 1         1       1       7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...