XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
Tổng
00 1       1               1     1   2     1       7
01             2 1       1     1                   5
02   2       1 1                   1 1             6
03                         2                       2
04       1                               1         2
05           1         1                           2
06 1                 1 1                           3
07     1           1                     1   1   1 5
08       1   2               1         1 1 1     1 8
09             1           1                   1   3
10                             1     1             2
11                               1     1           2
12     1                   1       1               3
13                     1     1                     2
14   1                         1             1   1 4
15 1     1     1 1 2     1 1     1 1           1   11
16     1 1                   1         1       1 1 6
17   1 1             1                             3
18         1 1       1       1       1   1         6
19                       1                 1   1   3
20                 1           1         2 1       5
21 2         1   1                     1           5
22         1     1       1 1       1   1     1     7
23         2               2       1               5
24 1           1     1         2                   5
25       1     1   1   1         1                 5
26       1             1 1                         3
27     1         1           1               1     4
28               1   1     1       1 1             5
29         1                 2 1     1   1 1 1     8
30           1                     1         1     3
31     1 1         1                               3
32                     1                           1
33   1                   1                         2
34   1       1     1         1 1             1 1 1 8
35           1                                 1   2
36   1 1     1                         1       1   5
37       1 1   1         1                         4
38 1 2 1                   1   2 1     1 1         10
39     2                             1             3
40       2 1                   1   2               6
41                 1   1           1           1 1 5
42     1   1       1                     1       1 5
43         1 2     1     1   1 1                   7
44               1                 1       1       3
45         1                 2                     3
46                         1             1         2
47                                       1 1       2
48 1           1     2                           1 5
49   1           1   1 2             1   1   2     9
50                             1                   1
51       1 1   1 1     1 1     1 1 1               9
52       1   1     1 2   1 1               1       8
53 1   1                     1       1       1 1   6
54 1             2                   1 1       1   6
55   1   1                             1     1 1   5
56                                               1 1
57     1 1             1 1   1               1 1   7
58 1                     1           1 1 1         5
59               2   1 1         1                 5
60                       1 1                       2
61   1             1                               2
62   1                                   1 1       3
63       1 1       1       1           1   1       6
64   2                                           1 3
65                                                 0
66     1                                           1
67             1                     1 1     1     4
68     1                               1       1   3
69                           1               1   1 3
70         1 1   1   1           1               1 6
71       1                                   1     2
72     1       1     1         1     1 1   1       7
73 1           1     1       1                     4
74               2                                 2
75   1                 1 1 1   1           3     1 9
76     1       1     1             1   1     1 1 1 8
77                                                 0
78                                 1   1       1   3
79 1           1     1                         1   4
80 1         1         1       1           1       5
81             1       1         1                 3
82       1                               1         2
83 1     1   1                           1 1       5
84         1             1       2     1         2 7
85         1   1                   1           1   4
86                                   1             1
87           1 1             1               1     4
88                 1   1       1 2       1         6
89                           1   1             1   3
90                       2       1 1       1       5
91   1     1             1 1                       4
92     1         1         1                       3
93 1 1               1               1     1       5
94           1                                     1
95         1       1             1               1 4
96                     1               1           2
97 1                             1 1     1         4
98               1 1 1       1   1 1               6
99 1               2   1             2       1   1 8

Tin tức XSTN