XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
Tổng
00                       1                   1 1   3
01               2         1                     1 4
02                       1 2         1             4
03             1     1             1       1       4
04                                     1     1     2
05                       1               1   2     4
06           1         1       1         1         4
07                   1                         1   2
08   1 1       1                                   3
09 1 1     1                 1 1       1   1       7
10             2                     1             3
11               1                                 1
12             1                     1     1       3
13 1               1                   1   1 1     5
14       1   1 1     1   1     1                   6
15 1           1                                   2
16         1   1           1                       3
17             1         1         2     1     1   6
18   1 1               1     2                     5
19     1                 1             1         1 4
20                                       1         1
21   1                           1             1   3
22                 1           1                 2 4
23 1   1             1             1               4
24               1             1                   2
25       1     1                               1   3
26       1     1             1 1       1           5
27                       1   1     1       1       4
28                           1 1       1           3
29     1     1         1             1   1       2 7
30     1     1               1   1     1           5
31     1 1   1                                     3
32 1         2                             1       4
33     1                 1           1             3
34         1           1           1 1       1     5
35 1       1   1                         1   2   1 7
36   1     1         1     2     2             1   8
37 1                       2         1   1   1     6
38               2                         1       3
39   1                   1 1   2                 1 6
40       1 1                       1     1       1 5
41                                       1         1
42     1 1                           1         1   4
43 1             1 1   1                 1   1   1 7
44   1       1                                     2
45                   1                             1
46 1                                       1       2
47   1       1   1                 1           1   5
48 1   1     3     1         1     2               9
49   1           1                       1         3
50       1         1     2             2     1     7
51     1   1                         1             3
52               1             2 1           1 1   6
53 1                   1 1   1 1 1   1             7
54               1 1           1             1 1 1 6
55                   2     2         1             5
56 1           1 1             1       1           5
57       1     1     1 1   1     1                 6
58     1                 1                         2
59                           1                     1
60   1   1   1       1                             4
61       1         1   1               1           4
62 1                         1             1 1     4
63   1               1 1               1   1       5
64               1     1                           2
65         1       2 1             1 1     1     1 8
66         1   1               1 1         1       5
67     1 1                   1       1             4
68   2           1                         1     1 5
69                     1           1   1 1         4
70 1 1             1                   1   1 1     6
71         1             1       1 1       1   1   6
72 1 1   1         1   1             1         1   7
73       1                     1     1 1           4
74     1 1         1       1       1   1       1 1 8
75                           1 1       1           3
76           1       2 1                       1   5
77                               1   1             2
78       2 1         1 1 1                         6
79   1             1 1           1 1           1 1 7
80   1   1           1                             3
81 1   2       1   2   1         1                 8
82         1                                   1   2
83     1   1           1     1             1       5
84         1               1                 1     3
85           3                                   1 4
86     1         1               1       1         4
87         1 1     1       1         1           2 7
88             1         1       1           1     4
89                                       1   1     2
90         1                   1 1       1     1   5
91             1       1         1     1   1       5
92               1       1   1                     3
93                                 1       1       2
94                         1 1                 1   3
95   1   1 2         1 1           2 1             9
96 1             1 1                     3         6
97 1                     1 1     1                 4
98               1 1       1 2   1                 6
99                                                 0

Tin tức XSCM