XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
15
-
2
20
-
2
22
-
2
27
-
2
1
-
3
6
-
3
8
-
3
13
-
3
15
-
3
20
-
3
22
-
3
27
-
3
29
-
3
3
-
4
5
-
4
10
-
4
12
-
4
17
-
4
19
-
4
24
-
4
26
-
4
1
-
5
3
-
5
8
-
5
Tổng
00             1 1                       1         3
01               1                                 1
02                                           1     1
03     1 1 1       2                   1   1   1   8
04         1 1 1       1                         1 5
05                       1         1               2
06               1       1 1   1   1               5
07   2 1   1                   1                   5
08                           2                 1   3
09         1           1                 1         3
10   2             1                   1       1   5
11       1   1   1         1     2       1         7
12     1                                           1
13                         2                     1 3
14             1                   1   1 2 1       6
15         2   1             1     1               5
16       1             1       1           2   1   6
17                   1           1                 2
18 1 1       1     1     1               2       2 9
19         1         1 1 1                         4
20                           1     1             1 3
21       1   1                 1     1   1         5
22 1       1                           2           4
23   2       1                             1   1   5
24           1     1               1           1   4
25   1 1                 1           1 1           5
26 1 1                 1               1           4
27     1   1                           1   1       4
28                   1         1               1   3
29 2 1   2         1                     1         7
30 1       1   1         1     1           1   1   7
31                         1         1             2
32             1     1 1                   1 1 1   6
33   1       1       1           1       1 1       6
34                 1 1           1           1     4
35                               1           1 1   3
36     2   1     1         1         2     1       8
37       1 1   1 1 1                       1       6
38                                   1             1
39     1       1       1     1                     4
40                   1       1                     2
41               1             1   1       1       4
42               1               1   1             3
43   1             2       1                       4
44     1 1                 1           1           4
45             1             1   1           1   1 5
46                           1   1             1 1 4
47           1                       1             2
48         1             1         1           1   4
49       1   1               1     1       1     2 7
50     1     1 1           1                       4
51         1                         1       1   1 4
52 1                                               1
53                   1 1         1   1     1     1 6
54   1   1                     3 1 1     1         8
55       1   1 1 1   1                             5
56 2           1               1                   4
57                                   1         1   2
58 1       1     1   1                 1 1         6
59                     1                           1
60         1                           1           2
61                       1             1           2
62   1       1           1                       1 4
63                 1       1         1             3
64     1       2   1       1               1       6
65   1   1       1       1         1               5
66 1                                         1 2   4
67       1         1   1           1               4
68           1         2           1         1     5
69 2   1           1       1     1           1     7
70                     1 1         1       1       4
71     1   1       1     1         1   1   1       7
72 1     1   1       1         1     1       1     7
73 1       1     1   1         1         1   1   1 8
74           1           2 1         1 1           6
75 1     1                                       1 3
76       1       1 1                               3
77           1       1                       1     3
78       1         1       1   1                 1 5
79 1           1 1                   1 1         1 6
80                                       1         1
81           1           1 2 1   1             1   7
82                                                 0
83                       1         1               2
84               1   1           1                 3
85   1             1     1 1 1   1       1   1     8
86     1       1             3 2         1         8
87                               1                 1
88   1 1         1     1                           4
89             1           1         1 1           4
90     1         2   2 1     1                 1   8
91             1                       1     1     3
92                       1   1 1     1   1   1     6
93   1       1         1         1 1               5
94     2                     1         1           4
95       1           1         1     1       1 1 1 7
96 1                 1 2                     1     5
97                                       1 1       2
98                               1           1     2
99                           1     1             1 3

Tin tức XSHCM