XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
Tổng
00   1   1     1 1       1     1   1               7
01             1   1     1               1 1       5
02       1       1 1 1                             4
03                             1               1   2
04                     1                     1     2
05                   1   1       1                 3
06                       1   1       1       1     4
07 1 1     2   1 1     1     1               1     9
08                         1                       1
09           1       1 2 1     1 1           1 1   9
10                         1   1         1         3
11   1                                             1
12                         1                 1     2
13         1 1             1         1 1 1         6
14               1 1         1     1       1 1     6
15                             1     1   1       1 4
16     1   1                             1         3
17 3 1   1 1         1                           1 8
18                       1             1         1 3
19                                           1     1
20                           1 1 1   1             4
21               1       1   1         1           4
22               1                               2 3
23 2             1     1                     1     5
24 1                                         1     2
25   1     1           1             1             4
26                 1     1                         2
27                   2   1 1           1         1 6
28 1                                     3         4
29       2                 1       2   1           6
30                                 1           1   2
31             1 1   1           2 1 1     2   1   10
32           1                                 1 1 3
33   1                                   1 1   1   4
34                   1         1 1                 3
35                   1     1 1   1                 4
36     1   1                 1 1     1             5
37     1       1                                   2
38         1           1   1               1       4
39   1     1           1 1             1       1   6
40           1       1 1   1         1           3 8
41   1     1               1       1           1 1 6
42           1             1   1         1 1       5
43               1               1                 2
44     1     4           1       1                 7
45                                 1   1           2
46     1     1 1                                   3
47             1   2           1         1         5
48     1     1   1     1           2     1         7
49   3                 1                           4
50         1       1         1     1 1             5
51         1       1                 1 1       1   5
52         1         1         1     1       1 1   6
53         1         1   1           1       1     5
54     1                 1     1       1           4
55     1 1       1     2                       1   6
56 1   1   1   1             1                     5
57     1                     1 1           1       4
58       1                                         1
59 1   1 1 1                       1           1   6
60                           1           1         2
61 1                                   1     1     3
62                 1   1 1   1               1     5
63   1           1 1   1   2     1   1           1 9
64     2 3                                 1       6
65     1 1       1                           1 1   5
66                         1                 1     2
67 1           1   1   1                           4
68 1             1 1       1         1       1     6
69             1   1 1   1           1           1 6
70     1     1   1               1       1         5
71 1               1     1       1     1           5
72           1     1         1   1     1   2       7
73             1 1                       1         3
74       1                     1                   2
75       1         1 1                             3
76                               1         1       2
77 1           1   1     1   2         1           7
78                                   1         2 1 4
79                             1                   1
80   1         1                 2               1 5
81           1         1                 1       1 4
82 1                           1         1         3
83   1   1           1                 2       1   6
84     1                     1                     2
85                         1 1   1 1         1   1 6
86       1     1   1                               3
87                     1           1 1             3
88     1                       1                 1 3
89                                 1           1   2
90 1     1 1                               1       4
91   1       2             1   1   1       1       7
92     1                                   1       2
93           1 1                       1           3
94   1     1         1       1       1   1     1   7
95             1     1                     1       3
96   1   1     1 1               1                 5
97           1   1                     1     1     4
98   1                             2   1           4
99 1           1     1   1 1               2       7

Tin tức XSQB