XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
Tổng
00 1             1                                 2
01     1                           1           1   3
02                 2         1 1 1   1             6
03                             1     2           1 4
04                   1   1 1                     1 4
05   1   1         3     1                   1     7
06 1                   1   1           1           4
07                           1                     1
08   1                   1                         2
09       1     2     1     1       1               6
10                 1       1 1                 1   4
11                                     1 1         2
12 1                                 1   1       1 4
13       1             1     1               1 1   5
14                   1 1 1       1         1   1 1 7
15     1                   1     1                 3
16     1   1               1               1     1 5
17   1                             1       1       3
18           1   1 1                   1         1 5
19   1                                       1     2
20 1 1         1     1           1   1             6
21   1 1   1                                       3
22                       2                       1 3
23         1     1         1         1   2         6
24         1   1                                   2
25               3         1       1             1 6
26     2                         1           1     4
27   1                                             1
28         1                   1                   2
29       1                             1   1 1     4
30         1       1       1   1 1                 5
31       1   1                 1   1 1     1       6
32         1           1 1                 1   1   5
33                             2     1             3
34 1     1                     1 1         2   1   7
35   1   1 1   1 1       1 1         1     1       9
36                         1         1   1         3
37     1             1   1           2             5
38             1             2   1   1           1 6
39 1     1 1 1                   1                 5
40           1             1           1   1       4
41   1                       1                   1 3
42       1       1         1                       3
43       1   2 1   1 1   1           1       1     9
44                     1                           1
45 1     1             1               1     1     5
46           1 1 1   1 1 1   1 1         1         9
47     1           1   1         1               1 5
48                               2                 2
49                 1 1         1         1         4
50 1 1 1                     1 1     1   1     1   8
51     1                                       1   2
52         1                         1   2     1   5
53             1     1                       2     4
54                       2       1 1     1     1   6
55   1               1   1       1     1           5
56                                                 0
57       2   2                         1         1 6
58 2         1     1                 1       2     7
59             1                           1       2
60           2       1 1     1 1 1                 7
61     1                 1                   1     3
62     1   1                       1               3
63                                             1   1
64   1           1                         1       3
65             1                         1     1 1 4
66                     1   1                 1   1 4
67     1           1                           1 1 4
68 1     1                     1       1           4
69         1   1           1           1           4
70   1   1   1                                     3
71     1           1 1                 1           4
72   1     1     1         1           1   1   1   7
73         1         2 1               1           5
74                         1   1             1   1 4
75             1                         1         2
76                     4           1               5
77                 1         1     2       1       5
78       1       1           1 2           1       6
79   1             1               1           1   4
80 1       3                   1   1   1           7
81                                               1 1
82               1             1                   2
83             1     1                             2
84 1   1                               1           3
85           1                               1     2
86 1             1                       1         3
87       1       1           2   1 2     1 1       9
88           1 1   1 1       1   1 1           1   8
89 1 1                       1         1   1       5
90                     2           1         1 1 1 6
91 1             1               1 1   2           6
92 1 2 1     1 1 1   1                             8
93         1             1                   1     3
94 1                         1           2         4
95     2     1       1   1                     1   6
96             1         1   1     1     1         5
97           1   1                   1       1     4
98       1     1           1                       3
99                 1   1                   1       3

Tin tức XSDLK