XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
Tổng
00                 1               1 1 1           4
01                 1       1                   1   3
02 1   1   1       1     1     1     1             7
03         1       1                     1         3
04   1                         1 1   1     1   1 1 7
05 1                                     1         2
06                 1                     1       1 3
07           1 1                             2     4
08         1           1                           2
09     1     1           1   1                     4
10                           1           1 1   1 1 5
11                 1     1                   1     3
12   1 1                       1     2 1     1     7
13           1         3                           4
14                                     1 1 1       3
15         1               1                 1     3
16   1               1                             2
17 1       1                   1   1               4
18       1             1         1   1       1     5
19 1           1       1                         1 4
20 1 1         1           1 1     1               6
21 1         1                   1 1   1         1 6
22   1 1     1                             1 1     5
23 1       1       1         1     1   1         1 7
24               1   1                     1       3
25     1     1           1       1                 4
26                                 1 1           1 3
27     1 1 1           1 2               1 1   1   9
28   1     1                                   1   3
29 1             1               1 1               4
30                                             1   1
31                           1 1 1               1 4
32     1       1 1   1         2               1   7
33 1 1     1             1                         4
34 1                       1                       2
35   1   1         1 1     1                 1 1   7
36     1 1       1 1     1     1               2 1 9
37                       1     1                   2
38           1 1       1     1     1     1         6
39             1                       1     1     3
40 1                               2     1       1 5
41             1               1   1               3
42   1         1   1                 1             4
43                     1                 1         2
44   1   1                     1   1   1   1 1 1   8
45               1 1   1       1               1   5
46     1                                           1
47     1     1 2   1                   2           7
48         1 1         1   1 2           1         7
49       1                                         1
50 1   1               1   1       1               5
51       1           1   1 1       1               5
52     1                   1       1               3
53 1   1   1   1                           1       5
54       1   1               1     1 2   1         7
55 2       1                     1                 4
56       1         2     1                         4
57                     1       1       1 2         5
58     1             1                             2
59   1   1           1   1       1     1   1     1 8
60       2   1         1   1 1                     6
61   1           1         1                       3
62     1     1 1                                 1 4
63   1         1     1       1   1   1   1 1 1     9
64                           1                 1   2
65       1 1   1           1     1             1   6
66   1           1                 1 1       1     5
67               1   1           1                 3
68   1             1 1                 1     1     5
69   1             1 2         2           1       7
70   1     1                     1               2 5
71 1         1                         2           4
72         1     2                       1         4
73           1           1             1     1     4
74     1               1             1 1           4
75 1                                     1   1     3
76       1       1   1       1             1       5
77                     1   1                       2
78       1           1                         2 1 5
79               1           1   1   1       1 1 1 7
80         1                             1     1 1 4
81       1     1 1         1   1     1             6
82     1 1           1         1                   4
83               1           1   1           1     4
84                       2 1                       3
85             1 1         1                       3
86 1           2     1       1                     5
87         1 1                             1       3
88                               1       1 1       3
89           1                 1     1 1   1       5
90                     1   1     1     1           4
91       1   1   2   1                             5
92                                                 0
93                                                 0
94                       1                 1 1     3
95                   1 1                           2
96           1     1     1   2   1 1 1             8
97         1     1 1     1           1           1 6
98   1 1                                   1       3
99                         1     1         1       3

Tin tức XSQNG