XSKT Bạch thủ LA Cầu XSLA
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00   1                                 1           2
01   1                     1 1               1     4
02 1                       1       1               3
03         1           1                           2
04     1   1             1       1 1 1             6
05     1                               1     1     3
06     1             1               1         1   4
07   1       1             2                       4
08 1   1       1               1 1     1 1 1       8
09 1   1 1         1                               4
10     1 1 1             1                       1 5
11                                             1   1
12                 1     1               1   2     5
13 1                   1                 1         3
14                           1   1                 2
15                           3 1       1       1 1 7
16                   1             2 1             4
17             1 1         1       1 1             5
18 1 1               1                             3
19 1                                               1
20         1   1       1   1     1     1           6
21         2               1     1           1 1   6
22       1                 1               1       3
23   1           1     1       1     1             5
24                     1     1 1         1         4
25                           1             1       2
26           1   1           1       1   1         5
27                   1       1                     2
28     1 1                                   1 1 1 5
29           1           1     1           2       5
30             1                           1       2
31       1     1     1 1 1     2                   7
32 1                                 1 1           3
33 1                               1               2
34   1   2         1   1   1           1         1 8
35                                 1             1 2
36         1                               1       2
37       1         1           1   1     1         5
38 1         1           1                       1 4
39                 1     1   1     1 1   1   1     7
40   1             1                 1         1   4
41   1                                     1       2
42   1           2             1                   4
43 1     1 1         1                       1 1   6
44                     2 1     1   2             1 7
45   1                 1     1   1                 4
46     1     1                       1             3
47 1     1               1     1                   4
48             1   1 2         1       1           6
49                         1   1   1   1           4
50                 1                               1
51         1       1     1       1                 4
52               1         1             1       1 4
53           2   1                 1           2   6
54                               2         1       3
55           1   1                           2   1 5
56                             1 1         1       3
57               1                                 1
58       1                               1   1 1 1 5
59 1   1         1       1 1                       5
60   1     1     1     1             2     1       7
61                       1   2           2       1 6
62         1           1               1 1   1     5
63           1     2     1         2       1   1   8
64                 1     1   1                     3
65     1     1         1               1           4
66 1           1     2                             4
67   1 1 1 1   1                                   5
68                                               1 1
69     1     1         1             1 1           5
70                 1     1     1                   3
71 1           2                 1       1     1 1 7
72         1                   1           1       3
73               1                 1             1 3
74       1     1           1         1       1     5
75           1   2   1               1 1     1 1   8
76   2       1                               2     5
77     1   1         1               1 1   1       6
78 1     1   1 1                             1     5
79                   1                             1
80 1             1 1 2     1                   1 1 8
81           1 1         1       1 1           1   6
82       1             1                           2
83           1 1   1 1     1 1                 1 1 8
84         1   1       1                           3
85                 1                             1 2
86                   1                 1     1     3
87       1       1     1         1     1   1       6
88   1     1 1                                     3
89 1 1   1     1 1   1           1       1     1   9
90                 1       1 1         2   1       6
91           1     1           2                   4
92     1                     1   1 1               4
93     1                         1       1         3
94   1                     1         2   2     1   7
95         1   1 1               2               1 6
96         1               1 1             1       4
97 1   2 1               1               1         6
98   1 1       1                                   3
99                     1 1                 1       3

Tin tức XSLA