XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
Tổng
00 1     1   1   1                                 4
01         2   1                                   3
02     1 1     2 1     1                         1 7
03                               1       1     1   3
04   1     1                           1         1 4
05                   2                     2       4
06   3       1                                     4
07       1       1                 1         1   1 5
08     1                           1             1 3
09             1                   1     1         3
10 1       1                           1   1   1   5
11                         1     1 1               3
12           1               1   1                 3
13                   1 2   1           1         1 6
14                 1                 1     1   1   4
15 1     1   1   1           1         1           6
16                       1                 1 1     3
17   1 2     1 1                               2   7
18           1   1   1       1   1   1     1       7
19               1                                 1
20 1                                               1
21           1         1         1 1             1 5
22               1                 1   1 1         4
23                             1               1 1 3
24                   1       1           1     1   4
25         1 1               1         1       1   5
26       1   1       2         1   1 1   1         8
27   1     2       1 1 1                           6
28     1   1       1     1                         4
29           2             1                       3
30       1 1                     1     1           4
31                     1           1               2
32   1   1       1     1   1 1         1   1 1     9
33     1                                           1
34         1     1 1                               3
35         1         1   1         1 1         1   6
36                                   1             1
37                   1       2       1       1     5
38       3                   1                     4
39                 1   1 1 1   1 1         1       7
40                           1           1       1 3
41   1 1                           1         1     4
42       1   1 1 1       1                   1     6
43           1                       1           1 3
44     1           1     2 1   2                   7
45       1           1   1           1             4
46                       1                         1
47                       1             1   1       3
48                 1             1     1           3
49                     1 2                 1       4
50     1           1         1   1   1             5
51                 1   1   1   2 2                 7
52                       1     1 1                 3
53       1                 1     3 1   1           7
54           1             1         1   1         4
55     1                           1     1   1   2 6
56   1         3             2 2                   8
57                   1     1   1             1     4
58                   1       1           1         3
59                       1         1               2
60           1 1             1                 1   4
61 1   1       1     1 1       1           1       7
62         1                           1     1     3
63 1           1   1   1                           4
64   1         1   1               1               4
65       1                       1     1           3
66                         1 1                     2
67 1                     1                         2
68     2 1         1   1                 1 1       7
69 2                       1         2       2     7
70     1           1 1     1         1     1       6
71   1           1     1       1           1     1 6
72 1 1                               1       1     4
73   1             1 1                       1     4
74 1     1                               1       1 4
75 1               1   1   1       1   1 1 1     1 9
76     1                                 1         2
77               1   1                         2   4
78             1         1               1     1   4
79                                     1       1   2
80               1                     1           2
81     1     1     1       1       1         1     6
82 1 1                 1                         2 5
83         1 1                       1 1           4
84             1           1                   1 1 4
85       1       2           1 1                   5
86   1     1                             2         4
87         2         1                             3
88 2                     1           1             4
89   1                           1           1     3
90 1   1       2   1     1                   1     7
91                           1 1     1       1     4
92             1   1                               2
93               2         1           1   1       5
94                     1                       1   2
95 1 1 1                                   2     1 6
96 1     1             1       1 1 1           2   8
97         1     1             1   1               4
98                         1   1         1         3
99   1     1 1                       1   1   1     6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...