XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
Tổng
00       1             1 1                 1 1     5
01       1             1     1                     3
02             1         1                         2
03     1 1 1 2   1         1   1     1   1         10
04 1                   1               1           3
05         1 1               1                     3
06                 2                 2       1     5
07 1         1           1   1             1   1   6
08       1   1             2                       4
09         1   1               1     1 1           5
10 1 1       1         1     1   1   1           1 8
11       1 1       1   1         1 2             1 8
12 1             1               1                 3
13               1 1                               2
14   1     1                 3                 1   6
15     1     1 1 2 1       1 1   1   1             10
16               1 1             1 1           1   5
17 1             1             1     1   1     1   6
18                                       1   1 1 1 4
19                 1       1           1           3
20   1     2 1   1                                 5
21                     1     1 1                   3
22                   1         1                 1 3
23 1                           2 1             1 1 6
24     1 2     1           1       1               6
25         1   1   1               1 1       1     6
26                               1         1       2
27           1 1                       1 1     1   5
28   1 1                     1                     3
29                     1 1 2       1               5
30                     1       1           1       3
31   2                                 1 1 1     1 6
32           1                                     1
33   1                               1         2   4
34             1           1         1             3
35               1         1   1 1   1 1           6
36   1 2   1     1     2         1   1       1     10
37               1   1       1 1             2     6
38   1               1 1   1             2         6
39 1         1           1 1     1     1   1       7
40         1                           1           2
41   2             1             1     1 1         6
42           1 1     1       1   1         1   1   7
43               1   1     1   1                   4
44       1         1                       1       3
45                       1         1 1             3
46 1       1               2           2     1 1   8
47 1 1             1             1       1         5
48                   3 1               1 1         6
49                       1               1         2
50                 1                       1   1   3
51 1         1                   1       2       1 6
52     1                   1             1         3
53     1 1                                   1 1   4
54 1     1       1     1 1                       1 6
55         1   1     1                       1     4
56                                 1         1   2 4
57     1                                   1       2
58                   1         1                   2
59           1             1       1 1           2 6
60   1                   1     1                   3
61   1   1 1                 1                   1 5
62               1     1           1               3
63                   1                     1     1 3
64         1         1             1               3
65       1     1                           1   1   4
66 1             1                                 2
67       1     1       1                           3
68                             1     1       1     3
69 1 1     1   1         3     1                   8
70 1 1 1                           1     1         5
71 1                                   2 1   1     5
72                       1       1         1       3
73                                           2     2
74                 1         1                     2
75           1 1                   2               4
76                 1 1                   1     1   4
77       2                   1       1             4
78 1   1         1                 1               4
79                               1             1   2
80                 1 1   1         1       2       6
81           1                                 1   2
82     1       1               1                   3
83 1             1   1 1 1               1         6
84       1 1                         1             3
85                   1         1           2     1 5
86       1 1 1   1           1   1                 6
87     2                                           2
88                                     1           1
89                   1         1       1           3
90     1   1   1   1                   1     2   1 8
91 1                         1       1 1           4
92   1                 1           1             1 4
93     1       1         1       1             1   5
94       1   1                                     2
95                       1                   1     2
96             1   2                               3
97   1 1       1       1           1             1 6
98     1                 1                 1       3
99                   1     1 1                     3

Tin tức XSCM