XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
Tổng
00   1 1       1 1 1                       1     1 7
01           1                 1                   2
02               1   1     1 1             1       5
03           1         2 1                   1     5
04     1 1 1   1   1     1                 1     1 8
05                 1               1           1 1 4
06 1                       1                     1 3
07           1 1 1       1                     1   5
08   1   1     1               1     2             6
09                               1   2   1         4
10 1   2 1 1     1                 1     1         8
11                 1       1 1           1 1       5
12                   2                           1 3
13                               2     1           3
14 1     1         1             1             1   5
15               1   1 1     1           1     1   6
16                         1     1           1     3
17       1 1           2                   1 2     7
18                               1                 1
19           1 1                     1     1       4
20     1     1           1   1                     4
21                             1 1   1             3
22 1                                 1             2
23     1                       1                   2
24 1           1 1       1       1                 5
25   1         1                                 1 3
26 1     1                             2           4
27         1         1       1 1                   4
28                       1   2                     3
29                                 1               1
30     1             1   1       1       1         5
31     1     1             1         1     1     1 6
32                         1   1               1   3
33                   1 1 1               1         4
34 1 1                 1   1       1 1         1   7
35 1                                       1       2
36                 1   1       1     1     1       5
37     1   1       1 1             1         1     6
38         1   1     1         1 1                 5
39   2                 1     1                     4
40   1       1   1                               1 4
41           1       1   2 1         1           1 7
42             1           1             1   1     4
43               1           1               1   1 4
44                             1                   1
45             1         1               1   2     5
46 1               1   1   1         1 1           6
47     1                     1     1               3
48         2         1         1       1       1   6
49         1             1         2       1       5
50       1   1                     1           1   4
51   1           1       1     1           1 1     6
52   1 1                 1             1         1 5
53                 1               1   1         1 4
54       1         1                   1   1       4
55                   2             1               3
56           1           1                     1   3
57 1           1             1                     3
58       1 1               1                       3
59         1             1 1 2     1               6
60     1 1 1       1                   1           5
61     1 1 1 2                               1     6
62                                                 0
63 1   1                             1             3
64 1               1           1   1               4
65               1     1               1           3
66         1     1 1             1         1   1   6
67   1                             1 1             3
68         1                   1               1   3
69                     1             1   2         4
70     1 1                                         2
71                                     1           1
72             1     1     1             1         4
73 1                         1               1     3
74 1                   1       1                   3
75                               1           1 1   3
76 1                       1   1 1   1         1 2 8
77       1     1             1       1 1           5
78   1       1 2 1               1         1       7
79             1     1 1               1         1 5
80     1 2       1                             1 1 6
81                 1                         1 1   3
82         1           2 1     2 1 1         1     9
83   1           1                     1 1 1   1 1 7
84     1     2             1           1 1         6
85       1     1   1 1                             4
86   1   1                               1         3
87             1 1                                 2
88                                     1           1
89   1                                             1
90                 1             1                 2
91               1   1                   1 1       4
92 2                   1           1             1 5
93 1   1 1   1                             1       5
94   2                     2 1           2         7
95   1     1           1         1       1         5
96         1         1               1     1   1   5
97                 1     1 1       1         1 1   6
98   1       1   2                           2     6
99           1     1         2 1 1 1   2           9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...