XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
Tổng
00                             1     2             3
01             1           1   1             1     4
02       1 1 1   1                           1 1   6
03         1     2           1   1         1       6
04   1 1                     1 1           1 1     6
05   1                   1               1     1   4
06 1   1           1                               3
07       1                           1           1 3
08   1                         1   1           1   4
09     1       1                       1 2   1 1   7
10     1 1                 1                       3
11                 1 1               1   1 1   1   6
12               1   1       1         1           4
13 1     1               1 1                       4
14 1 1       1         1   1 1   1                 7
15     1     1                                     2
16     1               1     1     1           1   5
17             1       1         1     1           4
18                 1         1             1   1   4
19                       1       1       1   2     5
20           1   1                   2 1     1     6
21                                                 0
22   2                       1 1 1                 5
23     1         1   2                             4
24                                     1   1     1 3
25     1       1             1   1                 4
26           1           1       1 1         1   1 6
27                                         1       1
28         1                                     1 2
29                 1   1 1           1     2   1   7
30     1   1 1                                     3
31         1   1 1     1                   1       5
32 1 1                 1   1                       4
33         2     1                       1         4
34         1 1         2   1                       5
35   1 1         1     1                           4
36     1         1   1                     1       4
37   1           2                                 3
38       2   1   1           1     1     1   1 1 1 10
39           1                           1     1 1 4
40     1           1   1           1         1     5
41       1                   1                     2
42     1                             1     2       4
43   1           1       1       1         1   1   6
44 1                                               1
45 1               1     1       1                 4
46 1 1   1 1         1                           1 6
47 1         1               1               1     4
48           2                                 1   3
49         1         1                     1       3
50       1 1     1   1     1       1     1   1     8
51                         1   1   1   1 1       1 6
52               1   2     1   1 1                 6
53                       2             1           3
54   2       1 1     1     1   1   1   1           9
55   1       1     1           1               1   5
56                                     1           1
57                 1         1                     2
58               1       2     1             1   1 6
59                     1         1             1   3
60 1     1 1 1                   1 1               6
61   1                   1             1   1       4
62             1                   2               3
63                         1       1         1     3
64                     1                 1       1 3
65                   1     1 1   1                 4
66 1   1                 1   1 1                   5
67                         1 1     1   1 1         5
68         1       1                               2
69     1           1                               2
70                             1               1   2
71                 1                             1 2
72     1           1   1   1         2       1 1   8
73 1               1                               2
74     1   1             1   1         1           5
75                   1             1             1 3
76 4           1               1     1 1           8
77       1     2       1                           4
78       1 2           1                           4
79             1           1           1       1   4
80         1   1   1                 1     1     1 6
81                           1                     1
82         1                                 1     2
83                                                 0
84                 1             1 2 1             5
85                       1         1   1 2         5
86                   1                           1 2
87       2   1 2     1 1               1 1         9
88       1   1 1           1   1     2           1 8
89       1         1   1       1   1 1           1 7
90 2           1         1 1 1           1   2     9
91           1 1   2                   1           5
92                               1   1     1       3
93   1                   1                         2
94       1           2                   1         4
95   1                     1   1                   3
96   1   1     1     1         1 1               1 7
97               1       1       1       1 1   1   6
98     1                         1   1             3
99 1                   1       1       1         1 5

Tin tức XSDLK