XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
Tổng
00     2           1             1             1   5
01   1                 1         1             1 1 5
02     1   1       1   1     1     1           1   7
03 2 1               1         1   1               6
04         1                               1   1   3
05             1   2   1   1               1       6
06     1 1     2         1           1 1       1   8
07 2                           1   1 1             5
08               1     1   1     2     1           6
09   1 1     1     1       1 1       1         1   8
10     2               1                   1       4
11 1           1             1 1       1           5
12   2   1             2 1       1           1     8
13 1             1 1         1       1     1       6
14           1         1                         1 3
15                   1 1                 1       1 4
16 1   1   1 1                   1                 5
17           1                   1                 2
18         1                                       1
19                                                 0
20                                   1 1         1 3
21   1     1             1           1 2           6
22                             1                   1
23       1     1   1           1         2   1     7
24 1 1     1                                     1 4
25                                     1     1     2
26             2                     1         2   5
27 1     1         1 1   1       1         1       7
28         1           1                           2
29 1                       1                     1 3
30           1         1 1   1         1         1 6
31                   1                 1 1         3
32 1                 1       1         1     1     5
33       1         2           1   1           1   6
34         1                     1   1             3
35         1 1       1       1                     4
36           1   1   2           1                 5
37             1 1       1 2       1             1 7
38     1     1                 1                   3
39   1           2                 1   1     1     6
40             1     1       1           1         4
41           1             1     1 1   1           5
42   1                   1       2   1     1       6
43       1 1 2 1         2                   1     8
44       1               1           1             3
45 1   1   1 1     1                     1     2   8
46       1                 1       1               3
47     1         1         1                       3
48       1                         1     1 2       5
49           1         2           1 1           1 6
50                                     2           2
51 1     1     1           1 2 1             1     8
52                                         1       1
53   1           1       1         1 1           2 7
54               2                               1 3
55                 1       1                       2
56         1                   2     1 1           5
57           1 1               1           1       4
58 1 2                         1               1 1 6
59                                         1       1
60       1                   1               1     3
61                             1       1           2
62               1   1           1                 3
63               1             1         1 1   2   6
64       1           2 1 2   1     1           1   9
65           1     1 1         1       1           5
66           1 1 1 1                     1       1 6
67               1   1   1                         3
68                                                 0
69                                   1   2   1     4
70                           1     1       2       4
71                     1   1             1 1 2   1 7
72       1                                       1 2
73       2 1 1         1     1                     6
74   1 2         1 1                         1     6
75                                 1               1
76           1 2 1                             1   5
77   1                         1                   2
78         1               1       1 1     1 1     6
79   1               1       1       2             5
80         1     1 1 1           1                 5
81                                           1     1
82                 1 1   1                         3
83                         1   1         1         3
84                               1   1   1         3
85     1                                           1
86             1           1                     1 3
87 1 1                   1       1 1     1       1 7
88       1             1     1   1 1               5
89 2   1   1   1                         1 1       7
90     1   1             1 1                       4
91               1                         1   1   3
92                   1                       1     2
93   1                                       1     2
94                 1   1   1   1         1         5
95 1   1 1                         1           1   5
96   1   1                   1           1         4
97                         1                       1
98         1             1   1         1           4
99     1       1                             2     4

Tin tức XSTN