XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
Tổng
00       1       1       1 1   1       1             1       1   8
01 1                 1               1                           3
02   1           1       1 1         1   1 1                     7
03             1                       1                   1   1 4
04             2   1 1       1                   1 1 1           8
05       1           1       1   1             1                 5
06             1                     1                           2
07     1           1       1               1   1 2 1   1         9
08 1       1                                 1     1             4
09       1     1 1 1 1         2 1   1 1                         10
10     1               1           1     1     1   1       1   1 8
11 1   1     1 1 1 1 1     1               2               2 1   13
12     1                 1 1   1                     2           6
13                       1   1   1                               3
14             1                   1     2                 1     5
15         1   1                         1             1       1 5
16                 1               2   2               1     1   7
17         2                                 1   1     1       1 6
18                       1                           1         1 3
19     1 1   1         1               1               2         7
20                                         1               1     2
21 1         1                     1                           1 4
22 1                             1     1 1 1           1         6
23   1         1   1   1         1     1   1       1       1     9
24                             1         1     1   1 1 1     1   7
25           1                                                 2 3
26         1 1   1 1     1               1         1             7
27                           1 1                                 2
28   1   1             2                     2       1           7
29   1       1           1                       1 1             5
30     1         1   1 1             1                           5
31   1     1 1                 1     1       1               1   7
32   2 1   1         1 1                         1   1           8
33             2       1   1       1     1             1   1 1 1 10
34 1               1 1               1   1 1   1 1               8
35 1         1                     1                       1     4
36                         1                   1       2     1   5
37       1           1                                           2
38           1                                   2       1     1 5
39                         1                             1       2
40               1       1         1         1 1     1   1       7
41       1                             1 1               1       4
42     1 1   1                   1         1     1               6
43                         1       1           1                 3
44 2   1 1         1         1               2     1 1           10
45   1                 1             1     1 3     1             8
46         2                     2 1                         1   6
47     1           1                   1         1               4
48           1                 1     1             1   1         5
49       1               3     2                     1   1       8
50                                             1   1           1 3
51                 1                 1 1   1             1 1     6
52                         1                             1       2
53       1 1 1 1   1   1           1                             7
54       1 1   1                   1       1                     5
55                 1                   1         1               3
56 1               1 1                       1                 1 5
57   1               1     1                                 1   4
58                     1                         1 1             3
59                           1                 1             1 1 4
60     1   1             1 1             1       1           1   7
61 1     1       1           2                               1   6
62   1 1                 1                   1     1             5
63                                     1       1                 2
64       1   1               2       1             1           1 7
65               1       2       1             1           1     6
66         1                                       1 1   1       4
67   2                           1         1   1       1 1 1     8
68               1 1                                     2       4
69   1   1         1 1 1           2   1   1                 1   10
70   1         1     1       1   1           1                   6
71         1 1         1         1   1 1                 1       7
72                   1           1 1   1                 1       5
73   1 1                   1     1               1 1   2     1   9
74                   1         1         1               1       4
75   1                       1     1             1   2           6
76 1         1               1 2                               1 6
77     1   1   1 1                       2 1 1     1           1 10
78                   1 1     1       1                           4
79                     1         1       1                 1     4
80                     1     1         1 1 1   1             1   7
81 2   1         2             2                         1       8
82                             1     1               1     1     4
83   1   1     1                 1             1                 5
84     1     1   1         1                               1     5
85     1     1   1           1   2                   1           7
86         1   1                                             1   3
87                                   1   1 1 2   1             1 7
88         1                   1                     2           4
89         1                                           1     1   3
90           1     1     1             1                         4
91 1             1                                               2
92 1           1 1   1       2 1                                 7
93               1 1   1   2                                   1 6
94                       1                     1       1     1   4
95                       1                               1       2
96       1                 1                   1           2     5
97 1                                 1                 1 2       5
98       1           1               1         1 1               5
99 1 1 1               1   1       2 1     1 1             1     11

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...