XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
Tổng
00           1         1                           2
01     1           1     1           1 1         1 6
02                         1                 3     4
03                             1   1 1     1       4
04 2   1 1         1 1                       1   1 8
05         2           1   2 1                 2   8
06 1         1           1       1       1         5
07                               1     1   2       4
08       2                         1 1   1         5
09                         1                       1
10               1     1                         1 3
11   1   1         1 1               1     1   1 1 8
12                               1                 1
13   1       1               1   1 1   1   1   1   8
14 1 1       1                 1       1           5
15 1   2         1           1 1                   6
16   1     1           1                           3
17   1       2 1 1 1   1 1   1 1     1     1       12
18                   2     1   1         2         6
19   1   2 1           1 1   1                     7
20             1   1       2 1         1           6
21 1         1                     1             1 4
22             1             1 1   1               4
23 1                 1                           1 3
24         1           1   1                       3
25                       1                   1     2
26             1                   1 1   1         4
27 1           1   1                   1     1 1   6
28                           1           1 1       3
29           1         1                     1 1   4
30   1     1                         1     1 1     5
31     1             1 1                           3
32                                         1 1     2
33         1         1                       1   1 4
34             1                     1   1         3
35     1       1               1       1 1         5
36   1             3     1     1 1                 7
37   1         1 1                                 3
38                         1             2       1 4
39   1           2       1       1 2               7
40     1               1         1       1       1 5
41             1         1                         2
42 1                                               1
43       1       1       2   1                     5
44         3       1                   1           5
45     1       1 1                   1             4
46 1 1     1 1         1       1         1     1   8
47               1 1                           1   3
48                     1     1                 2   4
49               1   1         1 1                 4
50       1   1                     1 1     1       5
51     2 1   1                 1                   5
52                               1   1 1 1         4
53                   1                         1   2
54                               2       1       1 4
55                               1   1             2
56 1     1 1       1 1   2 1 1   1           1     11
57                               1         1       2
58           1               1                     2
59     2 1               1                 2       6
60 1       1     1                       1         4
61         1               1         2 1           5
62             1   1                               2
63           1 1                       1           3
64               1   1   1 1 1   1                 6
65         1   1               2             1     5
66             1                                   1
67 1             1                 1       1   1   5
68             1   1                               2
69 1           1             1     1       1   1   6
70       1         1 1 1       1                 2 7
71         1                         1     1     1 4
72       1                 1                   1   3
73   1 1         1           1                     4
74             1             1           1     1   4
75   1       1                 1                   3
76               1         1       1         1   1 5
77           1               1                     2
78       1                         2               3
79   2                               1             3
80   1                           1   1       2     5
81     1   1         2                       1     5
82                                       1         1
83       2                                       1 3
84             1                 1           1     3
85     1         1     1       1       1           5
86   1             1                   1           3
87               1   1   1         1               4
88                   1                 2 1       1 5
89       1           1             1       1       4
90                     1 1                         2
91 2               1                   1           4
92     1   1 1                 1           1       5
93           1   1 1               1         1     5
94       1             2   1 1                     5
95                       1       1     1           3
96 2                       1   1   1 1             6
97     1     1           1                     1 1 5
98   1 1                   2                   1 1 6
99                   1 1               1       1   4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...