XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
Tổng
00     2             1                       1     4
01                                   1   1         2
02                       1             3   1       5
03   1                         1                   2
04   1 1 1   3               1       1           1 9
05             2 1     1     1   1       1         7
06                                     1     1     2
07               1   1           2     1 1     1   7
08 1 1         1               1       1           5
09             2         1 1   1       1           6
10           1                               1 1   3
11         1   1 1 1                         1     5
12               1         2                   2   5
13                         1 1           1         3
14   1       1     1       1     1 1               6
15     1                 1   1     1               4
16 1 1 1     1         2     1                 1   8
17                                                 0
18       1         1               1 1     1       5
19               1           1     1               3
20           1   1 2                             1 5
21                           2 1         1     1   5
22                           1         1     1 1 2 6
23               1                       1         2
24     1                           1         1     3
25     1 1                             1           3
26   2 1 1                           1             5
27                             1                   1
28       1       1       1 2   1   2               8
29 1       1         1                             3
30                           1                     1
31             1       1 1               1         4
32 1 1     1       1 1                             5
33                 1   2             1           2 6
34     1                                     1     2
35               1                   1       2     4
36   1             1           1 1           1 1   6
37 1   1       1 1         1       1             1 7
38                                         2       2
39         1       1               1     1 2   1 1 8
40       1     1                           1       3
41       1     1               1                 1 4
42   1         1             1       1             4
43       1               1       1         1       4
44 1 1               1               1   2         6
45           2                   1 1               4
46           2   1   2   2   1       1     1       10
47             1                                   1
48   1         1 1 1             1             1   6
49         1 1                 1           1     1 5
50             1                   1               2
51               1                           1     2
52                   2   1           1       1     5
53 2         1   1             1     1           1 7
54   2                         1 1                 4
55                                                 0
56                         1             1         2
57   1   2             1             1     1   1   7
58     1                 1               1   1 1   5
59                             1           1       2
60         1                                       1
61                     1   1       1               3
62 1   1     1   1   1   1 1           1           8
63   1   1       1 2   1 1   1           1         9
64                   1           2   1             4
65 1           2     1       1   1                 6
66       1 3 1                             1       6
67         1         1     1     1                 4
68                       1                         1
69 1       1           1               1   1       5
70       1               1         1 1           1 5
71         1 1     1   1           1           1 1 7
72     1 1         1     1                         4
73                                             1   1
74                                       1         1
75       1             1           1   1           4
76   1                         1                   2
77                         1           2           3
78             1   1                           2   4
79                   1       1       1         1   4
80           1     1     1 1       1   1     1     7
81 1       1               1         1             4
82 2       1             1                       2 6
83 2                 1         1                   4
84     1   1                     2             1   5
85 1   1   2                   1     1   2       1 9
86               1     1         1                 3
87 1   1 1 1         1       1 1                   7
88                                                 0
89             1     1           1     1   2       6
90           1   1       1       1         1 1   1 7
91                 1       1   1     1             4
92                                                 0
93       1                 1                       2
94                 1   1   1 1           1       1 6
95     1               1                   1 1     4
96     1               1       1                   3
97   1               1 1           1   1           5
98       1             1     1     1     1         5
99                                     1     2     3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...