XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
Tổng
00                                         1                     1
01             3   1 1   1               1       1   1 1         10
02                         1         1           1               3
03     1         1           1                   1           1   5
04             1     1                   1     1   1       1     6
05 1   1                       1   1 2 1         1   1   2 2 1   14
06         1           1                                       1 3
07         1   1                             1     1     1       5
08     1 1   1           1                       1 1       1     7
09           1                 1                     1   1       4
10           1                                     1           1 3
11                             1   1   1 1                 1     5
12                     1   1   1   1         1               1   6
13           1   1       1               1                       4
14 1       1               1         1             1   2 1 1   1 10
15     1     1                   1   1 1   1                     6
16           1                   1 1                   1         4
17               2     2     1 1                         1   1   8
18                     1     1                                   2
19         1           1                     1 1 1 1         1   7
20                   1                         1 2     1         5
21   1                               1             1             3
22   1       1           1 1       1         1   1         1   1 9
23 1                         2                         1   1     5
24 1     1 2                     1                           1 1 7
25     1     1         1                                         3
26   1         1 1       1   1   1                             1 7
27 1           1           1     1           1 1                 6
28     1 1       1                         1 1                   5
29     1 1 1   1                   1   1 1           1           8
30           1                   1   1 1               1         5
31             2                       1 1         1             5
32               1                                       2       3
33 1 1 2 1                 1             1 1                 1   9
34                   1           1     1   1             2     1 7
35 2                     1                                     1 4
36                               1                 1 1           3
37 1                                                             1
38                         1       1           1 1 3     1       8
39                       1   1               1       1   1   1   6
40             1 1       1   1                                   4
41                 1   2   1   1       1 1 1   1                 9
42   1           1   2 1   1           1         1               8
43 1 1 1                       1   1     1             1         7
44 1   1   1   1   1                                     1   1   7
45 1             1                                               2
46 1           1           1       1                 1       1 1 7
47   1   1         1   1   1         1       1         1     1   9
48                           1               1     1             3
49       1                           1           1         1     4
50       1               1             1     2                   5
51                   1             1           1     1     1 1   6
52               1   1 1               1       1   1             6
53                                                   1   2       3
54         1                 1                     1             3
55       1         1     1                                 1     4
56                                       1 1           1         3
57 2               1                                 1 1       1 6
58   1           1             1   1 1   1                       6
59                                             1       2         3
60   1           1   1   1     1                           1     6
61     1   1                 1   2                       1 1 2   9
62   1             1         1   1   1         1                 6
63           1             1       1       2 1                 1 7
64       1 1       1   1     1       1                         1 7
65 1 1           1               1     1                 1       6
66                       1     2         1                 1     5
67                     1                 1 1     1     1         5
68     1           1             1 1   1     1 2 1 1             10
69               1 1     1                 1       1       1     6
70                         1               1     1         1     4
71     1       1   1     2           2 2             1           10
72     1 1   1                             1 1     1             6
73       1   1                   2         1     1           1 1 8
74   1         1           1 1           1     1               1 7
75             1   1                 1     1                     4
76   1         2         1         2                 1       1 1 9
77                   1       1   1                               3
78     1             1         1       1                         4
79                 1 1 1       1 1     1     1                   7
80       1           1                                           2
81       1       1         1 1     1 1                           6
82         1       2                                             3
83                                                               0
84                 1                                             1
85         1       1     1       1 1     1     1       2         9
86   1   1 1                 1                               1   5
87   1 1             2         2   1 1 1               1         10
88       1   2                 1     1     1   2           1     9
89   1     1                 1               1 1     1           6
90   1   1       1                                   1           4
91           1     1   1   2                     1   1           7
92           1       1                     1 1   1             2 7
93           1       1                               1         1 4
94 1                                       1 1                   3
95   1     1 1           1     1                                 5
96         1               1             1           1 1         5
97 1   1 1       1   1 1       1                           1     8
98                     1                       1     1       1   4
99         1                             2               1       4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...