XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
12
-
12
14
-
12
19
-
12
21
-
12
26
-
12
28
-
12
2
-
1
4
-
1
9
-
1
11
-
1
16
-
1
18
-
1
23
-
1
25
-
1
30
-
1
1
-
2
6
-
2
8
-
2
13
-
2
15
-
2
20
-
2
22
-
2
27
-
2
1
-
3
Tổng
00     1   1       1                 1             4
01 1               1 1 1                           4
02 1   1     2               1   1                 6
03   1     1             1       1     1     1 1 1 8
04   1                   1             1         1 4
05 1   1     1                     1               4
06               1   1     1     1 1               5
07                 1             1 1   1   2 1   1 8
08           1             2 1       1             5
09 1       1         1       1       1           1 6
10     1         1                         2       4
11   1                 1             1         1   4
12 1               1           1             1     4
13   1     1   1                 1 1               5
14             2 1       1         1               5
15       1                 1     1     1         2 6
16                     1                       1   2
17     1           1     2           1             5
18               1   1       1           1 1       5
19     1                   1       1             1 4
20     1   1 1 1         1 1     1 1   1           9
21       1               1 1           1       1   5
22                   1                   1       1 3
23                                         2       2
24               1           1                     2
25       1                                 1 1     3
26     1           1 1     1             1 1       6
27           1           2             1     1   1 6
28               1     1           1               3
29     1       1               1         2 1   2   8
30               1             1         1       1 4
31         1 1   1             1                   4
32     1         1               1                 3
33         2       1 1               1 1   1       7
34       1                 1     1                 3
35   1   1     2               1     1             6
36 1                                   2     2   1 6
37                           1 1               1 1 4
38   1                                             1
39             1   1           1             1     4
40 1     1           1                 1           4
41     1 1       1                                 3
42   1     1     2           1   1 2               8
43 1                                       1       2
44           1               1         1     1 1   5
45     2         1           1                     4
46         1           1   1 1                     4
47 1                           1                   2
48                 1             1               1 3
49   1         1   1     1                     1   5
50                             1 1           1     3
51         1                                     1 2
52     1   1                 1           1         4
53 1   1           1 1 1   1                       6
54   1     1 1                   1 1       1   1   7
55                         1                   1   2
56                       1 1         1   2         5
57                                                 0
58             1                 1       1       1 4
59   1                                             1
60                 1       1 1       1           1 5
61 2   1         1 1       1                       6
62       2     1 1                 1       1       6
63       1   1         1                           3
64   1   1           1   1         1   1     1     7
65   1   1         1             1         1   1   6
66             1       1                 1         3
67 1       1 2                                 1   5
68 1 1   1   1                 1                   5
69 1 1                         1         2   1     6
70             1                                   1
71   1                       1               1   1 4
72         1                             1     1   3
73       1 1         1 1             4   1       1 10
74                               1                 1
75   1   1           1 1           1 1   1     1   8
76       1           2 1                       1   5
77                   1   1                         2
78 1 1         1       1   1       1 1         1   8
79                   1   1       1       1         4
80             1             1   1                 3
81 1   1                       1     1             4
82                       1     1       1           3
83           1             1 1                     3
84                     1 2   1                     4
85   1     1 1         2           1       1       7
86       1       2 1   1                     1     6
87             1                                   1
88 1           1   1 1         1           1 1     7
89         1 1         1               2           5
90     1                             1       1     3
91                                                 0
92                                 2               2
93                     1             1     1       3
94                           1               2     3
95       1   1               1                 1   4
96           1           1               1         3
97                             1       2           3
98               1         1   2                   4
99             1   2 1         1                   5

Tin tức XSHCM