XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
Tổng
00                       1       1           1       2           5
01 1               1 1   1   1     1   1     1     2     1       11
02           1             1       1     1     1       1         6
03             1               1         1           1     2 1   7
04               1         1                             2       4
05 1                           1           1         1           4
06     1                       1       1                 1       4
07 1 1   1                 1       1           1                 6
08             2   1               1                   1         5
09       1                         1             2               4
10   1                           1           1           1       4
11 1                     1 1         1         1                 5
12       1                       1         1 1               1   5
13 1         1                             1   1                 4
14                         1         1                     1   1 4
15       1 1     1   1                     1   1   2             8
16   1                       1           3   1 1       1     1   9
17                 1   1                                   1     3
18   1 1     1         1                   1 1           2       8
19         1             1               1 1                   1 5
20                         1       1                             2
21 1     2                       1         1                     5
22 1         1 1                                             1 1 5
23   1                 1       1         1   1         1         6
24                       1             1     2 1 1               6
25               1           1         1   1               1     5
26     1   1                     1           1   1               5
27                             1                     1           2
28         1           1   1   1     1 1   1                 1   8
29             1     1           1       1                       4
30 2       1         1 1     1           1   1                 1 9
31       1         2       1                                     4
32               1 1     1                         1 1   1       6
33         1     1         1     1             1       1         6
34                                           1         1 1 1     4
35       1       1           1   1 1                       1 1   7
36                   1           1 1       2   1 1 3 1           11
37   1 1     1                 1   1 2             1   1       2 11
38         1 1 1       1           1     1         1             7
39   1 1         1           1                     1   1         6
40             1               1     1         1       1 1       6
41           1                               1                   2
42             1       1 2 1 1                   1               7
43                                                     1 1   2 2 6
44 1         1 1   1     1       1                     1         7
45           3     1   1 1   1         1                         8
46                                                               0
47   2     1   1       1             1       1               1 1 9
48 1               1       1       1                       1     5
49                 1                       1               1     3
50     1                           1           1           1     4
51                           1 1 1           1   1   1     1     7
52                   2                       1   1               4
53 1 1                               1 3     1   1 1     2       11
54           1       1                   1 1   1                 5
55   1         1                                   1         1   4
56     1 1     1     1 1       1   1     1                     1 9
57 1                               1     1               1 1     5
58               1 1         1   1         1                     5
59                             2             1                   3
60     3   1         1                 1                         6
61   2                       2 1       1 2     1     1 1         11
62 1                         1                 1                 3
63         1               1 1     1                             4
64                                                       1       1
65         1   2   1   1             2             1             8
66 1   1     1   1             1   1 1         1     1     1     10
67               2                     1   1               2   1 7
68 1           1         1           1 2           1           1 8
69                           1                               1 3 5
70       1             1   1     1                               4
71         1                         1                           2
72       1           1                     1     2               5
73             1 1     1   2             1                       6
74   1                   1           1 1               1     1   6
75               1 2                       1               1     5
76             1       1                       1   1 1       1   6
77   1 1         1   1         1                 1               6
78           1     2     1                       1       1       6
79       1                     1   1               1             4
80                                                     1   1     2
81   1 1                 1                               1       4
82       1     1 1   1                                       1 1 6
83           1         1 2       1                   1     1 1   8
84     1 1 1               1   1   1       1                     7
85                         1                                     1
86                     1   1         1 1               1     1   6
87               1                     1             1 1     1   5
88     1     1                   1                   1   1       5
89   1               1       1 1                                 4
90     1           1 1 1     1                 1 1   1           8
91                       1           1   1       1               4
92     1   1 1                                       1           4
93       1         1   1 1   1   2                   1 1         9
94       1 1 1                           1       1             1 6
95 1 1   1 2     2                               1 1             9
96         1         2                               1 1         5
97 1                                 1         1               1 4
98                               1   1 1                     1   4
99     1 1           1                           1               4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...