XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
16
-
9
18
-
9
23
-
9
25
-
9
30
-
9
2
-
10
7
-
10
9
-
10
14
-
10
16
-
10
21
-
10
23
-
10
28
-
10
30
-
10
4
-
11
6
-
11
11
-
11
13
-
11
18
-
11
20
-
11
25
-
11
27
-
11
2
-
12
4
-
12
Tổng
00             1       1                       1   3
01   1           1                               1 3
02                             1       1           2
03           1                           1     1 1 4
04 1   1           1         1       1             5
05                 1   1         1                 3
06                               1 1               2
07               1       1   1           1   1   1 6
08             1   1       1                       3
09             1           1           1           3
10                 1         2     1               4
11                                   1             1
12     1   1             2   1               1     6
13   1   1 1                   2               1   6
14       1   1 1 1 1 1     1                       7
15 1                             1 1   1         1 5
16         1             1 2 1           1         6
17       2                                   1     3
18     1     1                 2       1       1   6
19             1                       1       1   3
20     1                           1             1 3
21                     1                           1
22   1 1             1                           1 4
23   1 1                     1             1       4
24 1       1     1 1               1       1     1 7
25   1       1     1   1                         1 5
26                       1 1       1       1       4
27 1 1       1         1 1           2     1       8
28       1                 1     1       1         4
29             1     1   1         1               4
30     1     1       1                 1       1   5
31   2                                   1   1     4
32 2               1 1 2   1       1       1   1   10
33 1 1       1       1                             4
34 1         1   2       1             1   1 1   1 9
35                       1 1     1       1         4
36                           1         1 1     1 1 5
37 1                                 1     1 1   1 5
38                 2       1       1           1   5
39                                   2             2
40       1           1 2                       1   5
41     1 1 1                                     1 4
42       1         1                         1     3
43 1                             1     1   1       4
44         2 1                             1       4
45                         1   1     1   1     1   5
46                               1       1         2
47 1         1     1         1             1       5
48     1       1               1     1   1         5
49       1     1                           2       4
50           1 1               1 1       1         5
51 1   2   1     1                               1 6
52               1 1 1           1     1 1         6
53         1     1                                 2
54       1                     2   1   1         1 6
55             1         1 1         1             4
56             1                               1   2
57   1           1   1           1     1           5
58                   1 1         1                 3
59                     1     1         1       1   4
60           1       1       1                     3
61   1           1               1     1   1       5
62                     1 1 1               1       4
63                           1   1                 2
64 1         1       3 1                   1       7
65   1 1                   1       1     1         5
66                       1   1               1     3
67                                                 0
68       1 1             1                 2   1 1 7
69   1                                       1     2
70               1 1                               2
71 1   1     1 1 1           1               2     8
72 1   1                                           2
73   1   1             1           1       1   1   6
74         1         1       1       1             4
75     1   1                   1         1         4
76                                 1               1
77     1         1                       1   1     4
78                         1     2           1     4
79               1             1     1             3
80 1       1             2                         4
81               1         1   1                   3
82   2         1   1 1             1               6
83     1       1     1         1   1   1           6
84                 1       1                       2
85         1       1 1         1 1           1 1   7
86         1                   2     1 2         1 7
87                                       1         1
88             1         2         2               5
89       1                       1           1   1 4
90     1 1 1   1                       1 1         6
91         1 1     1     1                   1     5
92       1   1                     1 1             4
93 1                   1     1           1   1   1 6
94         1   1       1         1                 4
95                           1 1     1       1 1   5
96           1   1     1   1         2             6
97 1 2   1   1         1             1             7
98       1       1           1                     3
99       1     1                               1   3

Tin tức XSHCM