XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
Tổng
00               1     1                           1           1 4
01     1   1               1           1       1           1   1 7
02             1             1     1     1     1 1       1       7
03       1   1       1         1 1       1   1                 1 8
04         1     1 1           1 1     1         1 1           1 9
05         1                         1                   1 1     4
06   1           2     1 1             1         1               7
07   1     1                   2   1 1                     1     7
08       1   1 1     1           1     1 1                   1 1 9
09 1     1       1             1     1                     1     6
10   1                     1       1     1     1   1             6
11   1                 2       1 1                             1 6
12     2                 1 1               1     1 1         1   8
13                   1 2         1           1   2     1         8
14                 1       1     1   1                 1     1   6
15         1                     1             1                 3
16           1         1   1 1         1     1                   6
17               1 1                   1             1           4
18         1 1                         1       1         1       5
19         1   1 2 1                         1                   6
20 1       1                         1                 1     1   5
21                   1 1       1     1           1   1     1     7
22 1                 1       1   1           1     1   1 1       8
23       1                 1     1         1                     4
24                                         1         1   1       3
25                   1   2       1                               4
26                   1       1         1       1                 4
27       1                                         1             2
28                   2 1   1   1     1     1             1       8
29             1               1 1               1   1           5
30 1       1                               1               1   1 5
31         1             1           1     1   1         1       6
32 1   1           1                     1                       4
33       1                               1             1         3
34   1         1     1             1       2     1       1 1     9
35           1                     1                   1     1   4
36 1                   1               1               1     1 1 6
37   1               1                     1                     3
38                         1                         1     1   1 4
39     1 1               2 1       1                             6
40                       1 1         1     1 1                   5
41 1                   1         1           2                   5
42                       1             1       1                 3
43       1 1 1     1                                 1   1       6
44   1 1           1         1           1           1           6
45       1       1           1     1               1   1         6
46   1 2       1                     1 1   1 1               1   9
47             1 1                 1       1   1     1       1   7
48     2     1     2                           1   1   1     1 1 10
49   1 2                             1               1           5
50                       1         1                     1       3
51                         1         1   1   1 1     1     1     7
52       1 1           1   1   1               1 1     1     2   10
53 1 1                       1 1                         1 1 1   7
54             2                           1                     3
55                     1             2             1             4
56   2             1         1               1     1   1         7
57 1       1         1 1           1             1               6
58                 1                                             1
59     1               1 1             1       1 1               6
60       1     1                 1       1   1   1       1       7
61                                                 2   1 1 1   1 6
62                             1       1               1       1 4
63                                     1 2                       3
64 1       1     1       1                     1                 5
65             1   1 1       1 1         3 1                     9
66                 1 1 1           1                       1 1   6
67       1   1   1       2                                       5
68 1               1                   1     1             2     6
69 1       1     1       1                         1             5
70             1   1             1       1 1       1             6
71 1     1 1                 1     1                             5
72                     1                                 1       2
73                 1           1                                 2
74           1   1               1     1       1                 5
75           1   1                 1       1           1       1 6
76   1   1                   1                         1         4
77           1     1                 1       2                   5
78           1                 1                               1 3
79           1               1         1                   1     4
80     1         1                                   1     1   1 5
81               1   2           1   1     1   1 1   1           9
82 1     1   1 1                           1                 1 1 7
83 2     1     1   1       1   1                     1           8
84   1                       1     1                   2     1   6
85                       1   1                   1       1       4
86             1     1       2                     2     1   1   8
87     1                             1           1               3
88     1   1 1 1           1 1   1                               7
89                                     1                         1
90 1   1                   1   1   2 1       1       2           10
91   1       1 1           1 1                                   5
92           1         1         1                       1   1   5
93         1 1       1   1 1                     1   1           7
94   1   1     1                         1   1                   5
95     1                                     1                   2
96   2           1         1             1         1 1   1 1   1 10
97 1                               1                 1 1     1   5
98                       1     1                   1             3
99       1                         1     1     2 1         1   1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...