XSKT Bạch thủ BP Cầu XSBP
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00             1         1 1         1   1         5
01   1   1         1         1     1               5
02                 1 1     1                       3
03                               1       1   1     3
04 1   1 2 2   1                 1     1   1 1     11
05   1               1 1                           3
06               1     1         2                 4
07   1                 1         2         1       5
08                   1               1             2
09 1 1       1     3 1         1                   8
10                       1   1                     2
11                   1 1     1 1 2   1             7
12 1     2                                         3
13 1                 2         1 1           1   1 7
14     1                         1   1 1     1     5
15                               1                 1
16   1       1               1               1   1 5
17                                                 0
18           1       1 1                     1     4
19   1 1     1           1 1                       5
20             2         1 1                       4
21                                                 0
22               1         1             1       4 7
23                                                 0
24   1       1                         1           3
25     1   1           1               2 1         6
26   1       1               1 1             1     5
27         2       1     1   1       1             6
28                         1 1                     2
29     1           1         1               1   1 5
30                     1             1             2
31           2   1       1 1 1 1                 1 8
32       1     1     1         2       1           6
33 1   1                 1         1   1       1   6
34           1 1               1             1     4
35               1                 1   1 1 1       5
36       1           2     1     1 1   1           7
37     1       1     1     1           1 1 1   1   8
38     1           1                               2
39     1         1     1       1 1     1 1   1     8
40             2 1                   1     1 1     6
41   1   1     1             1   1     2   1 1     9
42                 1             1   2             4
43 1   1         1 1     1                     1   6
44 1     1   1             1 1           1 1       7
45                 1                           1 1 3
46     1     1                         1   1       4
47                   1                             1
48       1       1 1     1   2 1             1 1   9
49                 1   1                           2
50 1             1   1   1         1               5
51       1 1         1               1   1     1   6
52       1 1           1                           3
53 1 1                             1               3
54 1                   1                       1   3
55 1             1       1                       1 4
56         1       1   1 1           1             5
57 1       1     1                                 3
58                         1       1               2
59       1         2     1     1           3       8
60 1           1                         1       2 5
61               1               1               1 3
62   1     3             1 1                     1 7
63       1                 1   1   1         1     5
64     1         1         1         1             4
65       1           1             1 1             4
66       1         1               1         1 1 1 6
67     1                 1   1                     3
68                     1                       1   2
69                   1   1                 1       3
70   1                           1   1   1   1     5
71                       1           1 1       1   4
72                     1 1 2       1   1           6
73 1                           1   1         1     4
74 1                                               1
75                     1                   1   1   3
76               1             1               1   3
77         1                         1           1 3
78     1         1                                 2
79   1                       1   1                 3
80 1 1       1 1                   1   1           6
81           1 1                       1 1         4
82               2             1         1         4
83     1               1     1     1               4
84   2           1                             1   4
85         1 1                     1     1 1       5
86   1                             2           1 1 5
87             1       1                     1     3
88           1                 1           1       3
89     1                                           1
90           1                       1             2
91 1         1 2                                   4
92     1 1 1 1 1           1             1     1   8
93         1       1 1                           1 4
94   1     1                                       2
95       1                     1               1   3
96 1                   1   1 1       1   1         6
97     1   1                   1         2 1   1   7
98             1                           2   1   4
99                           1     1               2

Tin tức XSBP