XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
Tổng
00             1   1         1                                   3
01     1   1                           1                 3   1 1 8
02                               1                               1
03                                 1 1 1         1         1     5
04               1     1 1       1                       1     1 6
05                       1 1               1 1   1               5
06 1 1     1   1                 2 1                 1           8
07 1       1   1     1 1               2             1   1       9
08                       1                 1     1 1   1         5
09   1                                                 1         2
10   3       1                           1             1         6
11               1   1                   1                       3
12 1         1 2 1   1     1                                     7
13   1     1                   1   1                   1   1     6
14   1                         1   2         1       1           6
15 1       1 1   1 1   1                   1     1     1         9
16 1     1                     1           1           1         5
17     1                       2                           2     5
18                         1                                     1
19       2               1         1     1           1           6
20 1     1 1             1       1                             1 6
21     2   1   1   1             1             1                 7
22         1                         1         1       1         4
23 1                                         1                   2
24       1           1 1             2       1     1 2           9
25     1     2                                   1     1         5
26             1 1 1           1               1         1 1     7
27                 1   1     1         1     1           1       6
28                   1                 1 1       1 1       1     6
29   1         1       1 1                       1 1 1   1       8
30                         1                           1         2
31                 1   1 1     1 2 1                     2       9
32         1         2                                     1     4
33       1                 1 1   1   1       1 1 2 1             10
34     1     1     1 1 1                                       1 6
35 1               2     3               1   2                   9
36                                         1                     1
37     1       1     1 1     1   1     1     1                   8
38   2 1 1   1   1         1     1 2                             10
39 1                       1                                     2
40   1                           1   1 1 1               1 1     7
41       1                 1       1                         1   4
42                                         1   1           1   2 5
43     1                                     1 1 1               4
44 1                 1   1   1   1           1   1   1   1   1   10
45       1   1                               1             1     4
46       1   1                               1           1       4
47                         1         1 1       1   1         1   6
48     1             1   2           2                           6
49             1                     1   1         1             4
50 1       1         1       1 1                   1             6
51           2   1           1     1                           1 6
52                       1               1                 1   1 4
53                 1           1         1                       3
54                         2               1         1           4
55           1                                     1         1   3
56           1 1 1               1                               4
57           1             1               1 2               1   6
58                           1                 1           1     3
59       1       1       1 1                                     4
60       1     1 1         1                   1           1   1 7
61                                         1     1   1           3
62                 1   1       1               1             1   5
63       1 1           1       1                       1         5
64   1                 1           1       1       1 1       1   7
65 1     1     1 1     1   1 1               1 1           1     10
66                                       1                       1
67 1                 1       2                                   4
68     1                                         1           1   3
69         1   1       1               1                   1 1   6
70                                                               0
71                 2         2         1 1       1       1   1   9
72   1 1                           1   1 1       1 1   1         8
73       1                                         1   1         3
74       1         1           1       1       1         1       6
75     1     1                       1                   1   1   5
76 1 1           1   1 1           1           1         2       9
77                             2     1                         1 4
78   1 1   1   1                   1   1         1             1 8
79                   1                                       1 1 3
80   1     1         1   1     1                   1           1 7
81 1             1                     1 1         1       1     6
82         1             1   1   1     1   1         1       2   9
83           1               1 1                                 3
84 1     1       1 1   1               1                     1   7
85         1               1       1       1         1       1   6
86 1   2   1 1 1 1 1 1                         1   1 1           12
87                       1           2         1 1             2 7
88               1           1   1       3         1   2         9
89                           1 1     1     1   1     1           6
90               1     1   1               1   1   1       1     7
91                 1 1       1             1           1     1   6
92             1                   1     1             1       1 5
93 1   1   1   1                           2           1       1 8
94   1             1   1   1   1       1     1                   7
95           1   1                             1     1 1         5
96       1                       1       1           1           4
97   1                               2       1   1 1       1   1 8
98     1                           1 1                           3
99                               1         1         1           3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...