XSKT Bạch thủ LA Cầu XSLA
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Long An

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSLA

  Ngày
\
Cặp số
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
Tổng
00       1                             1       1   3
01               1 1     1       1 1         1     6
02           1     1                     1 1       4
03       1 1       1                 1 1         1 6
04               1               1                 2
05             1           1                       2
06   1                 1 1                 1       4
07                                 1         1     2
08   1                                         1 2 4
09 1   1 1                     1       1   1       6
10   1           1 1                               3
11                     1 1         1         2   1 6
12   2       1                                   2 5
13       1 1                 2             2   1 1 8
14         1         1         1                   3
15   1                 1       1               1   4
16       1             2   1                   1   5
17     1       1         1                     1   4
18     2         1             2           1       6
19       1   1 1 1   1               1     1       7
20           1 1   1       1     1   1   1         7
21           2   1       1                       1 5
22         1   1 1                       1         4
23 1 1 1                                           3
24                 1   1 1           1             4
25                                 2 1   1       1 5
26     1     1                             1       3
27             1           1           1   2       5
28                   1       1 1 1             1   5
29     1       1     2       1     1               6
30         1 1                   1                 3
31             1   1                               2
32     1                           1 1 1     1     5
33           1                                     1
34 1                 1     1     1                 4
35       1                                       2 3
36 1 1       1                   1 1             1 6
37 1                                           1   2
38           1 1         1               2   1     6
39     1 1               2 1 1     1       1 1     9
40   1   1           1       1         1           5
41                                     1       1   2
42               1                 1 1 1           4
43   1       1         1   1                       4
44                           1   1         1       3
45     1     1                     1               3
46   1   1   1           1   2                     6
47 1       2           1           1             1 6
48                               1           1     2
49                     1 1                         2
50 1     1               1           1             4
51           1 1             1               1     4
52         1                                       1
53                   1     1         1     1 2     6
54         1 1     1 1             1   1       2   8
55       2 2   1     1 1 1     1   1               10
56     1 1 1                               1 1     5
57             1   1     1                     1   4
58   2                             1   1     1     5
59               2                       1     1   4
60     1           1 1                       1     4
61                     1             1           1 3
62             1           1             1         3
63 1 1     1   1     1     1 1     1   1           9
64                                                 0
65               1             1                   2
66         1                     1   1     1       4
67     1                                           1
68         1                             1         2
69               1 1     1 2             1   1     7
70       1                   1   1               1 4
71                         1     1           1     3
72 1         1   1 1           1 1       1         7
73   1                   1 1                       3
74     1             1 1       1               1   5
75           1                         1 3         5
76               1         1   1                 1 4
77                   2               1             3
78                   1                         1 1 3
79               1             2         1         4
80             1   1   2         1 1   2 1         9
81 1             1                                 2
82                 1       1   1                   3
83   1 1       1       1     2 2                   8
84 1       1       1                 1     1       5
85               1     1 1 1         1   1         6
86                                   1 1           2
87 1               1                       1 1     4
88     1                     1                     2
89 1     1         1               1     1         5
90                               1             1   2
91                       1                     1   2
92 1 1                       1       2     1       6
93             2 1           1         1       1   6
94 1 1                 1             1             4
95 1       1           1   1 1 1       1     1     8
96 1     1                       1                 3
97 1   1   1       1                               4
98                   1         1       1         1 4
99     1 1           1           2                 5

Tin tức XSLA