XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
Tổng
00     1               1   1 1   1               1 6
01           1                 1 1             1   4
02               1                         1   1   3
03                   1 1     1 1     1             5
04                 1       1           1           3
05 1     1                           1       1 1   5
06                 1                     1         2
07                   1       1 1       1 2         6
08     1     1                 1     1 1 1 3   1   10
09       1 1         1   1         1         1     6
10       1 1         1   1       1 1 1 1           8
11 1 1           1   1 1               1           6
12     1   1                 1     1       1       5
13                   1     1     1                 3
14 1     1                   1         1     1     5
15       1                   1       1       2     5
16     1       2                   1               4
17       1                 1       1             1 4
18   1   1 1   1         1                         5
19         1                     1 1         1     4
20       1               1                 1   1   4
21 1         1             1                   1 1 5
22   1       1                       2             4
23         1             2                 1 1     5
24               1                 1               2
25                           1 1       1       1   4
26                                     1   1 1     3
27                 1         1 1     1         1   5
28     1         1       1                     1   4
29     1         1   1 1             1             5
30 1       1     1 1           1                   5
31                                 1     1       1 3
32     1       1       1 1                       1 5
33               1   1 1 1                         4
34   1         1                 1 1     1         5
35                   1     1     1       1       1 5
36         1   1                     1 1           4
37       1 1                 1           1     1 1 6
38 1 1                                         1 1 4
39   1 1       2         1   1                 1   7
40   1   1       1   1       1       1   1 1 1 1   10
41                                     1 1         2
42     1                           1             1 3
43                 1   1 1   1   1 1               6
44         1             1           1       1 1   5
45                 1         1                 1   3
46             1               1     1             3
47 1                                     1         2
48   1   1     1   1 1           1       1         7
49     1         2                         1 1     5
50     1             1   1                         3
51           1         1         1       1         4
52                     1                 1 2       4
53     1   1                 1                     3
54 1           1   1   1               1 1       1 7
55                   1                             1
56   1                     1                       2
57             1                   1               2
58                                                 0
59   1         1     1                       1 2 1 7
60                   1           1   1   1         4
61   1                 2   1     1                 5
62         1 1                       1             3
63                         1         1             2
64     1       1                   1               3
65     1   1     1         1                       4
66 3       1 1           1                         6
67   1       1         1           1   1           5
68                 1     1 1 1 1   1   1           7
69 1     1   1   1   1       1       1       1     8
70 1         1     1                   1           4
71       1         1                               2
72     1         1             1           1       4
73               1         2   1 1   1     1     1 8
74   2                             1               3
75         1               1           1     1     4
76   1 1           1             1       1         5
77   1             1       2 1                     5
78                                       1   1     2
79                 2     1   1                     4
80           1                                     1
81 1         1                             1       3
82 1   1 1       2                               1 6
83   1     1 1             1   1             1   2 8
84                         1                 1   1 3
85       1   1     1   1               1           5
86                             1       1           2
87             1   1 1   1                         4
88 1   1                                         1 3
89             1               1 1                 3
90           1                     1               2
91 1           1 1             1 1     1           6
92       2   1         1 1                         5
93       1 1 1     1 1           1               1 7
94                                                 0
95         1 1                 1 1           1     5
96               1     2       1           1       5
97                             1               1   2
98                                 1       1       2
99 1 1         1       1                   1       5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...