XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
31
-
7
7
-
8
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
Tổng
00   1       1             1       1     1         1     1       7
01         1                                           1       1 3
02         1   1 1                                   1 1         5
03           1                   1   1 1 1   2                   7
04 1                   1 1 1                     1   1           6
05 1   1             1                             2             5
06         1                             1 1   1       1   1     6
07               1   1 2 1   1             2                 1   9
08                 1     1                       1   1           4
09   2 1   1 1                                   1               6
10       1     1     1   1       1   1       1   1       1     1 10
11               2               2 1               1 1       1   8
12   1                     2                           1 1       5
13 1   1                                               1 1       4
14       1     2                 1     1 1                       6
15             1             1       1           1 1     1       6
16       2   2               1     1           1                 7
17                 1   1     1       1                           4
18                         1         1                 1         3
19           1               2         2             1           6
20               1               1     1 1   1     1             6
21       1                           1   1 1                     4
22     1     1 1 1           1               1           1 1     8
23     1     1   1       1       1         1       1             7
24   1         1     1   1 1 1     1                 1 1     1   10
25                                   2 1             1         1 5
26             1         1             1                   1     4
27 1 1                                     1             1       4
28                 2       1                           1         4
29                     1 1                                 1   1 4
30         1                           1                       1 3
31   1     1       1               1             2               6
32                     1   1                 1 2                 5
33       1     1             1   1 1 1   1     1               1 9
34         1   1 1   1 1                                         5
35       1                       1         1   1   1       1 1   7
36                   1       2     1         1   1     1     1   8
37                                                               0
38                     2       1     1         1       1     1   7
39                             1                                 1
40       1         1 1     1   1       1         2               8
41           1 1               1                   1             4
42     1         1     1                         1           1   5
43       1           1                       1 1                 4
44 1               2     1 1           1     1 2                 9
45         1     1 3     1                 1 1 1       1         10
46     2 1                         1   1     1           1     1 8
47           1         1               1     2         1       1 7
48   1     1             1   1                             1     5
49   2                     1   1       1             1     1   2 9
50                   1   1           1     1       1             5
51         1 1   1             1 1                 1             6
52                             1                                 1
53       1                                           1 1         3
54       1       1                           1       1     1   2 7
55           1         1                 1                 1     4
56                 1                 1                         1 3
57                                 1                             1
58                     1 1                       1               3
59 1                 1             1 1     1                 1   6
60             1       1           1                             3
61 2                               1       1   1         1   3   9
62                 1     1                                       2
63           1       1                         1           1     4
64 2       1             1           1   1       1           1 1 9
65     1             1           1             1     1     1     6
66                       1 1   1                                 3
67     1         1   1       1 1 1           1               1   8
68                             2           1 1   1         2     7
69       2   1   1                 1   1 1                     1 8
70 1   1           1                   1       1   1             6
71     1   1 1                 1                         2     1 7
72     1 1   1                 1       1   1                     6
73     1               1 1   2     1                         1   7
74   1         1               1                                 3
75 1     1             1   2                       1 1           7
76 1 2                               1                   1 1     6
77             2 1 1     1           1   1                 1     8
78 1       1                                       1           1 4
79     1       1                 1                   1           4
80 1         1 1 1   1             1                 1 1         8
81   2                         1                 1       1       5
82   1     1               1     1     1   1             1       7
83     1             1                                           2
84                               1       1                       2
85 1   2                   1             1 1                     6
86                                 1     1 1                 2   5
87         1   1 1 2   1             1             1             8
88   1                     2                 1     1         1   6
89                           1     1     1 1           1 1       6
90           1                               1   1         1     4
91                                                 1 1   1 1     4
92 2 1                                                   1       4
93                                   1           1     3       1 6
94                   1       1     1           1 1   1       1   7
95                             1         1     1           1     4
96                   1           2     1           1             5
97         1                 1 2                                 4
98         1         1 1                             2           5
99       2 1     1 1             1       2 1   1         1       11

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...