XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
Tổng
00                         1           1         1 3
01             1   1                   1     1     4
02     1     1   1   1     1                       5
03   1   2 1 1                       1             6
04     1       1             1       1             4
05       1               1                       1 3
06               1         1   2     1             5
07 1   1         1         1     3         1 1     9
08     1             1         1         1         4
09                         1 2             1       4
10   1     1   1             1           1 2       7
11       1                     1 2                 4
12                     1           1         1   1 4
13     1         1                         1       3
14   1                       1                 1   3
15                         1       1         1     3
16 1       2               1 1                     5
17   2   2           1         1               1   7
18                                 1               1
19                                   1 1           2
20                           1       1   1         3
21     1       1                               1   3
22                 1                           1   2
23   1 1           1   1     1     1 1 1           8
24   1   1       1     1           1         1     6
25   1                         1 1             1 1 5
26           1   1         1       1         1     5
27       1   1 1                       1           4
28           1                             1 1     3
29                 1                 1   1   1     4
30           1 1                                   2
31         1   1         1         1         1 1   6
32 1             1 1         1             1       5
33                 1       1               1   1   4
34           1 1                     1 1           4
35   1                   1                         2
36                               1     1       1   3
37 1         2     1     1             1   1       7
38                                       1         1
39                 1                     1         2
40     1   1             1   1           1       1 6
41 1                       1   1     1             4
42 1             1               1 1               4
43     1                 1   1                   2 5
44         1       1               1               3
45                         1                       1
46                 1             1         1     1 4
47       1   1   1             1                   4
48                 1 1               1             3
49               1       1 1   1         1         5
50       1         1       1                       3
51         1           1         1 1     1     1 1 7
52                   1                   1         2
53       1             1                           2
54             1     1 1             1 1           5
55 1   2     1                       1 2           7
56               1 1 1     1                     1 5
57 1           1                 1     1         1 5
58                               1         1       2
59             1                           1       2
60   1         1     1 1                       1   5
61                     1                 2         3
62 1     1 1 1 1 1         1     1       1       1 10
63                         1 1         1           3
64                 1     1                         2
65               1       1                   1 1   4
66                             1                   1
67             1 1       1                         3
68                         1               1   1 1 4
69 2         1       1 1                 1 1     1 8
70       1 2   1   1 1         2   1   1           10
71     1                               1           2
72 1                   1 1       1             1   5
73 1       2                     1                 4
74     1                         1           1     3
75     1             1 1           1           1   5
76                   2 1         1       1         5
77   2                                             2
78   1                 1                           2
79   1           1   1               2             5
80         1         1   1   1         1     1   1 7
81 1                                 1 1     1     4
82     2     1       1 1           2               7
83         1 1 1           1         1       1     6
84   1 1 1               1                         4
85                   1                             1
86         1             1                         2
87               1             1 1                 3
88       1         1 1             1       1       5
89 1                   1             2   1   1     6
90 1     1                                   1     3
91 1     1   1           1   1 1       1       2   9
92         1             1                   1 1 1 5
93       1   1   1     1       1   1       1       7
94   1                 1     1     1     1 1       6
95     1               1       1                   3
96   2     1   1 1 1     1   1 1                   9
97                       1   2           1   1   1 6
98                 1           1   1             1 4
99 1         1 1                           1   1   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...