XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
Tổng
00         1   1 1                             1   4
01   1   2 1     1 1                               6
02                   1                             1
03                         1     1     1   1 1     5
04     1     1                       2             4
05   1 1               1     1             1       5
06                     2               1           3
07               2 1   1                     1 1   6
08         1             1   1                     3
09                     1             1 1       1   4
10               1 1           1   1               4
11                     1             1 1     1 1   5
12     1                     1                     2
13   1 1             3       1       1   2 2 1 1   13
14                             1     1     1       3
15 1 1       1     1             1 1             1 7
16     1             1   1         1   1           5
17                       1             1     1   1 4
18                       1 1   1         1         4
19                       1                     1   2
20           1 2                                   3
21             1 1     1   2                     1 6
22             1       1 1                 1       4
23     2 2 1             1               1       2 9
24 1 1 1         1 1                       1       6
25           1               1                     2
26 1         1     1             2 1 2             8
27       1 1       1 1               1             5
28                     1           1   1           3
29       1               1           1     1       4
30                 1                             1 2
31     1 1   1     1         1         1           6
32                       1         1               2
33     1                                       1   2
34 1         1           1     1 1           1   1 7
35                 1               1 1   1         4
36                   2               1     1 1     5
37     1           1             2       1         5
38 1     1     1             1                     4
39                 1           1   1               3
40 1   1   1     1                                 4
41     1 1                       1 1               4
42             1           1     1                 3
43                             1                   1
44         1 1 1                                   3
45                             1       1           2
46             1 1           1         1           4
47 1       1     1         1 2                   1 7
48         1   1           1       1       1       5
49   1         1                       1           3
50               1         1                       2
51           1 2     1 1   2           1         1 9
52                     1         1 1 1       1     5
53                                       1   1   1 3
54           1           1     1                   3
55             1           1                 1     3
56         1   1             1                   1 4
57                           1                   1 2
58 1 1         1   1     1   1   1             1   8
59                               1       1     1 1 4
60       1       1               1               1 4
61     1             1                             2
62 1 1           1           1 1           1   1   7
63                         2                   1   3
64   1   2                 2 1     1               7
65         1                   1         1   1 1   5
66   1 1 1 2             1                         6
67                   1             1       1       3
68   1           1           1   1       1 1   1   7
69   1       1   1                         1   1   5
70       1 2           1       1     1     1       7
71       1     1                 1                 3
72           1                         1 1   1   1 5
73                       1     1             1 1   4
74 1               1                             1 3
75           1     2 1 1             2 1           8
76   1     1 1         1 1                   1     6
77   1   1             1                 1 1       5
78                         1       2   1 1 1       6
79   1                 1     1                     3
80 1           1     1                       2     5
81                 1 1                 1 2         5
82   1       1                 1         1         4
83                         1       1               2
84 2                                               2
85       1   1                                   1 3
86                         1   1                   2
87 1                           1   1 1             4
88                     1 1       1     1   1       5
89   1                 1           1               3
90     3     1       1                             5
91           1   1           1 1       1           5
92                       1       1                 2
93 1                     1                   2 1   5
94       1 1     1   1                             4
95                                               1 1
96               1               1       1         3
97 2               1                     1     1   5
98                   1         1                   2
99 1 1     1         1         1     1         1   7

Tin tức XSPY