XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
25
-
7
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00     1   1     1                                 3
01       1                     1     1     1       4
02             1             1                 1   3
03     1                     1           1   1   1 5
04         1                             1         2
05                                               1 1
06 1             1       1         1         1     5
07     1                               1 1         3
08           1           1 2 1                 2   7
09     1                                       2   3
10   1       2                       1   1       1 6
11       1 1   1                           1 1     5
12               1   1     1               1     1 5
13       2     1     1   2             1         3 10
14 1 1                 1             1             4
15                             1           1       2
16                 1   1                 1         3
17                       1       2                 3
18         1 1       1                       2     5
19 1           1                       1     1     4
20     1       1           2         1 1           6
21     1         1               1                 3
22 1   1                   1         1         1 1 6
23           1     1         1   2       1 1       7
24   2           1 1               1   1   1       7
25         1       1     1             1           4
26       1 1         2                   1   2 2   9
27 1 1       1                               1 1   5
28 1                   1   1     1             1   5
29                     1                           1
30 1                                   1           2
31         1           1                           2
32 1         1     1           1         1       1 6
33     1                           1           1   3
34   1   1                   1     1     1     1   6
35   1   1       1                                 3
36         1     1             1     1   1         5
37   1               1   1       1         1       5
38       1               1   1 1       1 1         6
39       2   1     1     1   1                 1   7
40     1   1   1   1         1   1   2             8
41                 1     1                       1 3
42 1       1 1   1       1   1                     6
43       1 1 1         1       1               1   6
44           1             1   2 1                 5
45             1   1 1   1 1                     1 6
46             1                                   1
47                               1 1     1 1       4
48   1       1   1 1     1               1         6
49                 1 1     1   1   2       1     1 8
50         1                               1       2
51                           1         1           2
52     1                   1 1       1             4
53                 1 1 1     1     1       1       6
54   1 1                           1               3
55 1       1                 1 1               1 1 6
56     1                         1 1 1             4
57 1             1   1 1                         1 5
58                                     1     1     2
59         1                             1         2
60   1       1 1                   1 1             5
61     2 1             1                           4
62 1 1           1       1 1 1   1 1               8
63             1           1   1   2   1     1     7
64     1   1   1                                   3
65                 1                               1
66                   1       1       2       1     5
67           1                       1             2
68 1           1           1 1               1   1 6
69                     1       1                   2
70       1                     1             1 1   4
71             1     1         1                   3
72           1   1                                 2
73                                   1   1         2
74       1                       1                 2
75         1   1       1   1             1         5
76       1       1               1         1       4
77   1   1         1     1         1       1 1     7
78   1                 1                           2
79 1   2 1           1               1       1     7
80               1 1 1               1 1           5
81   1           1     1       1 1         1   1   7
82   1               1 1                       1   4
83                           1     1       1       3
84                     1 1               1         3
85   1     1   1 1               1 1 1 1           8
86   1   1       1 1                   1           5
87           1 1                                   2
88                                                 0
89                         1   1   1         1   1 5
90           1       1   1                         3
91             1             1         1   1       4
92 1                           1                 1 3
93         1           1               1   1       4
94                             1                   1
95             1   2 1           1       1         6
96           1       1                           1 3
97 2             1       1             1           5
98 1                       1     1         1 1     5
99     1               2   1           1           5

Tin tức XSKT