XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
Tổng
00       1     1     1       1     1   1       1   7
01                                                 0
02       1             1         1                 3
03                             2   1         1 1   5
04     2 1         1       1                       5
05                                 1               1
06   1 1 1         1                         1     5
07           1               1     3             1 6
08                   1                             1
09                       1 2                 1     4
10       1               1       1 1               4
11       1     1         1 1                       4
12             1 1             1       1           4
13     1               1 1                         3
14                         1               1       2
15                                       2     1 1 4
16                     1                 1 1   1   4
17 1                         2       1             4
18   1 1         1                     1   1       5
19     1           1                     1       1 4
20               1   1               2 1           5
21 1     1   2     1                             1 6
22     1         1   1           1               1 5
23                             1   1     1 1       4
24         2                 1       1             4
25   1     2 1 1               1     2     1       9
26       1                 1                   2   4
27         2       1                         1     4
28             1               2 1   1 1 1         7
29       1               1     1   1               4
30                 1                           1   2
31                 1 2   1             1           5
32                               1           1     2
33                           1               2     3
34               1                             1 1 3
35             1                   1               2
36 1 1                 1             1           1 5
37                                           1     1
38   1 1           1         1                     4
39                       1           1       1     3
40       1             1 1                         3
41   1   1   1         1 1       1   1             7
42 3     1           1 1 1                         7
43           1 1                     1   1 1       5
44                 1 1         1 1       1   1     6
45           1       1   1                         3
46   1                           1           1     3
47         1     1     1         1                 4
48                                     1           1
49       1             1   1 1 1         1         6
50   1     1       1                     2   1 1   7
51     1 1             1   1   1               1 1 7
52                       1 1   1               1   4
53     1     1                         1           3
54     2             1   1 1 1                     6
55             1                 1     1   1       4
56                           1     1 1 1   1       5
57               1       1                         2
58     1                 1               1       1 4
59                 1   1       1         1         4
60                                   1     1       2
61             1     1               1             3
62         1 1       1 1   1   1                   6
63 2 1                     1                       4
64       1 1     1                           1     4
65           2   2     1   1   1       1           8
66             2               1                 1 4
67     2       1         1           1     1   2   8
68 2                         1                     3
69   1     1     2                 1     2 1     1 9
70         1 1   1   1                             4
71 1                   1                           2
72 1 1             2                           1   5
73   1             1 2           1         1 1     7
74         1 1         1         2                 5
75                                                 0
76 1                                               1
77   1       1               2     1       1 1     7
78 2                       1 1     1   1       1 1 8
79         1   1 1         2         1             6
80         1                           1   1   1   4
81             1                       2   1 1     5
82                         1 1         1           3
83   1                 1       1   1               4
84     1         1                         1     2 5
85 1           1                 1 1     1         5
86       1           1   1                     1   4
87   1     1   2   1               1   1         1 8
88             1   1         1   1       1         5
89               1 1                         2   2 6
90 1 1 1         1           1                     5
91                               1 1               2
92   1                 1     1   1     1 1 1   1   8
93   1       2                 1 1                 5
94     1   1         1   1           1             5
95           1                             1     1 3
96 1               1                 1             3
97           1   1                                 2
98                   1                             1
99       2 1           1   1                       5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...