XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
Tổng
00       1     1                       1       1   4
01                             1           1   1 1 4
02               1     1     1         1       1   5
03 2       1       1   1         1 1   1           8
04             1                   1           1   3
05   1   1         1     1     1         1   2     8
06         1           1 1                         3
07       1   1                               1     3
08         1     1                       1         3
09                     1 1 1   1 1 1               6
10 1                             1 1         1   1 5
11 1       1                 1           2         5
12                     1         1   1 1     1   1 6
13   1             1             1   1   1 1       6
14     2         1     1     1   1   2             8
15                           1             1       2
16                     1 2       1               1 5
17   1 1               1           1               4
18           1     1                       1       3
19                                           1     1
20                 2 1                       1     4
21 1   1 1   2                                     5
22                         1                       1
23           1 1       1               1           4
24 2   1                   1     1     1           6
25         1                 1                     2
26                 1 1         1         1   1     5
27 1           1                     1             3
28       2             1     1           1         5
29   1             1       1       1 1     1   2   8
30     1             1   1                     2 1 6
31 1   1 1                                     1   4
32       1   1 1             1                     4
33                                 1         1     2
34         1                                   1   2
35   1   1     1                   1             1 5
36         1 1   1   1                   1         5
37   1   1   1                 1                 1 5
38     1       1   1                               3
39         1                           1     1 1   4
40   1   1         1     1       1         1     1 7
41                 1         2         1   1       5
42         1     1             1 2 1               6
43       1 1   1 1               1               1 6
44   1 1 1         1 1                         1   6
45   1         1             1                     3
46     1     1   1       1                         4
47                                         1     1 2
48     1   1   1                                   3
49               1 1 1       1                     4
50   1       1         1 1   1           1 1       7
51                         2             1       1 4
52 1 1                               1   2         5
53           1           1       1           1     4
54                                                 0
55               1       1                 1 1     4
56         1   1         1             1     1     5
57 1         1                                 1   3
58                     1             1 1 1         4
59 1             1         1           1           4
60               1   1 1   1       1     1         6
61           1                   1     1           3
62             1     1     1   1                   4
63         1               1       2               4
64                           1   1   1             3
65       1           1     1                       3
66             1                 1 1 1     1 2     7
67       1   1       1                     1       4
68                   1                   1       1 3
69 1           1                     1             3
70                           1             1       2
71               1             2                   3
72 1 1 1                                         1 4
73             1     1   1   1 1     1         1 1 8
74         1                         1             2
75             1                   1 1             3
76                       1 1       1   1     1     5
77   1 2 1 1 1                       1 1           8
78 1                   1   1 1 1         1 2       8
79                 1 1         1               1   4
80 1 1       1   1 1           1 1 1   1           9
81   1 2               1       1                   5
82         1     1   1                             3
83               1                                 1
84       1 1         1                 1   1       5
85   1                             1               2
86             1         1                   1 1 1 5
87                           1 1                   2
88               2 1                   1       1   5
89   1   1         1   1       1     1   1         7
90 1                     1       1 1               4
91                 1 1       1 1           1 1     6
92                   1         1                   2
93           1             1         1   1       1 5
94     1         1   1 1   1                     1 6
95 1       1   1           1           1   1       6
96     1     1           1                         3
97                       1                       1 2
98                                   1         1   2
99   1                 1   2                       4

Tin tức XSTTH