XSKT Bạch thủ PY Cầu XSPY

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
9
-
7
16
-
7
23
-
7
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
Tổng
00                                                       1       1
01         1                 3   1 1   1               1       1 9
02   1                                   1         1           1 4
03     1 1 1         1         1           1                   1 7
04   1                       1     1                   1     1   5
05             1 1   1                       1   1 2 1         1 9
06   2 1                 1           1                           5
07         2             1   1                             1     5
08             1     1 1   1           1                       1 6
09                         1                 1                   2
10           1             1                                     2
11           1                               1   1   1 1         5
12                                   1   1   1   1         1     5
13 1   1                   1   1       1               1         6
14 1   2         1       1               1         1             7
15             1     1     1                   1   1 1   1       7
16 1           1           1                   1 1               5
17 2                           2     2     1 1                   8
18                                   1     1                     2
19     1     1           1           1                     1 1 1 7
20   1                             1                         1 2 5
21   1             1                               1             3
22       1         1       1           1 1       1         1   1 8
23               1                         2                     3
24       2       1     1 2                     1                 7
25                   1     1         1                           3
26 1               1         1 1       1   1   1                 7
27         1     1           1           1     1           1 1   7
28         1 1       1 1       1                         1 1     7
29                   1 1 1   1                   1   1 1         7
30                         1                   1   1 1           4
31 1 2 1                     2                       1 1         8
32                             1                                 1
33   1   1       1 1 2 1                 1             1 1       10
34                                 1           1     1   1       4
35           1   2                     1                         4
36             1                               1                 2
37   1     1     1                                               3
38   1 2                                 1       1           1 1 7
39                                     1   1               1     3
40   1   1 1 1               1 1       1   1                     8
41     1                         1   2   1   1       1 1 1   1   10
42             1   1           1   2 1   1           1         1 9
43               1 1 1                       1   1     1         6
44   1           1   1   1   1   1                               6
45               1             1                                 2
46               1           1           1       1               4
47       1 1       1   1         1   1   1         1       1     9
48       2                                 1               1     4
49       1   1         1                           1           1 5
50 1                   1               1             1     2     6
51     1                           1             1           1   4
52           1                 1   1 1               1       1   6
53 1         1                                                   2
54             1         1                 1                     3
55                     1         1     1                         3
56   1                                                 1 1       3
57             1 2               1                               4
58                 1           1             1   1 1   1         6
59                                                           1   1
60                 1           1   1   1     1                   5
61             1     1   1                 1   2                 6
62 1               1             1         1   1   1         1   7
63 1                       1             1       1       2 1     7
64     1       1       1 1       1   1     1       1             8
65               1 1           1               1     1           5
66           1                         1     2         1         5
67                                   1                 1 1     1 4
68                   1           1             1 1   1     1 2 1 9
69         1                   1 1     1                 1       5
70                                       1               1     1 3
71         1 1       1       1   1     2           2 2           11
72     1   1 1       1 1   1                             1 1     8
73                     1   1                   2         1     1 6
74 1       1       1         1           1 1           1     1   8
75       1                   1   1                 1     1       5
76     1           1         2         1         2               7
77 2     1                         1       1   1                 6
78     1   1         1             1         1       1           6
79                               1 1 1       1 1     1     1     7
80 1                   1           1                             3
81         1 1         1       1         1 1     1 1             8
82   1     1   1         1       2                               6
83 1                                                             1
84         1                     1                               2
85     1       1         1       1     1       1 1     1     1   9
86                 1   1 1                 1                     4
87       2         1 1             2         2   1 1 1           11
88   1       3         1   2                 1     1     1   2   12
89 1     1     1   1     1                 1               1 1   8
90             1   1   1       1                                 4
91             1           1     1   1   2                     1 7
92     1     1             1       1                     1 1   1 7
93             2           1       1                             4
94 1       1     1                                       1 1     5
95                 1     1 1           1     1                   5
96   1       1           1               1             1         5
97       2       1   1 1       1   1 1       1                   9
98     1 1                           1                       1   4
99   1         1         1                             2         5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...