XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00                           1         1           2
01                                           1     1
02                     1         1               1 3
03 1             1   1       1 1           1       6
04               1                 1               2
05                 1       1 1                     3
06             1 1       1   1           1         5
07 1                   1     1               1     4
08                                 1         1     2
09                   1         1             3     5
10 1   1         1             1   2               6
11               1             1                   2
12       1   2 1           1 1           1     1 1 9
13               1   1                 1   3       6
14                         1                       1
15   1             1 1               1   1         5
16       1       1 1 2                 1       1   7
17 1     1         1                               3
18 2                       1           2           5
19                           1   1                 2
20           1               2     1               4
21     1                                           1
22               1       1         1     1     1   5
23               1           1                 1   3
24   1         1 1   2 1               1           7
25                         1     1           1 1 1 5
26     1                     1     1       1       4
27   1           1 1 1             1               5
28                     1       1       1       1 1 5
29   1       1                   1           1     4
30           1 1         1     1   1     1         6
31           1     1                         1     3
32       1                 1                 1     3
33                 1       1     1         1     1 5
34                                                 0
35         2             1                         3
36     2 1                             1       1   5
37 1                       1             2 1     1 6
38 1   1                 1                     1 1 5
39         1 1 2             2 1 1                 8
40   1     1             1 1             1     1   6
41     1 1     1   1 1                           1 6
42 1             1 1                 1 1           5
43 1 1             1     1 1           1 1         7
44                   1                 1 1         3
45           1                             1       2
46                 1     1     1     1             4
47     1                         1   1 1   1       5
48 1           1               1               1   4
49 1     1 1                     2     1       1 1 8
50           1     1                 2       1     5
51       1 1         1         1     1             5
52 1   1                         1 2               5
53   1     1           1                 1 1       5
54                                                 0
55     1                 1       1                 3
56             1                 1           1   1 4
57             1       1             1       1 1   5
58     1 1                         1         1 1   5
59             1         1   1 1       1 1         6
60             1       1             2   1         5
61                                 2       1   1   4
62                                               1 1
63 1                   1   2     1       1         6
64                                 1               1
65     1         1   1 2 1   1                     7
66   1               2                             3
67                     1                   2       3
68   1   1   1     1       1                       5
69           1             1               1       3
70     1     1                 1           1     1 5
71   1             1   1         1                 4
72       1 1 1 1     1     1       1 1     1       9
73   1 1     1                 1 1   1           1 7
74         1                                       1
75   1                         1                   2
76 1 1 1       1           1   1 1         1     1 9
77         1 1   1 1               1               5
78       1   1         1   1     1               1 6
79 1       1           1               1           4
80       1       1       1           1       1 1 1 7
81         2           2             1       1     6
82                       1           1             2
83 1       1   1         1   1   1                 6
84                     1   1         1   1         4
85     1   2   1 1                                 5
86                       1                         1
87                 1                   1           2
88   1   2     1 1       1   1               1   1 9
89                                       1     1   2
90             1         1     1           1 1   1 6
91   1 1               1 1   1                     5
92 1     1                     1         1     2   6
93   2   1                         1               4
94                                     1           1
95               1 1 1               1             4
96     1   1                                       2
97   1     1 1       1         1     1             6
98           1                                     1
99       1         1                   1 1         4

Tin tức XSQB