XSKT Bạch thủ KG Cầu XSKG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
Tổng
00                       1                         1
01       1 1                   1                   3
02     1 1         1                               3
03 1         1                                   1 3
04             1 1         1                       3
05                           1     1       2       4
06 1                       1 1                   1 4
07   1       1 1   1                 1             5
08     1                             1   1   1 1 1 6
09               1 1                               2
10                 1                 1 1           3
11         1 1 1     1   1                         5
12         1   1     1     1                       4
13       1   1                   2     3   1       8
14 1                               2               3
15 1                       1 1               1 1   5
16               1 1 2       1 2   1             1 9
17         1                         1             2
18               1                                 1
19 1                                             1 2
20                   1       1 1   1   1   1       6
21     1           1   1           1           1   5
22 1         1                                     2
23 1           1   1   1           1           1   6
24                               1         1 1 1   4
25 1     2                   1                     4
26   1                   1           1 1     1     5
27             1       1       1                   3
28                                         1 1     2
29                                   1   1         2
30       1     1                   1 1             4
31 2 1                                             3
32           1           1       1   1   1         5
33     1     1         1               1         1 5
34   1       1     1                             1 4
35           1     2                               3
36       1     1   1                               3
37   1                     1               1       3
38   1         2       1                       1 1 6
39         1           1             1 1     1     5
40   1             1             1 1               4
41   1   1 1 2 1                   2     1         9
42       1                                         1
43     2                           1               3
44         1     1         1       1           2   6
45 1             2       1                   1     5
46             1       1   1   1           1 1 1   7
47 1     1       1                                 3
48                         1       1     1 1       4
49   1           1   1                     2     1 6
50   1             1     1               1   1     5
51               1             1     1 1   1       5
52                             1 1       1         3
53       1               1           1             3
54         1   1       1   1         1             5
55             1       1                 1     1   4
56         2       1       1           1     1     6
57   1         1                                   2
58     1   1 1       1     1     1     1     1     8
59           1           1     1                 1 4
60   2   1           1   2 1                   1   8
61                                     1       1   2
62 1   1 1             1     1           1         6
63       1                   1                 1   3
64               1     1 1                         3
65           1       1   1             1           4
66                   1           1                 2
67 1         1   1           1     1 1 1 1     1   9
68   1           1   1   1     1                 1 6
69   1     1   1         1     1                   5
70   1     1       1     1                       1 5
71       1                       1           1     3
72                           1             1       2
73 1           1                 1   1 1 1 1 1 1   9
74   1 1                       1 1       1         5
75                                               2 2
76               1 1             1       1         4
77     1             2       2                   2 7
78                     1       1           1 1     4
79     1               1   1 1   1           1     6
80                               2 1 1   1       1 6
81       1           1 1         1             1   5
82     1   1         1                       1 1   5
83       1 1       1                               3
84           1   1                       1       1 4
85                             1   1               2
86               1                       1         2
87   1   1           1   2   1 1     2 1 1         11
88     1                   1     1                 3
89                     1                       1   2
90     1     1             1                       3
91                                     1     1     2
92     1                           1 1             3
93           1         3 1 2 1 2 1         1       12
94     1   1   1     1       1           1   1     7
95     1   1                               1       3
96 1                                       1       2
97 1                                               1
98     1   1       1       1 1 1                   6
99 1             2   1       1         1           6

Tin tức XSKG