XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
Tổng
00       1     1         1     1       1             1 1   1     8
01                           1       1     1       1             4
02                         1 1                   1           1   4
03     1   1 1 1   2                       1   1           1     9
04                     1   1                   1   1   1   1   1 7
05                       2                       2       1       5
06             1 1   1       1   1                 1     1       7
07 1             2                 1                           1 5
08                     1   1               1           1         4
09                     1                     1           1   1 1 5
10     1   1       1   1       1     1     1                     7
11     2 1               1 1       1                 1 1         8
12                           1 1       1 1   1             1     6
13                           1 1                 1               3
14     1     1 1                                   1             4
15 1       1           1 1     1         1     1               1 8
16 1     1           1                                 1   2     6
17 1       1                                 1       1 1         5
18         1                 1                           1       3
19 2         2             1               1     1               7
20     1     1 1   1     1                               1   1   7
21         1   1 1                           1       1 1         6
22 1               1           1 1                           1   5
23     1         1       1                   1 1       2       1 8
24 1     1                 1 1     1             1               6
25         2 1             1         1                           5
26           1                   1       2       1               5
27               1             1           1       2   2   1 1   9
28                           1             1                     2
29                               1   1     1         2   2   1   8
30           1                       1 1     1                   4
31       1             2               1                         4
32                 1 2                           1     1 1       6
33 1   1 1 1   1     1               1                     1     8
34                                                               0
35     1         1   1   1       1 1     1 1       1             9
36 2     1         1   1     1     1               1           1 9
37                                             1                 1
38   1     1         1       1     1                         1   6
39   1                                           1 1 1           4
40   1       1         2                     1               1   6
41   1                   1               1 1   1   1             6
42                     1           1             1               3
43                 1 1                   1 1   1                 5
44           1     1 2                                   1       5
45               1 1 1       1               1               1   6
46       1   1     1           1     1   1                       6
47           1     2         1       1         1 1         1     8
48 1                             1           1                 1 4
49   1       1             1     1   2 1     1 1     1           10
50         1     1       1                 1           1       1 6
51   1 1                 1               1                       4
52   1                                       1         1 1   1   5
53                         1 1           1     1                 4
54                 1       1     1   2   1                       6
55             1                 1     1   1       1     1       6
56         1                         1 1                         3
57       1                                             1         2
58                     1                                   1   2 4
59       1 1     1                 1   1                         5
60       1                                                 1     2
61       1       1   1         1   3     1       1     1       1 11
62                                       2 1   1             2   6
63                   1           1     1           1             4
64         1   1       1           1 1         1       1   1     8
65     1             1     1     1       1     1             2   8
66   1                                   1                       2
67 1 1 1           1               1     1                   1   7
68   2           1 1   1         2         1                     8
69       1   1 1                     1         1     1           6
70           1       1   1                                       3
71   1                         2     1             1 1   1       7
72   1       1   1                           1   1         1     6
73 2     1                         1                 1     1     6
74   1                                       1                   2
75                       1 1                             1       3
76         1                   1 1     1     2       1   1     1 9
77         1   1                 1         1     1         1 1   7
78                       1           1           1   1           4
79     1                   1                                     2
80       1                 1 1                 1                 4
81   1                 1       1                 1             1 5
82     1     1   1             1             1               2   7
83                                             1                 1
84     1       1                                         1       3
85             1 1                                 2             4
86       1     1 1                 2                     1     1 7
87         1             1                               1       3
88                 1     1         1   1       1               1 6
89 1     1     1 1           1 1       1     1     1             9
90                 1   1         1             1     1           5
91                       1 1   1 1     1     1                   6
92                             1           1       1       1     4
93         1           1     3       1           1 1             8
94 1     1           1 1   1       1   1             1           8
95   1         1     1           1     1   1     1   2         1 10
96     2     1           1                             1   2   1 8
97 1 2                                 1             1   1       6
98                         2           2                         4
99     1       2 1   1         1         1                     1 8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...