XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
Tổng
00                               1   1             2
01           2     1     1   1       1             6
02               1             1               1   3
03     1 1     1 1 1                 1         1   7
04 1 1     1       1               1   1 4         10
05                 1                       3       4
06                   2                         1   3
07 1 1                                         1   3
08           1 1     1                       1 1   5
09                 1         1 1                 1 4
10     1 1         1       1         1       1   1 7
11             2               2             1   1 6
12           1     1   1               2 1         6
13 1     1 1 1                     1     1         6
14     1               1               1           3
15               1 1       1   1         2         6
16   1     1       1                               3
17     1 1         1 1 1     2       1             8
18 1     1     1       2                           5
19                         2         1             3
20       1         1                           1   3
21     1   1                       1     1         4
22               1                     1   1       3
23     1         1   1               1             4
24                   1                             1
25                         1     1   1             3
26   1                               1         1   3
27 1                     1             1 1     1   5
28 1 1         1 1 1     1                         6
29       1                                 1       2
30   1           1       1               1         4
31     1   2 1     1     1     1                   7
32     2 1 1             1     1 1     1           8
33       1   1               1         1           4
34                       1                         1
35           1   1   1     1       1               5
36                         1       1               2
37     1               1   2                 1   1 6
38     1                 1         1   1           4
39   1     1         1                             3
40     1                                           1
41                           1   1   1 1   1     2 7
42             1 1         1                       3
43 1             1   1 1     1                     5
44   1 1                       1     1     1 1   1 7
45                     1       1 1     1       1   5
46 1                                         1     2
47     1 1       1   1   1         1         1     7
48     1 2       1                     1         1 6
49         1           1 1   1               1     5
50                     2       1 1     1   1 1     7
51               1               1                 2
52             1               1             2 1   5
53   1       1                   1       1   2     6
54                                                 0
55         1       1                             1 3
56                         1                       1
57 1       1         1       2               1 1   7
58 1                               1               2
59                         1     1               1 3
60   1         1                       1     1   2 6
61                         1       1         1     3
62   1         2         1               1 1       6
63         1   1                 1 1   1           5
64   1 1             1                             3
65       1         1         1   1       1         5
66           1                                 1   2
67 1       1 1       1         1                   5
68                         1 1                     2
69       1   3         1                           5
70                     1                           1
71         1                 1     1         1     4
72   2               1     1     1   1         1   7
73   1               2 1         1       1         6
74                                                 0
75               1 1         1   1   1           2 7
76   1 1       1   1               1 1 1 1         8
77                                     1         1 2
78         1     1                     1   1 1     5
79         1 2                       1             4
80       1                           1     1       3
81 2           1                 1         1   1   6
82       1                         1       1       3
83   1                                             1
84                                 1     1       1 3
85               1       2                 1       4
86             1               1           1   1   4
87         2           2   1     1               1 7
88 1   1     1               1                     4
89             1       1                   2       4
90 1                 1   1                         3
91 1             2 1     1     1                 1 7
92       1             1           1     1     1   5
93   1       1               1 1                   4
94       1                                         1
95                       1   1   1   1     1       5
96                       1     1   2           2   6
97 1           1           1   1 1                 5
98 1           1     1   1   1 1                   6
99                         1       1 1             3

Tin tức XSKT