XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
Tổng
00 1     1     1           1 1 1         1                       7
01       1 1   1     1             1         1       1     1 1   9
02     1 1 1             1 1   2                             1   8
03                                               1               1
04       1       1             1               1   1             5
05                                             1                 1
06   1                   1   1         1     2       1           7
07 1 1       1 1             1     1                           1 7
08                         1                   1                 2
09                 1                     1 1         1 1         5
10 1       1             1                     1         1       5
11                     1       1         1           2         1 6
12 1 1 1   1   1 1 1   1                   1     1           1   11
13                             1 1 1                       1     4
14             1         1 1 1     1               1         1 1 8
15                                                               0
16     1         1               1         1 1     1 1 1         8
17       1             1               1                         3
18       2                               1                       3
19   1       1     1                       1               1     5
20         1                   1     1   1                       4
21       1                             1     1               1   4
22             2       1 1               1   1     1     1       8
23     1 1   1                   1     1 1                       6
24                 1     1     1 1         1   1       1         7
25         1 1           2   1   1 2                         1 1 10
26     1                   1                           1         3
27   1     1                             1       1       1 1     6
28       1       1                 1     1       1     1         6
29               1     1 1 1         1                 1 1 1     8
30                     1   1         1         1   1             5
31 1 1                     1         1 1         1 1       1 1   9
32                     1     1                             2     4
33         1                 1     1             1               4
34             1           1 1             1 1     1         1 1 8
35             1       1                 1                       3
36         1   1           2         1 1                 1       7
37 1                     1         1       1 1               1   6
38           2     1             1     1 1 1                     7
39     1             1         1     1     2               2 1 1 10
40                           1         1       1           1     4
41               1     1         2   1                     1     6
42     1   1   1 1                   1     1             1 1     8
43           1       1   1     1 1     1                         6
44         1 1         2             1     1           1       1 8
45                   1       1               1               2   5
46                                   1           1             1 3
47 1                     1                 1                     3
48             1         1         1 1         1                 5
49   1   1         1                         1       1 1   1     7
50 1 1                       1       1     1                     5
51 1   1     1       1 1                         2     1         8
52 1             1 1 1   1         1         1     1 1 1     1   11
53       1           2                   1       2       1   2   9
54             1     1                               1         1 4
55     1                               1                         2
56     2   1           1         1                             1 6
57           1     1                           1           2     5
58     1                     1             1       1             4
59                                 1   1                   1     3
60     1   1                                 1         1         4
61 1             1           1 1                               1 5
62   1 1   1                         1   1         1   1         7
63   1                                                 1       1 3
64                                   1   1   1           1       4
65   2           1             1         1             1     1 1 8
66       2                             1                         3
67                             1 1             1         1       4
68                                                   1 1 1   1   4
69                               2                               2
70     1     1     1         1     1   1             1           7
71 1                       1   1       1       1 1   1 1 1     1 10
72   1           1 1                                 1       1   5
73 1             1                                 1 1           4
74 1       1             1 1     1                               5
75 1   1       1     1               1     2                   1 8
76   1               1 1             1                   2       6
77 1         1   1                           1   1             1 6
78 1 1       1           1     1   2   1         1               9
79   1   1         1 1 1             1   1   1   1   1           10
80   1           1 1 2           1                       2       8
81                 1                               1     1       3
82               1                                               1
83     1   1   2           1             1     1                 7
84                   1                 1       1   1             4
85           1                     1           2         1       5
86       1   1     1             1     1           1             6
87         1 2       1 1     1                                   6
88                     1           1   1     1     1             5
89         1                                   1   1   1         4
90   1             1         1 1             2 1                 7
91                       1     1                               1 3
92     1 1   1   1 1     1           1         1         1       9
93               1   2       1 1 1               1               7
94 1                       1 1   1 1                 1           6
95                 1       1             1           1           4
96                 1       1                     1               3
97       1     2       1                         1         1     6
98                         1                       2 1         1 5
99               1                         1           1         3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...