XSKT Bạch thủ BP Cầu XSBP
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
Tổng
00                       1 1 1   1             1   5
01                 1                 1   1         3
02                               1                 1
03           1       1                             2
04           2 1             1     1   1 2 2   1   11
05       1       1                   1             3
06   1                       1                   1 3
07   1 1                       1     1             4
08                                                 0
09   1     1                       1 1       1     5
10                   1       1 1                   3
11         1             1   1                     3
12     1         1   1             1     2         6
13 1     2   1       1 1           1               7
14                       1             1           2
15   1       1   1                                 3
16                 1   1 1   1       1       1     6
17                       1 1 1                     3
18     1                       1             1     3
19           1   1         1     1   1 1     1     7
20           1   1     1       1               2   6
21     1       1         1 1                       4
22   1                           1               1 3
23 1                                               1
24         1                         1       1     3
25               1       2     1       1   1       6
26       1         2       1 2   2   1       1     10
27   2         1   1                       2       6
28       1 1           2 1                         5
29           1                   1     1           3
30   1       1                                     2
31         2           2                     2   1 7
32     1   1       1   1 1   1           1     1   8
33                         1       1   1           3
34     1                     1               1 1   4
35             1         1     1                 1 4
36     1         2                       1         4
37         1                     1     1       1   4
38 1             1                     1           3
39 1               1   1       1       1         1 6
40       1               1                     2 1 5
41               1   1     1     1   1   1     1   7
42   1   1     2                                   4
43                       1         1   1         1 4
44                 1           1   1     1   1     5
45 1     1             1         1                 4
46       1               1 2           1     1     6
47 1                                               1
48   1 1                   1 1 1 1       1       1 8
49                                                 0
50                         1       1             1 3
51 1       1                   1         1 1       5
52             1     1                   1 1       4
53               1 1         1 1   1 1             6
54                                 1               1
55       1         1 1             1             1 5
56 1   1       1   1             1         1       6
57     1         1 1               1       1     1 6
58 1       1   1   1                               4
59 1                                     1         2
60   2     1                 1     1           1   6
61     1       1             1                   1 4
62             2       1   1         1     3       8
63       1               1               1         3
64                   2     1           1         1 5
65     1   1 1   1 1                     1         6
66 1               1                     1         3
67   1           1     1       1       1           5
68     1     1       1     1                       4
69       1                                         1
70       1             1         1   1             4
71     1             1                             2
72 1 1       1 1   1           1                   6
73         1     1 1   1           1               5
74       1           1   1         1               4
75             2         1                         3
76           1                                   1 2
77 2                           1           1       4
78 2     1     1       1       1 1     1         1 9
79                                   1             1
80   1                             1 1       1 1   5
81             1   1                         1 1   4
82                   1       1 1                 2 5
83         1           1         1     1           4
84     2         2         1 1   2   2           1 11
85   1                     2 1             1 1     6
86       2 1                     1   1             5
87       1   1       1                         1   4
88 1   1             1                       1     4
89           1                 1       1           3
90         1     1     1                     1     4
91           1       1             1         1 2   6
92                                     1 1 1 1 1   5
93             1                           1       2
94     1                             1     1       3
95         2         1     1   1         1         6
96                                 1               1
97   2                 1 1             1   1       6
98           2       1                         1   4
99 1                                               1

Tin tức XSBP