XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
Tổng
00     1 1     1   2     1   1         1     1     9
01                           1     1               2
02                   1   1           2   1   1     6
03     1       1         1                         3
04       1     2 1                 1     1 1   1   8
05                   1         1               1   3
06   1                   1 1     1           1   2 7
07       1       1 2       1     1 1 1       1 1   10
08   2 1         1     1           2   1           8
09   1               1         1 1       1         5
10     1             1               1     1 1     5
11         1 2                       1   1         5
12                   1   1 1   1         1 1   1   7
13 1           1             1           2       2 7
14                 1                       1       2
15                                   1             1
16       1           1 1                           3
17 1                       1     1   1             4
18 1   2             1               1             5
19   1   1     1         1                         4
20   3                           1         1       5
21 1               1       1 1 2         1         7
22                   1     1   1                 1 4
23       1             1         1 1               4
24 1 1               2     1   1         1 1   1   9
25       1               1                         2
26 1       1   1       1       1   1               6
27 1             3                       1         5
28       1 1   1                         1         4
29         1       1       1                       3
30           1             1     1     1           4
31                                                 0
32                 1     1         1               3
33                                                 0
34 1 1 1 1 1           1               1           7
35                       1   1   2                 4
36                                                 0
37                                           1     1
38               1 1               1   1       1   5
39           2         1       1                   4
40                         1         1 1       1   4
41   1                   1               1   1     4
42                                         1       1
43       1   2                       1             4
44         1         1 1           1               4
45           1     1   1 2 1   1           1   1   9
46             1             1     1 1       1     5
47                                           1   1 2
48   1             1 1             1             1 5
49 1     1 1                 1   1                 5
50 1           1               2               1   5
51 1 1   1 1 2 1 1           1       1 1 1         12
52     2         1             1                   4
53       1   1                     1   1           4
54                                           2   1 3
55                                                 0
56     1                               2   1       4
57               1                       1         2
58         1       1                               2
59                   1                             1
60   1         1   1       1                       4
61                             1               1   2
62 1           1                         1 1       4
63                 1       1 1                     3
64           1           1   1           1         4
65                         1           1           2
66                     1   1   1                   3
67         1     1       1                         3
68       1       1 1           1       1   1       6
69                           1                     1
70     1         1               1                 3
71   1 1             1 1                   1       5
72     1         2     1   1       1   1           7
73 1                   1             1             3
74             1     1 1     1   1   1           1 7
75           1                                 1 1 3
76           1         1       1 1               1 5
77         1                                       1
78   1       1       1   1   1   1   1 1     1     9
79 1                                       1     1 3
80             1       1                   1       3
81         1             1                         2
82     1   1           1     1           1         5
83     1                           1 1 1           4
84                               1     1       1   3
85                                             2 2 4
86 1     1 1 1     1     1           1 1   1 1     10
87           2       1                             3
88 2       1           1                           4
89             1 2           1         1   1 1     7
90 1                       1     1                 3
91         1     1                           1     3
92     2                                 1 1 1     5
93   1 1 3 1       1               1       1 1 1 1 12
94         1         1                         1   3
95                 1     1 1 1                 1 1 6
96             2               1   1 1             5
97   1                       1   1 1               4
98                                             1 2 3
99                     1     1   1           1     4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...