XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
21
-
3
28
-
3
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
Tổng
00     1     1 1 1                           1   1 6
01 1               1       1 1       1             5
02   1                   1                 1     2 5
03 1         1                       1     1       4
04 1       2 2           1     1   1               8
05     1     1                                     2
06             1                             2 1   4
07     1     1                 1 1             1   5
08 1               1       1   1 1     1 1         7
09               1     1             1             3
10   1             1                       1   1   4
11                 1                               1
12                                 1   1           2
13         1                     1       1         3
14               1     1                         1 3
15 1               1         1                   1 4
16                   1           2   1             4
17             2                     1             3
18                   1     1                       2
19           1 1 1         1         1 1         1 7
20     1   2             1 1         1             6
21       1                   2       1         1 1 6
22                 1   1     1                   1 4
23             1             1 1   1   1           5
24               1                 1 1 1   1       5
25   2   1               1                 1       5
26 1 1 1   1                     1     1     1   1 8
27       1                     1         1         3
28 1           1               1       1           4
29                         1       1               2
30           1         1           1 1             4
31     1         1   1             1           1   5
32                       1                         1
33                 2         2 1 1     1     1     8
34   1 1         1               1 1       1 1     7
35 1   1 1 1           1           1         1     7
36                             1       1           2
37               1 1           1   1   1     1     6
38         1         1     1                       3
39               1                 1               2
40   1 1 1                                         3
41   1 1 1       1                   1             5
42             1 1   1             2       1       6
43   1         1       1             1             4
44       1   1                                     2
45                 1                     1         2
46           1           1   1             1   1   5
47 1             1     1   1 1   1       1       1 8
48                     2 1           1 2 1       1 8
49                   1         2   1       1   1   6
50                                               1 1
51 1 1           1             1             1     5
52                         1                       1
53                   2   1 1 1                 1   6
54         1                               1       2
55                 1 1                   1     1 1 5
56         2                   1             1   1 5
57       1 1   1     1 1             1 1           7
58           1   1   1                       1     4
59                               2 1 1         1   5
60 1 1       1       1   1           1   1       2 9
61     1       1   1   2           3               8
62     1       1   1                               3
63 1   2                                           3
64                         2                       2
65     1 1 1           1 1                         5
66   2         1     1       1             1   1   7
67 1       1       1       1                       4
68       2               1 1   1                   5
69           1             1               1       3
70                     1                           1
71             1     1                   2 1   1   6
72                   1           1     1 1 1       5
73 1 1   1 1     1     1                           6
74         1                   1         2     1   5
75               1       1   1           1   1 1   6
76             1                 1               1 3
77 1     1       1               1       1         5
78             1         1     1                   3
79             1       1             1         1   4
80                       1               1         2
81                       1               1   1     3
82   1                                 1     1 1   4
83       1                   1         1           3
84 1                 1 1   1                 1     5
85                       1                 1       2
86                     1         1                 2
87                         1                       1
88 1               1     1                     1   4
89                 2     1   1         1 1         6
90                                                 0
91           3                   1                 4
92               1         1 2               1     5
93 1   2 1 1                     1         1       7
94   1   1 1 1       2         1             1 1   9
95           1                   1         1       3
96   1   1         1           1                   4
97   1         1                           1       3
98     1 1                           1 1         1 5
99                           1               1     2

Tin tức XSQNG