XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
7
-
7
14
-
7
21
-
7
28
-
7
4
-
8
11
-
8
18
-
8
25
-
8
1
-
9
8
-
9
15
-
9
22
-
9
29
-
9
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
Tổng
00               1             1     1   1       1 5
01                 1         1               1     3
02                         1               1       2
03       1               1             1           3
04               2         1                 1 1   5
05               1   1   1   2             2       7
06           1                         1     1   1 4
07     1           1                               2
08             3                   1 1             5
09 1         1 1                 1     1   1       6
10     1 1     1                       1         1 5
11 1           1   1                             1 4
12       1 2                             1 1       5
13             1             1                 1   3
14 2                         1   1                 4
15 1           1                 1   1   2   1     7
16           1         1 1     1                   4
17         1       1 1 1           1               5
18                                                 0
19       1             1     1                 1 1 5
20   1   1 1 1       1             1   1         1 8
21                         1   1                   2
22   1               1       1           1       1 5
23   1                                           1 2
24   1 1   1       1 1   1 1               1       8
25   2   1                 1       1     2         7
26           1 1     1                         1   4
27                                             1   1
28                     1 1       1     1   1       5
29             1           1       1             1 4
30     2           1 1                             4
31                                                 0
32         1                                 1 1 1 4
33         1 1     1             1                 4
34           1     1         1       2   1         6
35 1 1             1       1 1                     5
36               1                                 1
37                                       1   1     2
38                                               1 1
39 1                                               1
40                   1 1 1     1 1                 5
41           1 1       1   1       2             1 7
42 1     1       1 1     1       1           1     7
43         1 1       1                             3
44 2     1             1   1 1   1                 7
45                         2 1 1       2           6
46     1   1 1           1               1         5
47         1                           1 1       1 4
48                     1 2     1                 1 5
49 1         1                 1           1       4
50     2         1                                 3
51     1                         1         1       3
52       1   1         1       1       1           5
53             1     1                 1     1 1   5
54                   1         1     1           1 4
55       1             1             1     1       4
56 1                 1       1         1     1     5
57       1                                   1     2
58                                         1       1
59                                                 0
60               1                 2         1 1   5
61 1                     1                 1       3
62 1 1   2                                         4
63   1           2     1   1         1             6
64     1         1         1                       3
65                   1                   1         2
66         1                           2           3
67       1 1   1       1           1         1     6
68                       1         1   1           3
69   2 1                       1   1   1 1         7
70             1             1 2               1 1 6
71             1 1           1 1               1   5
72     1                                           1
73     1           1     1                       1 4
74           1     1                               2
75         1     2               1         1   1   6
76                     3                   1 1     5
77           1             1 1 1   1     2   1     8
78     1           3     1       1                 6
79           1                 1   1           1   4
80         1 1       2     1       1 3             9
81                 1             1 1 1             4
82           1                   2                 3
83   1   1       1 1 1   1 1                       7
84       1       1               1   1   1   1     6
85   2                                             2
86         1             1                     2   4
87     1               1     1 2 1     1           7
88 2                 1 1     1                 1   6
89   1     1                                       2
90 1                       1 1           1     1   5
91 1 1                           1                 3
92             1 1                   1 1           4
93     1                 1 1       1         1   1 6
94       1     1                     1             3
95     1           1   1       1                   4
96     1   1 1 1 1                   1       1     7
97   1                               2     1   2   6
98                   1           1       1 2       5
99   1   1 1             1         1       1 1     7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...