XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
Tổng
00                       1                     1 1       1 1 1   6
01 1   1               1       1   1 1                 1         7
02       1         1           1                           1   1 5
03         1                   1           1           1         4
04 1                   1     1   1       1       1 1 1   1   1   10
05           1   1 2 1         1   1   2 2 1                 1   13
06   1                                       1                   2
07                         1     1     1               1 1 1     6
08     1                       1 1       1     1   1     1       7
09           1                     1   1                         3
10                               1           1   2 1 1     1     7
11           1   1   1 1                 1                   1   6
12   1   1   1   1         1               1                   2 8
13     1               1                                         2
14       1         1             1   2 1 1   1     1         1   10
15             1   1 1   1                                 1   1 6
16             1 1                   1                           3
17   2     1 1                         1   1       1 1           8
18   1     1                                                     2
19   1                     1 1 1 1         1           1 1       8
20 1                         1 2     1           1     1         7
21                 1             1                               2
22     1 1       1         1   1         1   1                   7
23         2                         1   1       1               5
24             1                           1 1           1 1     5
25   1                                         1         1       3
26     1   1   1                             1     1             5
27       1     1           1 1                       1         1 6
28                       1 1                                     2
29               1   1 1           1                             4
30             1   1 1               1           1             1 6
31                   1 1         1               1     1         5
32                                     2                         2
33       1             1 1                 1                   1 5
34 1           1     1   1             2     1 1                 8
35     1                                     1                   2
36             1                 1 1                         1   4
37                                               1   1       1 1 4
38       1       1           1 1 3     1             1   1     1 11
39     1   1               1       1   1   1   2                 8
40     1   1                                   1       1   1     5
41   2   1   1       1 1 1   1                         1       1 10
42 2 1   1           1         1                         1       7
43           1   1     1             1                     1     5
44                                     1   1                     2
45                                                       1       1
46       1       1                 1       1 1               1   6
47   1   1         1       1         1     1     1               7
48         1               1     1                   2         1 6
49                 1           1         1           1           4
50     1             1     2                       1   1         6
51 1             1           1     1     1 1   1           1     8
52 1 1               1       1   1             1 1               7
53                                 1   2                     1   4
54         1                     1                 1         1   4
55     1                                 1                     2 4
56                     1 1           1                 1         4
57                                 1 1       1           1       4
58           1   1 1   1                           1 1           6
59                           1       2               1           4
60 1   1     1                           1       1 1 1       1   8
61         1   2                       1 1 2     1 1 1 2         12
62         1   1   1         1                                   4
63       1       1       2 1                 1   1               7
64   1     1       1                         1               1   5
65             1     1                 1                   1     4
66     1     2         1                 1           1     1 1   8
67   1                 1 1     1     1         1                 6
68             1 1   1     1 2 1 1                   1           9
69     1                 1       1       1                       4
70       1               1     1         1       1 1             6
71     2           2 2             1                             7
72                       1 1     1                       1     1 5
73             2         1     1           1 1                   6
74       1 1           1     1               1                   5
75                 1     1                                       2
76     1         2                 1       1 1                   6
77 1       1   1                                   1     1       5
78 1         1       1                         1       1 2 1     8
79 1 1       1 1     1     1                             1     1 8
80 1                                             1 2       1     5
81       1 1     1 1                                         1   5
82                                                   1           1
83                                             1           1     2
84                                               1     2         3
85     1       1 1     1     1       2             1     1   1 1 11
86         1                               1   1   1             4
87 2         2   1 1 1               1                   1 1     10
88           1     1     1   2           1                       6
89         1               1 1     1           1                 5
90                                 1                         1   2
91   1   2                     1   1                       1   1 7
92 1                     1 1   1             2                   6
93 1                               1         1   1 1   1         6
94                       1 1                   2                 4
95     1     1                                 1     1           4
96       1             1           1 1               1         1 6
97 1 1       1                           1                   1   5
98   1                       1     1       1   1       1   2     8
99                     2               1               1     1   5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...