XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
Tổng
00                             1             1     2
01     1       1       1           1               4
02                 1       1                   2   4
03                     1                           1
04               1                               1 2
05   1 2         1     1   1 1   1   1         3   12
06   1   1                     1                   3
07     1                 1   1                     3
08                       1       1                 2
09   1       1               1       1     2     1 7
10         1             1                     1   3
11             1 1           1                     3
12                   1         1                   2
13                                   1             1
14               1   1                           1 3
15     1     1                     1               3
16                         1 1     1   1           4
17     1   1       1             1                 4
18               1   1 1 1               1   1 1   7
19                               1                 1
20   1                         1 1         1     1 5
21   1                   1       1 1   1           5
22   1                                             1
23             1       1 1   1         1     1     6
24   1 1                               1   1       4
25                 1         1               3     5
26   1     1     1                 2               5
27       1       1   1           1                 4
28                 1     1             1           3
29         1   1         1           1             4
30         1     1                     1       1   4
31                   1               1   1         3
32     1                               1           2
33         1 1                                     2
34                       1     1     1             3
35         1       1             1   1 1   1 1     7
36         1               1                       2
37 3     1   1   1     1           1             1 9
38                 1 1                     1       3
39           2 1     1 1       1     1 1 1         9
40 1             1   1     1             1         5
41           1               1   1                 3
42 1 1             1       1         1       1     6
43       1           1   1           1   2 1   1 1 9
44             1   1 1   1                         4
45 1 1   1               1     1     1             6
46         1               1             1 1 1   1 6
47           1         1   1       1           1   5
48 1           1       1                           3
49 1                 1                         1 1 4
50     1       1               1 1 1               5
51                                 1               1
52 1   1 1 1     1   1 1               1           8
53               1                         1     1 3
54         1             1                         2
55                               1               1 2
56     1 1     3                                   5
57   1     1                         2   2         6
58                 1           2         1     1   5
59       1                                 1       2
60     1     1         1   1             2       1 7
61           1             2       1               4
62       1 1                       1   1           4
63       1                                         1
64             1                 1           1     3
65   1   1   1       1     1 1             1       7
66               1     1                           2
67                                 1           1   2
68 1               1         1 1     1             5
69       1             1     1         1   1       5
70 1             1           1   1   1   1         6
71                     2           1           1 1 5
72       1                       1     1     1     4
73         1             1   1         1         2 6
74 2             1                                 3
75             2                           1       3
76   1         1     1 1 1                         5
77                         1 1                 1   3
78 1   2         1       1 2 1       1       1     10
79     1                         1             1   3
80 1 1                         1       3           6
81             1   1                               2
82             1     1                       1     3
83       1         1                       1     1 4
84           2                 1   1               4
85     2 2 1 1             1             1         8
86                       1   1 1             1     4
87             1       1             1       1     4
88     1     1                           1 1   1 1 6
89   2     1       2     1 1   1 1                 9
90                 1                               1
91 1       1 1     1   1   1   1             1     8
92 1     2           1         1 2 1     1 1 1   1 12
93   1                                 1           2
94 1         1   1           1 1                   5
95         1         1             2     1       1 6
96           1     2                       1       4
97   1           1                       1   1     4
98                   1       1       1     1       4
99                                             1   1

Tin tức XSDLK