XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
Tổng
00   1       1 1   1 1             1               6
01   1     1       1         1       1 1           6
02       1                       1 1           1   4
03                   1           1     1 1   1     5
04   1                             1           1   3
05         1     1     1     1         1         1 6
06                 1       2           1           4
07   1   2 1               1     1 1               7
08           1         1                         1 3
09   2                 1 1                     1   5
10                   1                       1     2
11                                   2       1     3
12       1     2                             1     4
13 1     1                       1                 3
14         1     1     1                 1     2   6
15         1   1       1       1           1       5
16   1                                             1
17               1   1           1                 3
18 1 1   1                                 1       4
19                       1 1 1                 1   4
20                 1             1       1         3
21 1       1                         2             4
22       1   1 1         1                 1       5
23                   1     1                   1   3
24         1   2 1           1                     5
25     1   1         1                         1   4
26     1         1     1         1           1     5
27                       1     1     1             3
28 1   1 1                                 2       5
29           1         1                           2
30           1       1       1           1       1 5
31           1             1   1                   3
32   2 1 1     1               1             1     7
33     1         1     1         1       1         5
34       1                           1             2
35           1     2                               3
36 1                   1 1           1   1       1 6
37     1                               1   1       3
38                         1 1             1       3
39 1     1                         1             1 4
40                                                 0
41                             2                   2
42             1       1 2   1         1           6
43 1               1                         1 1   4
44                   1           1 1   1           4
45 1       1 1 1                   1     1       1 7
46           1 1 1                   1             4
47 1         1                     1 1       1     5
48   1       1       2                   1         5
49                                           1     1
50                             1   1 1           1 4
51       1     1       1   1 1     1 1 1           8
52 1                           1                   2
53       1       1       1         1             1 5
54 1   1           1         1       1       1     6
55         1         1         2 1     1           6
56               1                     1 1 2 2   1 8
57 1 2                                             3
58               1     2                           3
59                         1       1               2
60     1       1             1         1 1         5
61   1               1 1   1                   1   5
62               1         2             1 1       5
63   1   1                                         2
64                             1       1 1         3
65     1       1             1           1         4
66     1   1     2       1     1     1 1     1 1   10
67                       1       1         1       3
68               1 2               1             1 5
69 1     1                 1       1           1   5
70                 1 1 1   1   1                   5
71 1   1                       1 1                 4
72 1             1       1   1   1     1   1       7
73                               1   1         1   3
74                       1                         1
75               1       1             1   1       4
76           1                                   1 2
77           1               1                     2
78                 1               1               2
79                 1     1 1   1   1         1 1   7
80     1   1       2                 1   2         7
81     1 2           1           1     1           6
82       1   1             1                     1 4
83                 1     1                         2
84                       2     1         1 1 1 1 1 8
85 1       1         1 1         1                 5
86                   1           1                 2
87 1   1     1             1 1             1   1   7
88     1                                     1 2 2 6
89         1                 1                   1 3
90   1 1   1                 1         1           5
91   1     1   1       1   1             2   1     8
92     1   1                   1   1 1 1   1     1 8
93                   1   1         1       1       4
94 1               1                               2
95     1     1   1               1         1       5
96             1                             1     2
97         1 1 2     1       2                     7
98                                   1             1
99   1       1   1 1   1       1                 1 7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...