XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
18
-
9
19
-
9
25
-
9
26
-
9
2
-
10
3
-
10
9
-
10
10
-
10
16
-
10
17
-
10
23
-
10
24
-
10
30
-
10
31
-
10
6
-
11
7
-
11
13
-
11
14
-
11
20
-
11
21
-
11
27
-
11
28
-
11
4
-
12
5
-
12
Tổng
00             1         1               1         3
01           1         1         1   1     1       5
02               2       1                       1 4
03   2           1 1                               4
04                 1                 1             2
05     1 1                             1 1         4
06       1             1 1           1           1 5
07 1   1           1 1               2             6
08     1                     1 1                 1 4
09           1                   1                 2
10                       1 1 1                     3
11   1 1                   1             1   1     5
12 1                 1     1       1       1       5
13                           1                     1
14 1             1   1                             3
15               1   1                 1         1 4
16   1             2   1                           4
17                   1       1       1             3
18 1         1         1       2     2 1           8
19         1     1                 1       1       4
20         1                         1   2     1   5
21     1   1                     1 1         1     5
22                         1                       1
23                                 2           1   3
24         1                                       1
25     2                   1           1           4
26     1                       1 1         1     2 6
27           1                                     1
28                         1                 1     2
29         1 1                       1         1   4
30                       1 1   1       1     1     5
31           1 1                                   2
32     1         1               1             1   4
33 1 1   1   1           1     3             1     9
34                               1                 1
35         2                     1                 3
36     1       1             1           1 1       5
37           1                                     1
38 1               1                     1     1   4
39           1               1         1       1   4
40 2             1         1     1       1         6
41     1 1         1 1   1   1   1       1         8
42                   1     1                 1     3
43                 1       1                 1 1 2 6
44     1                       1                   2
45                         1 1                     2
46 1             1                           1     3
47 1                         1     1     1   1 1 1 7
48             1   1           1     1         1   5
49             1       1   1                   1 1 5
50         1 1       2                             4
51           1                   1 1               3
52 1       1     1           1       1 1         1 7
53     1               2     1     1     1       1 7
54                                           1     1
55             1       1   1 1 1 2                 7
56 1   1                 1                 1       4
57   2   1                         1             1 5
58 1 1           1             1   1   1 1         7
59       1 1                 1 2       2 1         8
60                           2   1         1       4
61       1 1 1     1       1                 1     6
62         1                     1 1               3
63       1         1                         1     3
64 1     1                               1         3
65       2           1                             3
66   1             1                       1 1 2   6
67     1                 3           1             5
68                   1                     1       2
69 1 1                 2             1 1           6
70       1               1                         2
71         1   1   1     1           1           2 7
72                   1           2         1       4
73                                 1               1
74   1     1                       1         1     4
75             1 2                             1   4
76   1         1 1   1 1               1     1   1 8
77 1             1                           1     3
78   1     1         1   1                         4
79         1   1   1   1           1       1       6
80   1   1       1     1 1           1 2           8
81       1       2         1       1           1   6
82                     1     1                     2
83             1             1       1     1       4
84                     1                     2     3
85 1   1     1         1     1         1 2         8
86             1         1         1       1   1   5
87 1                     1     1           2       5
88       1   1         1   2   1               1   7
89                 1 1                 1           3
90       1   1       1 1           2   1 1         8
91                                                 0
92             1         1                 1       3
93   1 1       1   1                               4
94   1 1 1 1 2       1                   1 1   1   10
95   1                     1   1     1             4
96         1   1                                 2 4
97           1     2 1           1     1           6
98   1   1     2               1           1       6
99             1                 1             1   3

Tin tức XSTTH