XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
Tổng
00 1                           1           1 1     1   1   1     7
01     1           1       1           1   1         2   1       8
02       1     1     1     1 1       1           1 1     2 1     11
03         1 1       1   1                 1                     5
04         1 1     1         1 1           1   1     1           8
05               1                   1 1                       2 5
06 1 1             1         1                 3       1         8
07         2   1 1                     1           1       1     7
08           1     1 1                   1 1     1               6
09         1     1                     1                 1       4
10     1       1     1     1   1             1       1           7
11 2       1 1                             1                     5
12   1 1               1     1 1         1             1         7
13 2         1           1   2     1                           1 8
14     1     1   1                 1     1                   1   6
15           1             1                 1     1   1   1     6
16 1   1 1         1     1                                       5
17                 1             1             1 2     1 1       7
18                 1       1         1                 1   1   1 6
19                       1                                 1     2
20               1                 1     1   1                   4
21 1       1     1           1   1     1               1         7
22       1   1           1     1   1 1                     1     7
23     1     1         1                                         3
24                     1         1   1                         1 4
25   2       1                                       1 1         5
26       1         1       1                       1   1       2 7
27                             1               1     2       1 1 6
28 1   1   1     1     1             1           1   1       1   9
29         1 1               1   1                     2         6
30                     1               1   1       1 1           5
31   1           1     1   1         1                           5
32                   1                         1   1       1     4
33                   1             1             1               3
34             1       2     1       1 1             1     1 1   9
35             1                   1     1           1         1 5
36 1               1               1     1 1                     5
37                     1                                       1 2
38     1                         1     1   1       3             7
39   2 1       1                                             1   5
40   1 1         1     1 1                                       5
41 1         1           2                     1 1               6
42   1             1       1                       1   1 1 1     7
43                               1   1                 1         3
44       1           1           1               1           1   5
45       1     1               1   1               1           1 6
46               1 1   1 1               1                       5
47             1       1   1     1       1                       5
48                         1   1   1     1 1                 1   6
49               1               1                               2
50   1         1                     1           1           1   5
51     1         1   1   1 1     1     1                     1   8
52 1   1   1               1 1     1     2                       8
53       1 1                         1 1 1         1             6
54                     1                               1         2
55 1             2             1                 1               5
56       1               1     1   1           1         3       8
57 1           1             1                                 1 4
58                                                             1 1
59 1 1             1       1 1                                   5
60           1       1   1   1       1                 1 1       7
61                             2   1 1 1   1 1   1       1     1 10
62         1       1               1       1         1           5
63                 1 2                       1           1   1   6
64   1                     1                   1         1   1   5
65       1 1         3 1                           1             7
66 1           1                       1 1                       4
67   2                                       1                   3
68                 1     1             2         2 1         1   8
69   1                         1             2                   4
70           1       1 1       1                 1           1 1 7
71       1     1                               1           1     4
72 1                                 1       1 1                 4
73         1                                   1             1 1 4
74           1     1       1                 1     1             5
75             1       1           1       1 1               1   6
76       1                         1             1               3
77               1       2                                 1   1 5
78         1                               1             1       3
79       1         1                   1                         3
80                               1     1   1               1     4
81           1   1     1   1 1   1               1     1     1   9
82                     1                 1 1 1 1                 5
83     1   1                     1                   1 1         5
84       1     1                   2     1               1       6
85   1   1                   1       1             1       2     7
86       2                     2     1   1     1     1           8
87               1           1                       2         1 5
88     1 1   1                               2                   5
89                 1                           1                 2
90     1   1   2 1       1       2           1   1       2   1   13
91     1 1                                                       2
92 1         1                       1   1               1   1   6
93   1 1                     1   1                         2     6
94                   1   1                                       2
95                       1                   1 1 1               4
96     1             1         1 1   1 1   1 1     1             9
97             1                 1 1     1           1     1     6
98   1     1                   1                                 3
99             1     1     2 1         1   1   1     1 1         10

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...