XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
Tổng
00   1 3 1                         1             1 7
01                   1                       1     2
02         1     1           1           1   1     5
03                           1                     1
04                   1 1                         1 3
05 1       1 2       1       2       1         1   9
06     1           2                               3
07     1                 1                         2
08                                             1   1
09           1             1     1               1 4
10               1                     1 1         3
11                 2 1             1   1           5
12 1                         2     1               4
13                     1           1               2
14               1 1           2           1     1 6
15       1       1   1 1 2   1     1             2 10
16           1         1   1     1       1   1     6
17   1         1         2                         4
18         1             1 1             1   1     5
19       1   2       2             1 1       1     8
20   1   1           1               1             4
21   1 1     1                 1     1 1           6
22                         1     1   1             3
23                 1         1           1         3
24             1               1       1     1     4
25 1               1   1 1 1     1   1             7
26                     1                           1
27               1             1           1       3
28                       1 2             1         4
29                           1           1     1   3
30           1                               1     2
31         1                     1 1             1 4
32     1                                         1 2
33       1         1         1 1                   4
34       1         2 1               1             5
35                     1               1       1   3
36 1                     1   1   1       1   1     6
37   1       1 1           1     1 1         1     7
38     1 1 1                             1 1 1     6
39   1 1         1   1                       1     5
40 1                 1   1 1     1                 5
41                         1                   1   2
42     1 1     2 1               1                 6
43                     1                           1
44       1             1             1   1         4
45 1     1   1                         1   1     1 6
46           1 1 1                     1 1     1 1 7
47     1                                         1 2
48 1           1 1                             1   4
49                           1             1   1   3
50                                                 0
51               1       2           1             4
52                                         1 1     2
53   1 1   2   2                   1               7
54 1                   1             1 1 1         5
55                               1   1             2
56 2   1           1 1                 1           6
57         1           2           1       1       5
58                               1                 1
59               1   1         1   1 1             5
60       1     1     1 1       1       1           6
61 1 1   1     1 1             1 1 1               8
62       1 1                 1           1         4
63             1                 1                 2
64                           1         2       1 1 5
65       1     1                       2           4
66         1                   1 1                 3
67 1 1 1           1                       1   1   6
68         1     1       1                     1 1 5
69 1                                               1
70 1                       1         2     1       5
71           1           1       1 1               4
72   1                   1                   1     3
73   1       1                             1   1 2 6
74     1                           1   1           3
75         1                       1             1 3
76   1 1       1                         1         4
77                                   1 1           2
78       1                     1           1 1     4
79   1                       2       1             4
80     1   1           1                     1     4
81   1     1 2               1     1 1         1   8
82           1 1 2 1           1     1   1         8
83   1                             1       1       3
84                       1 1   1   1     1         5
85           1     1       1   3           1       7
86                                           1 1   2
87                     2   1             1       1 5
88                 1 1 1 1       1         1   1   7
89         1     1             1         1         4
90                                         2       2
91   1     1   1   1 1                     1 1   1 8
92   1                     1   1               1   4
93       1   1         1 1 1               1       6
94 2     1     2     1           1           1     8
95       1       1 1                               3
96 1               1       1                       3
97 1 1 1                   1           1           5
98         2                 1         1       2   6
99               1   1           1                 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...