XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
Tổng
00     1   1         1                                           3
01 1                           1                 3   1 1   1     8
02                       1                                   1   2
03                         1 1 1         1         1           1 6
04       1     1 1       1                       1     1         6
05               1 1               1 1   1                       5
06 1   1                 2 1                 1           1       7
07 1   1     1 1               2             1   1               8
08               1                 1     1 1   1           1     6
09                                             1                 1
10   1                           1             1                 3
11       1   1                   1                               3
12   1 2 1   1     1                                     1   1   8
13 1                   1   1                   1   1       1     6
14                     1   2         1       1               1   6
15 1 1   1 1   1                   1     1     1                 8
16                     1           1           1                 3
17                     2                           2     2     1 7
18                 1                                     1     1 3
19               1         1     1           1           1       5
20 1             1       1                             1         4
21 1   1   1             1             1                         5
22 1                         1         1       1           1 1   6
23                                   1                         2 3
24           1 1             2       1     1 2                   8
25   2                                   1     1         1       5
26     1 1 1           1               1         1 1       1   1 9
27         1   1     1         1     1           1           1   7
28           1                 1 1       1 1       1             6
29     1       1 1                       1 1 1   1               7
30                 1                           1                 2
31         1   1 1     1 2 1                     2               9
32 1         2                                     1             4
33                 1 1   1   1       1 1 2 1                 1   10
34   1     1 1 1                                       1         5
35         2     3               1   2                     1     9
36                                 1                             1
37     1     1 1     1   1     1     1                           7
38   1   1         1     1 2                                 1   7
39                 1                                       1   1 3
40                       1   1 1 1               1 1       1   1 8
41                 1       1                         1   2   1   6
42                                 1   1           1   2 1   1   7
43                                   1 1 1                       3
44           1   1   1   1           1   1   1   1   1           9
45   1                               1             1             3
46   1                               1           1           1   4
47                 1         1 1       1   1         1   1   1   8
48           1   2           2                                 1 6
49     1                     1   1         1                     4
50 1         1       1 1                   1               1     6
51   2   1           1     1                           1         6
52               1               1                 1   1 1       5
53         1           1         1                               3
54                 2               1         1                 1 5
55   1                                     1         1     1     4
56   1 1 1               1                                       4
57   1             1               1 2               1           6
58                   1                 1           1             3
59       1       1 1                                             3
60     1 1         1                   1           1   1   1     7
61                                 1     1   1                 1 4
62         1   1       1               1             1         1 6
63 1           1       1                       1             1   5
64             1           1       1       1 1       1   1     1 8
65     1 1     1   1 1               1 1           1             8
66                               1                         1     2
67           1       2                                   1       4
68                                       1           1           2
69 1   1       1               1                   1 1     1     7
70                                                           1   1
71         2         2         1 1       1       1   1     2     11
72                         1   1 1       1 1   1                 6
73                                         1   1                 2
74         1           1       1       1         1           1 1 7
75   1                       1                   1   1           4
76       1   1 1           1           1         2         1     8
77                     2     1                         1       1 5
78 1   1                   1   1         1             1         6
79           1                                       1 1 1       4
80 1         1   1     1                   1           1         6
81       1                     1 1         1       1         1 1 7
82 1             1   1   1     1   1         1       2           9
83   1               1 1                                         3
84       1 1   1               1                     1           5
85 1               1       1       1         1       1     1     7
86 1 1 1 1 1 1                         1   1 1                 1 10
87               1           2         1 1             2         7
88       1           1   1       3         1   2                 9
89                   1 1     1     1   1     1                 1 7
90       1     1   1               1   1   1       1             7
91         1 1       1             1           1     1   1   2   9
92     1                   1     1             1       1         5
93 1   1                           2           1       1         6
94         1   1   1   1       1     1                           6
95   1   1                             1     1 1           1     6
96                       1       1           1               1   4
97                           2       1   1 1       1   1 1       8
98                         1 1                           1       3
99                       1         1         1                   3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...