XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
Tổng
00 1       1                           1           3
01         1                           1       1   3
02 2 1   1     1       1   1   1       1     1     10
03   1   1       1             1       1           5
04                 1     1                         2
05                     1                           1
06               1   1                 1           3
07       1     1   1             1 1               5
08     1                       1           1       3
09   1             1       1     1           1   1 6
10       1 1 1 1     1                           1 6
11               1                     1     1     3
12         1 1           1 1                       4
13   1               1           1         3       6
14 1             1                                 2
15 1         1 1               1               1   5
16                       1               1         2
17   1 1               1       1                   4
18     1 1         1 1       1             1       6
19 1       1           1           1       1       5
20   1     1       1 1 1 1         1           1 1 9
21 1               1   1         1                 4
22 1   1             1   1 1     1                 6
23     1             2 1       1       1         1 7
24               1                   1   1         3
25         1               1     1           1     4
26 1             1                                 2
27           1             1 1 1           1 2     7
28             1   1 1   1     1                   5
29         1         1 1             1             4
30   1       1                                     2
31                                               1 1
32             1           1       1 1   1         5
33   1     1   1     1 1 1     1             1     8
34         1           1                       1   3
35       1 1             1   1         1 1     1   7
36                         1 1       1 1     1     5
37     1                                     1     2
38           1   1               1 1       1     1 6
39                                 1               1
40               1     1                           2
41   1       1 1                   1               4
42         1             1         1   1           4
43         1       1                       1       3
44         1             1   1                     3
45               1                   1 1   1       4
46                 1       1                       2
47 1         2             1     1 2   1           8
48 1   1 1   1                 1 1         1   1 2 10
49     1     1               1                     3
50 1           1 1     1   1               1   1   7
51               1 1         1           1   1 1   6
52     1     1   1         1                   1   5
53                     1   1   1   1               4
54         1                 1   1               1 4
55 1 1                 2       1                   5
56 1                         1         2     1     5
57       1                                 1       2
58   2   1                 1             1         5
59   1                   1   1           1   1     5
60 2                 1       2   1         1   1 1 9
61                       1           1         1   3
62           1       2     1     1 1               6
63   1           1       1         1     1       1 6
64                                               1 1
65                 1         1 1   1           1   5
66           1   1       1           1             4
67     1 1         1                 1   1         5
68     1   1             1             1 1         5
69             1         1             1 2         5
70       1         1     1     1                   4
71             1       1         1                 3
72       1                     1     2             4
73     1         1   1           1           1     5
74     1                   1               1       3
75               1 1   1                           3
76 1 2   1     1             1       1   1       1 9
77                   1                     1   1   3
78             1             1           1         3
79   1                               1           1 3
80   1 1 1 1                   1                   5
81             1             1     1 1         1   5
82           1             1 1           1         4
83     1                             1           1 3
84     1                                     2 1   4
85       2                         1 1         1   5
86     1               1           2     1       1 6
87           1                 1 1                 3
88             2                                   2
89               1               1                 2
90       1         1                       1   1   4
91     1       2   1         1   1   2   1         9
92                 1                               1
93                   1                             1
94                                           1     1
95               1 1 1                   1 1       5
96       1                       1     1     1   2 6
97           1                 1     1 1     1     5
98 1       1             1 1                       4
99           1                                 1   2

Tin tức XSQNG