XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
16
-
4
18
-
4
23
-
4
25
-
4
30
-
4
2
-
5
7
-
5
9
-
5
14
-
5
16
-
5
21
-
5
23
-
5
28
-
5
30
-
5
4
-
6
6
-
6
11
-
6
13
-
6
18
-
6
20
-
6
25
-
6
27
-
6
2
-
7
4
-
7
Tổng
00               1         1       1   1           4
01   1             1                 1             3
02   1               2   1                     1   5
03     1                           1   1       1   4
04                     1   1                       2
05 1       1     1               1   2     1     1 8
06     2   1                 1   1     2       1   8
07             1   2                     1         4
08 1             2     1   1                 1     6
09     1               1       1                 1 4
10 1       1               1 1 1     1     2       8
11                       2         1             2 5
12 1   1 1         1         1               1     6
13             1   1           1   1   1   1   2   8
14 1                                   1       1   3
15       1 1           1   1   1               1   6
16                     1                           1
17   1 1 1 1           1                   1       6
18       1   1       2         1             1     6
19       1               1   1                     3
20 1                 1     1 1   1   1     1       7
21               1               1           1     3
22     1       1     1   1         1   1           6
23             1           1   1 1                 4
24   1                       1                     2
25             1         1             1     1     4
26 1   1                   1 1 1                   5
27                   1 1           1 1             4
28                                 1               1
29           1     1       1   1                 1 5
30           1           2               1 1   1   6
31       1 1       1                               3
32     1                 1   1                     3
33           1                                     1
34                                                 0
35       1       1   1         1       1           5
36         1               1     1                 3
37           1 1     1                           1 4
38     1       2       2 1       1                 7
39   1         1                 1               1 4
40     1               1     1         1 1         5
41 1 1 1   1                       1   1           6
42   1                                 2     1     4
43       1     1                     1 1   1       5
44         1   1                     1             3
45           1 1         1 1           1   2       7
46     1   1     1   1                       1     5
47     1 2     1 1   1                           1 7
48               1 2         1 1                   5
49                                       1         1
50       1       1 1           1                   4
51                                 1         2     3
52   2                     1     1 1     1         6
53           1     1           1     1   1     1   6
54 1               1             1   1       1 1   6
55   1     1         2       1           1         6
56             1         1                     1   3
57                       2               1         3
58       1                 1 2       1             5
59                                   1   1     1 3 6
60               1     1             1 1   1   1   6
61                 1   1                     1     3
62     2                           1     2   1     6
63         1                 1       1         1   4
64   1     1           1 3         1             1 8
65   1                       1     1               3
66   1           1               1                 3
67             1                     1   1         3
68         1                           1   1   1   4
69 1               1                               2
70   1     1         1           1       1         5
71       1                                   1     2
72           1     1       1 1   1         1       6
73               2         1                     1 4
74 1                                               1
75 1     1   2             1         1     1       7
76       1                     1                   2
77       1       1                                 2
78                     1           1     1 1 1   1 6
79 1                 1         1             1 2 1 7
80           1 1   1           1     1           2 7
81                                                 0
82 1         1       1           1               1 5
83           1                               1     2
84   1               2                   1 1       5
85       1   1             1     1                 4
86 1 1   1                 1                       4
87 1                         1   1         1 1     5
88     1     1 1                 1                 4
89   1       1   1     1       2                   6
90         3     1                                 4
91             1                         1         2
92               1                                 1
93 1                   1             1             3
94           1               1           2   1 1   6
95                       1         3               4
96           1     1                       1       3
97                     1               1           2
98 1   1               1           1               4
99   1             1           1 1                 4

Tin tức XSHCM