XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
17
-
4
18
-
4
24
-
4
25
-
4
1
-
5
2
-
5
8
-
5
9
-
5
15
-
5
16
-
5
22
-
5
23
-
5
29
-
5
30
-
5
5
-
6
6
-
6
12
-
6
13
-
6
19
-
6
20
-
6
26
-
6
27
-
6
3
-
7
4
-
7
Tổng
00       1 1   1       1     1           1 1       7
01             1 1                   1             3
02                 1                               1
03     1   1                       1 1         1 1 6
04                             1                   1
05   1                 1                     1     3
06       1               1                         2
07             1                                   1
08                     2               1 1   2     6
09 1                         1         1     1     4
10                   1     1 1                 1   4
11               1     1 1           2     1       6
12   1       1 1       1         1     1           6
13           1           1                     1   3
14         1 1   2 1               1 1   1         8
15     1                           1   1   1       4
16               1   1         1               1   4
17   1   1             1   1               2       6
18 1                   1                           2
19           1           1         1           1 1 5
20       2 2                                       4
21           1     1                   1   1       4
22   1         1         1     1 1 1         1   1 8
23         1     1         1 1       1     1       6
24 1   1               1   1 2       1         1   8
25             1           3 1                     5
26 1                 1         2   2   1           7
27       1             1                           2
28             1                 1       1         3
29 1   1 1                       2       1         6
30               1       1                         2
31 1 1               1 1       1       1 1   1     8
32             1 2                                 3
33 1 1   1         1                           2   6
34       1 1             1           1 1       1   6
35         1 1       1         1 2     1       1   8
36 1       1               1                       3
37                         1       1     1         3
38                 1     1             2 1         5
39         1     1   1         1                 1 5
40           1                   1                 2
41           1     2                         1   1 5
42             1 1           1     1       1   1   6
43       1 1       1   1                         1 5
44   1     1 1                 2           1     1 7
45     1               1   1             1         4
46                                                 0
47                                 1       1     3 5
48                   1               2 1           4
49                 1     1 1 1         1 1 1       7
50 1           1     1                       1 1   5
51       1                               2   1     4
52           1 1                         1 1 1     5
53             1           1     1                 3
54                                           1     1
55                 1             1                 2
56 1                                               1
57   1     1       1 1                     1     1 6
58 1           1                                   2
59                           1                     1
60             1                                   1
61           1           1           1       1 1   5
62                 1                               1
63           2       2           1                 5
64                           1         1           2
65                           1 1           2       4
66     1                                       2   3
67           1                     1               2
68                 1                   1   1       3
69                       1               1         2
70             1                   1     1         3
71   1 1                   1     2           1     6
72     2     1   3                               1 7
73     1           1   1 1 1                       5
74   1 1 1         1                               4
75       1 1                     1             2   5
76       1               1         1 1       2   1 7
77             1                                   1
78               1           1       2             4
79     1 1 1           1 1 1 1 1       1           9
80 1           2 1     1                 1   1     7
81                               1                 1
82   1       1             1     1           1     5
83 1       1                       1     1         4
84 1   1           1     2     2                   7
85 1                   1       2   2 2             8
86         1                   1           1     1 4
87       1                                     1   2
88                                         1       1
89 2 2           1   1         1   1   1         1 10
90 1 1                     2                     1 5
91   1             1         1   1           1     5
92                                                 0
93   1 1 1           1       3       2             9
94         1 1   1                       1         4
95     1               1                         1 3
96     1     1       2                           1 5
97                   1                             1
98   1 1 1           1   2       1     1           8
99   1 1           1 1             1               5

Tin tức XSTTH