XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
Tổng
00 1 1                                             2
01             1             1                   1 3
02               1               1         1 1     4
03             1 1       1     1           1       5
04             1                             1     2
05     1     1             2             1       1 6
06                           1 1 1     1   1       5
07 1     3                                         4
08                         1 1       1             3
09         1                             1   1     3
10   1 1       1                         1         4
11               1             1                   2
12       1   1                         1           3
13           1             1   2 1   1   2       1 9
14 1                                   1           2
15   1                                 1   2   1 1 6
16   1           1       1     1 2       1         7
17       1 1                   1             1     4
18             1 2               1 1     1         6
19                   1   1       2 1               5
20                     1                           1
21                       1 1     1                 3
22   1         1             1       1             4
23   1             1   1 1             1 1         6
24     1                 1                     1 1 4
25     1   1         1                             3
26         1         1                         1   3
27               1             1 1                 3
28   1             1           1   2               5
29       1 1       1               1   1           5
30             1               1   1               3
31           1     1           1     1             4
32           1       1                             2
33       1                 1         1             3
34 1   1                 2             1   1   1   7
35             1     1       1     1   1           5
36           1       1                 1           3
37             1 1                 1       2       5
38     1 1               1           1         1   5
39 1             1                           1     3
40       1     1 1     1       1         1     1   7
41     1 1         1         1                     4
42     1                           1   1           3
43 1 2     1                         1   1         6
44                 1         1       1             3
45                 1   1             1             3
46                               1                 1
47                                             1   1
48 2                         1                     3
49         1           1                 1   1   1 5
50         1 1     1   1     1                     5
51     2                         2   1             5
52                   1                 1           2
53             1   1                               2
54 2     2   1 1     2 3 1           1   1         14
55                         1 1   1     2   1       6
56 1               1       1       1       1       5
57     1                       1 1 1               4
58   1           1       1             1     1 1 1 7
59                       1                         1
60           1                         1     1     3
61       1 1     1                           1     4
62     1                       1   1     1 1   1 1 7
63 2             1   3     1 1                     8
64 1                 1 1             1           1 5
65                 1     1               1         3
66           1           1                       1 3
67             1   1       1 1 1     1   1         7
68   1             2                             1 4
69           1   1   1       1                   1 5
70 1 1               1           1 1               5
71         1             1         1               3
72   1                       1               1     3
73   1     1 1         1             1     1 1     7
74                 1         1             1   1   4
75   1                         1                   2
76                                     1         1 2
77   1   1 1       1       1                     1 6
78 1   1       2     1 1     1                     7
79         1       1 1                   1   1   1 6
80                     1 1 1                 1 1   5
81           1                             1       2
82         2           1   1                 1   1 6
83     1                                           1
84                       1         1     1     2   5
85             1       1       1                   3
86 1         1                       1     2       5
87         2   1           1                   1   5
88   1       1   2         1 1                     6
89   1             1 1     1                     1 5
90     1         1     1     1       1             5
91       1   2         1                   1       5
92                                     1     1     2
93 1                           1 1       1     1   5
94     1 2                                         3
95               1               1   1 1     1     5
96       1 1             1 1       1         1     6
97             1           1       1           2   5
98     2               1             1     1 1     6
99           1                     1           1 1 4

Tin tức XSPY