XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
Tổng
00 2                       1         1         1   5
01         1                         1           1 3
02         1 1                             1     1 4
03       1       1                 1   1           4
04       1 1             1     2           1 1     7
05     1     1           1       1   1         1   6
06                                     1           1
07 1           1                                   2
08           1   1 2       1     1 2   1           9
09   1 2   1 1   2           1     2               10
10                   1               1   1     1   4
11 1   1 1   1   1                                 5
12   1                           1               1 3
13                   1 1     1   1                 4
14                             1   1             1 3
15                 1             1                 2
16           1       1           1                 3
17   1           1                         1 1     4
18       1   1                     1     1   1 1   6
19     1   2                 1           2         6
20 2 1     1           1                       2   7
21                                           1     1
22                 1               1               2
23                                       1 1   1   3
24   1   1     1 1       1                         5
25                                             1   1
26         1   1 1         1           1           5
27       1                   1 1       1 1         5
28             1                     1 1   1     1 5
29 1     2   1         1                   1   1 1 8
30                               1               1 2
31       1           1     1                     1 4
32               1   1                             2
33     1                 2   1                     4
34                     1       1 1   1             4
35                         1         1 1         1 4
36       1       1     1                     1     4
37                         1                   1   2
38     1   1 1 1                                   4
39     1     1 1                           1       4
40         1         1     1                       3
41                 1 1           1             1   4
42 1     2       1         1             1       1 7
43       1   1         1   2       1       1 2 1   10
44                 1                             1 2
45                     1                   1       2
46             1   1                               2
47         1         1           1   1       1     5
48           1           1 1   1                   4
49       1       1   1   1     1                   5
50     1   1             1                         3
51   1 1       1 1             1 1 1     1         8
52               1 1             1             1   4
53   1               1       1         1         1 5
54   1             1               1               3
55           1               1           2         4
56   1                                       1 1   3
57                         1   1           1       3
58         1   1       1               2   1       6
59           1   1   1       1                     4
60                 1                   1           2
61   1   1         2         1       1     1   1   8
62                 1   1 1 1   1         1 1       7
63         1         1                 1           3
64     1       1         1         2               5
65                         1 1       1             3
66                       1                         1
67   1 1           2                               4
68               1     1         1                 3
69                             1 2     1 1         5
70           1   1                 1       1       4
71             1         2             1 1 1       6
72 2       1 1         1 1           1           1 8
73                   2                             2
74   1                                 1           2
75             1     2             1     1         5
76 1 1                 1     1       1         1   6
77                   1 2     1       1             5
78                             1                   1
79   1       1           1                   1   1 5
80 1     1     1           1     1           2 1   8
81                         1       1               2
82         1                 1                   3 5
83                       1   1       1     2       5
84 1                   1       1               1   4
85   1 2                             1     1       5
86             1                         1         2
87   1 1         1             1                   4
88 2           1   1                               4
89 1           1                       1           3
90     1   2           1     1 1     1   2   1     10
91   1                   1 1       1 1 1     1     7
92 1     1         1         1 1                 1 6
93                             1             2     3
94     1               1   1                       3
95                             1   1               2
96             1         1       1     1           4
97     1 1   1         1         1                 5
98 1                         1               1     3
99   1         1   1 1       1       1   1   1     8

Tin tức XSDLK