XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00     1 1     1 1                             1 1 6
01                                         1 1     2
02 1     1                     1 1       1 1       6
03             1       1                           2
04   1     1     1       2 1     1   1   1         9
05         1           1             1           1 4
06         1   1     1 2 1 1           1         1 9
07 2       1           1                 1   1     6
08   1   1 1 1 1                           1       6
09     1 1                       1 1     1   1     6
10       1     2 1         1 1       1       1   1 9
11                   1     1         1   1 1       5
12       1 1             1       2                 5
13 1         1     1     1   1   1                 6
14             1         1     1     1             4
15     1                                       1   2
16       1   1   1   1           1       1         6
17     1       1                                   2
18           1         1   1                       3
19                 1 1         1                   3
20               2 1 1                             4
21     1 1                 1           1           4
22                                             2   2
23             1                 2     1           4
24                     1           1   1     1   1 5
25   1           1             1   1   1           5
26     1           1                               2
27       1                   1               1     3
28                       1 1 1 1   1               5
29   1 1   1           1 1                     2   7
30       1       1 1   1   1         2   1   1     9
31                                         1   1   2
32           1         2 1   1     1     1 1       8
33                 1               1   1     1     4
34                     2                       1   3
35 1         1                                 1   3
36       1     1                 1                 3
37 1         1                 1   1               4
38                 1                       1       2
39 2                 1     1               1       5
40     1                 1           1           1 4
41                   1       1         1     2     5
42                                                 0
43 1     1   1                 1   1   1           6
44       1             1   1 1 1                 1 6
45               1               1 1     1         4
46   1         1           1   1 1             1   6
47   2     1 1               1       1       1 1   8
48           1                           1   1   1 4
49               1   1           1                 3
50                   1       1                     2
51     1             1                             2
52                       2   1             1       4
53                           1             1     1 3
54   2                 1       1                   4
55   2 1         1   1       1       1             7
56 1   1       1                           1       4
57         1               1 1       1     1       5
58 1       1 1 1   2                 1           1 8
59       1       1                                 2
60               1                         1   1   3
61           1   1               1                 3
62     1         1 1                             1 4
63     1   1                   1   1               4
64   1         1                     2             4
65       1 1         1     1 1           1         6
66                                     1 1     1   3
67                       1                   1 1   3
68     1           1           3                   5
69   1 1         1               2         1   1   7
70           1       1                       2 1   5
71   1             1       1                 1     4
72     1     1                       1   2         5
73                                     2   1       3
74               1     1   1   1                   4
75 1 1       1       1         1   1   1           7
76               1       1                       1 3
77 1       1                                   1   3
78 2               2               1               5
79         1         1                             2
80                       1   1               1     3
81                                 1 1 1           3
82       1           1     1 1 1   1 1   2         9
83 1                 1                 1           3
84         1         1 1   1     1 1               6
85   1   1 1                                       3
86       1         1         1             1     1 5
87     1   1       1             1                 4
88           1           1           1 1         1 5
89   1                                           1 2
90             1                       1           2
91           1 1   1     1                       1 5
92 1               1   1           1               4
93                                                 0
94 1           1         1             1           4
95                         1   1         1     1   4
96   1 1                     1     2       1       6
97                                     1 1   1   1 4
98         1                                     1 2
99           1 1                           1       3

Tin tức XSDT