XSKT Bạch thủ LA Cầu XSLA

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
Tổng
00     1 1 1                 1 1 1     1                         7
01         1 1 1   2       1 2         1               1       1 11
02                                                               0
03     1                 1 1           1                       1 5
04     1     1   2             1               1       2   1     9
05                               1                               1
06 2             1     1 1                     1     1 1         8
07         1                     1             1         1 1 1   6
08   1                   1                             1         3
09                                                               0
10       1         1       3   1                   1     1       8
11 1         1             1             1     1                 5
12                               1         1       1           1 4
13         1 2       1   1       1       1         2       1     10
14         1                       1                             2
15     1                   1   1               1                 4
16   1       1           1                                       3
17                                   1   1 1     1     1     1   6
18     1   1             1         1             1         1     6
19                     1           1                             2
20 1           1     1                           1               4
21             1               1                         1       3
22     1             1   1   1         1     1           1       7
23             1   1                 1         1       1   1     6
24   1         1                           1   1                 4
25                                             1     1           2
26 1                   1                     1 1   1     2       7
27                       2       1       2 1                   1 7
28     1 1                           1             1           1 5
29 1   1                                                         2
30             1                       1     1   1               4
31             2     1               1   1                       5
32                   1                             1             2
33             2 1   1         1           1     1         1     8
34           1     2 1         1                     1       1   7
35   1 1   1   1 1                               1               6
36                     1     1   1 1   1           1             6
37       1               1                                       2
38   1                             1         1       1       1   5
39           1       1         1 1                           1   5
40   1   1               1                                     1 4
41                     1                 1 1       1       1     5
42     1   1                                 1     1     1       5
43         1     1                 1         1 1                 5
44           1     1     1   1       1         1                 6
45     1             1 1     1   1       2     1       1   1     10
46       1             1     1 1 1     1               1 1     1 9
47 1         1         1         1     1   1                 1   7
48       1 1               1           1                         4
49       1         1                                             2
50                           1           1   1       1       1   5
51       1   1     1     1                         1             5
52       1                         1       1         1         1 5
53                 1                                   1         2
54 1                   1     1               1   1   1         2 8
55               1             1     1           2     1 1   1   8
56             1     1         1                                 3
57           1                     1 3     1 1                   7
58 1 1         1                                                 3
59                                       1       1   1         1 4
60           1         1 1         1                             4
61 1         1         1   1           2 1       1               8
62     1           1               1             1           1   5
63     1 1   1             1       1 1 1                         7
64     1               1             1 1     1 2     1     1     9
65                   1           1   1 1                         4
66 1       1 1     1         1     1   1                         7
67               1 1     1                         1   1 2 1     8
68                   1 1     1               2 3     1     1   1 11
69     1   1                   1   1             1     1 1   1   8
70 1   1 1   1   1       1     1           1 1     1 1     1 1   13
71         1                   1       1     1                   4
72     1     1           1   1                                   4
73             1       1         2         1 1       1       1 1 9
74   1   1         1                       1           1 1       6
75         1           1   1     1         2                     6
76                 1       1 1                   1 1 1 1 1 1 1 1 11
77 1   1   1     1   1         1   1 1                     1 1 1 11
78               1 1   1         2               2             1 8
79   1                 1       1                         2     1 6
80                         2             1                   3   6
81             1 1                 1 1               1 1         6
82       2                             1                         3
83       1                           1                           2
84 1             1 1                     1       1   2   1       8
85         1     1             1         1 1         1           6
86 1 2           1       1   1             1                     7
87   1         1                                   1             3
88       1                               1   2     1             5
89                   1       1     1     1             1         5
90         1     1                                 1             3
91 1 1     1                       1                   1         5
92   1                     1                               1 1   4
93   2               1 1   1 1                       1           7
94   2               2                 1 1 1 1                 1 9
95             1 1               1   3     1                     7
96 1     1           1                                   1 1     5
97 1           1             1                     1             4
98                         2   1   1           1           1     6
99               1 1                             1         1     4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...