XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
Tổng
00           1                                     1
01     1                   1         2             4
02                           1                     1
03         1         1   1         1       1       5
04                       1                   1 1   3
05 1 1 1 1               1         1               6
06   1             1                 1             3
07 1 1             1         1       1       1     6
08             1 1           1                 1   4
09   1             1   1           1     1         5
10     1                           1           1   3
11       1 1                             1         3
12             1       1   1                 3     6
13   1                               1   1   1     4
14   2 1     1 1     1   1             1           8
15         1                 1       1           1 4
16 1 1             1               1         1     5
17                       1                   1     2
18         2 1 1               1                 1 6
19                   1                   1         2
20           1 1     1 1   1                   1 1 7
21         1 1     1     1         1   1 1 1       8
22           2       1         1     1             5
23 1                                 1             2
24                     1                         1 2
25                                     1           1
26   1     1 1     1       3   1 1 1               10
27         1                                       1
28     1 1       1 1           1   2 1             8
29 1     1                                         2
30                                 1               1
31             2       1 1 1                       5
32   1     1                               1       3
33               1   2           1     1           5
34                                 1             1 2
35 1                           1 1             2   5
36                 1   1 1                 1       4
37       1                   1   3   1           1 7
38     1         1     1 1             1     1     6
39           1 1         1 1 1     1               6
40 1     1   2 1                                   5
41         1                   1 1   1             4
42 1                                               1
43                             1         1         2
44     1               1                         1 3
45       2     1               2           1       6
46               1         1           1           3
47           1 1 1         2                   1   6
48     1   1         1                 1           4
49 1           1       1       3       1           7
50                                   2   1 1       4
51   1   1       2       1                         5
52   1   1 1   1 2       1           1             8
53   1   2           2 1   1     2 1               10
54 1             1 1 1                 1     1     6
55     1 1 1                     1 1   1   1     1 8
56               1             1       1         1 4
57 1               1   1               2           5
58 1                 1     1 1     1             1 6
59         1 1                                     2
60           1                               1     2
61             1                             1 1   3
62             1                             1     2
63 1                 1                 1 1 2   1   7
64           1           1     1 1 1 1   1         7
65                 1   1         1                 3
66 1       1               1                       3
67 1 1                                 1           3
68       1                 1           1           3
69       1                               1 1       3
70     1               1         1     1           4
71   1                                           1 2
72 1             1 1     1     1             1     6
73   1                       1               1     3
74   1               1           1       1   1     5
75           1       1 1     1             1       5
76                           1                 1   2
77 1     1             1                     1 1   5
78                         2                       2
79                                         1       1
80     1                         1       1     1   4
81     1     1               1                     3
82     2   1           1                           4
83                                 1       2     1 4
84                           2                     2
85                 1             1   1   1         4
86       1 1       1                       1   2   6
87           1         2       1 2             1 1 8
88     1             1   1           1           1 5
89             2         1     1         1         5
90   1           1                               1 3
91                                                 0
92     1         1       1   2                 1 2 8
93               1                                 1
94             1                       1 1 1   1 1 6
95     1           1         1     1     2         6
96 1       1       1                     1         4
97       1       1 1       1   1                   5
98               1 1         1       1       1     5
99     1             2   1   1             2   1   8

Tin tức XSQB