XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
Tổng
00   2 1                     1 1   2               7
01               1 1               1       1   1   5
02             1                           1       2
03   1                         1     1             3
04                                               1 1
05                   2                             2
06           1   3   2   1   1         1 2       1 12
07                       1           1             2
08 1       1           1 1   1                     5
09   1               1           2     1           5
10 1         1                 1   1 1 1 1         7
11 1                   1 1                   1     4
12 1                 1   1           1     2 1     7
13       2         1   1                   1       5
14               1       1 1   1                   4
15     1     1 1               1 1 1         1     7
16       2     1     1                       1     5
17 2                                 1             3
18           1         1               1           3
19   1     1   2       1                 1         6
20 1 1     1 1   1   1 1     1 1                   9
21   1     1     1               1   1   1   2 1   9
22             1           1 1   2 1       1   2 1 10
23                                 1     1 1 1 1   5
24                                             1   1
25     2 1                                         3
26     2             1       1   1 1               6
27   1             1     1   1                 1   5
28                 1       1   1         1   2 1 2 9
29     1     1 1   1                     1         5
30         1     1                     4           6
31                   1 1 1       1                 4
32                   1         1                   2
33     1             1               1   2         5
34 1   1     1             2 1       1             7
35     1                           1               2
36                 1             1 1               3
37                                 1     1         2
38   1                 1                   1       3
39       1                         1           1 1 4
40                 1                 1       1   1 4
41           1                             1       2
42                                   1           1 2
43 1     1     2   1 1     2           1       1   10
44                       1       1                 2
45                                                 0
46                                               1 1
47         1                     1   1             3
48 1                 1                           1 3
49                         1                       1
50 1 2                                             3
51       1     1           1                     1 4
52         1     3       1             1           6
53         1                 1           1         3
54 1               1                       1 1   1 5
55           1     1                               2
56     1               1   1         1             4
57       1   1               1                     3
58                             1     1     1       3
59 1         2       1                   1         5
60         1                                 1     2
61   1                   1     1                 1 4
62       1 1               1                       3
63   1     2       1                           1   5
64         2           1 1 2       1               7
65 1   1       1 1     1           1           1 1 8
66   1                     1   1 1 1           1   6
67       1     1   1             1           1     5
68       1   1   1       1       1                 5
69           1     1   1   1                       4
70   1                         1           1       3
71       1                   2                     3
72       1     1             1         1   1 1     6
73 1   1       1       1                       1   5
74         1 1   1 1                               4
75                 1                   1           2
76 1   1 1             1 1   1                     6
77   1                                 1 1     1   4
78       1     1         1                 1   1   5
79             1               2       2           5
80       1       1 1   1   1     1                 6
81           1     1             1 1     1   1     6
82               1           2     1         1     5
83                           1   1               1 3
84   1     2                                       3
85     1             1                             2
86           1   1         1       1 1             5
87     1                       1       1           3
88                 1           1                 1 3
89         1   1                 1                 3
90 1         1 1       1 1             1 2   1     9
91                                         1   1   2
92                   1   1           1           1 4
93                     1                   1       2
94 1 1                               1             3
95     1                                           1
96                           1 1               1   3
97                     1   1           1 1 1 1     6
98     1 1           1   1     1     1     1     1 8
99               1                   1             2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...