XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
Tổng
00     1                 1               1             1     1   5
01       1   1             1   1     1                   1   1   7
02                 1   1     1           2     1                 6
03         1   1         1         1                 1   1       6
04           1 1 1                         2                 1   6
05 1                     1 1           1       1                 5
06 1   1         1                           1       1           5
07                   1           1 1       1                 1   5
08 1                           1                       1         3
09         1           2   1                   1             2   7
10 1   1         1         1           1         1 1             7
11       1     1 1                                   1           4
12             1 1 1                 1   1   1   1               7
13       1 1       1 1 1                   1               1     7
14   1         1 1         1   2                   1             7
15           1   1         1   1 1           1 2                 8
16           1 1   1 1 1         2                       1   1   9
17             1     1                             1             3
18           1               1                     1       1 1   5
19             1       1             1 1                         4
20             1         1 1                       1             4
21             2 1                                         1     4
22     1 1           1 1     2 1     2     1 1                   11
23                       1       1           1 1                 4
24   1   1           1           1         1     1       1       7
25     1     1               1                                 1 4
26                               1       1         1   1 1     1 6
27 1   1                                                         2
28 1                             1           1         1   1   1 6
29                 1       1   1       1                         4
30                                             1                 1
31     1   2   1     1 1             1 1     1         1         10
32                 1     1                                   2 1 5
33         1                       1         1                 1 4
34     1             1   1                                       3
35                                               1               1
36   1   1                         1 1         1           1     6
37       1       1             1                               1 4
38         1                     2         1                     4
39   1 1   1                 1         1                   1     6
40                 1         1   1 1           1         1       6
41                         1                             1       2
42                     1       1       1                         3
43   1     1         1                 1 1       1 1   1   1     9
44         1 1           1       2         1                     6
45                 1               1                       1     3
46 1         2     1       1   1     1                           7
47   1                         1                     1     1     4
48                     1         1               1 1 1   1   1   7
49                       1   1                       1 1         4
50   1             1   1                   1     1     1         6
51   1   1   1   2   1               1       1           1       9
52 1                                   1 1       1 1     1 1     7
53 1     1   1             1   1                       1         6
54   1     2             1           1               1 2   1   1 10
55         1 2                               1                   4
56                     1     1 1     1   2   1           1       8
57     1 2   1                       1                     1 2   8
58   1                         1                         1       3
59       1 1               1     1   1     1     1 1     1       9
60     1 1         1 2   1         1     2             2       1 12
61   1                             1   1               1     1   5
62                       1             1   1                     3
63     1           1         1 1           1                 1   6
64   1           1         1 1   1     1           1             7
65     1               1                       1 1             1 5
66 1               1     1                                     1 4
67     1     1 1       1                 2         1             7
68         1       1         1         1             1           5
69                           1           1       1       1 1     5
70                                 1 1             1             3
71                     1       1     1             1 2   1 1   1 9
72         1     1         1                     1         1     5
73       1     1   1       1 1           1 2                     8
74     1               1     1               1     1 1           6
75                                                 1             1
76                                   1       1       1           3
77       1           1                         1                 3
78         1     1             1         1                       4
79                   1             1         1 1                 4
80   1   1                           1     2   1               1 7
81 1   2           1   1             1         1               1 8
82 1                                         1                   2
83 1                       1                 1         1         4
84   1         1   1 1           1 1     1     1                 8
85                           1     2   1       1     1     1     7
86 2                                         1 1     1           5
87               1   1   1         1             1         1   1 7
88   2           1 1                       1         1   1     1 8
89                                                     1         1
90 1 1                                   1     1   1         1 1 7
91       1   2 1     1       1             1             1   1   9
92           1 1                             1     1 1 1       1 7
93 1           1           1                         1           4
94         1           1 1 1       1             1       1 1     8
95               2             1                 1     1       1 6
96                           1     1   2         1   1           6
97                                 1   1         1               3
98 1 1 1             1   1       1     1         1               8
99       1               2         1                         1   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...