XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
Tổng
00   1                                 1   1         1           4
01         2   1                   1         1         1   1     7
02                                     1                         1
03                                   2     1             1   1   5
04   1           1               1     1   1               1 1 1 8
05                     1                   1     1               3
06 1       1         1     1     1               1   1         1 8
07   1     2       1         1               1 1                 7
08         1   1           1                   2 1               6
09 1         1                   1                       1       4
10 1         1     1                         2   1   1         1 8
11     1 2   1                                 2       1     1 1 9
12             1             1   1                           1 1 5
13             1                             1         1 1       4
14                 1               1               1         1 1 5
15   1                       1       1         2           1   1 7
16           1     2         1   1                         1 1   7
17                   1 1   1       2         1               1   7
18                                   1 1                   1     3
19       1       1             1 1 1           1             1   7
20 1     1     2                                             1   5
21               1         1   1       1     1               2 1 8
22                     1       1     1   1           1 1         6
23           1         1         1   1                           4
24                 1                               1   1         3
25   1   1                 1 1                       1     1     6
26                                       1                       1
27       1       1   1 1                         1   1           6
28 2         1                                   1               4
29 1         1   1                 2     1   2 1                 9
30           1   1         1     1                               4
31                                           1 1     1   2   1   6
32         1 1 1         2   1                                   6
33   1       1         1 1     1             1           1       7
34           1     1 1         1                     1           5
35                 1       1   2         1     1                 6
36         1       1 1         1       2   1       1   1         9
37             1         2                             1       1 5
38     1           1                   1                 1       4
39 1                   1                           1 1   1       5
40         1             1       1                               3
41                       1 1       1                             3
42       1       1                   1                           3
43 2     1   1   1               1     2           1     1       10
44   1   2                         1                     1 1     6
45   1 1 1             1       1     1                           6
46                 2 1 1 2   1 2                 1         2     12
47   1                   1 1           1           1             5
48     1                                                         1
49   1                             1   1   1                     4
50   1 1       1                         1         1             5
51     1     1               1       1   1         1   1   1   2 10
52 1   1   1     1     1     1             2     1               9
53     1   3       1       1         1           1     1   1     10
54 1     1                         1 1       1     1     2       8
55     1               1                       1         1 2     6
56           1 1     1           1 1 1                           6
57                       1                           1 2   1     5
58     1           1 1             1               1             5
59                         1               1 1         1 1       5
60     1 1     1                           1 1       1 1         7
61 1   1                 3   1     1     1         1             9
62       1   1       1     1                                     4
63                   1                               1           2
64             1   1         1   1                 1           1 6
65   1                                               1           2
66                                             1 1               2
67       1   1 1     1       1 1   1   1   1         1     1 1   12
68     1         1       1   1 1     1                   1       7
69   1 1     1                                                   3
70                         1               1                     2
71 1             1 1             1 1   1       1                 7
72     1                     1 1       1   1 1           1     1 8
73   1             1       1             1             1     1   6
74 1   1   1     1     1           1           1     1           8
75                       1                     1                 2
76             1     1       1   1                               4
77           1   1     1                 1 2           1         7
78       1 1         1           1       1 1             1     1 8
79                                       1                       1
80                                 1         1     1   1         4
81       1               1           1           1   2           6
82                           1 1                 1               3
83                                               1               1
84   1                   1           1             1         1   5
85                   2 1   1               1 1                   6
86   1 1   1       1         1                 1 2               8
87   1         1 1               1                             1 5
88                             1         1         2           1 5
89 1             1   1                     1                     4
90 1                       2     1               1 1             6
91                                     1 1             1   2 1   6
92               3   1           1                         1 1   7
93         1   2     1                           1           1   6
94                     1       1     2   1               1       6
95                             1     1 2 1                     2 7
96   1     1           1                 2   1 1                 7
97 1   1 1                               1                       4
98             1       2   1                     1 1 1           7
99                           1                         1         2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...