XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
Tổng
00     1           2               1     2         6
01   1     1       1   1                     1     5
02   1   1 2           1     1       1             7
03             1           1     1                 3
04             1   1             1   1             4
05       1       1         1     1       1         5
06     1       1           1                     1 4
07       2 1     1 1         1 1             1     8
08 2   1   1           2 1                       1 8
09                             1         1         2
10   2                               1   2 1       6
11                       1             1 1         3
12         1                   1                   2
13   1       1                   1 1       1     1 6
14                                 1 1             2
15               2       2                       1 5
16             1     1     1     1                 4
17                     1       1 1         1       4
18       1   1       1                     1 1     5
19     1     1                                     2
20 3                 1                             4
21 1 2 1   1       1       1                       7
22           1 1     1         1             1     5
23 2                               1               3
24                   1           1             2   4
25     1 1       1                           1 1   5
26                     1   1 1         1           4
27             1                 1                 2
28               1                     1           2
29                                           1 1 1 3
30   1   1         1   1         1         1       6
31               1                 1   1           3
32                         1             1     1   3
33       1 1 1                   1   1           1 6
34         1 1   1                                 3
35             1         1                 1       3
36                 1               1               2
37   1 1           1   1                       1   5
38     1               1       1         1       1 5
39 1 1                 1       2       1     1     7
40   2                                   1         3
41                     1     1             1     1 4
42       1 1 1                                     3
43 2           1   1         1 3                   8
44                           1       1 2       1   5
45       1 1       1 1               1     3   1   9
46                                               2 2
47   1 1           1                               3
48     1     1   1     1 1   1                   1 7
49 1   1         1       1                         4
50                         1                       1
51             1     1       1 1                   4
52                 1         1     1     1 2 1     7
53 1                             1             1   3
54     1                       1 1                 3
55                         1         1         1   3
56     1             1       1 2         1         6
57           2       1 1                           4
58                                           1     1
59 1   1     1   1       1             1     2     8
60               1                 1 1         1   4
61         1               1                       2
62       1   1 2       1           1         1     7
63           1                         1   1   1   4
64             3   1     1                 1       6
65       1   1                               1 1 1 5
66                       1 1                       2
67                         1             1         2
68 1                                         1     2
69   1 1             1   1       1             1   6
70           1           1         1 1 2           6
71             1                 1 1               3
72                                             1   1
73       1   1 1       1     1                     5
74 1         1 1     1             1     1       1 7
75             1       1           1 1 1           5
76                         1 1 1 1   1             5
77   1 1                 1             1           4
78               1             1               2   4
79   1                       1     1       1       4
80                                         1   1   2
81       1       1         1     1   1   1         6
82 1                       1                       2
83       1                           1           1 3
84         1 1           1         1               4
85         1           1   1         1   1         5
86                   1       1       1             3
87                 1 1   1         1   2         1 7
88 1   1         1   1 1             2   1         8
89                 1         1           1         3
90               1           1         1     1   1 5
91       1         1     1             1           4
92   1   1 1     1         1 1 1   1               8
93                   2   1 1                       4
94                 1                         1     2
95     1   1                       1         1   1 5
96         1     1           1                     3
97   1               1   1       1     1         1 6
98                   1           1           1     3
99       1 1                               2       4

Tin tức XSPY