XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
Tổng
00                   1   1         1                 1           4
01               1         1         1   1             1   1     6
02                   1                         1   1     1       4
03                 2     1             1   1         1         1 7
04             1     1   1               1 1 1                   6
05   1                   1     1                     1 1         5
06 1     1     1               1   1         1                   6
07         1               1 1                   1           1 1 6
08       1                   2 1                           1     5
09             1                       1           2   1         5
10                         2   1   1         1         1         6
11                           2       1     1 1                   5
12         1   1                           1 1 1                 5
13                         1         1 1       1 1 1             6
14               1               1         1 1         1   2     7
15         1       1         2           1   1         1   1 1   9
16         1   1                         1 1   1 1 1         2   9
17 1 1   1       2         1               1     1               8
18                 1 1                   1               1       4
19           1 1 1           1             1       1             6
20                                         1         1 1         3
21       1   1       1     1               2 1                   7
22   1       1     1   1           1 1           1 1     2 1     11
23   1         1   1                                 1       1   5
24                               1   1           1           1   4
25       1 1                       1     1               1       5
26                     1                                     1   2
27 1 1                         1   1                             4
28                             1                             1   2
29               2     1   2 1                 1       1   1     9
30       1     1                                                 2
31                         1 1     1   2   1     1 1             8
32     2   1                                   1     1           5
33   1 1     1             1           1                       1 6
34 1         1                     1             1   1           5
35       1   2         1     1                                   5
36 1         1       2   1       1   1                         1 8
37     2                             1       1             1     5
38                   1                 1                     2   4
39   1                           1 1   1                 1       5
40     1       1                               1         1   1 1 6
41     1 1       1                                     1         4
42                 1                               1       1     3
43             1     2           1     1         1               6
44               1                     1 1           1       2   6
45   1       1     1                           1               1 5
46 1 1 2   1 2                 1         2     1       1   1     13
47     1 1           1           1                         1     5
48                                                 1         1   2
49               1   1   1                           1   1       5
50                     1         1             1   1             4
51         1       1   1         1   1   1   2   1               9
52   1     1             2     1                                 5
53       1         1           1     1   1             1   1     7
54               1 1       1     1     2             1           7
55   1                       1         1 2                       5
56 1           1 1 1                               1     1 1     7
57     1                           1 2   1                       5
58 1             1               1                         1     4
59       1               1 1         1 1               1     1   7
60                       1 1       1 1         1 2   1         1 9
61     3   1     1     1         1                             1 8
62 1     1                                           1           3
63 1                               1           1         1 1     5
64         1   1                 1           1         1 1   1   7
65                                 1               1             2
66                           1 1               1     1           4
67 1       1 1   1   1   1         1     1 1       1             10
68     1   1 1     1                   1       1         1       7
69                                                       1       1
70       1               1                                     1 3
71             1 1   1       1                     1       1     6
72         1 1       1   1 1           1     1         1         8
73       1             1             1     1   1       1 1       7
74   1           1           1     1               1     1       6
75     1                     1                                   2
76 1       1   1                                                 3
77   1                 1 2           1           1               6
78 1           1       1 1             1     1             1     7
79                     1                         1             1 3
80               1         1     1   1                           4
81     1           1           1   2           1   1             7
82         1 1                 1                                 3
83                             1                       1         2
84     1           1             1         1   1 1           1 1 8
85 2 1   1               1 1                             1     2 9
86         1                 1 2                                 4
87             1                             1   1   1         1 5
88           1         1         2           1 1                 6
89 1                     1                                       2
90       2     1               1 1                               5
91                   1 1             1   2 1     1       1       8
92 1           1                         1 1                     4
93 1                           1           1           1         4
94   1       1     2   1               1           1 1 1       1 10
95           1     1 2 1                     2             1     8
96   1                 2   1 1                           1     1 7
97                     1                                       1 2
98   2   1                     1 1 1             1   1       1   9
99         1                         1               2         1 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...