XSKT Bạch thủ BP Cầu XSBP
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
Tổng
00         1         1 1         1   1             5
01   1         1         1     1                   4
02             1 1     1                           3
03                           1       1   1         3
04 1 2 2   1                 1     1   1 1     1   11
05               1 1                               2
06           1     1         2                     4
07                 1         2         1           4
08               1               1                 2
09       1     3 1         1                       6
10                   1   1                         2
11               1 1     1 1 2   1                 7
12   2                                         1 2 5
13               2         1 1           1   1 1 3 10
14 1                         1   1 1     1         5
15                           1                   1 2
16       1               1               1   1     4
17                                                 0
18       1       1 1                     1         4
19 1     1           1 1                           4
20         2         1 1                           4
21                                             1   1
22           1         1             1       4     7
23                                                 0
24       1                         1               2
25 1   1           1               2 1             6
26       1               1 1             1         4
27     2       1     1   1       1                 6
28                     1 1                         2
29 1           1         1               1   1     5
30                 1             1                 2
31       2   1       1 1 1 1                 1     8
32   1     1     1         2       1               6
33 1                 1         1   1       1       5
34       1 1               1             1       1 5
35           1                 1   1 1 1       1 1 7
36   1           2     1     1 1   1               7
37 1       1     1     1           1 1 1   1       8
38 1           1                               1   3
39 1         1     1       1 1     1 1   1       1 9
40         2 1                   1     1 1     1   7
41   1     1             1   1     2   1 1       1 9
42             1             1   2             3   7
43 1         1 1     1                     1       5
44   1   1             1 1           1 1           6
45             1                           1 1     3
46 1     1                         1   1           4
47               1                                 1
48   1       1 1     1   2 1             1 1       9
49             1   1                               2
50           1   1   1         1                   4
51   1 1         1               1   1     1   1 1 8
52   1 1           1                               3
53                             1                 2 3
54                 1                       1   1   3
55           1       1                       1     3
56     1       1   1 1           1             1   6
57     1     1                                     2
58                     1       1                   2
59   1         2     1     1           3       1   9
60         1                         1       2 1   5
61           1               1               1 1   4
62     3             1 1                     1   1 7
63   1                 1   1   1         1       2 7
64 1         1         1         1                 4
65   1           1             1 1                 4
66   1         1               1         1 1 1     6
67 1                 1   1                         3
68                 1                       1       2
69               1   1                 1       1   4
70                           1   1   1   1         4
71                   1           1 1       1       4
72                 1 1 2       1   1               6
73                         1   1         1         3
74                                                 0
75                 1                   1   1       3
76           1             1               1       3
77     1                         1           1     3
78 1         1                                   1 3
79                       1   1                     2
80       1 1                   1   1               4
81       1 1                       1 1             4
82           2             1         1           1 5
83 1               1     1     1                   4
84           1                             1       2
85     1 1                     1     1 1       1   6
86                             2           1 1     4
87         1       1                     1         3
88       1                 1           1           3
89 1                                               1
90       1                       1                 2
91       1 2                                       3
92 1 1 1 1 1           1             1     1       8
93     1       1 1                           1     4
94     1                                           1
95   1                     1               1       3
96                 1   1 1       1   1             5
97 1   1                   1         2 1   1       7
98         1                           2   1       4
99                       1     1                   2

Tin tức XSBP