XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Ngãi

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNG

  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
Tổng
00     1                                       1   2
01 1           1   1 1 1                           5
02                                         1 1     2
03 1                 1             1           1 1 5
04       1       1 1                               3
05 2 2                 1 1       1       1 1     1 10
06       1   1                             1       3
07   1 1   2                             1   1     6
08                         1                       1
09               1   1                             2
10       1       1 1                   1           4
11 1               1       2 1   1   1             7
12                               1 1     1         3
13                   1         1 1   1           1 5
14     1                       1                   2
15           1             1                       2
16     1                                           1
17         1 1         1       1             1 1   6
18                                             1 1 2
19         1   1     1         1           1       5
20   2                               1             3
21     1       1         1   1       1             5
22                     2         1                 3
23               1                     2   1     1 5
24   1     2   1           1                       5
25     1                                     1   1 3
26               1         1 1       1       1     5
27                 1                 1   1       1 4
28   1             1           1     1         1   5
29   1           1                   2 1           5
30 1       1 1     1                               4
31                         1       1       1     1 4
32           1                 1       1       1   4
33                     1               1         1 3
34       1         1       1       1           1 2 7
35     1                   1       1               3
36                     1           2   1 2         6
37                 1 1     1     1             1   5
38   1                       1                     2
39               1           1                 1   3
40 1   1       1                                   3
41             1 1                                 2
42       3   1             1           1           6
43 1 1     1 1   1     1   1         1   1 2       11
44         1               1         1     1       4
45   2     1           1 1                   1   1 7
46                             1     1             2
47   1     1 1         1                   1       5
48             1     1         1 1 1   1 1   1     8
49             1                   1           1   3
50           1 1   1 1       1     1   1           7
51       1     1 1   1 1     1                     6
52       1   1               1 1     1       1   1 7
53                             2             1 1   4
54                 1       1             1         3
55                     1                     1     2
56                 1                     1 1       3
57                           1     1       1       3
58       1                   1 1       1     1     5
59 1   1       1                                   3
60                                                 0
61 1 1       2 1     1       1       1             8
62                     1             1 1           3
63 1                                               1
64 1               1 2   1       1 1       1       8
65     1                       1 1     2     1 1   7
66   2       1 1     1   1   2                     8
67       1 1           1       1             1     5
68       1             1       1                   3
69                 1     1                         2
70             2         2       1   1             6
71   1           1             1               1   4
72                 1   1             1   1         4
73 1                                   1   1   1   4
74 1   1                                           2
75       1 1                 1     1   1   1       6
76               2     1 1       1       1         6
77                           1           1       1 3
78         2                                   1   3
79 1   1         1                                 3
80     1         1 1       1 1   1         1   1   8
81       1 1 1                 1               1 1 6
82       1                       1 1               3
83       1   1   1       1       1   1             6
84     1                                     1     2
85                               2           1     3
86               1         1       1     1         4
87     1       1   1                             1 4
88   1                   1         1         1     4
89     3       1   1 1         1             2     9
90                       1 1     1 1           1   5
91                   1                             1
92           1       1   1 1 1           1 2     1 9
93 1       1         1   1         1     1         6
94       2 1     1       2               2         8
95 1         2                         1           4
96                     1     1                     2
97                   1                             1
98                               1     1         1 3
99 1           1         2                         4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...