XSKT Bạch thủ CM Cầu XSCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
Tổng
00 1         1                         1                 1   2   6
01     1         1       1     1 1   1                           6
02 2                             1         1 1                   5
03                   1                                   1 1     3
04 1               1   1               1           1             5
05                 1                       1                     2
06         1     2       1                                       4
07     1                           1     1                   2   5
08                 1                     1               1       3
09           1 1         1 1                 1   1   1     1     8
10                 1         1         1 1 1         1           6
11 1         1           2         1         1 1         1 2 1   11
12             1     1           1               1     1 1 1     7
13 1 1 1                       1                       1         5
14     1               1         1 1           1     1 1       1 8
15                                           1                   1
16   1         1 1     1 1 1                 1       1           8
17         1                             1   1 1 1   1   1       7
18           1                       1   2             1       1 6
19             1               1                                 2
20 1     1   1                                         1     2   6
21         1     1               1   1 1                         5
22           1   1     1     1           1           1     1     7
23   1     1 1                         2   1                 1   7
24 1 1         1   1       1                 1 1         2       9
25   1 2                         1 1     1     1                 7
26                         1         1         1         1       4
27           1       1       1 1       1   1       1   1     1   9
28     1     1       1     1                             1       5
29       1                 1 1 1     1                     1     6
30       1         1   1             1         1                 5
31       1 1         1 1       1 1       1                 1     8
32                             2                   1       1     4
33     1             1               1     1       1             5
34             1 1     1         1 1           1                 6
35           1                         1             1           3
36       1 1                 1       1           1 1             6
37     1       1 1               1                 1 1           6
38   1     1 1 1                       1   1 1       1 1         9
39 1     1     2               2 1 1       1                 1   10
40         1       1           1                         1     1 5
41   2   1                     1         1                       5
42       1     1             1 1         1         1   1         7
43 1 1     1                         2           1               6
44       1     1           1       1                           1 5
45               1               2                 1     1     1 6
46       1           1             1     1                       4
47             1                                       1     1   3
48     1 1         1                               1 1           5
49               1       1 1   1               2                 6
50       1     1                       1 1 1 2             1     8
51                   2     1                     2   1 1         7
52     1         1     1 1 1     1       1                       7
53           1       2       1   2       1     1                 8
54                       1         1             1     1 1 1     6
55         1                                   1   1         1 1 5
56   1                             1   1                       1 4
57                 1           2                 2       1       6
58             1       1                         1   2           5
59     1   1                   1                         1 1   1 6
60               1         1                 1     1     1       5
61 1                               1 1           1         1     5
62       1   1         1   1                         1           5
63                         1       1 2 1 1         1           1 8
64       1   1   1           1                                   4
65 1         1             1     1 1               1             6
66         1                                                     1
67 1 1             1         1       1     1 1   1 1 1       1   11
68                       1 1 1   1             1               1 6
69   2                                     1       2             5
70     1   1             1                 1 1         1 1     1 8
71 1       1       1 1   1 1 1     1                             8
72                       1       1           1 1         1       5
73                     1 1                       1         1   1 5
74   1                               1                     1 1   4
75       1     2                   1   1       1                 6
76       1                   2         1   1     1           1   7
77               1   1             1 1               1         1 6
78 1   2   1         1                   1             1         7
79       1   1   1   1   1                     1     1           7
80   1                       2                         1   1     5
81                     1     1               1                   3
82                                     2                         2
83           1     1                                         1   3
84         1       1   1                               1         4
85     1           2         1         1   2                     7
86   1     1           1             1       1                   5
87                                                               0
88     1   1     1     1                         1     1   1     7
89                 1   1   1               1                     4
90 1             2 1                     1 1 1       1         1 9
91 1                               1       1           1       1 5
92       1         1         1                                 1 4
93 1 1               1                                           3
94   1 1                 1                     1               1 5
95           1           1                   1   1     1         5
96                   1                           1 2       1   1 6
97                   1         1                                 2
98                     2 1         1   1       1                 6
99             1           1         1                       2   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...