XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
Tổng
00                       1               1 1       3
01 1                         1                     2
02                   1   1     1   1               4
03   1               1             1               3
04 1       1           1   1       1               5
05 1                                         1     2
06   1     1   1 1                 1               5
07                                     1 1     3   5
08 1 2     1     1       1         1               7
09         1     1         1                     1 4
10         1       1     1   1             1 1     6
11 1                         1 1     1             4
12                     1                       1   2
13         1           1   1           1           4
14                   1                   1         2
15                 1           1   1       1       4
16                                   1     1       2
17   1 1 2                   1         2       1 1 9
18             1                     1             2
19           1         1 1     1   1 1             6
20 1           1           1                       3
21                           1                     1
22                       1   1   1         1       4
23               1               2 1   1   1       6
24 1                     1   1 2       1     1     7
25 1                     1 1                 1   1 5
26                 1           1       1         1 4
27           1                                     1
28                             1           1       2
29             1       1         1 1 2         1 1 8
30                             1     1             2
31         1 1   1     1               1           5
32       1                   1                     2
33                         1       1   1       1   4
34                 1                     1   1     3
35               1                                 1
36                                     1           1
37   1                         1                   2
38                           1               1 1   3
39     1                                 1         2
40   1             2                           1   4
41   2           1                           1 1   5
42         1     1                     1     1     4
43           1                           1 2     1 5
44   1     2           1                           4
45 2   1 1                         1               5
46     2 1     1     1       1         1           7
47   1         1         1                         3
48 1                             1       2         4
49     2                           1 1           1 5
50   1       1     1 1           1     1         1 7
51                               1           2     3
52           1         1       2       1           5
53                   1 1                           2
54               1 1                     2     2   6
55             1                                   1
56 1   1     1       1           1       1         6
57                                 1         1     2
58     1   1   2 1     1                   1       7
59                 1       1                       2
60             1                 1   2 2           6
61       1           1   1           1         1 1 6
62                   1                       1     2
63       1     1     1 1 1       1       2         8
64 1       1                 1 1         1         5
65         2       1                               3
66     1                                           1
67         1 1           1 2                       5
68                 1     1 1     1         1       5
69                     2   1                       3
70               2         1       1     1 1       6
71     1           1   1                         1 4
72           1   1       1                 1       4
73 1   1                 1                 1     1 5
74     1 1     1   1     1 1 1         1           8
75       1             1   1   1           1       5
76       1 1 1 1             2       1             7
77                 1 1                     1   1 1 5
78                   1           2       1   1     5
79   1   1                                       1 3
80             1                                   1
81 2                     1 1     1   2             7
82 1 1                       1       1           2 6
83 1             1 1       1                 1     5
84   1 1   1       1                               4
85   1 1 1   2     1   1             1             8
86                           1           1         2
87             1   1                             2 4
88   1 1   1 2             1               1       7
89       3           1           2 2 1     1       10
90           1       1                       1     3
91                                             1   1
92     1 1     1 1   1                 1           6
93               1               1       1         3
94     1 2           1             1         1 2   8
95             1     1 1       1   1 1             6
96                                             1 1 2
97   1       1   1     1 1 1 2   1                 9
98           2 1 1   1         2             2     9
99                             1                   1

Tin tức XSPY