XSKT Bạch thủ TN Cầu XSTN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
Tổng
00                                                 1     1       2
01 1         1 1               1         1   1               1   7
02                   1   1                       1             1 4
03   2   1   1     1     1 1   1   1       1   1       1         12
04               1     1                     1     1 1           5
05         1       1   1     1     1         1                   6
06                 1     1         1   1           2     1 1     8
07                                     1     1                   2
08 1   1       1                           1   1 1     1         7
09   1     1   1                     1     1       1             6
10         2         1                 1                     1   5
11           1   1               1 1   1                 2       7
12                                       2                 1 1   4
13                     2 1                             1 2       6
14         1 1               1   1                   1       1   6
15           1               1 1 1 1         1                   6
16                                             1         1   1 1 4
17                             1 1                 1 1           4
18   1                 1   1     1           1 1                 6
19 1     1       1                           1   1 2 1           8
20             1                     1       1                   3
21     1                       1                       1 1       4
22           2         1     1       1                 1       1 7
23                       1   1   1         1                 1   5
24 2         1   1             1                                 5
25                     2       1                       1   2     6
26           1                                         1       1 3
27     1                 1       1         1                     4
28             1     1 1         1                     2 1   1   8
29   1 1               1         1 1             1               6
30   1   1         1         1       1       1                   6
31   1 1       1   1 1 1 1                   1             1     9
32   1     1             1       2 3 1   1           1           11
33         1 1       1                     1                     4
34     1           2       1           1         1     1         7
35     1     1   2 1                           1                 6
36                     1       1     1                   1       4
37     1     1                 1       1               1         5
38     1           1                                         1   3
39     1 1       1                       1 1               2 1   8
40                                                         1 1   2
41 1       1   1 1               1   1                   1       7
42               1               1                         1     3
43       1       1                         1 1 1     1           6
44   1     1         1   1 1   1       1 1           1         1 10
45             1             2   1 1       1       1           1 8
46                   1       1         1 2       1               6
47     1   1   1 1         1                     1 1             7
48       1 1                   1         2     1     2           8
49           1       1 1               1 2                       6
50   1   1         1 1   1   1 1                           1     8
51                                                           1   1
52                         1     1         1 1           1   1   6
53 1     2 1       1                 1 1                       1 8
54 1                       1       1             2               5
55           1           1 1                             1       4
56                       1   1         2             1         1 6
57                                   1       1         1 1       4
58 1     1         1           1                     1           5
59 1                 1     1 1           1               1 1     7
60                           1   1         1     1               4
61 1   1           1             1                               4
62       1                 2       1                             4
63       2   1   1         1   1                                 6
64   1                               1       1     1       1     5
65 1                                             1   1 1       1 5
66               1   1   2                           1 1 1       7
67   1       1                             1   1   1       2     7
68 1         1   1   1 1     1     1 1               1           9
69                     1 1           1       1     1       1     6
70   1               1                           1   1           4
71 1 1               1               1     1 1                 1 7
72                                                       1       1
73                     2                             1           3
74                       1   1 1               1   1             5
75 1           2 2                             1   1             7
76                                     1   1                   1 3
77         3       1               1           1     1           7
78                 2                           1                 3
79     2   2   1 1             1               1               1 9
80         1                       1     1         1             4
81                   1                             1   2         4
82   1   3                           1     1   1 1               8
83                   1   1 1       1 2     1     1   1       1   10
84   1 1                   1           1                       1 5
85                             1                           1   1 3
86 1   1 1   1 1                                 1     1       2 9
87             1                         1                       2
88                   1 1                 1   1 1 1           1 1 8
89             2             1 1   1                             5
90 1                                 1   1                   1   4
91   1                   1             1       1 1           1 1 7
92             1   1       1       1           1         1       6
93                         1                 1 1       1   1 1   6
94     1         1           1         1   1     1               6
95   1               1     1             1                       4
96 1                                   2           1         1   5
97                           1       1                           2
98     1       1           1     1                         1     5
99       1         1                       1                     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...