XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
Tổng
00 1                 1     1 1 1         1     1 1 8
01     1       1 1         1       1 1             6
02       1 1               1   1       1           5
03 1 1                   1     1     1         1   6
04           1 1           1 2       1       2 2   10
05   1       1                           1     1   4
06                   1       1                   1 3
07       2                               1     1   4
08       1                       1   1             3
09         1                                       1
10       1                 1 1         1           4
11               1 1             1                 3
12             1 1           1                     3
13   1                         1 1           1     4
14           1   1         1                       3
15     1               1       1 1   1             5
16                                                 0
17 1               1   1         1 1             2 7
18 1 1         1       1 1                         5
19     1     1 1                               1 1 5
20         1 1               1           1   2     6
21     1   1           1                   1       4
22       1 1 1           1                         4
23   1             1       1     1 1             1 6
24       1   1                                     2
25   1                     1 1   1     2   1       7
26                       1 1 1       1 1 1   1     7
27   1               1         1           1       4
28 1         1           1 1 1       1           1 7
29                                 2               2
30                                             1   1
31   1         1 1               1       1         5
32 1       1     2                                 4
33   1   1   2             1     1 2               8
34 1 2                                 1 1         5
35                       1           1   1 1 1     5
36                 1           1                   2
37 1                               2               3
38     1           1   1                     1     4
39 1                   2     1                     4
40                 1                   1 1 1       4
41                 1     1             1 1 1       5
42         1   1         1                       1 4
43           1           1 1           1         1 5
44               1                         1   1   3
45   1 1           1 1           1 1               6
46       1               1 1                   1   4
47                                 1 1             2
48     1                 2         1               4
49 1     1 1       1                               4
50         1                                       1
51         1         2               1 1           5
52   1                   1                         2
53 1                                               1
54     1 1   1                               1     4
55         1   1                                   2
56               1   1       1 1             2     6
57                   1     1               1 1   1 5
58                     1                       1   2
59             1             1                     2
60                                   1 1       1   3
61         2 1 1 2         1   1         1       1 10
62             1   1                     1       1 4
63                                   1   2         3
64     2             1       1 1   1               6
65 1   1         1 1             1       1 1 1     8
66     1                               2         1 4
67       1             1   1         1       1     5
68       1 1   2 2                         2       8
69       1             1       1               1   4
70           1 2 1   1     1   1                   7
71 1     1           1 1 1                       1 6
72                     1                           1
73 1       1       1               1 1 1   1 1     8
74     1                 1       1 1         1     5
75     1           1                               2
76             1         1                       1 3
77   1   1 1   1                 1   1     1       7
78 1         1               1                   1 4
79                           1                   1 2
80 1   1                       1 1 1               5
81 1 1       1                 1                   4
82                                     1           1
83     1     1       1 2                   1       6
84               1   2               1             4
85       1             1       1                   3
86     1         1 1       1                       4
87   1             1     1       2                 5
88                 2           1     1             4
89             1     1 1                           3
90 1                 1 1 1                         4
91           1     1             1 1           3   7
92   1                 1     1 1                   4
93                                 1 1   2 1 1     6
94     1                               1   1 1 1   5
95         1         1                         1   3
96                               1     1   1       3
97               1             1       1         1 4
98   1                       1           1 1       4
99       1 1         1                             3

Tin tức XSQNG