XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
Tổng
00                         1                 1   1 3
01 1     1                           1             3
02           1                                     1
03   1         1 1 1 1             1               6
04           1           1                         2
05     1                 1       1       1         4
06           1     1           1                   3
07                       1   1                     2
08   1       1     1                           1   4
09 1 1                             1             1 4
10         1   1               1 1   1     2       7
11                                   1 1         1 3
12                             1   1         1     3
13                       1   1   1         1 1   1 6
14 1           1                                   2
15             1       2           1     1         5
16                             1     1   1 1       4
17       1                         1     1         3
18 1 1             1                 1   1   1     6
19               1   1 1               1           4
20               2         2 1               2 1 1 9
21     1             2           1                 4
22               1     1 1   1               1     5
23       1     1                     1 1         1 5
24           1 1                 1                 3
25       1 1         1         1 1                 5
26   1       1   1       1         3   1           8
27   1                                 1           2
28 1             1   1                       1     4
29                       1           1 1           3
30                       1                         1
31 1                                               1
32     2                           1   1           4
33 1 1     1           1                   1       5
34       1 1 1     1               1               5
35                   1                 1   1       3
36   1                       1                     2
37                 1               1               2
38                               1   1         1   3
39 1       1 1   2         1               1 1 1   9
40                           1 1             1   1 4
41         1 1     1       1             1 1       6
42   1               1   1             1           4
43                         1           1   2 1     5
44   1 1       1 1     1     1     1         1 1 1 10
45       1                       1                 2
46               1     1       1       1           4
47           1           1 2       1     1         6
48     1             1           1   1           1 5
49       1         1     1       1   1         1   6
50 1     2                 1 1           1       2 8
51       1                                         1
52                                 1               1
53                 2       1 1                     4
54   1     1               1                       3
55         1 1         1     1   1                 5
56 1   1       2     1 1           1     1         8
57     1                         1   1 1       1 1 6
58   1               2                             3
59   1 1                 1 1                       4
60       1       1                             1   3
61                     1   2                 1 1   5
62         1           1           1             1 4
63                   2 1       1   1           1   6
64                                         1       1
65       1         1           3     1             6
66 1       1       1   1   1 1                     6
67                   1   1   1         1         1 5
68 1   1   1                     2   1     1       7
69     1     1                 1                   3
70                                                 0
71       1                   2   1                 4
72                     1                 1         2
73                       1                 2       3
74       1           1         1           1 1     5
75   1   1       1             1             1     5
76         1 1   2         1                 1     6
77 1   1   1 1 1 1   1   1               1   1     10
78 1         1         1     1                 1   5
79                             2           1       3
80             1           1                       2
81     1       2       1                           4
82 1       1                     1       1         4
83   1     1   1   2                           1   6
84 1           2                           1       4
85         1               1 1           1     1 2 7
86   1   1     1                 1   1   2         7
87                 1                             1 2
88   1 1           1   1             1 1       1   7
89       1 1                         1             3
90                                     1           1
91 1         1                           2 1       5
92     1                     1 1 1             3   7
93       1               1           1   1         4
94         1       1 1                 1           4
95           1   1           1                     3
96 1   2       1         2         1   2           9
97   1       1                               1     3
98                 1                             1 2
99     1         1     1       1     1         1   6

Tin tức XSPY