XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00       1                           1         2           1     5
01         1                       1 1         1           1     5
02 1         1                                                   2
03                         1   1 1             1               1 5
04       1 1   1                 1 1     1         1             7
05               1   2             1   1       1 1 1 1   2   3   14
06                 1 1                             2       1     5
07                                           1 1         2       4
08       1   1       1                 1           1         1   6
09 1 1     1                               1 1                 1 6
10                       1                       1               2
11       1       1 1                   1                 1   1   6
12                 2     1       1                   1           5
13                                           1   1 1         1 1 5
14                 1     1               1             1         4
15   1 1                                                 1       3
16 1           1                   1           1 1             1 6
17                     1   1         1             1         2   6
18                   1   1   1                               2   5
19                         1                                   1 2
20   1                 1   1     1   1               1           6
21 1     1       1 1 1       1         1             1   1       9
22 1           1         1 1           1     1     1           1 8
23       1               1 1           1                         4
24                 1       1       1         1         1 1       6
25     1   1   1     1 1               2         1               8
26     1   1 1 1                           1           1 1       7
27               1           1         1                         3
28 1 1             1     1               1 1                   1 7
29               1             1   1       1             1       5
30         1           1                 1                 1     4
31           1   1       1   1         1       1                 6
32     2                   1                         1       1   5
33               1               1 1 1             1             5
34                     1 1                             1         3
35       1   1         1             2   1   1                   7
36   1                       1                       1     2     5
37         1 1   1   1                       1 1       1 1       8
38             1                   1 1   1   2                   6
39               1   1   1         1   1     1         1 1       8
40   1       1               1 1                             1   5
41           2 1 1 1                       1     1 1 1           9
42                                 1   1                 1 1     4
43   1 2 1             1                       1 2   1           9
44                             1   1                             2
45     1               1 1         1     1       1       1 1     8
46     1                   1 1             1               1     5
47       1 1     1               1 1             1   2         1 9
48 1       1           1       1 1     1               1   1     8
49           1 1                               1         1       4
50                                           1   1               2
51   1       1                 1         1         1           1 6
52 1     1   1                                                   3
53 1             1         1 1 1             1   1               7
54                 2                           1     1           4
55         1   1     1       1         1 1   1                   7
56     1               1               1   1       1         1   6
57 1                             1   1             1             4
58 1     1 1                                 1     1             5
59 1 1           1     1     2   2 1   1                     1 1 12
60   1       2       1   1                                       5
61 1     1       1               1         2               2     8
62                       1               2   1         1         5
63     1       1         1     1     1   1                 1     7
64                     2   1   1 1         1       1             7
65                           1       1                   1       3
66               1 1     1               1                       4
67                                 1                   1       1 3
68   1                                     1     1               3
69   3       1             1               1         1     1     8
70       1     1                 1             1       1         5
71 1   1               1                             1           4
72 1                         1             1                     3
73     2         1       1       1       1               1       7
74     1               1                               1         3
75     1 2                 1   1   1     1                   1 1 9
76             1             1 1                 1               4
77 1               1       1               1   1                 5
78                       1                 1   1       2   1     6
79 1                   2 1                 1 1     1   1         8
80     1     1                                                   2
81         3                 1       2       1   1               8
82           1 1                                                 2
83             1 1   1         1     1                           5
84   1             1 1             1             1     1         6
85       1     1                 1       1           2 1       1 8
86           1             1   1 1   1                     1     6
87   1   1 1                 1             1         1           6
88                   1     1   2               1                 5
89   1     1                         1   1                       4
90                     1   1     2       1     1             2   8
91                 2 1       2 1                                 6
92   1                             1   1         1             1 5
93 1       1       1 2               1           1               7
94       1     1                     1               1           4
95             1           1                 1                   3
96     1                               1       1   1     1 1   2 8
97             1 1             1                   1 1     1   1 7
98         1       1           1                       1       1 5
99                   1                     1           1     1   4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...