XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
Tổng
00                   2                             2
01       1       1                                 2
02         1         1       2     1       1       6
03 1   1                   1     1     1 1         6
04   1               1 1     1   1     1 1       1 8
05 1 1                               1   1   1     5
06                       1               1         2
07                                     1           1
08                 1                 1       1     3
09   1 1               1         1     1           5
10   1   1   1                 1       1   1     1 7
11             1                                   1
12               1         1                     1 3
13           1                   1 1   2       1   6
14         1                             1     1   3
15   1 1       1           1               1 1   1 7
16 1             2                           1     4
17     1 2   1       1 1       1   1               8
18             1                 1       1         3
19       2 1         1           1       1         6
20     2   1   1                   1         1     6
21 1     1   1           1   1           1         6
22   1             2 1 1                     1     6
23 1                                 1             2
24     1     1                   1     1           4
25 1                 1         2               1 1 6
26 1       1   1               1           1       5
27       1         1                 1     1       4
28     1             1 1                     1     4
29                                         1     1 2
30         1 1               1                     3
31         1                                       1
32     1   1           1     1         1         1 6
33   1       1                     1   1     1     5
34                     1 1 1   1               1   5
35 1                   1 1 1                   1   5
36                 1     1                         2
37               1       1                   1 1   4
38             1               1                   2
39                   1               2     1   1   5
40                             1   1               2
41         1         1         1             1     4
42   1                 1               1           3
43   1     1     2               1                 5
44             1 1 1   1       1           3       8
45     1     1   1     2           1       1   1 1 9
46       1                   1                     2
47           1   1               1   1 1     1 1   7
48                                   1             1
49                 1     1                         2
50             1   2   1 1   1           1         7
51   1 1                     2           2         6
52                           1   1     1           3
53             1     1                             2
54   2                     2   1       1         1 7
55 1 3           1       1   1       1     1       9
56             2   1 1     1                       5
57 1 1     1     1 1 1           1                 7
58             1         1       2   1         1   6
59                 1                       1       2
60                         1           1     1     3
61                     1               1           2
62 1                               1         1 1   4
63   1       1       1                       1     4
64 1                                               1
65           1                 1               1   3
66 2                       2             1         5
67     1         1               1 1         1 2   7
68         1           1                   2     1 5
69                                   1             1
70                             1 1           1   2 5
71               1         1       1             1 4
72       1       1                                 2
73         1             1     1         1     1   5
74         1                 1                 1 1 4
75     1           1     1   1         1           5
76 1                       1   1                   3
77                       1                         1
78             1         2   1   2                 6
79 1     2     1               1                   5
80     1 1   1               1 1           1     1 7
81       1                           1   1         3
82                                         1       1
83     1     3 1 1         2       1               9
84     1   1         1                             3
85 1           1   1   1 1         1 1         1   8
86         2                                     1 3
87 1     1   1                                     3
88                                       2         2
89     1 1       1         1       1       1       6
90                         1     1 1 1   1         5
91   1   1   1     1                               4
92           1                     1               2
93                   1 1           1     1       1 5
94                                 1           1   2
95       1         2         1                     4
96                       1             1           2
97             1   1     1         1 1           1 6
98     1       1     1 1     1       1             6
99         1     1         1   1     2       2     8

Tin tức XSDLK