XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
Tổng
00 1 1     1 1                             1 1     6
01                                     1 1         2
02   1                     1 1       1 1           5
03         1       1                           1 1 4
04     1     1       2 1     1   1   1             8
05     1           1             1           1     4
06     1   1     1 2 1 1           1         1   1 10
07     1           1                 1   1         4
08   1 1 1 1                           1           5
09 1 1                       1 1     1   1         6
10   1     2 1         1 1       1       1   1 1   10
11               1     1         1   1 1         1 6
12   1 1             1       2                     5
13       1     1     1   1   1                 1   6
14         1         1     1     1                 4
15 1                                       1       2
16   1   1   1   1           1       1             6
17 1       1                                   1 1 4
18       1         1   1                           3
19             1 1         1                       3
20           2 1 1                                 4
21 1 1                 1           1               4
22                                         2       2
23         1                 2     1           1   5
24                 1           1   1     1   1     5
25           1             1   1   1             1 5
26 1           1                                   2
27   1                   1               1     1   4
28                   1 1 1 1   1                   5
29 1   1           1 1                     2   1   7
30   1       1 1   1   1         2   1   1     1   10
31                                     1   1       2
32       1         2 1   1     1     1 1           8
33             1               1   1     1         4
34                 2                       1       3
35       1                                 1     1 3
36   1     1                 1                     3
37       1                 1   1                   3
38             1                       1         1 3
39               1     1               1           3
40 1                 1           1           1     4
41               1       1         1     2         5
42                                               1 1
43   1   1                 1   1   1               5
44   1             1   1 1 1                 1     6
45           1               1 1     1             4
46         1           1   1 1             1     1 6
47     1 1               1       1       1 1   1   7
48       1                           1   1   1     4
49           1   1           1                 1   4
50               1       1                         2
51 1             1                             1   3
52                   2   1             1         1 5
53                       1             1     1     3
54                 1       1                       2
55 1         1   1       1       1                 5
56 1       1                           1           3
57     1               1 1       1     1         2 7
58     1 1 1   2                 1           1     7
59   1       1                                 1   3
60           1                         1   1       3
61       1   1               1                     3
62 1         1 1                             1   1 5
63 1   1                   1   1                   4
64         1                     2                 3
65   1 1         1     1 1           1             6
66                                 1 1     1       3
67                   1                   1 1       3
68 1           1           3                       5
69 1         1               2         1   1       6
70       1       1                       2 1   1   6
71             1       1                 1         3
72 1     1                       1   2         1   6
73                                 2   1         1 4
74           1     1   1   1                     1 5
75       1       1         1   1   1               5
76           1       1                       1     3
77     1                                   1       2
78             2               1                   3
79     1         1                                 2
80                   1   1               1     1   4
81                             1 1 1               3
82   1           1     1 1 1   1 1   2             9
83               1                 1           1   3
84     1         1 1   1     1 1               1   7
85   1 1                                           2
86   1         1         1             1     1     5
87 1   1       1             1                     4
88       1           1           1 1         1     5
89                                           1 1   2
90         1                       1               2
91       1 1   1     1                       1   1 6
92             1   1           1                   3
93                                                 0
94         1         1             1               3
95                     1   1         1     1       4
96 1                     1     2       1         2 7
97                                 1 1   1   1     4
98     1                                     1     2
99       1 1                           1           3

Tin tức XSDT