XSKT Bạch thủ LA Cầu XSLA
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
Tổng
00 1                       1         1             3
01                                   1             1
02 1               1               1               3
03     1                         1         1       3
04             1     1         1       1   1       5
05     1         1     1   1     1     1           6
06                                     1           1
07 2         1 1   2                 1       1     8
08               1       1 1       1   1       1   6
09                   2             1   1 1         5
10             1         2             1 1 1       6
11       1                                         1
12   1 1 1 2     1 1         1                     8
13     1 2 1 1 1         1     1   1               9
14                         1                       1
15           1   1       1       1                 4
16                 1                               1
17             1 1       1                     1 1 5
18                                 1 1             2
19       1                       1 1               3
20 1 1     1                               1   1   5
21       1       1 1       1   1           2       7
22                               1       1         2
23   1   1             1   1         1           1 6
24       1   1 1   1     1                         5
25 1             1     1     1                     4
26   1       1 1                             1   1 5
27                           1                     1
28                     1               1 1         3
29       1               1   1               1     4
30           1       1     1   1               1   5
31   1                                   1     1   3
32     1                           1               2
33                   1   2 1       1               5
34     1     1               2   1   1   2         8
35     1         1         1                       3
36           1               1 1           1       4
37                                       1         1
38       1                 1       1         1     4
39             1     1   1                         3
40                   1 1             1             3
41   1 1                     1       1             4
42   1                               1           2 4
43 2           1                   1     1 1       6
44 1   1           1       1 1                     5
45 1     1   1         1             1             5
46 1     1     1           1     1     1     1     7
47       1 1                   2   1     1         6
48     1     1 1   1 1         1               1   7
49         1     1           1 1                   4
50                 1   2     1   1                 5
51 1                       2               1       4
52   1                     1   1                 1 4
53 2         1 1                             2   1 7
54             1   1   2                           4
55                                           1   1 2
56         1                     1                 2
57           1                                   1 2
58   1   1         1             1       1         5
59                                 1   1         1 3
60         1   1 1       1           1     1     1 7
61 1   1           1         1                     4
62         1 1 1     1 2                   1       7
63 1   1                                     1     3
64           2   1   1       1                     5
65   2                   1 1           1     1     6
66                           1     1           1   3
67     1       1                 1   1 1 1 1   1   8
68           1       1 1 1                         4
69                                     1     1     2
70   1 1 1 1                   1                   5
71   1           1             1   1           2   6
72     1   1                               1       3
73         1           1                         1 3
74         2 1         1         3       1     1   9
75   1                 1       2             1   2 7
76               1   1 1             2       1     6
77                                     1   1       2
78                   1             1     1   1 1   5
79 1                 1       1                     3
80 1               1               1             1 4
81                       1                   1 1   3
82               1 1                     1         3
83                                           1 1   2
84     1   1                               1   1   4
85     1   1     1             1                   4
86           1     1                               2
87                       1               1       1 3
88         1             1           1     1 1     5
89                 1             1 1 1   1     1 1 7
90                     1       1                   2
91   2           1   1       1               1     6
92                         1   1       1           3
93   1                       1         1           3
94                   1               1             2
95       3                 1   1 1         1   1 1 9
96   1 1                                   1       3
97               1               1 1   2 1         6
98             1 1   1       1   1   1 1       1   8
99         1   1   1 1   1                         5

Tin tức XSLA