XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
Tổng
00                                           1     1
01         1       2                       1 1 1   6
02           1                 1               1   3
03 1         1       1         1             1     5
04     1                     1         1           3
05               1                     2 1         4
06     1                     1     1             1 4
07               1           1     1 1   1         5
08                   1             1               2
09               1                     1 1     1   4
10                     1 1           1             3
11     2     1 1           1                   1   6
12   1       1         1                   1 1     5
13                               1       1         2
14                   1 1                         1 3
15     1                                 1         2
16       1                       1                 2
17       1   1     1   1                           4
18       1                 1 1     1               4
19           1                 1   1     1       1 5
20 1               1   1                 1         4
21       1     1     1                 1   1   1   6
22   1   1       1                         1     1 5
23     1   1   1             1         1           5
24             1               1       1           3
25                       1           1 1     1     4
26                     1     1 1 1     1           5
27         1   1           1   1     1           1 6
28                             1                 1 2
29   1 1         1     1             1 1           6
30         1     1   2 1   1         1         1 1 9
31         1 1         2       1   1               6
32             1   1 1   1 1     1           1   1 8
33 1   1             1 2   1 1                     7
34       1         1     1           1             4
35 1     1   3   1               1                 7
36             1   1 1       1           1   1     6
37                             1     1   1     1   4
38 1   1                 1             1   1       5
39         1                               1       2
40                                                 0
41                           1     1       1 1     4
42   1     1                               1 1   1 5
43     1               1               1   1       4
44       2       1           1                     4
45         1         1   1                         3
46 1                   1                     2     4
47 1       1       2 1       1       1             7
48           1             1                 1     3
49                                                 0
50                         1           1       1   3
51                       2             1           3
52 1           1       1                     1     4
53   1                         1                   2
54   1                         1                   2
55       1 1               1                     1 4
56                             1           1   1   3
57                                         1   1 1 3
58                       1                         1
59     1 1         1             1       1 1       6
60   1           1       1   1                     4
61 1 2 1 1       1       2       1   1     1       11
62   1     1             1   1 1         1       1 7
63           1     1               1               3
64 1   2           1                     1         5
65             1                 1                 2
66       1 1                       1 1   1         5
67                 1           1 1       1     1   5
68                             1       1 1   1 1 1 6
69       1         1         1   1                 4
70 2           1 1         1                       5
71 1                               1         1     3
72 1                             1             1   3
73     1                                   1   1   3
74 1                               1     1 1   1   5
75 1           1                     2             4
76     1     1       1                         1   4
77 1       1 1 1 1   1     1   1   1               9
78                   1                             1
79   1         1   1         1     1       1     1 7
80   1 1     1   1           1   2     1   1       9
81             2           2             1         5
82         1                           1   1       3
83         1         1             1 1             4
84       1 1     1               1                 4
85       1                       1                 2
86       1   1   2       2     1   1               8
87           1               1                     2
88         1 1 1         1   1                     5
89 1           1 1 2                               5
90   2                     2           1           5
91               1   2                       1     4
92   2                         1                 1 4
93         1       1     1 1     1 1 2   1     1   10
94                               1   1         1   3
95   1                 1   1                 1     4
96             1                             1     2
97   1                   1         1 1           2 6
98     1 1           1     1                     1 5
99                     2         1 1               4

Tin tức XSKT