XSKT Bạch thủ KG Cầu XSKG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
Tổng
00                     1     1                 1     1 1   1     6
01                   1   2 1                   1                 5
02   1               1           1               1 1             5
03                                     1 2                       3
04                             1                     1         1 3
05 1       1         1     1   1           1               2   1 9
06     1             1       1   2 1   1   1 1           1   1   11
07                           1       1               1           3
08             1   3         1               2               1   8
09 1                 1                                           2
10                                       1 1       1             3
11     1 1   1   1         1                   2                 7
12                                   1 1             1           3
13 1           1                                       1         3
14         1     1 1           1   1               1   1         7
15   1     1 1                         1                     1   5
16                         1             1         1             3
17                 1                                             1
18     2           1   1     1     1     1         1       1     9
19             1       1               1   1               1     5
20         1                                   1                 2
21         1         1 1         1                   1 1         6
22       2               1     1 1   1                           6
23   1                                         1         1 1     4
24         1     1                                   1       1   4
25               1         1                 1     1             4
26               2       1   1   1     1   1     1 1     2       11
27                               1 1         1         1     1   5
28 1     1   1                     1         1 1   1   1       1 9
29           1           1   1         1   1 1                   6
30   1           1       1 1                                     4
31   1 1 1     2                         1           1   1   1   9
32         1                 1   1                               3
33           1             1   1         1       2               6
34 1 1     1 2             1           1   1                 1   9
35                     1                     1                   2
36       1             1       1                       1 1   1 1 7
37   1 1                                                         2
38 1                   1 1         1       2           1         7
39       1                   1   1 1   1     1                   6
40 1     2   1         1 3 1                       1             10
41     1             1       1       1   1   1           1     1 8
42                 1                         3 1 1 1   2   1     10
43       1 1               1           1                   1 1   6
44 1   1                 1                 1                     4
45                                 1       1                     2
46 1 1         1 1     1                                 1     1 7
47 1     1     1                 1   1   2                       7
48                     1     1 1               1     1 1     1   7
49   1         1         1           1   1       1               6
50 1                     1     1   1   1                 1       6
51             1   1     1       1               1           1   6
52   2                               2 1       1     1           7
53         1     1 1                           2           2     7
54     1     1 1 1 1                   1                   1 1 1 9
55             1 1     1             1             1 1           6
56       1           1                                       1   3
57         1   1         1         1     1       1               6
58                 1     1               1               1       4
59 1           1       1             1 1                         5
60   1           1     1                   1 1     1 2           8
61                               1   1 1     1 1   1   1       1 8
62     1     1 1             1 1                     1           6
63     1 1   1                       1         1 1               6
64                           1 1                           1     3
65                   1 1               1         1     1         5
66                   1           1           1 1                 4
67     1     1                             1     1 1             5
68     1   1 1   1   1 1                               2     1   9
69                 1                     1 1                     3
70   1       1                       1                           3
71                         1       1       1   1       1       3 8
72                 1 1                                       1 1 4
73         1         1           1 1               1       1     6
74                 1   3     1                             1     6
75 1   1         1         1       1                 1   1       7
76                         1       1 1                     1     4
77   1                     1 1 1           1 1     1       1   1 9
78     1         1   2   1                       1       2 1     9
79   1               1             1                           1 4
80                 1 1                 1         2               5
81       1   1 1                                       1     1   5
82   2   1                     1                                 4
83         1                         1         1 1               4
84         1       1           1   1               1     2     1 8
85       2                           1     1             1 1     6
86 1                             1       1 1         1   1       6
87 1       1 1 1 1                                               5
88 1   1 1                 1   1                     1           6
89 1   1   1       1       1 1 1 3                           1   11
90 1         2 1     1       1 1                                 7
91   1           1                                           1 1 4
92                                 1                             1
93                       1 1         1       1   1               5
94                                     1         1               2
95                           1           2     1       1       1 6
96         1   1           1   1         1         1     1       7
97                                               1               1
98               1 1           1   1                 1           5
99     1                             1               1         1 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...