XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
Tổng
00         2   1 1         1 1               1     7
01             1 1   1                     1       4
02 1                               1 1     1     1 5
03         1           1   1 1           1         5
04             1                               1   2
05 1     1         2               1 1             6
06                                     1           1
07 1 1 1                 1           1             5
08     1     1       1   1                         4
09                           2 2   2   1           7
10 2                     1       1   1 1           6
11 1     1                               1 1 2   1 7
12     1                               1     1     3
13     1     1                 1                   3
14 2             1   1   1           1       1     7
15   1 1     1                               1     4
16     1   1   1             1     1         1     6
17                   1                         1   2
18             1               1 1           1     4
19   1       1         1         1           1     5
20                 1       1             1 1     1 5
21     2 1   1   1   1     1   1                   8
22                                                 0
23               1 1           1                 2 5
24     1     1 1       1         1       1         6
25   1             1                             1 3
26             1             1       1     1   1   5
27               1         3             1         5
28       1       1 1           1           1     1 6
29                                       1         1
30     1   1                             1   1     4
31         2             1   1           1         5
32           1 1                                 1 3
33         1               1   1     1             4
34   1   1               2         2               6
35             1 1               1       1   1   2 7
36   2             1   1         1 1       1       7
37       1     2         2                         5
38                   1   1       1     1           4
39           1   1   1           1   1       1     6
40                   1                 1           2
41             1     1                     1 1     4
42     1                       1               2 1 5
43                                                 0
44   1               1               1             3
45                 1     1     1 1     1           5
46                 1   1                 1         3
47       1             1 1 1         1   1         6
48   1   1                                         2
49 1       1                 2         1           5
50   1       1                 1       1         1 5
51     1       1       1         1                 4
52 2       1         1                             4
53 1 1           1             1                   4
54   1                                     1       2
55       1                         1             1 3
56 1 2 1             1           1       1     1   8
57     2     2                                     4
58                     1   1           1     1     4
59               1             1 2     1           5
60     1   1     1 1                               4
61                               1     1           2
62   1         1     1             2               5
63         1         1   1   1     1 1             6
64             1                   1 1   1         4
65 1             1         1                 1   1 5
66                         1             1     1   3
67               1 1   1     1 1       1           6
68       1           1             1             1 4
69       1 1                                     1 3
70       1   1         1 1                 1       5
71         1             1       1             1   4
72                           2     1 1             4
73 1                 1   1                   1   1 5
74               1   1                     1   1   4
75                     1       1       1     1   1 5
76                         1 1         1           3
77         1                                   1   2
78           1   1                 1           1   4
79         1                         1     2       4
80 1 1 1       1               1                   5
81                     1                 1         2
82       2           1         1                   4
83     1       2                     1   1     1   6
84                     1 1               1     2   5
85 1 1             1   1   1     2                 7
86         1       2       1 1             2       7
87           1   2 2                           1   6
88                     1                   1 1     3
89       1                 1   1       1   1   1   6
90   1                       1     1 1         1   5
91                                       1     1   2
92                         1                       1
93       1   1         1   1         1             5
94                           1   1                 2
95                     1                   1       2
96       1 1                           1           3
97                 1   1                           2
98           2     1     1         1   1           6
99 1     1   1               1       1             5

Tin tức XSCM