XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
Tổng
00   1 2   1   1                                 1   1         1 8
01                   2   1                   1         1         5
02                                               1               1
03 1                                           2     1           4
04       2     1           1               1     1   1           7
05 1 1                           1                   1     1     5
06           1       1         1     1     1               1   1 7
07       1     1     2       1         1               1 1       8
08                   1   1           1                   2 1     6
09           1         1                   1                     3
10         1 1         1     1                         2   1   1 8
11               1 2   1                                 2       6
12 1 1                   1             1   1                     5
13       1               1                             1         3
14 1   1                     1               1               1   5
15             1                       1       1         2       5
16       1 1           1     2         1   1                     7
17       1                     1 1   1       2         1         7
18   1                                         1 1               3
19                 1       1             1 1 1           1       6
20     1     1     1     2                                       5
21                         1         1   1       1     1         5
22                               1       1     1   1           1 5
23 1   1               1         1         1   1                 6
24 1                         1                               1   3
25             1   1                 1 1                       1 5
26                                                 1             1
27                 1       1   1 1                         1   1 6
28       1   2         1                                   1     5
29           1         1   1                 2     1   2 1       9
30                     1   1         1     1                     4
31       1                                             1 1     1 4
32     1   2         1 1 1         2   1                         9
33 2           1       1         1 1     1             1         8
34                     1     1 1         1                     1 5
35       1 1                 1       1   2         1     1       8
36 1       1         1       1 1         1       2   1       1   10
37         1             1         2                             4
38   1           1           1                   1               4
39           1                   1                           1 1 4
40     1             1             1       1                     4
41   2                             1 1       1                   5
42         1       1       1                   1                 4
43   1 1 2   2     1   1   1               1     2           1   13
44 1 1 1       1   2                         1                   7
45   1         1 1 1             1       1     1                 7
46                           2 1 1 2   1 2                 1     10
47       1 1   1                   1 1           1           1   7
48               1                                               1
49             1                             1   1   1           4
50             1 1       1                         1         1   5
51               1     1               1       1   1         1   6
52           1   1   1     1     1     1             2     1     9
53     1         1   3       1       1         1           1     9
54           1     1                         1 1       1     1   6
55               1               1                       1       3
56                     1 1     1           1 1 1                 6
57       1                         1                           1 3
58 1 1           1           1 1             1               1   7
59     1                             1               1 1         4
60     1         1 1     1                           1 1       1 7
61   1     1 1   1                 3   1     1     1         1   11
62     1           1   1       1     1                           5
63   1     1                   1                               1 4
64       1               1   1         1   1                 1   6
65             1                                               1 2
66                                                       1 1     2
67                 1   1 1     1       1 1   1   1   1         1 10
68               1         1       1   1 1     1                 6
69       1     1 1     1                                         4
70   1                               1               1           3
71           1             1 1             1 1   1       1       7
72       1       1                     1 1       1   1 1         7
73         1   1             1       1             1             5
74   1       1   1   1     1     1           1           1     1 9
75     1 1                         1                     1       4
76 2   1                 1     1       1   1                     7
77                     1   1     1                 1 2           6
78   1             1 1         1           1       1 1           7
79   1     1                                       1             3
80         1                                 1         1     1   4
81                 1               1           1           1   2 6
82                                     1 1                 1     3
83     1                                                   1     2
84             1                   1           1             1   4
85 1 1                         2 1   1               1 1         8
86             1 1   1       1         1                 1 2     8
87             1         1 1               1                     4
88 1       1                             1         1         2   6
89           1             1   1                     1           4
90           1                       2     1               1 1   6
91       1                                       1 1             3
92                         3   1           1                     5
93                   1   2     1                           1     5
94                               1       1     2   1             5
95 1       1                             1     1 2 1             7
96 1   1   1   1     1           1                 2   1 1       10
97     1     1   1 1                               1             5
98                       1       2   1                     1 1 1 7
99 1                                   1                         2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...