XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
Tổng
00           1                 1   2                     1 1     6
01   1 1   1                             1   1   1 1             7
02     1         1 1                   1                         4
03                             1 1       1     1   1     1       6
04           1           1                       1         1     4
05               1                         1   1                 3
06                                                     1         1
07       1     1                   2     1                 1     6
08             1               1                       2 1       5
09                 1   1   1     1           1         1         6
10 1         1 1 1         1                             1       6
11       1         1 1         1 2 1   2   1                 1 2 13
12     1               1     1 1 1                 1             6
13   1                       1         1 1 1 1       1           7
14     1 1           1     1 1       1       1                   7
15                 1                       1                     2
16                 1       1                               1     3
17             1   1 1 1   1   1                     1           7
18         1   2             1       1     1     1   1   2       10
19   1                                             1   1   1     4
20                           1     2   1               3         7
21     1   1 1                                       1           4
22 1           1           1     1                               4
23           2   1                 1           1           1     6
24                 1 1         2                     1 1         6
25     1 1     1     1                       1 1 2         1     9
26         1         1         1                     1       1   5
27 1 1       1   1       1   1     1     2         2 1           12
28                             1               1 1         1 1   5
29 1 1     1                     1                           1   5
30         1         1                         1 1             1 5
31   1 1       1                 1     1                         5
32   2                   1       1         2                     6
33         1     1       1             1           1             5
34     1 1           1                   1         1 1 1 1 1 1   10
35           1             1                                     2
36 1       1           1 1                                       4
37     1                 1 1           1           2             6
38           1   1 1       1 1                 1                 6
39   2 1 1       1                 1         2     1           2 11
40   1                         1     1                           3
41   1         1                         1             1         4
42 1 1         1         1   1                                   5
43         2           1                       1   1       1   2 8
44       1                           1 1                     1   4
45     2                 1     1     1       1   2             1 9
46       1     1                       1                         3
47                           1     1         1                   3
48                       1 1                           1         3
49   1               2                   1         1 1     1 1   8
50           1 1 1 2             1               1   1           8
51                     2   1 1                       1 1   1 1 2 10
52     1       1                               1         2       5
53 1   2       1     1                       1             1   1 8
54       1             1     1 1 1     1                         6
55                   1   1         1 1           1               5
56       1   1                       1       2           1       6
57   2                 2       1         1   1   1 1             9
58                     1   2           1       1             1   6
59   1                         1 1   1                           4
60                 1     1     1           1     1     1         6
61       1 1           1         1             1                 5
62                         1             1     1     1           4
63       1 2 1 1         1           1                           7
64 1                                                           1 2
65     1 1               1               2 2                     7
66                                         2                     2
67 1       1     1 1   1 1 1       1       1                 1   10
68 1   1             1               1   1                 1     6
69               1       2               1   1                   5
70               1 1         1 1     1                   1       6
71 1     1                                             1 1       4
72     1           1 1         1                         1       5
73                     1         1   1       1 1   1 1           7
74         1                     1 1                             3
75       1   1       1                 1                       1 5
76 2         1   1     1           1                           1 7
77       1 1               1         1 1                     1   6
78             1             1         1 1             1       1 6
79                   1     1               1     2   1           6
80 2                         1   1                               4
81 1               1                         1               1   4
82           2                               1           1   1   5
83                                 1           1         1       3
84                           1           1                       2
85 1         1   2                               1               5
86         1       1                                 1     1 1 1 6
87                                         1                   2 3
88                     1     1   1               1 2 2       1   9
89               1                     1       1                 3
90             1 1 1       1         1               1           6
91       1       1           1       1           1           1   6
92 1                                 1                   2       4
93                                                     1 1 3 1   6
94                   1               1     1   1             1   5
95                 1   1     1             1 1     1             6
96                     1 2       1   1                           5
97   1                                         2       1         4
98       1   1       1                                           3
99         1                       2   2 1 1                     7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...