XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
17
-
4
19
-
4
24
-
4
26
-
4
1
-
5
3
-
5
8
-
5
10
-
5
15
-
5
17
-
5
22
-
5
24
-
5
29
-
5
31
-
5
5
-
6
7
-
6
12
-
6
14
-
6
19
-
6
21
-
6
26
-
6
28
-
6
3
-
7
5
-
7
Tổng
00     1                       1                   2
01                       1                         1
02         1             1                       1 3
03   1   1   1                         1 1     1 1 7
04             1       1           1               3
05                 1       1             2         4
06                     2         2 1 1             6
07                     1 1 1                   1 2 6
08           1             2       1 1   1         6
09     1                   1                       2
10   1       1           1       1       1 1       6
11     1           1 2 1 1       1                 7
12                                   1             1
13             1                 1 1         1     4
14   1 2 1       1                       1         6
15               1   1 1                           3
16       2   1                                     3
17                                 2         1     3
18     2       2   1                             1 6
19                                                 0
20             1             1             1     1 4
21 1   1                 1                         3
22   2                         1             1     4
23       1   1                                     2
24           1               1   1                 3
25 1 1                         1 1             1   5
26   1           1       1   1       1     1       6
27   1   1                 1   1     1   1 1 1     8
28           1               2     1       1   1   6
29     1         1   2                     1 1   2 8
30       1   1                   1       1       1 5
31 1             1   1 1                       1   5
32       1 1 1   1                         2       6
33     1 1           1                 1           4
34         1             1   1         1           4
35         1 1       1 1 1   1 1                   7
36 2     1         1                 1         1   6
37       1           1   2 1                       5
38 1                           1         2         4
39                             1 1             1   3
40                                   1             1
41       1             1           1 1             4
42 1                       1 1             1       4
43                     1     1             1       3
44   1                       1           1         3
45         1   1                       1     2     5
46           1 1 1               1               1 5
47 1                       1   1             2     5
48           1         1                           2
49       1     2   1   1                           5
50                                                 0
51 1       1   1               1                   4
52               1 1                   1       1 1 5
53 1     1     1 1 2               1               7
54     1         1                               1 3
55                             1         1         2
56                                             1   1
57 1         1           1   1   1 1     1         7
58   1 1             1                       2 1 1 7
59                 2                   1           3
60   1           1           2       1         1 1 7
61   1               1             1 2           1 6
62             1           1                       2
63 1             1       1     1 1 1               6
64       1                           1 1           3
65                             1                   1
66         1 2                           1   1     5
67                         1       1 1     1       4
68         1           3   1   1       1           7
69         1     1                 1   1     1     5
70       1       1 1       1 1           1         6
71   1   1       1 1             1   1       1     7
72 1       1                       1 1 1     1     6
73     1   1   1                         1         4
74 1 1               1       1                     4
75             1   1   1 1   1 1               1   7
76                         1           1           2
77         1       1       1                       3
78             1 1         1   1               1   5
79 1 1         1     1 1                       1   6
80     1         1             1       1   1   1   6
81           1       1                             2
82                 1     1                 1       3
83                 1         1             1       3
84               1   1                             2
85     1   1                   1 1   1             5
86     1                                   1       2
87                       1         2   1           4
88                   1           1 1     1 1     1 6
89 1 1               1                 1           4
90           1           1       1     2           5
91   1     1       1 1           1                 5
92 1   1   1                 1           1     1   6
93                               1   1             2
94   1                     1               1       3
95 1       1 1 1               1     1         1   7
96         1                               1     1 3
97     1 1                                     1   3
98         1       1       1           1     1   1 6
99             1       1 1             1     2     6

Tin tức XSHCM