XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00                       2           1           1 4
01                         1               1       2
02     1   1                     1               1 4
03   1   2     1   1       1 1   1 1               9
04 1             1     1                     1   1 5
05                                                 0
06         1   1   1       1   1 1           1     7
07                             1                   1
08     1                     1                     2
09                           1         1 1   1     4
10     1       1 1                       1     1   5
11 1 1                     1   1   1     1       1 7
12   1 1     1       1 3   1                       8
13       1                     1 1         1       4
14         1 1           1           1         1   5
15               1     1   1           2   1 2     8
16                                 1               1
17       1                     1         1         3
18               1                   1     1       3
19         1 1                         1 1 1       5
20   1           1               1 1       1 1     6
21               1                                 1
22           1       1                   1         3
23 1               1     1           1       1     5
24     1   1   1                     1 1           5
25   1     1                       1       1   1   5
26     1                                       3 1 5
27       1         1           1         1         4
28   1       1     2 1                       1   1 7
29   1                         1   1               3
30 1           1                 1                 3
31           1 1                     1             3
32           1     1             2                 4
33               1     1         1                 3
34 1                 1   1                   1 1   5
35 1         1           1   1   1 1   1           7
36   1 1             1             2   1 1     1   8
37                   1           1               1 3
38     1       1       1           1 1             5
39               1       1 1     1           1     5
40 1                   1             1             3
41       1 1     1                     1           4
42   1 2                 1   1           2         7
43                     1       1             1     3
44           2     1             1         1       5
45               1                   1 1   1       4
46   1                   1 1           1           4
47 1                                               1
48         1         1   1                         3
49                     1     1                 1   3
50                 1     1     1                   3
51             1                                   1
52 1     1 1   1           1                       5
53 1 1     1     1       1 1           1           7
54             1     1     1               1   1   5
55         1   3                 1       1         6
56     1 1           1       1 1                 1 6
57   1       1   1   1         1   1     1         7
58     1         1       1   2     1             1 7
59       1     1             1 1                 1 5
60       1           1                     1   1   4
61               1 1                 1             3
62         1                                       1
63         1                                 1 3   5
64                   1       1                   1 3
65                                 1 1             2
66       1                 1 1               1     4
67       1     1                       1           3
68         1           2       1 1                 5
69             1     1       1       1             4
70   1                         1           1       3
71   1       1       1     1                   1   5
72     1                     1       1     1       4
73   1         1                   1               3
74 1                           1     1             3
75       1   1                       1     1       4
76               1                     1 1   1     4
77         1 1         1             1             4
78           1   1   1         1   1         1     6
79     1 1   1     1   1 1 1                       7
80   1 1     1   1               1           1     6
81   1   1               1       1       1       1 6
82 1                                             1 2
83 1       1       1                 1           2 6
84                 2   1       1   1               5
85       1                       1         1       3
86                     1   2       1   1   2       7
87                     1                           1
88     1                 1           1         1   4
89 1 1               1                 2       1 1 7
90       1     1               1         1         4
91       1         1 1             1   1           5
92     1                     1           1   1     4
93                                             1   1
94         1     1 1     1 1                       5
95 2       1 1             1                     2 7
96 1                 1       3           1         6
97                 1                     1         2
98                 1   1 1             1           4
99 1   1                                   1 1     4

Tin tức XSTN