XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
Tổng
00         1         1       2 1                   5
01           1                 1       1           3
02     1     1   1                                 3
03 1               1   1 1     1     1             6
04     1 1                                 1       3
05         1         1                 1           3
06 1                     1           1             3
07             1         1   1                 1   4
08 1               1 2         1   1   1 1       1 9
09               1       2 1 1 1         1   1     8
10   1     1                           2   1       5
11               1   1                   2   1     5
12           1     1       1           1           4
13             1                     1     1       3
14           1       3                           1 5
15                                                 0
16                       1 1             1         3
17     1 1         1         1 1           1       6
18   1   1 1               1   1         1         6
19   2                                 1 1     1   5
20         2   1               1               1 1 6
21       1       1     1                           3
22               1       1 2         1   1 1       7
23   1 1   1       1         1       1 1   1       8
24                               1   1             2
25         1             1       1     2   1       6
26 1                       1         1             3
27 1 1                           1 1           1   5
28 1   1     1             1                       4
29     1   1 1 1   1   1   1       1       1       9
30           1               1 1               2   5
31           1                 1       1           3
32             1                                   1
33               1                 1         1   1 4
34                 1                 1           1 3
35 1         1     2                               4
36       1           1 2 1       1         1   1 1 9
37         1   1             1                 1   4
38                 1               2       1 1     5
39     1         2 1   1                         1 6
40             1                 1             1 1 4
41         1   1                 1   1             4
42   1       1   1                                 3
43     1 2 1     1   1         1                   7
44           1                                     1
45     1           1     1       1   1     1 1 1   8
46                     1     1   2           1     5
47       1                     1     1             3
48                   1                             1
49                   1                       1 1   3
50                                   1   1         2
51   1                       1 1                   3
52         1                                       1
53 1         1                   2           1 1   6
54                                         1       1
55   2                                       1     3
56       1 1         1       1   1 1         2     8
57     1               1   1       1               4
58 2   1                                     1     4
59                           1       1             2
60 1                   1     2                     4
61     1   1     1                             1 1 5
62   1 1                           1   1 2       1 7
63 1           1                   1       1 1 1 1 7
64                                       1         1
65                         1           1           2
66               2         1         1   1 1 1 1   8
67               1     1         1         1 1     5
68                     1   1   1                   3
69 1 1                                             2
70     1                                 1         2
71 1 1 1             1                 1   1     1 7
72           1             1     1                 3
73                       2 1                       3
74 1           1   1   1                           4
75   1                               1         1   3
76         1   1 1   1           1                 5
77                 1   1 1                         3
78               1           1     1               3
79       1   1 1     1                             4
80       2 1       1                 1   1         6
81             1 1   1       1     1   1     1   1 8
82           3                         1     1 1   6
83     2         1               1 1 1 1   1       8
84         1         1   1     1         1         5
85     1                                     1     2
86   1                 1                           2
87                     1     1     1               3
88             1   1   1           1               4
89 1           1   1     1         1               5
90   2   1             1   1   1   2 1 1           10
91 1     1                                       1 3
92           1 2         2                         5
93       2     1   1                             1 5
94                       1 2     1                 4
95                           1                     1
96 1                           1               1   3
97                                         1       1
98       1                     1 1               2 5
99   1   1             1                 2       1 6

Tin tức XSDLK