XSKT Bạch thủ BP Cầu XSBP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
Tổng
00   1   1 1     1 1       1                     1     1         8
01               1 1       2       1           2             3   10
02 1             1                                           2   4
03 1 1   1     1                             1 1     1 1   1   1 10
04 1                                     1 1               1     4
05                   1   1                                       2
06                 1     1     1   2 1 1                         7
07 2     1                                                       3
08     1     1                         1                         3
09   1       1   1               1                             1 5
10                 1 1 1 1   1 1                     1           7
11                       1     1     1   1                 1     5
12     1                     1             1 1                   4
13         2                 1           1       2   1           7
14                                         1                     1
15               1     1                       1       1         4
16   1     1             1                         1             4
17     1                     1               1     1   1   1     6
18                   1 1                 1                 1     4
19                                 1                     1       2
20       1 1   1       1       1     1   1   1     1             9
21               1 1 1 1   1     1                           1   7
22       1 1                   1   1         1   1   1           7
23           1                         1                 1       3
24             1                 1     1   1     1               5
25           1 1                           1       1 1 1         6
26                                 1     1               1 1     4
27         1         2 1     1           1             1         7
28   1         1         1           1           1           2   7
29         1       1             1 2   1 1     1               1 9
30         1             1                     1     2     1     6
31 1     1           1 2               1       1   1             8
32 1   1                             1 2   1     1       2     1 10
33 1   1 1                   1           2             1         7
34       1 1           2     1           1         1 1           8
35       1     1     1       1 1   1             1             1 8
36                                     1       1               2 4
37   1   1   1           1           1                           5
38 1     1                                     1       1         4
39             1         1           1                 1       1 5
40                                         1         1     1     3
41         1                                                     1
42     2           1       1     1                 1 1       1   8
43             1     1       2     1   1 1                     1 8
44           1       1             1                             3
45   1     1   1 1 1                                             5
46 1           1       1         1 1               1     1     1 8
47 1   1         1                               1             1 5
48             1                     2                           3
49                     1         1   1               1           4
50     1             1                   1                 1   1 5
51       1     1 1                     1                   1   1 6
52   2               1                 1                         4
53     1                                   1                 1   3
54                   1                                           1
55 1                 1   1   1                                   4
56       1   1   1                   1 1       1   1   1         8
57                 1     1       1           1             1 1   6
58   2       1             1   1 1         1                     7
59   1 1                   2             1   1 1                 7
60     1   1 1 1                       1   1   1 2   1           10
61               1     2   1               1   1           1 1   8
62               1         1     1                       2       5
63   1       1               1                               1   4
64 1 1         2                           1       1             6
65                 1     1     1   1     1       2 1             8
66                                   1                       2   3
67     1 1   1     1     1           1       1                   7
68 1               1                                             2
69                   1                         1     1     1     4
70 1             2         2       1                   1         7
71                                   1   1   1                   3
72           1 1           1     1                   1   1     1 7
73                 1         1         1                   2   1 6
74           1                 1 1         1   1                 5
75   1               1                               1           3
76 1   1   1 1                 1             2       1     1     9
77                 1                         1           1       3
78 1     2             1       2   1         1         1   2     11
79               1           1               1     1 1 1 2       8
80                 1                             1     1 2       5
81 1   1                   1         1             2           1 7
82         1                   2 1 1                             5
83   1     1         1     1   1   1   1   1 2 1   1         1   13
84           1   1         1     1             1       1     1   7
85           1         1 1   1             1     1 1             7
86         1       1       1     2       1               1     1 8
87       1   1                 2   1       1           1         7
88     2     1                                                   3
89         1           1                         1       1       4
90                     1             1               1           3
91             1 1 1     1           1 1   1 1 1             1   10
92   1                       1         1     1   1     1       1 7
93       1               1   1           1         1   1 1       7
94   1 1       1                           1             1       5
95                       1                       1               2
96               1 1 1         1 2                               6
97                                                               0
98                           1       1             1             3
99                       1 1                                     2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...