XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
Tổng
00       1     1   1 2 1   2   1             1                   10
01                 1                           1                 2
02   1               1                         1     1           4
03             1           1 1       2     1   1         1       8
04             1 1 1                         1 1     1           6
05 1 2       1       1   1                               1       7
06             1                   1                             2
07                       1 1 1 1                   1             5
08                                         1   1   1 2 1         6
09             1                 1                               2
10     1                 1       1       1                       4
11                 1         1             1                     3
12             1                   2 1         1 1               6
13 1 1             1 1                     1     1             1 7
14                           1   2     1 1                       5
15     1               1           1                         1 1 5
16         1               1     1         1 1       1     2 1   9
17                                                               0
18                     1   1                       1       1     4
19 1         1         2         1                               5
20     1 1           1     1   1 1       1   1           1 1     10
21     1                         1                     1   1 1   5
22                 1                     1                       2
23                     1       1           1     1       1       5
24   2   1                 1         1 1   1   1                 8
25       1             1     1 1         1           1     1     7
26     2                                           1             3
27                           1             1     1           1   4
28   1                             2         1                 1 5
29                       1     1                     1 1     1   5
30         1 1             1   2   1           1   1   1     1   10
31                   1   1       1       1     1 2               7
32         1       1       2         1                 1     1   7
33                       1         2     1           1           5
34 1       1 1           1       1       1   1                   7
35                     1                                 1   2   4
36   1                               1             1 1 1   1     6
37     1       1   1     1   2         1             1         3 11
38                   1             1             1               3
39 1           1   1                           1       1 1       6
40 1       1 1   1     1         1 1         1         1       1 10
41                   1   1     1     1                           4
42       1           1                 1         2               5
43               1       1       1                     1         4
44 1   1 1       1     1 1   1                     1       1     9
45   1         2                                   1           2 6
46     1 1 1   1 1                               1   1     1     8
47   1 3     1     1 1     1   1   1                             10
48         1               1   1       2                         5
49           1           1 1                                     3
50               1                       1                     2 4
51                           1   1 1   1   1   1   1   1         8
52                                                       1     1 2
53           1                         1       1   1             4
54                     1 1   1         1     1             1     6
55   1           1         1         1     1       1         1   7
56 2   1                                 1     1             2   7
57       2                                         1 1       1   5
58                             1                             1   2
59                                               1   1   1       3
60       1   1 1       1         1         1                     6
61               1   1                 1   2               1   1 7
62               1       1                     1 2     1         6
63 1                                 1   1             2   1     6
64     1           1                               1     1       4
65         1 3             1 1       1     2 1                   10
66       1                       1           1         1   1     5
67       1                   1               1       1   1       5
68                     1                       1   1             3
69                                     1           1     1       3
70                                               1               1
71       1       2             1         1           1 1         7
72         2 2   1                   1                           6
73           1         1               1 1   1   1 1 1           8
74 1 1                           2     1       1 1               7
75                             1             2 1           1     5
76         1         1                                           2
77                       1             1 1 1                     4
78                           3                                   3
79     1   1         1                 1             1         1 6
80     2       1   1     1                   1 1         1   1   9
81   1   1   1 1   1 1                                   1       7
82                                 1 1   1             1         4
83             1 1           1     1                     1       5
84   1   1                 1                               1     4
85         1 1 1       1                     1                   5
86 3                                 1     1               1     6
87 1                                 2   1       1 1       1   1 8
88   1   1 1   1                 1 1                             6
89                   1 1                   1         1         1 5
90               1 1   1                     1         1         5
91   1     1   1         1 1   1   1     1   1               1   10
92         1 1     1     1                               2       6
93   1   1       1                   1 1 1               1   1 1 9
94               1 1 2       1                                 1 6
95 1       2                   3   1               1             8
96     1           1                 1 1         1         1     6
97               1 1   1                                 1   1   5
98               1                     1                         2
99 2 1   1                           1                 1         6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...