XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
Tổng
00 1             1     1       1 1   1 1           7
01                 1   1     1       1         1   5
02 2     1                 1                       4
03             1   1                   1           3
04   2                 1                           3
05       1                   1     1     1     1   5
06     1       1                     1       2     5
07   1                 1   2 1               1     6
08               1             1         1         3
09       1             2                 1 1       5
10         1 1                         1           3
11             1                                   1
12 1   1   1               1     2                 6
13   1               1     1                       3
14           1               1     1     1         4
15     1 2                   1   1       1       1 7
16                 1   1                           2
17           1                     1   1           3
18           1       1 1   1                       4
19                                         1 1 1   3
20           1                       1             2
21                   1       1                     2
22   1 1                   1   1 1         1       6
23     1 1                             1     1     4
24   1     1       1         1   2 1           1   8
25                       1   1         1           3
26 1         1   1 1     1         1     1         7
27                                         1     1 2
28     1         1   1   1 1                       5
29                             1         1         2
30       1                     1       1       1   4
31     1         1             1             1   1 5
32                     2 1 1     1               1 6
33     1                 1         1     1         4
34                         1                       1
35         1                   1     2             4
36       1           1                   1 1       4
37                       1                         1
38   1                                       1 1   3
39                   1     1                       2
40       1         1                               2
41                 1                             2 3
42                               1       1 2   1   5
43 1       1 1   1   1               1             6
44   1                                 1           2
45                   1       1 1 1                 4
46                             1 1 1               3
47             1     1         1                   3
48         1 1 1   1   1       1       2           8
49             1 1                                 2
50   1     1     1                               1 4
51     1           1       1     1       1   1 1   7
52 1       1 1     1 1                           1 6
53               1         1       1       1       4
54             1 2   1   1           1         1   7
55     1                     1         1         2 5
56 2   1           1               1               5
57                   1 2                           3
58                 1               1     2         4
59   1     1 1     1                         1     5
60 2             2       1       1             1   7
61               1     1               1 1   1     5
62   1                             1         2     4
63   1                 1   1                       3
64           1                                   1 2
65       1 1             1       1             1   5
66                       1   1     2       1     1 6
67 2         1                             1       4
68             1                   1 2             4
69 1       1       1 1     1                 1     6
70           1                       1 1 1   1   1 6
71           1 2   1 1   1                       1 7
72         1         1             1       1   1   5
73 1 2                                             3
74     1     1 1                           1       4
75           1                     1       1       3
76     1       1               1                   3
77       1                     1               1   3
78 1                                 1             2
79     1 1                           1     1 1   1 6
80   2   1               1   1       2             7
81       1               1 2           1           5
82     1                   1   1             1     4
83     1         1                   1     1       4
84 1     1                                 2     1 5
85       1     1     1       1         1 1         6
86     1 1     1                       1           4
87         1         1   1     1             1 1   6
88   1         1   1     1                         4
89               1           1                 1   3
90 1     1   1         1 1   1                 1   7
91   1             1   1     1   1       1   1     7
92     1     1 1 1       1   1                   1 7
93             1                       1   1       3
94         1       1 1               1             4
95         1     1       1     1   1               5
96         1   1                 1                 3
97         1                 1 1 2     1       2   8
98         1                                       1
99                     1       1   1 1   1       1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...