XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
Tổng
00                       1       1 1     1 1     2 7
01 1         1 1         1         1   1   1   1   8
02       3           1     1 1   1   1   2 1   1   12
03     1         2   1       2     1   1           8
04       1   1                                     2
05         2               1   1   1           1   6
06   1                               1   1 1       4
07 1   2           1               1 1     1       7
08   1         1     1       1                   1 5
09                 1                   2           3
10           1               1       2             4
11     1   1 1 1   1     1     1   1             1 9
12                         1   1 1   1             4
13 1   1   1                 1 1                   5
14 1             1                   1 1           4
15                                           1     1
16                                                 0
17     1             1     2                   1   5
18   2                             1 1             4
19                   1   1                 1 2     5
20 1                                               1
21           1             1 1         1           4
22               1             1         1   1     4
23           1   1                 1 1             4
24                                   1   1         2
25       1         1 1   1                 1   3   8
26   1           1   1                             3
27 1     1 1           2     1                     6
28   1 1           1     1   1   1     1   1   1   9
29       1 1               1       1             2 6
30     1 1             1                   1 1 1   6
31             2       1 1       1       1         6
32     1 1         1     1       1 1 1             7
33       1   1     1   2         1                 6
34   1         1     1                 1           4
35 1 1                                 1 1   1     5
36               1     1           1         1     4
37                       1       1         1       3
38   2       1     1                   1     1     6
39                       1                         1
40   1       1 1         1 1   1   1         2     9
41                             1     1 1 1   1     5
42                   1 1 1                         3
43                                     1           1
44 1                           1     1         1   4
45                             1 1   1           2 5
46   1     1                                     1 3
47         1           1                           2
48         2               1     1               1 5
49                       2                     1 1 4
50     1               1           1             1 4
51               1         1         1             3
52 1 1                               1   1     1   5
53         1   2   1                   1           5
54   1       1     1               1               4
55                   1     1                 1     3
56       1                 1     1               1 4
57     1                                           1
58               1                         1       2
59     2           1           1   1               5
60   1         1   1                         1     4
61 1                     1       1                 3
62                 1 1     1                     1 4
63 1                         1 2                   4
64                 2                               2
65       1     2       1 1                         5
66                     1     1                     2
67     1   1   1                               1   4
68               1           1 1                   3
69     1   1         1                     1       4
70           2   1   1       1             1 1     7
71     1     1                 1         1     1   5
72         1                               1       2
73               1     1   1                       3
74   1     1   1     1     1     1               1 7
75             1   1 1 1         1 1               6
76       1   1                 1         1         4
77                                     1   1 1     3
78                         1                       1
79                           1           1         2
80       2       1             1 1                 5
81       1                       1             1   3
82   1           1                             1   3
83           1   2               1   1             5
84       1                               2         3
85 1                                   1 1         3
86 1                 1       1         1           4
87                           1             1 1     3
88 2 1       1 1             1                     6
89     1                       1 1       1         4
90                   1                 1 1         3
91 1             1                           2 1   5
92     1               1                   1       3
93       1       1       2     1   2 1             8
94             1     1       1             1     2 6
95 1               2   1   1                       5
96                     1               1         1 3
97         1 1                                     2
98         1 1             1                   1   4
99 1       1   1       1                           4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...