XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
Tổng
00   1                                   2     1             1   5
01               1                                   1       1   3
02 1   1   1                 2                         1     1   7
03                                       1             1 1       3
04           2             1   1     1   1 1 1 1     1           10
05         1               1   1         1       1         1     6
06   2 1       1                                 1     1         6
07             1           1 1         1 1   1     1         1   8
08     1               1   1                       1   1 1     1 7
09 1 1                 2                 1                     1 6
10 1   1                                     1   2       1       6
11                               1                         1     2
12     1 1 1 1         2 1     1   1                             9
13         1           1           1               2             5
14               1 3               1     2   1                   8
15         1               1       1             1   2 1         7
16                 1         1       1                     1     4
17           1 1         1                         2     1       6
18             1         1                     1 1               4
19             1                         1     1                 3
20           2               1                         1     1   5
21 1 2                                         2                 5
22                         1 1               1       1           4
23         1                     1       1                       3
24     1           1       1 1   1                               5
25       1     1     1                   1                     1 5
26                                 1   1                         2
27 1     1                                           1 1         4
28                             1 1         1           1   1     5
29             1                     1                       1   3
30 1 1 1         1   1         1         2       1     1         10
31                   1               2         1           1     5
32                                   1                           1
33         1   1       1 1                       1               5
34 1             1   1   1               1               1       6
35                             1               1     1       1   4
36     1         1         2         1     1     1           1   8
37                       1                                       1
38           1   1               2               2     1     1   8
39 1   1         2 1               1 1 1     2 1         1       12
40   1               1     1                         1           4
41                               1     1                 1     1 4
42           1     2         1                       1         1 6
43       1     1                                   1             3
44                       1   2 1   1   1           1         1   8
45                                         1 1                 1 3
46               1         1 1 1             2   1     1         8
47               1   1           2 1     1 1         1           8
48           1         1         1     1         1               5
49       1         1 1     1                                     4
50                                             1               1 2
51             1   2     2   1       1     1   1     1       1   11
52     1             1 1     1         1     1 2     1 1   1   1 12
53   2   1     1                             1               1 1 7
54   3           1             1 1 1 1       1   2               11
55             2         1                   1           1       5
56                     2     1         1                   1     5
57           1       1                 1                 1       4
58     1             1               1                     1     4
59                                                     1         1
60 1         1                             1     1             1 5
61   1                     1         1                           3
62 1   1           2               1               1 1           7
63           1                                     1     2       4
64           1         1               1         1     1   1     6
65       1           1   1 1                   1                 5
66 1             1   1   1     1                       1 1       7
67                             1                         1       2
68       1       1           1     2 1     1   1               2 10
69       1                         1       1 1                   4
70 1   1 2         1   1       1     1 1                   1     10
71                           1         2                     1   4
72     1         1     1           1                           2 6
73                                   1               1   2       4
74                         1   1           1               1 1   5
75         1   1           1         1                     1     5
76 1   1       1                       1         1   1         1 7
77               1   1           1         1                     4
78     1 1 2   1     2       2 1 1                 1 1     1     14
79       2 1   1 1         1     1                 1             8
80         1             2     1   1       1         1   1       8
81         1 1     1                   1                     2   6
82                     2                   1       1     1       5
83           1       1                     1 2                   5
84       1     1   1                 1             1       1     6
85     1         1 1               1     1 1                     6
86 1     3 1 2                 1                   1             9
87                               1           1                   2
88                   1           1 1                         1   4
89                               1 1               1   1         4
90   2       1             1             1     1                 6
91 1       1           1 1           1                       1   6
92     1                                           1 1   1 1   1 6
93 2       1                   2 1     1                   1     8
94   1               1   1                 1       1           1 6
95               1                             2       1         4
96                     1 1             1   1                     4
97 1       1                                           1   1     4
98         1             1                                 1   1 4
99   1             1                   1   1                     4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...