XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
Tổng
00 1 1         1         2 1                     1 7
01         1                         1 1           3
02                                 1               1
03               1       1                         2
04     1       1                                   2
05             1 1   1                   2         5
06   1   1   1                   1   3   2   1   1 11
07         1       1                         1     3
08     2       1 1     1       1           1 1   1 9
09                       1               1         2
10 2           1       1         1                 5
11                   1 1                   1 1     4
12                     1                 1   1     3
13         1                 2         1   1       5
14 1     1   1     1                 1       1 1   7
15 1 1   1   1             1     1 1               7
16                           2     1     1         4
17               1     2                           3
18                               1         1       2
19                       1     1   2       1       5
20 1 1                 1 1     1 1   1   1 1     1 10
21             1         1     1     1             4
22       1       1                 1           1 1 5
23                                                 0
24           1     1                               2
25         1     2   1     2 1                     7
26                         2             1       1 4
27         1             1             1     1   1 5
28                                     1       1   2
29       1                 1     1 1   1           5
30       1     1     1         1     1             5
31               1 1                     1 1 1     5
32   1       1                           1         3
33     2           1       1             1         5
34   1       1 1       1   1     1             2 1 9
35 1                       1                       2
36   2         1 1                     1           5
37   1 1                                           2
38               1   1   1                 1       4
39   1             1         1                     3
40                 1                   1           2
41 1         1                   1                 3
42 1         1   1                                 3
43 1     3 2 1 1       1     1     2   1 1     2   16
44 1 1               1                       1     4
45 1   1 1 1                                       4
46                 1 1                             2
47   1 1 1                     1                   4
48     1 1             1                 1         4
49                 1                           1   2
50                     1 2                         3
51               1           1     1           1   4
52     2     2   1 1           1     3       1     11
53                             1                 1 2
54 1               1   1               1           4
55                               1     1           2
56             1   1       1               1   1   5
57                   1       1   1               1 4
58                                                 0
59       1           1 1         2       1         6
60                             1                   1
61                       1                   1     2
62 1                 1       1 1               1   5
63 1       1             1     2       1           6
64                             2           1 1 2   6
65   1           1     1   1       1 1     1       7
66   1                   1                     1   3
67                           1     1   1           3
68     1   1         1       1   1   1       1     7
69     1             1           1     1   1   1   6
70                       1                         1
71           1               1                   2 4
72       1                   1     1             1 4
73     2   1     1   1 1   1       1       1       9
74               1             1 1   1 1           5
75                                     1           1
76                     1   1 1             1 1   1 6
77           2     1     1                         4
78   1             1         1     1         1     5
79 1   1       1                   1               4
80           1               1       1 1   1   1   6
81           1 1                 1     1           4
82   1     2                         1           2 6
83                                               1 1
84 1       1             1     2                   5
85         1         1     1             1         4
86   2       1       1           1   1         1   7
87       1                 1                       2
88         1                           1           2
89         1   1   1           1   1               5
90       1     1       1         1 1       1 1     7
91           1 1                                   2
92     1           1                     1   1     4
93       1           1                     1       3
94             1   1   1 1                         4
95     1 1       1         1                       4
96               1                               1 2
97                 1 1                     1   1   4
98 1       1   1           1 1           1   1     7
99                   1               1             2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...