XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
Tổng
00           1                         1           2
01                 1 1           1   1     1       5
02   1     1   1     1   1           1             6
03           1 1         1 1                       4
04             1                 1       2         4
05     1                                           1
06       1       1 1         1                     4
07                                         1     1 2
08   1           1     1     1       1 2           7
09               1                   2   1   1     5
10 1           1 1 2             1 1       1     1 9
11             1     1         2     1       1     6
12       1     1                 1                 3
13                       1               1 1       3
14 1       1     1                     1     2     6
15               1         1                 1     3
16 1   2       1       1                           5
17     1                       1       1           3
18     1 1       1   1         1           1       6
19         1       1 1       1     1     1         6
20   2     1 1             1 1 1   1           1   9
21                   1                             1
22       1                         1       1   1   4
23   1                                         1   2
24     1 1                     1               1 1 5
25             1               1   1           2   5
26   1     1   1     1       1           2 1       8
27       1 1           1               1           4
28                     2                 1         3
29     1       1                                   2
30             1       1                         2 4
31         1       1 1             1               4
32 2           1     1       1   1                 6
33   1 1     1 1   1       1 1       1             8
34                               1                 1
35 1                                       1 1 1   4
36                           1           1         2
37                           3           1         4
38 1               1 1                             3
39 1           1       1   1   1             1     6
40 1 1                   1     1       1   1       6
41       1                   1         1           3
42   1                                 1     1     3
43         1                                       1
44                                           2     2
45 1 1       1       1     1                       5
46 1       1                                     1 3
47                       1 1     2   1             5
48               1                                 1
49     1     1   1   1         1     1       1     7
50           1   1           1                   2 5
51       1       1         1               1     1 5
52       1                   1 1                   3
53                     2             1             3
54                                 1 2   1         4
55                   1               1 1   1       4
56 1         1           1       1 2 2       1     9
57           1     1     2 1                       5
58             1                 1                 2
59           1                                     1
60   1   1   1               1           1         5
61 1     1                           1       1     4
62           1     1           1         1   1 1   6
63   1             1                           1   3
64     1           1           1         1       1 5
65     3                                   1       4
66                                 1   1 1         3
67                       1         1               2
68             1 1               1                 3
69     1         1         1   1   1 1         2 1 9
70                 1   1                           2
71               1 1           1                   3
72                               1         1     1 3
73                   1                 1         1 3
74                     1               2           3
75   1       1   1               1                 4
76   1       1     1                               3
77   1 1 1   1         1       1                   6
78                 1       1             1       1 4
79         1             1                         2
80 1               1 1   1   1 1   1 1             8
81         1         1           1 1   1   1       6
82         1 2           1                 1       5
83 2                 1   1 1             1 1   1   8
84       1 1               1       1               4
85         2           1 1         1           2   7
86                                 1               1
87       1 1                 1   1     2         1 7
88                         1       1       1 2     5
89           1 1                               1   3
90               1     1   2             1 1 1     7
91   1     1           2                     1 1   6
92 1 1 1         1 1     1 1   1 1                 9
93 1   1                                         1 3
94                   1           2                 3
95   1   1 1     1       1                       1 6
96     1               1                         1 3
97                       2                     1   3
98       2     1       1     1                     5
99       1                 1           1       1   4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...