XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
Tổng
00 1     1   2     1               1   1         1 8
01     1                                 1   1 1 1 5
02         1 1                     1           1   4
03 2                       1                       3
04               1                       1         2
05                                   2             2
06                                               1 1
07               1   1   1   1   1                 5
08   1         1 1 1     1 1 1   2               1 10
09 1                   1       1                   3
10     1     1                           1     1   4
11       1     1             1           1         4
12 1       1                     1                 3
13   1                                 1       1   3
14     1             1   1   1       1 1         1 7
15 1     1 1           1           1       1       6
16   1         1       1 1 2                   1   7
17                             1         1         2
18   1       1   1                   1 1     1 1 1 8
19                 1   1           1       1       4
20     1         2 1           2   1     1         8
21             1               1     1   1 1       5
22 1       1   1     1       1                     5
23 2       1                         1 1           5
24     2                   2       1   1           6
25       1                                 1   1   3
26                                     1   1       2
27   1               1           1           1     4
28 1       1 1                   1               1 5
29   2 1     1   1 1 1                       1   1 9
30         1         1               3       1     6
31                                                 0
32                                                 0
33                                     1           1
34   1 1             1 1 1                   1     6
35                     1           1       1     1 4
36             1       1       1                 1 4
37                                                 0
38 1   2 1     1 1                     1 1       1 9
39           1                   1                 2
40     1   2                             1 1       5
41         1           1 1             1       1   5
42               1       1         1               3
43   1 1                         1 1         1   1 6
44         1       1       1     1     1   1 1 2 1 10
45   2                             1         1     4
46 1             1               1         1 1     5
47               1 1         1       1   1         5
48                       1   1           2         4
49           1   1   2                             4
50     1                       1                   2
51     1 1 1               1                       4
52 1               1       1                   1   4
53   1       1       1 1                     1     5
54           1 1       1   1                       4
55             1     1 1         1         2       6
56                       1     1 1     1           4
57   1               1 1                   1     1 5
58           1 1 1         1 1         1           6
59       1                       1                 2
60 1                                       1       2
61                           1     1       1       3
62               1 1                       1       3
63 1           1   1                               3
64                       1   3                   1 5
65                         1       2         1     4
66                           1 1     1             3
67           1 1     1       1       1             5
68             1       1                           2
69   1               1   1 1         1       1     6
70       1               1             2           4
71                   1             1 1   1     1   5
72     1     1 1   1       1   1                   6
73   1                                 1       1   3
74                                   1             1
75 1   1           3     1                   1     7
76         1   1     1 1 1                 1       6
77                           1   1           1     3
78         1   1       1         1                 4
79                     1       1                   2
80     1           1                               2
81       1                 1   1                   3
82               1                 1               2
83               1 1                     1         3
84       2     1         2   1         1       1 1 9
85         1           1                           2
86           1             1       1           1   4
87   1               1         1 1           1 1   6
88     1 2       1             1         1     1   7
89   1   1             1   1           1 1         6
90       1 1       1         1       1             5
91 1                                     1         2
92 1                           2               1   4
93           1     1       1     1       1   1     6
94                           1     1         1     3
95       1               1     1 1   1             5
96             1                           1     1 3
97       1 1     1                                 3
98   1   1 1                   1   1       1     1 7
99           2       1   1           1             5

Tin tức XSTN