XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
Tổng
00 1 1             1               1           1   5
01 1         1       1 1                 1   1 1   7
02               1 1           1             1     4
03   1           1     1 1   1                     5
04                 1           1       1     1     4
05     1     1         1         1                 4
06 1       2           1             2             6
07         1     1 1                             1 4
08     1                         1 1 1   1 1       6
09     1 1                     1                   3
10   1                       1         2           4
11                   2       1                     3
12                           1     2               3
13               1                                 1
14     1                 1     2   1     1       1 7
15     1       1           1               1   2   6
16                                     1       1   2
17   1           1                   1           1 4
18                         1           1 1   1     4
19       1 1 1                 1   1             1 6
20 1             1       1                   1     4
21                   2                     1       3
22       1                 1                     1 3
23   1     1                   1                   3
24           1                               1     2
25   1                         1         1         3
26     1         1           1             1       4
27       1     1     1                             3
28                         2                   1   3
29     1                                           1
30   1       1           1       1                 4
31         1   1                       1           3
32             1             1             1       3
33     1         1       1                         3
34                   1                   1         2
35 2                                               2
36     1 1           1   1       1                 5
37                     1   1                       2
38         1 1             1                 1     4
39                 1             1   1   1         4
40                                                 0
41             2                         1         3
42     1 2   1         1             1 1 1   1     9
43 1                         1 1       1           4
44   1           1 1   1             2 1           7
45                 1     1       1   2           1 6
46                   1                             1
47                 1 1       1             1     1 5
48   2                   1         1 1 1       1   7
49                           1             2 1     4
50             1   1 1           1             1   5
51     1   1 1     1 1 1           1   1 1       1 10
52             1                                   1
53       1         1             1 1 2             6
54 1         1       1       1                   1 5
55   1         2 1     1                         1 6
56                     1 1 2 2   1                 7
57                                     1           1
58     2                                           2
59         1       1                     1 1       4
60           1         1 1         1     1     1 1 7
61   1 1   1                   1           1       5
62         2             1 1                   2   6
63                                   1   1         2
64             1       1 1                 1       4
65           1           1                     1 1 4
66       1     1     1 1     1 1           1       7
67       1       1         1                     1 4
68 2               1             1                 4
69         1       1           1                   3
70 1 1 1   1   1                       1 1   1     8
71             1 1                               1 3
72       1   1   1     1   1           1     1     7
73               1   1         1   1             1 5
74       1                                         1
75       1             1   1                       3
76                               1 1       1 1     4
77           1                     2               3
78 1               1                     1     1   4
79 1     1 1   1   1         1 1               1   8
80 2                 1   2               1 2       8
81   1           1     1           2               5
82         1                     1     1           3
83 1     1                         1     1     1   5
84       2     1         1 1 1 1 1   2 1       1   12
85   1 1         1                 1         1     5
86   1           1                               1 3
87         1 1             1   1       1           5
88                           1 2 2   1             6
89           1                   1                 2
90           1         1                           2
91     1   1             2   1                   1 6
92             1   1 1 1   1     1     1   1       8
93   1   1         1       1                   1   5
94 1                                 1     1 1     4
95               1         1                 2     4
96                           1               1     2
97   1       2                                   1 4
98                   1                   1   1     3
99 1   1       1                 1         1   1   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...