XSKT Bạch thủ BP Cầu XSBP
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
Tổng
00                           1   1           1     3
01               1                                 1
02                 1                   1     1   1 4
03             1           1             1         3
04           1   1           1 1 1         1 1     7
05                           1       1           1 3
06 2             1       1 1       1         2     8
07     1                   1     1     1           4
08                       1 1             1 1       4
09       1             1           1   1   1       5
10                       1             1   1   1   4
11                                           1     1
12   1               2                             3
13 1   1                       2     1   2         7
14                   1 1           2   1           5
15                                 1     1         2
16   1         1 1     1     1 1                   6
17                               2             2   4
18 1 1         1       1                           4
19       1                   1           1     1 1 5
20   1   1   1     1             1           1     6
21       1                 1               1   1   4
22                                 1       1       2
23     1                                           1
24   1           1                           1   1 4
25   1 1 1         1                 1             5
26   1   1   1                                     3
27     1                     1   1                 3
28                               1   1 1           3
29   1     1       1             1       1       1 6
30           1             1         1     1       4
31       1   1         1 1 1                   1 1 7
32   1     1                             1         3
33         2     1 1                               4
34                                 1   1           2
35       1     1         1       1         1   1   6
36         1       1         1         1 1         5
37             1         1     1             1     4
38 1       1     1             1         1       1 6
39             1       1 1                 1       4
40         1 1         1                         2 5
41                       1             1         1 3
42     1     1       1   1       1   1   1   1     8
43 1           1           1       1               4
44 1         1                       1             3
45                                       1       1 2
46     1       1       1                           3
47                   1   1                 1 1 1   5
48 1                             1 1 1     1       5
49 1         1                               1     3
50             1 1                 1               3
51                     1 1   1       1     1       5
52               2             1           1       4
53   1             1 1                             3
54       1     1     1                             3
55       1 1       1               1     1 1   1   7
56   1   1           1                             3
57 1       1               1           1           4
58       1                                   1     2
59   1               2         1                   4
60   1         2             1           1         5
61 1           1       1           1           1   5
62         1 1       1   1   1 1             1     7
63   1       1       1   1   1                 1   6
64     1 1                 1 1     1     1   1     7
65                 1       1         1       1     4
66                   1 1                           2
67 1           2         1 1     1                 6
68       1   1   1 1 1     1 2 1 1                 10
69     1     1           1                         3
70 1         1   2   1   1     1     1         1   9
71 1           1           1 1         1 1         6
72                 1     1   1   2   1             6
73                             1             1   1 3
74 1                 1             1               3
75     1   1           2   1       1       1     1 8
76                             1                 1 2
77       1 1       1   1         1   1             6
78                     1                           1
79                 2   1   2   1   1   2           9
80       1   1                         1   1     1 5
81             1 1                   1 1           4
82                   1   1       1       1         4
83     2   1                                   1 1 5
84                                         1       1
85 1             2                   1             4
86         1       1                   1           3
87                             1         1         2
88               1                     1           2
89   1 1   1   1                                   4
90         1 1                 1   1               4
91 1 1   1                                         3
92     2                             1             3
93       1                           1 1           3
94   1 1   1 1                     1       1 1     7
95 1 1 1           1   1     1                 1   7
96         1         1                         2   4
97           1     1       1   1               1 1 6
98     1         1     1                       1   4
99                 1         1 1     1           1 5

Tin tức XSBP