XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
Tổng
00         1               1               1       3
01         1     1                               1 3
02                                                 0
03             1         1                         2
04 1               1                               2
05 1 1   2   3       1   1           1 1     1     12
06 2       1         1                             4
07       2                           1             3
08 1         1   1 1         1             1     1 7
09             1                             1 1   3
10                             1     1       1 1   4
11       1   1                         1 1         4
12   1                   1 1               1   1   5
13 1         1 1       1 1           1             6
14     1         2                     1     1     5
15       1         2                         1     4
16             1                   1       1       3
17 1         2             1                 1     5
18           2               1     2     1   1 1   8
19             1     1                         1   3
20   1                   1                   1     3
21   1   1             1             1 1         1 6
22 1           1             1           1       1 5
23                                             1   1
24     1 1               1     1                   4
25                     1   1       1 1             4
26     1 1                                         2
27                       1           1             2
28             1     1               2     1       5
29       1       1       1   1             1       5
30         1     1   1         1 1     1       1   7
31                 1                               1
32   1       1                 1           1       4
33 1                             1                 2
34     1                   2             1         4
35                   1         1                   2
36   1     2           2         1             1   7
37     1 1                                   1 1   4
38                 1   2       1 1     1 1         7
39     1 1             1           1     1 1       6
40           1   1     1     1 1         1   1     7
41 1 1               1       1                     4
42       1 1     1             1           1       5
43   1                     1         1             3
44                             1 1             1   3
45       1 1             1                         3
46         1                   1                   2
47   2         1   1         1 1 1     1           8
48     1   1     1                       1   1     5
49       1       1   1           1   1     1       6
50               1     1     1   2         1       6
51 1           1 1   1                           1 5
52                       1     1                   2
53                   1                     1   1   3
54   1                             1   1           3
55                   1   1           1             3
56 1         1             1 1   1       1         6
57 1                     1 1                       3
58 1                                 1             2
59           1 1           1             1         4
60                 2         1       1             4
61         2       1       1       1     1         6
62     1           1   1     1     1           1 1 7
63         1       1           1   1               4
64 1                         1             1       3
65       1                 1 1             1   1   5
66               1   1 2     1   1     3       1 1 11
67     1       1       1           1     1       1 6
68                 1         1     1               3
69   1     1     1                 1   1     1   1 7
70     1                       1   1 1 1         1 6
71   1                   1                   1     3
72                               1         1       2
73       1                     1                   2
74     1                 1               2         4
75           1 1             1                 1   4
76               1                       1 1       3
77                 1       2 1   1       1         6
78     2   1       1 1 1 1       1                 8
79 1   1               1           1               4
80                 1           1   1 1           1 5
81                     1   2           1         1 5
82                                     1   1 1     3
83                                 1     1     1 1 4
84     1                                           1
85   2 1       1   1   1       1             1   1 9
86         1               1                       2
87   1               1     1                       3
88                       1           1 1   1       4
89                               1                 1
90           2   1             1                 1 5
91                                     1           1
92             1                             2   1 4
93               1                 1         1 1 1 5
94   1               3   1   1                     6
95                                             1 1 2
96 1     1 1   2   1 1           1                 8
97 1 1     1   1 1                                 5
98     1       1         1       1                 4
99     1     1                   1 1 1 1 1         7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...