XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
Tổng
00                             1   1     1 1       4
01       2             1                 1   1     5
02                     1 1         1       1 1 1   6
03     1       1       1 1                         4
04               1 1     1                       1 4
05     1                                       1   2
06       1                                         1
07       1       1     1     1 1     2   1 1     1 10
08                 1     1                         2
09     1     1                         1       1 2 6
10     1           1   1                           3
11           1                 1                   2
12               3       1                         4
13       1   1   1     1             1 1           6
14         1               1               1 1     4
15       1           1                             2
16     1         1       1       1   1             5
17               1           3 1   1 1         1   8
18 1                 1                             2
19           1                                     1
20                 1 1                             2
21     1   1 1 1         1                 1       6
22 1     1                                 1       3
23       1             1 1   2             1     1 7
24                   1       1                     2
25         1                   1     1           1 4
26 1 1 1                                     1     4
27                         1                   2   3
28 1   2 1             1     1                     6
29                         2       2               4
30     1                 1                         2
31                                       1 1   1   3
32             1                       1           2
33   1     1                   1                   3
34     1             1                         1   3
35 1 1             2                           1   5
36             1           1     1   1             4
37   3   1           1           1       1         7
38         1     1                   1           1 4
39     1                 1     1     1           1 5
40                       1 1           1       1 1 5
41 1 1   1                     1     1             5
42                                     1           1
43 1         1                             1       3
44                   1     1     1     4           7
45 2           1       2                           5
46         1                     1     1 1         4
47                 1                     1   2     4
48         1               1     1     1   1     1 6
49 3       1           1       3                 1 9
50       2   1 1                     1       1     6
51                                   1       1     2
52       1                           1         1   3
53   2 1                             1         1   5
54         1     1               1                 3
55   1 1   1   1     1           1 1       1     2 10
56 1       1         1   1   1   1   1   1         8
57         2               1     1                 4
58     1             1   2         1               5
59                       1 1 1   1 1 1             6
60               1                                 1
61               1 1         1                     3
62               1                           1   1 3
63         1 1 2   1           1           1 1   1 9
64 1 1 1 1   1           1       2 3               11
65   1                           1 1       1       4
66                                                 0
67         1               1 1           1   1   1 6
68         1             1   1             1 1     5
69           1 1           1             1   1 1   6
70   1     1           1         1     1   1       6
71                   1       1               1     3
72 1             1         1           1     1     5
73               1                       1 1       3
74   1       1   1                 1               4
75             1                   1         1 1   4
76                 1   1                           2
77               1 1   1     1           1   1     6
78                         1                       1
79             1                                   1
80   1       1     1   2       1         1         7
81                                     1         1 2
82                           1                     1
83     1       2     1         1   1           1   7
84                         1     1                 2
85   1   1   1                                     3
86             1   2               1     1   1     6
87 1 2             1 1     1                     1 7
88       1           1 1   1     1                 5
89 1         1                                     2
90                   1       1     1 1             4
91                             1       2           3
92                 1 2 1         1                 5
93                                     1 1         2
94         1 1 1   1 1   1     1     1         1   9
95     1     2             1             1     1   6
96           1                 1   1     1 1       5
97 1                                   1   1       3
98       1       1             1                   3
99             2   1         1           1     1   6

Tin tức XSQB