XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
Tổng
00                       1     1                 1   1     1 1   6
01                                 1 1     1   1                 4
02                                   1                           1
03           1                   1     1   1                     4
04                   1 1 1           1             1           2 7
05         1 1           1                     1         1     1 6
06                               2       1               1   1   5
07                 1 1     1                                     3
08               1         1                 1   1   1         1 6
09 2           1                       1 1   1             1     7
10           1                                           1       2
11   1     1 2             1       1 1 1                         8
12           1 1 1     1           1               1   1         7
13           1                                           1   1 2 5
14     1 1 1       1     1     1                           1     7
15               1   1                   1         1     2       6
16   1           1       1       1     1                     1   6
17 1                 1 1                   1               1 2   7
18         1                   1                     1   1 1     5
19 1 1     1 1         1 1               1                       7
20         1       1       1 1     2         1       1           8
21                         1   1 2               1               5
22               2 1 1 1           1                   1         7
23       1           1 1                 1     2                 6
24         1         1                         1               1 4
25             1                                   1     1       3
26 2         1       1         1                         1       6
27             1     2                 1               1   1     6
28   1   1 1     1       1       1             1       1     1   9
29 1 1   1       1 1         1                   1               7
30               1           1                         1     1   4
31             1                                             1   2
32     1       1     1     1 1         1                         6
33                       1                   1 1   1             4
34     1   1                                                     2
35       1                         1       1 1     1             5
36       1   1           1     1 1   1       1     1             8
37       1         1                 2                 1 1     1 7
38                       1                                 1     2
39                                 1     1 1 1 1             1   6
40   3   3     1     1 1                   1             1       11
41                                           1       1 1 1       4
42   1             1 1                                 1 1 1   1 7
43                               1       1               1       3
44             1         1 1 1 1   1 1 1 1   1   1     1 1       13
45 1 1                   1               1   1   1 1             7
46 1           1                     1                           3
47       1   1             1       1               1         1 1 7
48       1               1 1           1   1               1     6
49                           1                 1         1 1     4
50     1     1         1                         1               4
51   1   1       1                 2       1   1       1         8
52                 1             1       1   1   1               5
53     1                 1   1           1 1                     5
54     1       1   1               1       1     1 1 1   1 2     11
55     1     1                 1   1   1                         5
56       1       1           1 1 1                         1     6
57     1       2       1       1 2   2               1         1 11
58 1                 1 1                 2                       5
59     1   1                                                     2
60 1   1         1           1   1         1 1   1               8
61 1                       1             1                     1 4
62                 1   1       1                                 3
63       1   1                 1               1       1         5
64   2     1       1 1       1     1   1 1     1                 10
65               1               1                     1   1     4
66         1       1       1     1     1 1                     1 7
67                         1         1                           2
68 1 3           1                       1                       6
69                                   1       1 1 1               4
70     1   1                 1                     2 2           7
71         2             1           1 1   1                     6
72 1             1     1     1 1       1   1                 2   9
73     1               1   1           1                         4
74 1   1                   1               1       1   1         6
75     1                             1                     1 1   4
76     1         1                                 1         1   4
77 1               1   1   1 1             1 1             1     8
78                                                     1 1       2
79   1       1     2 1     1                     1         1     8
80 1   1             2 1 1   1     2                   1         10
81                           1           1       1   2       1   6
82               1         1 1               1       1           5
83                 1     1             1           1           1 5
84                                         1     2   1           4
85 1           2           1               1           1       1 7
86                               1   1                           2
87           1   1 1                           1 1   2           7
88                       1                                       1
89     1   1   1   1                   1               1     1   7
90         1                   1               1   2 1 1         7
91           2                     1                 1           4
92                     1                           1           1 3
93                             1                               1 2
94     1                       1       1   1                     4
95             2                     1 1     1               1   6
96       1 1   1       1                       1 1         1   1 8
97   1                 1       1             1                   4
98                               1           1       1           3
99       2                   2 1     1         2 1               9

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...