XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
Tổng
00         1 1   1                             1   4
01       1                   1             1       3
02     1           1               1   2 1     1   7
03   1           1                 1           1   4
04   1   1   1   1   1   1                         6
05     2       1                                   3
06       1     1         1               1       1 5
07                   1     1     1               1 4
08           1                             1   1   3
09 1           1   1 1 1           1 1   1         8
10                               1   1     1       3
11         1 1                                     2
12 1             1       1       1 1           1   6
13     1                                     1     2
14       1             1                           2
15   1               1   1                         3
16           1   2     1             1       1     6
17 1       1 1             1       2               6
18             1       1       1   2       1       6
19     1               1     1   1 1       1       6
20             1   1         1       1     1   1   6
21 1       1 1         1 1   1             1       7
22                 1                       1       2
23 1 1       2       1   1                         6
24     1                     1 1           1       4
25                                                 0
26     1                 1     1     1 1 1   1   1 8
27       2   2   1 1   1   1           1   1 1     11
28                             1                   1
29         2   2   1               1             1 7
30 1                                     1         2
31                                                 0
32     1     1 1                     1             4
33               1                   1           1 3
34                         1                   1   2
35       1                 1                       2
36       1           1     1                       3
37   1                         1   1 1     1 1     6
38                 1                               1
39     1 1 1                                       3
40 1               1             2       1         5
41   1   1             1                           3
42     1                       1           1       3
43   1                           1     1           3
44             1                   1               2
45 1               1   1     1             2   1   7
46                                           1     1
47   1 1         1             1                   4
48 1                 1       1         1       1   5
49 1 1     1             1 1                     1 6
50           1       1 1                           3
51                         1           1         2 4
52 1         1 1   1                             1 5
53   1                       1                     2
54                               1       1     1   3
55       1     1       1               1 2       1 7
56                                     1 1         2
57           1         1       1 1           1 1   6
58               1   2                 1           4
59                         1   1                   2
60               1           1         1       1   4
61     1     1       1               1 1 1         6
62   1             2         2         1     2     8
63       1             1 1                         3
64   1       1   1       1     1     1             6
65   1             2       2         1             6
66                           1   1               1 3
67                 1   1     2                     4
68                                                 0
69   1     1             1     1     1             5
70                     1         1 1 1 1     1     6
71       1 1   1           1   1       1           6
72 1   1         1       1         1         1     6
73         1     1                             1   3
74 1                             1       1 1     2 6
75             1               1     1             3
76 2       1   1     1                             5
77     1         1 1     1                     1   5
78     1   1           1                 1         4
79                             1           1 2 1   5
80   1                                     1 1     3
81     1             1             1     1   2     6
82 1               2       1 1   1       1 1   1   9
83   1                   1 1     1     1           5
84             1         2 2   1   1 2         1 1 11
85       2                                         2
86             1     1           1     1 1       1 6
87             1         1                         2
88   1               1 1           1               4
89 1     1                               1         3
90   1     1                 1           1         4
91 1                                             1 2
92       1       1           1       1             4
93     1 1                             1     1   1 5
94         1                                       1
95     1   2         1         1   1         1 1   8
96           1   2   1   1     1 1               1 8
97         1   1             1 1 1                 5
98                         2     1                 3
99                   1 1             1             3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...