XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00   1                       1                     2
01           1     1               1   1   1       5
02     1 1             1                           3
03                     1     1                 1   3
04             1 1 1                 1           1 5
05   1                   1         1               3
06                     1             1       1     3
07             1                   1       1       3
08         1       1                       1       3
09             1                                 1 2
10               1             1         1         3
11     1   2         1     1 1               3     9
12   1     1         1                             3
13                         2   1 1             2   6
14 1                       2                       3
15                                     2 1     1   4
16       1   1                       1 1       1   5
17 1     2   2   1                   1             7
18     1 1         1     1     1       1           6
19       1           2                         1   4
20             1     1       1                     3
21 1                                     1     1 2 5
22 1       1             1           1         1 1 6
23           1         1         1     1 1         5
24     1   1           1                     1     4
25 1 1           1 1     1     1     1   1 1   1   10
26                 1   1 1                       1 4
27         1       1             2 1 1     1       7
28     2 1                 1                       4
29               1                   1           1 3
30                       1   1             1     1 4
31 1   1   1             1   1                     5
32       2                           1             3
33 1             1             1                   3
34           1                   1 1   1   1       5
35       1         1         1 1                   4
36 1       1   1     1                             4
37         1                                       1
38         1           1   1 1       1             5
39               1       2                         3
40   1                 1           1 1             4
41       1   1       1                   1     1   5
42                                                 0
43   2 1       1               1             1 1   7
44         1             1       1                 3
45                         1                 1     2
46   1                   1         1           1   4
47                                                 0
48           1             1   1     1 2           6
49                           1 3               1   5
50                     1           1   1   2       5
51 1 1                   1     1         1         5
52         1             1                     1   3
53     1                         1 1       2       5
54           1                               1     2
55         1                                   1   2
56   1 2   1       1                               5
57   1         1         1         1               4
58                 1               2         1   1 5
59               1 1                               2
60 1   1                               1           3
61       2         2           1         1       1 7
62   1         1   1 1 1                 1 1       7
63     1   1         1                 1           4
64                   2 1     1 1 1 1   1         1 9
65 1             2                   1             4
66                     2     1       1   1   1     6
67       1           1                             2
68 1 1                   1     1     1             5
69   1         1           2 1                     5
70                               2 1     1     1   5
71                         1                       1
72 1         2             1         1           1 6
73           1 1 1               1                 4
74       1       1       2                   1     5
75 1   1 1                 1                       4
76                         1               1       2
77     1     1       1                   2         5
78     1         1           1             1 1     5
79         1   2   2           1       1 1 1     1 10
80   1           1               1                 3
81           1         1         2     1 1       1 7
82             1     1                             2
83               1       1     1             1     4
84                 1   1               1     1 1 2 7
85                           1 1   1               3
86             1     1             1               3
87     1                   1       1               3
88           1               1   1         1       4
89           1   1 1 1 1               1           6
90     1         1   2           1       1   1     7
91 2       1     1     1     1                     6
92 1 1         1             2     1               6
93       1   2                   1     1 1   1     7
94                                   2       1     3
95                     1                           1
96       1                 1               1       3
97   1         1                 1       1   1 1 1 7
98   1         1                                   2
99 1           1           1               1     1 5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...