XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00                                                 0
01                                       1   1     2
02     1                         1     1   1   1   5
03               1       1     1   2 1 1           7
04                     1         1       1         3
05   2                     2       1               5
06                                         1       1
07                 1         1   1         1       4
08                 1             1             1   3
09                 1     1                         2
10                     1   1   1     1   1         5
11         1     1 1               1               4
12           1   1                               1 3
13   1 2   1           1         1         1       7
14 1                 1     1   1                   4
15           1         1                           2
16       1                 1 1       2             5
17                             2   2           1   5
18   1       1   1   1     1                       5
19                                                 0
20                                                 0
21     1         1 1             1       1         5
22                 1   1 1                   1     4
23             1               1 1           1   1 5
24   1       1           1     1   1       1     1 7
25           1         1       1                   3
26   2         1   1 1   1             1   1       8
27 1 1 1                           1   1 1         6
28 1     1                             1           3
29         1                                 1     2
30               1     1               1 1         4
31     1           1                 1   1         4
32     1   1 1         1   1 1             1 1     8
33                                           1     1
34 1                                   1 1         3
35   1   1         1 1         1                   5
36                   1                             1
37   1       2       1       1         2     1     8
38           1                                     1
39 1   1 1 1   1 1         1                 1     8
40           1           1       1   1             4
41                 1         1                     2
42       1                   1             1       3
43                   1           1                 2
44 1     2 1   2                     1       1     8
45   1   1           1                             3
46       1                                   1     2
47       1             1   1       1   1   1       6
48 1             1     1                     1 1   5
49     1 2                 1               1       5
50 1         1   1   1             1         1     6
51 1   1   1   2 2                   1           1 9
52       1     1 1                             1   4
53         1     3 1   1           1             1 8
54         1         1   1               1     1 1 6
55                 1     1   1   2     1           6
56           2 2                           1 1 1   7
57   1     1   1             1           1         5
58   1       1           1                         3
59       1         1                     1         3
60           1                 1         1     1 1 5
61   1 1       1           1                     1 5
62                     1     1     1 1 1 1 1       7
63 1   1                                           2
64 1               1                         1     3
65               1     1                   1       3
66         1 1                                     2
67       1                               1 1       3
68 1   1                 1 1                       4
69         1         2       2         1       1 1 8
70 1 1     1         1     1       1 2   1   1 1   11
71     1       1           1     1                 4
72                   1       1                   1 3
73 1 1                       1       2             5
74                       1       1                 2
75 1   1   1       1   1 1 1     1             1 1 10
76                       1                     2 1 4
77   1                         2                   3
78       1               1     1                 1 4
79                     1       1           1   1   4
80                     1             1         1   3
81 1       1       1         1                     4
82     1                         2     1       1 1 6
83                   1 1             1 1 1         5
84         1                   1 1 1               4
85           1 1                               1   3
86                       2           1             3
87   1                                     1       2
88       1           1             1         1 1   5
89               1           1                   1 3
90 1     1                   1     1               4
91           1 1     1       1     1   1           6
92 1                                 1             2
93         1           1   1       1   1   1     1 7
94     1                       1                 1 3
95                         2     1               1 4
96     1       1 1 1           2     1   1 1 1     10
97             1   1                               2
98         1   1         1                   1     4
99                   1   1   1         1 1         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...