XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
Tổng
00 1                   1     1 1     1 1           6
01 1   1 1                                         3
02   1         2         1     1                   5
03   1                               1       1     3
04                     1   1     1     1       2 1 7
05     1                         1           1     3
06   1       1                   1   1     1 2 1 1 9
07     1     1           2       1           1     6
08           1             1   1 1 1 1             6
09                 1         1 1                   3
10   1   1       1             1     2 1         1 8
11                 1                       1     1 3
12 1                 1         1 1             1   5
13     1                 1         1     1     1   5
14     1 1     1                     1         1   5
15     1     1     1         1                     4
16           1                 1   1   1   1       5
17 1   1           1 1       1       1             6
18           1 2                   1         1   1 6
19                                       1 1       2
20 1           1   1 1                 2 1 1       8
21                           1 1                 1 3
22       1 1                                       2
23             1                     1             2
24   2   1           1                       1     5
25                         1           1           2
26 1               1         1           1         4
27 1           1               1                   3
28             1 1                             1 1 4
29           1             1 1   1           1 1   6
30                   1         1       1 1   1   1 6
31 1                                               1
32       2             1           1         2 1   7
33     1 1                               1         3
34               1                           2     3
35         1 1           1         1               4
36     1                       1     1             3
37                       1         1               2
38   1   1 1                             1         4
39     1       1 1       2                 1     1 7
40 1 1         1     1       1                 1   6
41     1                                   1       2
42         2                                       2
43             1         1     1   1               4
44 1                           1             1   1 4
45         1           1               1           3
46       1                 1         1           1 4
47   1                     2     1 1               5
48           1                     1               2
49     1         1     1               1   1       5
50                     1                   1       2
51   1 1   1                 1             1       5
52           1                                 2   3
53       1 1                                       2
54   2       1       1     2                 1     7
55     1   1           1   2 1         1   1       8
56                   1   1   1       1             4
57 1 1       1                   1               1 5
58       1     1         1       1 1 1   2         8
59                 1 1 1       1       1           5
60 1             1                     1           3
61             1   1   1           1   1           5
62               1     1     1         1 1         5
63   1       1               1   1                 4
64                         1         1             2
65                   1         1 1         1     1 5
66       1 1 1                                     3
67     1     1     1 1 1                       1   6
68 1       1     1           1           1         5
69               1     1   1 1         1           5
70         1       1               1       1       4
71                   1     1             1       1 4
72                 1         1     1               3
73                                                 0
74 1       2     1                     1     1   1 7
75   1         1         1 1       1       1       6
76   1       1                         1       1   4
77       1       1   1   1       1                 5
78         1     1       2               2         6
79     2       1 1 1             1         1       7
80   1             2                           1   4
81     1               1                           2
82             1 1     1       1           1     1 6
83         1 1         2 1                 1       6
84             1 1 1 1 1         1         1 1   1 9
85         1       1 1     1   1 1                 6
86                             1         1         2
87   1                       1   1       1         4
88                                 1           1   2
89 1       1               1                       3
90       1             1             1             3
91       1         1               1 1   1     1   6
92 1         1           1               1   1     5
93 1                 1                             2
94       1       2 1     1           1         1   7
95       1           1                           1 3
96               1         1 1                     3
97                                                 0
98 1                             1                 2
99                   1             1 1             3

Tin tức XSDT