XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
18
-
3
20
-
3
25
-
3
27
-
3
1
-
4
3
-
4
8
-
4
10
-
4
15
-
4
17
-
4
22
-
4
24
-
4
29
-
4
1
-
5
6
-
5
8
-
5
13
-
5
15
-
5
20
-
5
22
-
5
27
-
5
29
-
5
3
-
6
5
-
6
Tổng
00             1   1                               2
01 1                                 1             2
02                     1         1   1   1       1 5
03             1     2 1         1           1     6
04 2           1     1                             4
05             2                       1       1   4
06       1     1   1     1         1 1             6
07   1       1                   1               1 4
08       1                   1                   1 3
09       1 1       1       1 1   1               1 7
10 1                       1 1               1 1   5
11                                                 0
12     1                         2           1     4
13   1                                   1         2
14   1     2                     1   1   1         6
15           1           1       1         1   1   5
16   1             1   1                   1 1 1   6
17     1 1         1           1           1 1     6
18 1         1               1     1   1           5
19         1 1                       1 1       1   5
20     1     1     2       1               1   1   7
21   1   2           1   1   1                 1   7
22         1       1                         1     3
23       1                       1 1               3
24 1         1     1 1         1 1             1   7
25                                 1       1       2
26 1   1 1   1 1         2 1     1               1 10
27                 1     1   2               1     5
28 1                                   1           2
29       1                         1             1 3
30     1       1 1   1   1 3                   1   9
31   1       1 1             1                     4
32           1                                     1
33   1   1       1               1 1   1           6
34         1     1   1     1         1 1 1       1 8
35   1                               1   1     1   4
36 1     1   1           1                     1   5
37                       1     1           1       3
38                 1 1         1     1     1     1 6
39               1                             2 1 4
40 1             1     1                         1 4
41             1                                   1
42     1             1   1               1         4
43   1                                   1         2
44 1           1         1             1         1 5
45           1         1       1 1   1     1       6
46 1 1     1                     1         1 1     6
47                 1   1               1         1 4
48                                   1             1
49   1       1           1     1         1         5
50         1       1 1 1           1     1   1     7
51                   1 1       1 1 1         1     6
52         1             1           1             3
53       2                                   1   1 4
54                   1                   2 1       4
55   1               1     1         2             5
56     1         1         1 1                     4
57           1               1         1 1         4
58         2     1   1 1               1   1       7
59 1                                               1
60             1           1 1         1   1       5
61     1 1                 1   2       2           7
62                           1                     1
63             1 1   1           1         1       5
64       1   1       1         1                   4
65       1       1                       1       1 4
66 1                       1 1 1     1             5
67         1     3     1               1           6
68     1               1                     1     3
69     2     2     1                               5
70                                         1       1
71                         1 1                     2
72     1       1 1                         1       4
73                       1     1     1   1     1 1 6
74 1                     1         1               3
75 1     1       2                 1   1       1   7
76     1             1                       1     3
77                                                 0
78   1         1       1     1           2         6
79   1 1           1                       1   1   5
80                         1                 1     2
81   1     1                     1   1     1       5
82                           1           1 1       3
83                           1     1               2
84       1               1     2                   4
85 1                         1 1                   3
86                                 1             1 2
87     1                                           1
88               1 1       1                       3
89     1   1 1         1 1         1         1     7
90   2 1     1         1         1   1       2     9
91   1     2           1       1                 1 6
92             1                     1         1 1 4
93                                                 0
94         1   1                   1               3
95                   1   1 1           1           4
96         1   1 2                     1       1   6
97                     1       1   2               4
98 1   1               2   1   1         1         7
99                 2               2   1     1     6

Tin tức XSHCM