XSKT Bạch thủ ST Cầu XSST

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Sóc Trăng

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSST

  Ngày
\
Cặp số
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
Tổng
00   1                 2       1       1     1     6
01 1           1                 1     1     1   1 6
02 1         2     1       2       1   1 1         9
03                       1                     1 1 3
04                         1         1 1   1       4
05 1       1               1       1       1       5
06               1   1                           1 3
07     1     1 1 1               1     1           6
08 1             1       1                     2   5
09                                                 0
10         1                   1 1                 3
11     2         1                 1               4
12                           1         1   1 1     4
13                 1                         1     2
14           1     1 1 1 1     1       1           7
15         1             1                         2
16               1     1 1                         3
17   1         1               1               1   4
18                         1                       1
19                     1     1                     2
20 1   1           1       1     1                 5
21 1 1   1           1                             4
22         1                               1       2
23       1     1                         1     1   4
24           1       1         1                   3
25 1   1                   1     1           1     5
26           1         1                     1     3
27 1       1         1                           1 4
28 1   1               1     1           1 1       6
29               1       1           1 1 1   1     6
30       1                 1       1               3
31   1                                             1
32   1 1   1           1     1 1         1         7
33             1               1                   2
34                   1   1   1 1             1     5
35   1 1       1     1         1   1     1         7
36                 1         1           1         3
37 1 1 1 1 1       1         1     1     1   1     10
38 1 1     1                       1               4
39 1     1         1                 2           1 6
40 1   1       1               1     1     1   2   8
41           1     1   2     2                 1   7
42   1                     1       1           2   5
43             1 1           1       1     1       5
44 1         1 2 1   1         1       1   1       9
45 1                         1                     2
46       1 1             1         1 1             5
47       1 1                       1 1   1 2 1     8
48                                                 0
49                                               1 1
50     1                 2 1   1           1 1     7
51       1 1         1           1 1             1 6
52       1             1     1                   1 4
53       1 1               1     2                 5
54   1           1       1       1                 4
55     1       1 3   1             1   1           8
56           1               1             1     1 4
57     1                     1           1     1   4
58     1 1               1         1               4
59 2 1 1               1     1                     6
60                 2       1                       3
61                       1           1         1 1 4
62         1               1                       2
63           1 1                                   2
64                                 1   1 1 1       4
65                             1       1       1   3
66           1                   2         1       4
67               1 1                         2     4
68                     1   1         1             3
69                                   2 1 2     1 1 7
70                                 1     1   1 1   4
71         1               1           1           3
72             1 1                                 2
73   1     1           2 1     1         1         7
74       1                       3     1           5
75                                   1       1     2
76       2   2                                   1 5
77                   1               1         1 1 4
78           1                             1       2
79           1 1                                   2
80       1       1           1                     3
81                 1     2                         3
82   1                     1     1   1         1   5
83   2         1                 2                 5
84   1 1   1                     1                 4
85             1 1   1   1         1               5
86                             1     1             2
87           1         1 1     1       1         1 6
88   1             2                 1     1     1 6
89       1                     1       1           3
90     1           1               1           1   4
91         1   1 1         1               1     1 6
92                                 1 1   1       1 4
93   1               3                       1     5
94                 1 1       1                     3
95                                           1     1
96       2     1   1 1                   2 1     1 9
97 1       1 2                 1             1     6
98     1                     1                     2
99               1 1 1 2   1           1           7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...