XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
Tổng
00 1     1   1       1               1             5
01                         1 1 1 1           1   1 6
02     1                   1                       2
03   2   1         1 1       1   1                 7
04                       1 1           1       1 1 5
05       1               1       2 2               6
06                 1                   1   1       3
07 1     3             1           1 1   2         9
08                                                 0
09                 1                           1   2
10     1 1                   1         1       1 1 6
11                         1     1               1 3
12   1       1                 1                   3
13                                                 0
14               1             1     1             3
15             2     1 1 1                 1       6
16             1 1   1     1         1             5
17 2       1                             1 1       5
18           1   1         1                       3
19             1       1   1             1   1     5
20         2 1               1     2               6
21                     1       1     1       1     4
22     1               1                           2
23   1   1     1 1         1                   1   6
24 1       1                       1     2   1     6
25   1     2     1                   1             5
26                   2                         1   3
27                 1         1                   1 3
28   2 1   1 1 1                   1             1 8
29   1   1               1   1 1   1           1   7
30                   1         1 1       1 1     1 6
31           1               1                     2
32     1           1                       1       3
33 1               2                               3
34                   1 1 1             1         1 5
35       1                           1             2
36         1           1                           2
37                 1                             1 2
38 1                     3     1   1               6
39         1       1                           1   3
40                           1   1   1       1     4
41     1   1                                 1 1   4
42                                     3   1       4
43         1   1 1               1 1     1 1   1   8
44   1 1       1   1                     1         5
45                                 2     1         3
46     1           1       1                       3
47     1                       1   1     1 1       5
48           1           1     1             1     4
49 1 1         1                             1     4
50             2   1 1                     1 1   1 7
51   1               1 1               1     1 1   6
52   1               1   1   1         1   1       6
53           1                                     1
54 1                     1                       1 3
55     1     1   1           1 1                   5
56 1     1 1 1   1         1                     1 7
57                                                 0
58             1       1               1           3
59   1         1             1   1   1       1     6
60         1     1       2     1                   5
61         1                 1   1 1       2 1     7
62   1                       1                     2
63                         1     1                 2
64                 1             1               1 3
65   1       1                       1             3
66   1                 1   1       2       1 1     7
67         1     1   2                 1 1         6
68 1                                   1           2
69       1     2 1     1                         1 6
70                                           2     2
71                           1 1   1           1   4
72                   1   1                       1 3
73     1         1 1         1   1                 5
74     2                 1 1     1   1             6
75                             2       1 1         4
76                                             2   2
77 2     1       1 1     1                         6
78 1     1   1       1 1     1           2         8
79         1                 1 1 1   1         1   6
80           1   1   1     1         1         1 1 7
81           2   1 1         1         1 1 1       8
82 1         1           1 2           1           6
83   1   1                     1       1   1   1   6
84               1     2             1             4
85     1 1     1                                   3
86                   1                         1   2
87       1   1         1 1     1     1       1   1 8
88 1   1       1                   1               4
89                 2   2   1         3       1   1 10
90 1                                               1
91     1 1                                         2
92 1   1     1 1 1   1                     1       7
93   1 1                       1 1       1         5
94         1                           2 1     1   5
95               1     1         1         2       5
96         1                                       1
97                                                 0
98                         1                       1
99                               1           1     2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...