XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
14
-
8
21
-
8
28
-
8
11
-
9
18
-
9
Tổng
00 1 1 1                                 1     1   5
01             1         1                         2
02   1                 1   1                   1   4
03       1                     1       1     1     4
04   1     1   1 1 1                               5
05       1         1 1           1           1 1   6
06       1       1             1     1             4
07           2                   1 1 1 1           6
08                                     1     1     2
09                                               1 1
10       1 1   1 1 1 1                             6
11           1             1             1         3
12   2 1     1           1                 2       7
13                   1   1   1                     3
14     1 1 1         1               1             5
15           1                       1 1   1       4
16                                                 0
17 1                 1                             2
18   1       1                         1 1       1 5
19               1     1                     2     4
20 1                         1               1 1 1 5
21 1   1         1 1   2             1             7
22         1 1         1   1   1                   5
23 1   1         1                               1 4
24         1             1                 1       3
25                                 1           1 1 3
26 1 1           1               1               1 5
27       1 1   1                   1   1         1 6
28             1       1 1 1                   1   5
29 1                 1         1 1     1   2       7
30             1             1       1           1 4
31               1     1                   1       3
32             1                       1           2
33                             1           1   1   3
34                                   2             2
35           1 1               1       1       1   5
36             2 1   1     1       1       1   1   8
37                               1   1       2     4
38 1     1               1 1                     1 5
39     1     1       1     1 1       1   1         7
40 2     1       1   1       2 1                   8
41 1               1             1                 3
42   1                       1   1     1         1 5
43       1                             1           2
44 1   1   1 1 1     1       1                     7
45             1                                   1
46                 1 1 1 3                   1     7
47     2                   1     1   1       1     6
48       1         1               1   1 1 1       6
49                             1       1   2     1 5
50 1               1     1   1     1               5
51 1                                         1   1 3
52 1                 1 1 1 1   1 1             1   8
53         1       2             1   1           1 6
54 1 2   1                     1 2                 7
55                   1                   1         2
56                         1 1         1       1   4
57     1 2               1     1         2       1 8
58                         1                       1
59     1   1     1       1                 1       5
60                         2             1         3
61                                         1       1
62               1     1       1                   3
63   1   1 1 1         2       1 1   1 1       2   12
64             1   1             1           2     5
65             1       1       1                   3
66 1 1       1       1 1     1                     6
67                                 1           1   2
68     1     1         1       1   1         1     6
69         1                   1   1               3
70               2                         1       3
71     2           1 1   1               1         6
72       1           1                   1     1   4
73     1     1     1               1 1   2         7
74   1 1               1 1 1       1     1         7
75       1   1                       1   1       1 5
76         1       1         1           1       1 5
77                                 1   1         1 3
78             2 1               2 1       1       7
79   1       1 1 1 1       1       1   1       1   9
80       1     1 1       1         1 1 1 1         8
81   1             1       1                 1     4
82                           1                     1
83           1                       1             2
84                             1   1               2
85                                           1     1
86                     1       1                   2
87         1               1 1                     3
88       1 1                 1     1               4
89   1 1   1           1   1             1 1   1   8
90     1             1           2               1 5
91                                             1   1
92                           2     1       1       4
93                       1                         1
94         1 1                                     2
95                                           2     2
96 1 1                   1                         3
97   1           1 1         1       1             5
98         1         1                             2
99         1       1                               2

Tin tức XSQNG