XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
6
-
11
8
-
11
13
-
11
15
-
11
20
-
11
22
-
11
27
-
11
29
-
11
4
-
12
6
-
12
11
-
12
13
-
12
18
-
12
20
-
12
25
-
12
27
-
12
1
-
1
3
-
1
8
-
1
10
-
1
15
-
1
17
-
1
22
-
1
24
-
1
Tổng
00     1   1         2                             4
01 1                         1               1 1   4
02       1   1 1                                   3
03         1   1       1                     2     5
04     1         1 1           1       1 1         6
05       1     1           1                       3
06                                   1 1           2
07   1 1     2     2   1                   1       8
08   1             1                 1             3
09 1                         1       1 1           4
10             1                 1             1   3
11 2   1           1     1 1                   1   7
12 1                 1             1           1   4
13           1 1                           1       3
14   1                 1           1       1       4
15           1           2             1         1 5
16   2       1         1     1             1       6
17                                       1     1   2
18                   1                             1
19 1     1     1 1                 1               5
20         1 1                       1   1         4
21         1       1       1                       3
22 1         1                             1   1   4
23         1                 2 1 1   1             6
24       1             1                         1 3
25     3       1   1                               5
26             1 1         1         1         1   5
27         1   1           1   1             1     5
28                         1       1 1 1 1         5
29                     1 1 1       1         1     5
30 1             1       1   1           1     1   6
31     1     3         1 2             1   1       9
32                 1 1           1   1             4
33 1 2                     1     1         1       6
34                     1                           1
35                     1                           1
36       1     1         1   1               1     5
37                             1       1         1 3
38                                                 0
39     1 1       1     1   1   1                   6
40             1                                 1 2
41               1     1                   1       3
42           1     1 1   1               1   1     6
43     1                       1     1   1         4
44     1                         1           1     3
45   1       1 1                                   3
46               1         1         1           1 4
47       1           1                 1   1       4
48 1                                               1
49           1   1         1   1                   4
50                                                 0
51     1           2         2   1     2     1     9
52   1               1         2 1     1           6
53   1                                             1
54           1       1           3   2 1           8
55 2   1   1   1 1       1       1             1   9
56                                 1               1
57         1       1   1           1             2 6
58           1                     1       2       4
59   1 1         2                                 4
60                           1                     1
61                   1     3       1     1         6
62     1         1   1       1 1       1     1     7
63             1               1 1   1       1   1 6
64                 2                         1   1 4
65                       1       1       1 2       5
66       1             1           1           1   4
67                         1             1   1     3
68 1           1                     1       1 1 1 6
69         1       1   1     1 2   1               7
70   1                   1 1                 1     4
71       1 2 1                                     4
72                 1     1                 1 1 1   5
73             1 1             1   1   2           6
74       1             1     1 1         1     1   6
75   1             1                             1 3
76               2   1                   1 1       5
77       2                 1         1       1     5
78     1 2           1       1         1         1 7
79                     1 1     1               1   4
80                               1       2 1     2 6
81 1   1             1           1                 4
82   1               1                             2
83                       2       1   1 1     1     6
84 1             1 1     1                 1       5
85         1         2       1   1     1           6
86                                       1         1
87         1                 1     1               3
88   1         1       1       1         1         5
89                             1                   1
90           1         1   1       2           2 2 9
91                       1               1         2
92 1           1             1     1       1       5
93 1     1 1         1       1                     5
94 1                               1 1           2 5
95                                 1               1
96     1 1 1     1               1                 5
97   1   1       1                                 3
98   2   1 1                         1         1   6
99         2                             1     1   4

Tin tức XSHCM