XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00                     1         2                 3
01                             1   1       1       3
02     1                                       1 1 3
03         1 1                 1                   3
04       1   1     2     1   1 1                   7
05     1                 1     1                   3
06                       1     1                 1 3
07 1               1                               2
08                 1         1             1       3
09                             1     1             2
10                                                 0
11   1       1           1     2   1   1           7
12       1   1     1       1                       4
13     1   1               1   1           2     1 7
14 1                                   1         1 3
15                     1 1 1       1 1           2 7
16             1             1   2 1               5
17 1     1 1     1       2 1 1     1             1 10
18           1   1 1 1       1 1                   6
19 1   1     1           1     1 1             1   7
20     1   1   1     1             1               5
21                 1                               1
22 1 1         1                           1       4
23                                 1       1       2
24   1                                   1         2
25     1       1                     1     1       4
26     1       1                   1   1           4
27                           1       1 2 1 1   1   7
28     1                                         1 2
29                   2                       1     3
30   1         1   1                 1             4
31               2         1 1   1                 5
32                           1   1   1 1     1     5
33   2 1               1           2               6
34                   1 2       1 1 1             2 8
35       1     1           1         1   1     1   6
36       1             1             1             3
37           1 1         1                 1       4
38         1   1                   1 1 1     1     6
39         1     1                   2 1   1       6
40   1           2                             1 1 5
41                     1                       1   2
42                                     1 1       1 3
43         1               1     1             1   4
44       1   1       1                             3
45 1   1 1     1   1 1       1         1     1     9
46         1       1     1             1           4
47 1             1                                 2
48               1       1                         2
49     2 1       1               1                 5
50   1                 1           1               3
51 1               1     1       1           1     5
52                   1                           1 2
53                                                 0
54 1     1                                         2
55 1     1                     1               1   4
56                         1                   1 1 3
57   1     1   1         1                     2   6
58   1                                     1       2
59   1       1         1         1                 4
60 1 1   1         1   1                     1 1   7
61                 1 1               1 1 2   1     7
62   1                     1     1     1   1       5
63   1                       1       1     1       4
64             1 1           1         1           4
65 1 1               1                             3
66       1 1         2         1   1 1   1         8
67 1     1                                         2
68   1                                   1       1 3
69                     1         1                 2
70       1                           1   1   1     4
71 1               1   1                     1 1   5
72                             1   1         3     5
73 1   1 2                                         4
74       1     1                               1   3
75           2   1   1   1             2           7
76     1               1               1   2     1 6
77     1                                       1   2
78     1   1 1       1     2               1       7
79         1     1         1             1         4
80           1 2         1 1             1   1 1   8
81           1   1                       1   1   1 5
82           1     1                               2
83   1 1   1         2           1           1     7
84   1             1   1   1     1 1               6
85                               1         1       2
86 1       1   1       1     1     1         1     7
87       1     1   1 1     1     1                 6
88         1                   1         3   1     6
89           1         1     1 1   1 1             6
90                                             1   1
91 1       1     1       1               1   1     6
92                   1     1   1                   3
93                       1 1 1             1   1   5
94                 1       1 1           1         4
95         2 1   1                   1 1           6
96               1     2                           3
97 1   1                     1           1         4
98             1         1   2                   1 5
99           1   1                   1             3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...