XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
Tổng
00   1           1     1           1             1 5
01               1         1     1                 3
02   1     1                           1           3
03     2 1                 1           1       1   6
04       1                   1               1   1 4
05                                                 0
06   1 1     1         1     1 1                   6
07     1     1       1                   1     1   5
08     1 1 1 1         1     1       2             8
09                                               1 1
10   1       1           1             1           4
11     1 1         1     1                     1   5
12           1 1         1     1 1                 5
13             1         1       1           1     4
14                 1         1         1           3
15       1           1   1                   1     4
16               1         1     1                 3
17   1                             1               2
18           1     1       1     2         1       6
19                                 1     1 1     1 4
20   1     1   1     1 1           1 1         1   8
21     1   1         2               1   1       1 7
22 1                                   1           2
23           1       1     1                 1     4
24                 1     1     1       2     1     6
25                   1 1   1                 1     4
26                               1                 1
27 1   1                   1   1                   4
28           1     1 1           1 1 1 1         1 8
29           1 1   1         1                     4
30                   1         1             1     3
31                 1   2     1                     4
32             2         1 1                       4
33         1 1       1     1         1     1   1   7
34   1                             1   1           3
35     1   1             1       1             1 1 6
36     1 1 1             1       1 1               6
37               1             1                   2
38 1     1               1                 1       4
39 1       1     1 1     1       1 1 1 1           9
40             1           1                       2
41               1             1                   2
42 1           1         1                     1   4
43             1   1 1             1       1 1     6
44                       1         1 1             3
45 1                                       1       2
46           1                               1     2
47                   1     1 1                 1   4
48 1     1   1 1       1           1             1 7
49   2   1 1                             1         5
50             1                   1               2
51 2     1                   1 1 1   1     1       8
52   1 1           1                 1   1         5
53   1     2       1                           2   6
54                                     1     1     2
55   1                                       1   1 3
56 1       2   2                     1       1     7
57             1     1 1     1       1   1 1       7
58                       1     1 1             1   4
59               1           1         1           3
60   2   1   1             1                     1 6
61       1 1 1   1                   1   1       1 7
62 1   1       1     1           1 1               6
63                     1                 1         2
64         1     1               1             1   4
65                                       1         1
66 1                                       1 1     3
67 1               1                     1       1 4
68     1                 1                       1 3
69               1 1                     2         4
70             1       1       1 1   1       1     6
71   2     1                                     1 4
72             1   1           1 1         2     1 7
73           1     1   1                 1 1       5
74                                 1   1           2
75       1       1                                 2
76 1         1             2         1     1   1   7
77               1     1 2                       1 5
78   1 1                               1           3
79       1               1       1       1         4
80 1 1     1               1   1   1               6
81     1                       1             1     3
82       1       1                         1 1     4
83             1     1     1 1             1   1 1 7
84               1                       1 1       3
85                 1   1     3                     5
86         1     1                             1 1 4
87                     1       1   1           1   4
88           1                     1   1 1         4
89                   1               1     1       3
90                         1 1                 1   3
91               2         1   1     1   1 1       7
92     1                       2                   3
93     1         1   1       2                     5
94 2   1 1             1               1 1         7
95                 1           1             1 1   4
96       1             1           1               3
97       1   1         1     1               1     5
98                   1                             1
99 1               1                 1 2           5

Tin tức XSTTH