XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
Tổng
00 1                 1             1               3
01   1     1               1                       3
02 1   1       2       1   1       1               7
03 1 1         1   1     2               1         7
04                 1   1       1                 1 4
05   1                                 1 1         3
06                     2   1     1   1             5
07                   1 1       2 1   1 1           7
08 1                                 1 1         1 4
09                                           1     1
10 1                         1 1           1       4
11       1   1 1                                   3
12       1 1                             1         3
13             1 1                 1               3
14       1           1                             2
15                     1             1       1 1   4
16                   1       1   1 1   1   1     1 7
17 1             1                           1   2 5
18         1         3       2                 1 1 8
19           1                       1             2
20                 1       1     1                 3
21                     1         1               1 3
22   1             1                               2
23             1               2 1 1 1             6
24                                 1               1
25                                     1           1
26     1             1                           1 3
27                           2                   1 3
28           1         1                           2
29       1   1           1                         3
30     1       1           1                       3
31     1                   1                 1     3
32                 1     1               1         3
33               1       1                     1   3
34   1 1                       1 1                 4
35                       1   1                 1   3
36                             1 1   1   1   1     5
37                                                 0
38 1       1       1                 1   1         5
39 1                   1                       1   3
40                     1 1               1         3
41                                               1 1
42 1   1         1                     1           4
43   1 1   2   1         1   1 1       1           9
44     1                 1                         2
45           2   1       1       1                 5
46                     1                           1
47 1   2             1             1               5
48       1             1     1                   1 4
49                         1     1         1     1 4
50       1           1                       1   1 4
51               1     2               1           4
52         2             1 1 1       1       2     8
53     1                                   1       2
54     1 1     1   1               1 1         1 1 8
55     1 1           1               1 1 1 1   1   8
56   1   1 1       1           2 1                 7
57 1   1     1         1       1         2         7
58 1                                     2 1   1   5
59     1   1 1 1                           1       5
60       1     1                   1               3
61       2                                     1   3
62                         1   1 1 1       2     1 7
63           1 1 1 1     1 1     1                 7
64               1         1               1 1 1 1 6
65                 1 1     1       1               4
66   1         1 2 1                     1   1     7
67       1     1     1                       1   1 5
68   1   1         1                 2 1 1   2 2   11
69   1       1               1       2         1   6
70   1         1 1                 1               4
71 1       1       1               1           1   5
72                           1           1   1     3
73                       1 1 1               1     4
74             1             1 1                   3
75   1             1             1                 3
76 1       1     1                     1   2       6
77   1             1         1                     3
78           1   1           1 1             1     5
79         1 2     1               1       1       6
80 1           1 1     1           2               6
81                                 1       1 1 2   5
82       1       1       1   1                     4
83                             1 1                 2
84                         1     1     1           3
85     1             1       1                     3
86   1     1 1         1               1           5
87     1         1   1         1       1   1       6
88     1   1               1       1       1       5
89                                     2 1     1   4
90   1             1                   1       1   4
91   1     1 1                             1       4
92 1     2       1 1 2   1       1   1             10
93 1         1   1       1               1   1     6
94         1               1         1 1           4
95   1   1     1     1   1 1                       6
96                         1         1   1         3
97           1                   1                 2
98 1       1 1         1                   1     1 6
99   1                   1     1                   3

Tin tức XSDT