XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
30
-
4
5
-
5
7
-
5
12
-
5
14
-
5
19
-
5
21
-
5
26
-
5
28
-
5
2
-
6
4
-
6
9
-
6
11
-
6
16
-
6
18
-
6
23
-
6
25
-
6
30
-
6
2
-
7
7
-
7
9
-
7
14
-
7
16
-
7
21
-
7
23
-
7
28
-
7
30
-
7
4
-
8
6
-
8
11
-
8
13
-
8
Tổng
00                                     1         1           1   3
01               1   2                   1     1                 5
02 1       2             2   1                 1     1           8
03         1 1 1   1           1   1   1                     1 1 9
04       1                       1   1     1       1           1 6
05 1         1     1                           1 1 1 1         1 8
06   1                         1 1   2     1   1           1     8
07                   1     1                           1         3
08   1                         1                 1       2       5
09                                               1           1   2
10     1           1                 1               1         1 5
11 1                   1     1   1       1 1 1           1       8
12 1   1     2 1                   1           2   1             9
13   1       1                                                   2
14   1   2                         1 1         1                 6
15       2   1 1 1                       1                       6
16 1                             1           1       1   1   1   6
17   1       1     1 2 1 1       1           1   1         2 1   13
18                                               1           1   2
19             1       1                   1                     3
20                                           2               1   3
21     1                       1   1         2                   5
22     1               1   1   1       1   1     1 1 1           9
23         1                                     1               2
24             1     1     1               1 1       1           6
25                         1   1       1   1                   1 5
26         1 1 1   1     1   1       1             1     1       9
27 1                                                       1     2
28                     1                       1                 2
29             1               1   1 1           1       1       6
30           1     1   3                 1               1     1 8
31                 1     1 1                 1     1 1           6
32         1 1 1                     1     1       1 1           7
33 1   1           1     1       1 1                             6
34         1                                   1             1 1 4
35   1                         1         1   1         1         5
36           1       1                                         2 4
37       1           1         3         1               1       7
38               1                     1                         2
39                       1             1     1   1               4
40   1 1               1     1         1               1         6
41                       1                             1 1 1 1   5
42   1               1   1       1     1                         5
43 1     1             2 1           1               1           7
44     1 1       1             1           1                     5
45   1           1           1                         1     1   5
46         1                     1 1     1                       4
47               1         1 1           1     1   1     1 1     8
48         1     1 1                     1   1     1           1 7
49             1 1 1       1 1     1   1 1   1         1         10
50   1             1                         1               1   4
51     1         2   1       2 1       1 1   1         1         11
52 2     1     1       1           1     1           1 2       1 11
53   1     1 1   1               1 1           1     1   1     1 10
54       1       1         1         1         1                 5
55   1                       1   1             1 2     1   1     8
56                 1                   2         1     1         5
57         1 1     1       1 1                   1       2       8
58                               1 1                 2           4
59     1                 1                 1                     3
60                     1   1                                     2
61       2                           1   1         1         1   6
62 1   1           1                   1       3   1       2     10
63   1                   1                                       2
64               1     1 1                 1         1   1 1     7
65             2           1 1             1           1   1     7
66                   1                                   2       3
67 1   1       1                           1                   1 5
68 1     1           1                                       1 1 5
69       1 1                           1 1             1         5
70     1 1     1         1   1 1       1     1     1   1         10
71 1                 2   1                                       4
72       1     1       1   1     1 1                       1 1   8
73                             1                             2   3
74       1                       1     1 1         1 1           6
75                     1   2 1                       1 1         6
76   1     2       1 1       1 1                                 7
77           1             1               1 1         1         5
78 2                               2       1                     5
79                 1   2 2 1     1     1       1       1       1 11
80                               1   1                           2
81         1   1           1                       1             4
82                                     1         1         1     3
83           1                       2             1             4
84 1                         1 1     1       1                   5
85                   1       1                         1 1     1 5
86                               1               1         1     3
87     1     1   1               1   1                           5
88         1                                     1               2
89     1           1               1     1 1         1       1   7
90                         1     1         2         1     1     6
91         1   1     1                                           3
92   1     1     1                   1             1       1     6
93     1 1       2             1   1 1   2                       9
94     1                                       1               2 4
95   1               1                           1 2     1       6
96   1 1     1                     1                       1 1   6
97   1                                                           1
98 1   1       1 1           1     1                             6
99           1     1     1                                 1     4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...