XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
Tổng
00                   1                 1     1         1         4
01       1             1             1                   1       4
02           1               1       1   1     1 1         1     7
03                                   1                           1
04                   1         1           1 1         1 1   1   7
05     1 1       1               1         1                   1 6
06         1     1   1                 1 1                       5
07                             1                                 1
08         1               1               1 1         1   1     6
09                           1       1           1 1     1       5
10 1               1                 1         1                 4
11 1             1 1   1                     1         1       1 7
12                     1     1     1         1                   4
13                                     1                         1
14                     1   1                                     2
15   1       1 1   1       1     2         1       1 1           10
16 1       1                 1 1           1   1 1           1   8
17       1 1     1 1         1                                   5
18         1 1           1 1               1                     5
19 1                 1 1   1                                     4
20                         1         1       1     1             4
21     2           1               1             1     1       1 7
22   1 1             1         1             1   1           1   7
23       1 1     2   1   1       1         1           1         9
24                                                               0
25         1                 1                       1   1   1   5
26     1 1       1               1 1           1     1   1 1 1   10
27   1 1     1     1         1                                 1 6
28                                     1   1     1 1             4
29     1                                 1     1               1 4
30   1               1             1     1               1       5
31                 1   1 2     1                           1   1 7
32                         1     1   1       1       2           6
33   1                 1       1 1                             1 5
34   1                     1         1                           3
35               1           1   1       1   1         1   1     7
36 1                 1   1           1 1       1   1             7
37     1     1   1 1   1             2                   1 1   1 10
38       1                                                   1   2
39     1                     1   1                             1 4
40                           1       1 1 1     1   1       1     7
41           2 1 1                 2   1   1               2 1 1 12
42   1     1                             1 1                     4
43       1   1     1       1     1 1   1           1 2 1         11
44                                 1     1     1                 3
45   1               1 1   1                         1           5
46             1                               1     1           3
47                       1                             1 1     1 4
48       1                     1                 1       1       4
49 1 1 2 3     1   1           3                           1 1   14
50             1 1   1                 1                         4
51   1         2       1                       1   1       1     7
52     1   1   1                       1   1     1     1   1     8
53                         2             1       1             1 5
54                   1 1         1 1 1       1                   6
55                             1                         1   1   3
56                 1     1                           1           3
57           1         1 1                       1               4
58                       2   1   1   1   1       1     1 1       9
59           1         2                   1   1 1 1           1 8
60     1                                   1       1       2     5
61         3       1             1       1       1     1       1 9
62           1         1             1                           3
63                             1   2         1       1       1   6
64     2                       1                                 3
65             1                 1     1                         3
66                 1         1   1                             1 4
67 1   1             1                     1   1                 5
68           1             1             1   1     1             5
69         1   1   1     2           1             3       1     10
70       1                       1                     1     1   4
71                                               1   1           2
72       1 1                   1                 1               4
73 1     1 1                                         2         1 6
74 1           1           1                         1           4
75                 1                                 1 2         4
76 1             2   1                                       1   5
77   2                                 1         1               4
78               1 2                 1   1                       5
79       1     1           1       1       1     1               6
80     1       1         1   1 1         1           1     1     8
81       1 1         1       2   1                       3       9
82           1               2                             1 1   5
83 1       1           1 1                   1 1             1 1 8
84   1           1       1 1       2               1             7
85                   3 1 1       1                     1     1   8
86     1     1   1       1   1             1 2             1     9
87 1     1                               1         1   1 1       6
88   2   1           1                 1       1                 6
89             1           1   1             1     1     1       6
90 1                                                             1
91         1   1         1                   1 1                 5
92 1         1                     1   2 1         1             7
93                 1                       1   1 1       1       5
94 1 1       1                     1     1 1           1     1   8
95 1           1               1       2 1                   1   7
96 1           1 1     1       1             1       1           7
97 1 1       1             1         1         2             1 1 9
98                                 2   1                 1       4
99   1       1 1 1                                               4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...