XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
Tổng
00       1       1 1   1       1             1       1     1     8
01           1               1                                   2
02       1       1 1         1   1 1                             6
03     1                       1                   1   1 1 1   2 8
04     2   1 1       1                   1 1 1                   8
05           1       1   1             1                         4
06     1                     1                             1 1   4
07         1       1               1   1 2 1   1             2   10
08 1                                 1     1                     3
09     1 1 1 1         2 1   1 1                                 9
10             1           1     1     1   1       1   1       1 8
11   1 1 1 1 1     1               2               2 1           11
12               1 1   1                     2                   5
13               1   1   1                                       3
14     1                   1     2                 1     1 1     7
15 1   1                         1             1       1         5
16         1               2   2               1     1           7
17 2                                 1   1     1       1         6
18               1                           1         1         3
19   1         1               1               2         2       7
20                                 1               1     1 1   1 5
21   1                     1                           1   1 1   5
22                       1     1 1 1           1               1 6
23     1   1   1         1     1   1       1       1         1   9
24                     1         1     1   1 1 1     1           7
25   1                                                 2 1       4
26 1 1   1 1     1               1         1             1       8
27                   1 1                                     1   3
28             2                     2       1                   5
29   1           1                       1 1                     4
30       1   1 1             1                           1       5
31 1 1                 1     1       1               1           6
32 1         1 1                         1   1                 1 6
33     2       1   1       1     1             1   1 1 1   1     11
34         1 1               1   1 1   1 1                       7
35   1                     1                       1         1   4
36                 1                   1       2     1         1 6
37           1                                                   1
38   1                                   2       1     1         5
39                 1                             1               2
40       1       1         1         1 1     1   1       1       8
41                             1 1               1               3
42   1                   1         1     1                       4
43                 1       1           1                       1 4
44         1         1               2     1 1           1     1 8
45             1             1     1 3     1                 1 1 9
46 2                     2 1                         1   1     1 8
47         1                   1         1               1     2 6
48   1                 1     1             1   1                 5
49               3     2                     1   1       1       8
50                                     1   1           1     1   4
51         1                 1 1   1             1 1             6
52                 1                             1               2
53 1 1 1   1   1           1                                     6
54 1   1                   1       1                           1 5
55         1                   1         1                 1     4
56         1 1                       1                 1         4
57           1     1                                 1           3
58             1                         1 1                     3
59                   1                 1             1 1     1   5
60 1             1 1             1       1           1           6
61       1           2                               1       1   5
62               1                   1     1                     3
63                             1       1                         2
64   1               2       1             1           1   1     7
65       1       2       1             1           1             6
66 1                                       1 1   1               4
67                       1         1   1       1 1 1           1 7
68       1 1                                     2           1 1 6
69         1 1 1           2   1   1                 1   1 1     10
70     1     1       1   1           1                   1       6
71 1 1         1         1   1 1                 1               7
72           1           1 1   1                 1       1   1   7
73                 1     1               1 1   2     1           7
74           1         1         1               1               4
75                   1     1             1   2                   5
76   1               1 2                               1         5
77 1   1 1                       2 1 1     1           1   1     10
78           1 1     1       1                                   4
79             1         1       1                 1             4
80             1     1         1 1 1   1             1           7
81       2             2                         1               5
82                     1     1               1     1     1   1   6
83     1                 1             1                         3
84   1   1         1                               1       1     5
85   1   1           1   2                   1             1 1   8
86 1   1                                             1     1 1   5
87                           1   1 1 2   1             1         7
88 1                   1                     2                 1 5
89 1                                           1     1     1 1   5
90   1     1     1             1                               1 5
91       1                                                       1
92     1 1   1       2 1                                         6
93       1 1   1   2                                   1         6
94               1                     1       1     1           4
95               1                               1         1     3
96                 1                   1           2     1       5
97                           1                 1 2               4
98           1               1         1 1                       4
99             1   1       2 1     1 1             1       2 1   11

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...