XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
Tổng
00                         1       1   1     1     4
01                       1 1 1       1             4
02           1               1             1       3
03 1         1             1       1               4
04         1         1                 1           3
05                   2 1                           3
06         1     1             1             1     4
07         1     1 1   1           1               5
08 1             1                       1         3
09                   1 1     1     1               4
10   1 1           1             1       2         6
11       1                   1       1 1   1       5
12   1                   1 1                 1   1 5
13             1       1             2     1     1 6
14 1 1                         1 1                 4
15                     1                           1
16             1                               1   2
17   1                                             1
18       1 1     1                     1 1       1 6
19           1   1     1       1           1       5
20   1                 1           1       1       4
21 1                 1   1   1     1         1     6
22                       1     1   1               3
23         1         1                   1     1   4
24           1       1           2           1 1   6
25     1           1 1     1           1       1   6
26   1     1 1 1     1               1 1         2 9
27       1   1     1           1 1       1         6
28           1                 1                   2
29   1             1 1                             3
30 2 1   1         1         1 1                   7
31   2       1   1                     1           5
32 1   1 1     1           1   1         1     1   8
33 1 2   1 1                       1               6
34     1           1             1   1             4
35             1                 1   1       1     4
36 1       1           1   1           1     1     6
37           1     1   1     1   1               1 6
38     1             1   1           1             4
39                       1           2   1     1   5
40                                 1   1   1   1   4
41         1     1       1 1                   1   5
42                       1 1   1       1 1   1     6
43   1               1   1           1 1 1         6
44         1                             1         2
45 1   1                                   1   1 1 5
46   1                     2               1       4
47 1       1       1                               3
48       1                 1     1       1   1 1   6
49                                             1 1 2
50       1           1       1         1           4
51     2             1                             3
52   1                     1       1               3
53           1                                 1 1 3
54           1                   1 1               3
55       1                     1       1           3
56           1           1   1     1               4
57                       1   1 1             1   1 5
58     1                                           1
59             1       1 1             1           4
60     1   1                     1       1 1       5
61     2       1   1     1         2 1             8
62     1   1 1         1       1 1           1     7
63               1                         1       2
64                     1           1   1   1       4
65             1                               1   2
66               1 1   1                         1 4
67           1 1       1     1           1         5
68           1       1 1   1 1 1           1       7
69         1   1                                   2
70       1                           1             2
71               1         1               1     1 4
72             1             1           1   1     4
73                       1   1                     2
74               1     1 1   1       1             5
75                 2                   1   1       4
76 1                         1       1       1     4
77 1     1   1   1               1   1         1   7
78 1                             1                 2
79         1     1       1     1   2 1           1 8
80         1   2     1   1                   1 1 1 8
81       2             1         1           1     5
82                   1   1       1               1 4
83 1             1 1                               3
84             1                                   1
85             1                 1     1   1 1     5
86     2     1   1               1   1       1 1   8
87         1                             1 1       3
88     1   1                                       2
89                                                 0
90       2           1                   1       1 5
91 2                       1               1       4
92           1                 1                   2
93     1 1     1 1 2   1     1         1           9
94             1   1         1                     3
95   1   1                 1               1   2 1 7
96                         1             1       1 3
97     1         1 1           2             1     6
98 1     1                     1                   3
99   2         1 1                 1               5

Tin tức XSKT