XSKT Bạch thủ LA Cầu XSLA
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
Tổng
00                                 1             1 2
01                     1 1               1         3
02                     1       1                 1 3
03     1           1                               2
04 1   1             1       1 1 1                 6
05 1                               1     1         3
06 1             1               1         1       4
07       1             2                           3
08 1       1               1 1     1 1 1       1   8
09 1 1         1                               1 2 6
10 1 1 1             1                       1     5
11                                         1     1 2
12             1     1               1   2         5
13                 1                 1             2
14                       1   1                     2
15                       3 1       1       1 1     7
16               1             2 1                 4
17         1 1         1       1 1               1 6
18               1                               1 2
19                                                 0
20     1   1       1   1     1     1               6
21     2               1     1           1 1       6
22   1                 1               1           3
23           1     1       1     1                 4
24                 1     1 1         1             4
25                       1             1           2
26       1   1           1       1   1         1   6
27               1       1                         2
28 1 1                                   1 1 1 1   6
29       1           1     1           2           5
30         1                           1           2
31   1     1     1 1 1     2                       7
32                               1 1               2
33                             1                   1
34   2         1   1   1           1         1 1   8
35                             1             1     2
36     1                               1           2
37   1         1           1   1     1             5
38       1           1                       1     3
39             1     1   1     1 1   1   1         7
40             1                 1         1   1   4
41                                     1           1
42           2             1                       3
43   1 1         1                       1 1       5
44                 2 1     1   2             1     7
45                 1     1   1                     3
46 1     1                       1               1 4
47   1               1     1                       3
48         1   1 2         1       1             1 7
49                     1   1   1   1           2   6
50             1                                   1
51     1       1     1       1                   1 5
52           1         1             1       1     4
53       2   1                 1           2       6
54                           2         1           3
55       1   1                           2   1     5
56                         1 1         1           3
57           1                                     1
58   1                               1   1 1 1   1 6
59 1         1       1 1                           4
60     1     1     1             2     1           6
61                   1   2           2       1     6
62     1           1               1 1   1         5
63       1     2     1         2       1   1     2 10
64             1     1   1                     1   4
65 1     1         1               1               4
66         1     2                                 3
67 1 1 1   1                                       4
68                                           1     1
69 1     1         1             1 1           2   7
70             1     1     1                       3
71         2                 1       1     1 1     6
72     1                   1           1           3
73           1                 1             1     3
74   1     1           1         1       1         5
75       1   2   1               1 1     1 1       8
76       1                               2     1 1 5
77 1   1         1               1 1   1           6
78   1   1 1                             1         4
79               1                                 1
80           1 1 2     1                   1 1 1   8
81       1 1         1       1 1           1     1 7
82   1             1                               2
83       1 1   1 1     1 1                 1 1     8
84     1   1       1                           1   4
85             1                             1     2
86               1                 1     1     1   4
87   1       1     1         1     1   1         1 7
88     1 1                                     1   3
89   1     1 1   1           1       1     1       7
90             1       1 1         2   1       1   7
91       1     1           2                   1 1 6
92 1                     1   1 1                   4
93 1                         1       1             3
94                     1         2   2     1       6
95     1   1 1               2               1     6
96     1               1 1             1         1 5
97 2 1               1               1             5
98 1       1                                       2
99                 1 1                 1           3

Tin tức XSLA