XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
9
-
1
10
-
1
16
-
1
17
-
1
23
-
1
24
-
1
Tổng
00                 2   1   1                       4
01   1   1     2 1       1               1         7
02                                   1             1
03     1                                       1   2
04           1 2 1                                 4
05                                   1       1     2
06   1             1                         1     3
07       1 1           1     1                     4
08               1         1   1       1       1   5
09   1     1   1       1               1         1 6
10       1       1 1             1 1     1 2     1 9
11         1                         1             2
12           1       1           1 1     2         6
13                             1 1 1               3
14   1           1   1                             3
15       1                             2           3
16 1 1               1 1               1           5
17 1 1       1           1   1 1           1       7
18             1 1           1 1 1 1               6
19                                                 0
20           1                             1       2
21         1   1         1                         3
22 1   2   1 2     1   1             2   1       1 12
23   1       2                   1 1         1     6
24     1     1                             1       3
25       2 1 1             2   1 1 1   1 1         11
26           1                               1     2
27                               1 1       1     1 4
28   1   1 1 1 1           1                       6
29   1   1         1     1       2 2   1           9
30 1 1                                             2
31                   1           1 1       1 1 1   6
32     1       1     1     1                       4
33             1                               1   2
34       1                                   1     2
35 1           1       1             1             4
36         1                 2         1           4
37               1             1 1 1               4
38 1   1                   1 1           1         5
39             1       1                           2
40         1                           1   1       3
41               1                       1   1   1 4
42           1               1                   2 4
43 1       1                           1     2     5
44             2   1   1                           4
45 1   1                   1 2       1             6
46     1               1       1     1 1         1 6
47       1                   1   1 1           1   5
48   1 1   1   1         2 1                       7
49 1                                         1     2
50                 1             1 1           1   4
51     1             1 1                           3
52     1             1   1   1   1 1   1 1     1   9
53       1         3     1 1               1       7
54                                       1         1
55     2             2 1 1   1                     7
56   1           1       1 2   1         1     1   8
57         1         1                         1   3
58   1                               1             2
59       1           1       1       2         1   6
60     1                             1 1           3
61                                           1   1 2
62               2 1                               3
63           1     1             1 1   1     1     6
64 1 1     1   1     1                             5
65               1       1     1           1       4
66                       1                         1
67                                   1           1 2
68       1             2   1             1         5
69 1             1             1           1     1 5
70                   2                     1   1   4
71                   1   1                 1   1 1 5
72               1 1       1   1       1 1         6
73           1                                     1
74                       2               1     1   4
75 1       1               1           1           4
76       1         1                               2
77     1         1             1                   3
78                 1         1 1             1     4
79     1 1                                         2
80             1 1     1     1             1 1     6
81   1             1   2                         1 5
82     1               1               1   1   1 1 6
83 2                   1             1     1       5
84 2       1                   1     1   1         6
85       1 1               1 1           1         5
86                   1               1             2
87       1 1             1   1                 1   5
88         1               2     1 1         1     6
89           1       1                       1     3
90               2 1           1       1           5
91 1           1                 1 1               4
92           1                   1 1 1   1 1 1   1 8
93   1                       1 1               2   5
94   1 1                       1                   3
95           1       1   1     1         1       1 6
96                       1                   1 1   3
97   1   1                           1     1       4
98                                               2 2
99 1                                               1

Tin tức XSTTH