XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
Tổng
00                             1     1                           2
01         1         1   1               1           1       1   6
02   1                       1             1     1     1     1 1 7
03   1 1   1   1       1   1       1         1 1       1   1     11
04 1                     1     1 1           1 1     1         1 8
05 1     1     1         1                         1             5
06   1         1   1           2     1 1             1         1 9
07                 1     1                   2   1 1             6
08                     1   1 1     1           1     1 1         7
09               1     1       1             1     1             5
10                 1                     1       1     1     1   5
11           1 1   1                 2       1 1                 7
12                   2                 1 1               1     1 6
13 2 1                             1 2         1           1   2 10
14       1   1                   1       1     1   1             6
15       1 1 1 1         1                     1             1   7
16                         1         1   1 1         1     1     6
17         1 1                 1 1                   1           5
18 1   1     1           1 1                         1       1   7
19                       1   1 2 1                         1     6
20               1       1                         1             3
21         1                       1 1       1     1           1 6
22 1     1       1                 1       1   1           1     7
23   1   1   1         1                 1     1         1       7
24         1                                             1       2
25 2       1                       1   2       1                 7
26                                 1       1         1       1   4
27   1       1         1                                         3
28 1         1                     2 1   1   1     1     1       9
29 1         1 1             1               1 1               1 7
30       1       1       1                               1       4
31 1 1                   1             1           1     1   1   7
32   1       2 3 1   1           1                     1         10
33                     1                               1         2
34     1           1         1     1             1       2     1 8
35                         1                     1               2
36 1       1     1                   1               1           5
37         1       1               1                     1       4
38                                       1                       1
39                   1 1               2 1       1               6
40                                     1 1         1     1 1     5
41           1   1                   1         1           2     6
42           1                         1             1       1   4
43                     1 1 1     1                               4
44   1 1   1       1 1           1         1           1         8
45       2   1 1       1       1           1     1               8
46       1         1 2       1                     1 1   1 1     9
47     1                     1 1                 1       1   1   6
48         1         2     1     2                           1   7
49 1               1 2                             1             5
50   1   1 1                           1         1               5
51                                       1         1   1   1 1   5
52     1     1         1 1           1   1   1               1 1 9
53               1 1                       1 1                   4
54     1       1             2                           1       5
55   1 1                             1             2             5
56   1   1         2             1         1               1     7
57               1       1         1 1           1             1 6
58         1                     1                               2
59     1 1           1               1 1             1       1 1 8
60       1   1         1     1                 1       1   1   1 8
61           1                                                   1
62     2       1                             1       1           5
63     1   1                                         1 2         5
64               1       1     1       1                     1   5
65                           1   1 1       1 1         3 1       9
66   2                           1 1 1           1               6
67                     1   1   1       2                         5
68 1     1     1 1               1                   1     1     7
69 1 1           1       1     1       1                         6
70                           1   1             1       1 1       5
71               1     1 1                 1     1               5
72                                   1                           1
73 2                             1           1                   4
74   1   1 1               1   1               1     1       1   8
75                         1   1                 1       1       4
76                 1   1                   1                     3
77             1           1     1                 1       2     6
78                         1                 1                   2
79         1               1               1         1           4
80             1     1         1                                 3
81                             1   2           1   1     1   1 1 8
82               1     1   1 1                           1       5
83   1 1       1 2     1     1   1       1   1                   10
84     1           1                       1     1               4
85         1                           1   1                   1 4
86                           1     1       2                     4
87                   1                             1           1 3
88 1                 1   1 1 1           1 1   1                 8
89       1 1   1                                     1           4
90               1   1                   1   1   2 1       1     8
91   1             1       1 1           1 1                     6
92     1       1           1         1         1                 5
93     1                 1 1       1   1 1                     1 7
94       1         1   1     1                         1   1     6
95     1             1                                     1     3
96                 2           1         1             1         5
97       1       1                               1               3
98     1     1                         1     1                   4
99                     1                         1     1     2 1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...