XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
2
-
3
4
-
3
9
-
3
11
-
3
16
-
3
18
-
3
23
-
3
25
-
3
30
-
3
1
-
4
6
-
4
8
-
4
13
-
4
15
-
4
20
-
4
22
-
4
27
-
4
29
-
4
4
-
5
6
-
5
11
-
5
13
-
5
18
-
5
20
-
5
Tổng
00 1       1                 1         1           4
01                       1     1     1   1         4
02 1 1                     1                       3
03                               1                 1
04                                                 0
05           1                                   1 2
06               1         1           2   1       5
07       1       1                     1         1 4
08         2 1     1                 1   1         6
09 1                       1                       2
10 2   1                                     1   1 5
11                     1         1   1 1         1 5
12 1                           1     1       1 1   5
13                         2                       2
14             1     1   1 1     1                 5
15       1   2 1         1 1                       6
16         1         1     1 1                 1   5
17 1                 1                             2
18   1           1           1 1     1       1 1 1 8
19                                     2   1   1   4
20         1           1     1     1     1   1     6
21                             1   1               2
22                           1   1 1       1 1     5
23 1     1           1           1 1         1     6
24       1           1   1                   1     4
25           1 1           1     1 1               5
26 1             1         1     1                 4
27                     1                           1
28                                 1       1       2
29     1   1                               1       3
30               1 1             1 2 2 2           9
31                     1           1 1           1 4
32 2             1                     1           4
33   1             1                   1   1       4
34     1       1         1                 1       4
35           1           1               1   1     4
36       1     1     1     1   1           1       6
37         1           1       1   1               4
38                                       1   1     2
39                   2                     1 1     4
40       1     1         1     1                   4
41 1 1                 1                   1   1   5
42 1               1       1     2                 5
43           2 1         1                         4
44                     1               1     1 1   4
45       1         1                               2
46     2   3           1       1               1   8
47   1                   1                         2
48     2         1   1             1       1   1 1 8
49 2   1           2 1               1 1 1   1     10
50         1   1             1 2                   5
51       1                     1                   2
52       1                       1           1   1 4
53           1   1                 1               3
54                                     1         1 2
55     1                                   1       2
56     2         1   1   1         1       1   1   8
57         1     1                                 2
58       1   1         2         2       2 1       9
59           1     1 1                           1 4
60                   1 1             1 1           4
61             1               1             1 1   4
62     1                               1 1         3
63           1 1                           1       3
64   1       1 1                           1       4
65                   1     1                     1 3
66           1   1             1               1   4
67   1   1     1 1           1     1               6
68                           1                     1
69                                           1 1   2
70   1     1   1 1         1                       5
71                   1                             1
72   1 1 1             1 1               1         6
73           1     1         1       1             4
74         1               1   1                   3
75     1 1             1                           3
76   2                     1                       3
77     1 1 1               1   1     3         1   9
78   2       1               1   1         1       6
79           1     1         1           1         4
80         1       1   1           1 1             5
81 1           1                         1 1       4
82                             1   1         1     3
83                                 1     1     1 1 4
84               1 1         1                 1 1 5
85   1           2 2   1                         1 7
86       1     1       1                 1         4
87                 1                     1         2
88         1       1     1           1             4
89     1 1   1           1   1   1                 6
90       1         1 1   1       1           1     6
91 1 1               1 1 1       1               1 7
92 1                 1 1     1               1   1 6
93   2         1                         1       1 5
94                       1   1 1                 1 4
95     2   1                       1     1     1   6
96   1         1             1         1 1         5
97                           1   1   1 1           4
98       1       1       2 1 1       1             7
99             1 1 1           1               2   6

Tin tức XSHCM