XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
Tổng
00             1   2             1                 4
01         1           1                 1 1 1     5
02     1   1     1   1       1                 1   6
03                           2   1                 3
04             1                         1       1 3
05 1         1   1                                 3
06                 1       1 1     1   1           5
07                                                 0
08           1                   1         1       3
09             1       1       1       1 1         5
10   1 1         1           1 1     1             6
11   1             1 1         1                   4
12                       1                         1
13                     1                   1 1     3
14       1     1                                 2 4
15             2         1                 1   1 2 7
16     1   1                     1     1   1   1   6
17               1   1               1   1     1   5
18     1   1                   1             1 1   5
19 1       1       1           1                   4
20 1                             1           1   1 4
21 1 1                                         1   3
22 1                         1           1         3
23     1                 1 1     1             1   5
24   1     1                   1 1                 4
25 1                                               1
26                                           1     1
27       1                                         1
28     1         1       1 1       1 1         2   8
29     1     1     1         1     1 1 1           7
30         1       1 1               1           1 5
31             1                       1           2
32             1 1                           1     3
33                           1           1   1 1   4
34 1                             1         1     1 4
35   1       1   1                 1       1       5
36     1   1           1   1 1   1         1       7
37         1                           1 1         3
38     1 1 1     1           1       1             6
39         1           1       1     1             4
40                     1                           1
41           1         1   1       1   1           5
42                   1         1     1             3
43               1   1   1                         3
44 1   1                 1                 1 1     5
45   1   1     1         1             1   1   1   7
46   1 1     1 1     1 1     1     1   1 1 1       11
47             1           1                       2
48           1   1   1     1       1               5
49       1   1                                     2
50                     1 1                         2
51 1                                               1
52       1 1     1       1         2     1     1 1 9
53                   1   1       1 1               4
54 1 1 1               1           1   1           6
55 1                 2           1                 4
56   1                               1             2
57       1             1 1                 1       4
58               2   1         1                   4
59 1                   1     1               1     4
60   1                             1   1           3
61                   1 1 2 1                   1   6
62     1                       1     1       1   1 5
63                             1 1     1           3
64   2       1 1 1               1               1 7
65   2                 1 1                         4
66               1                                 1
67       1   1     2 1                             5
68           1 1     1       1   1                 5
69                             1 1   1     1       4
70 2     1       1                 1               5
71                           1             1       2
72         1       1       2     1   1 1     1     8
73       1   1 2         1 1         1             7
74   1               1       1               1   1 5
75             1                                   1
76     1               1       1                   3
77 1 1           1                 1               4
78       1 1     1         1                       4
79 1               1       1 1           1 1 2   1 9
80         1                         1   1         3
81 1         1             1           1   1 2     7
82 1   1                               1   1     1 5
83       1                     2                   3
84     1           1     1 1 1         1           6
85       1                         1               2
86         1 1                     1 2   1         6
87     1       1                         1   1 1   5
88       1   1     2           1 1   1 1       1 1 10
89     1                 1     1                 1 4
90       2             1                         1 4
91       1 1   1     1                             4
92           1     1       1 1   1             1   6
93       1         1       1             1         4
94         1               1                       2
95                     1 1     1     1   1   1     6
96                   1                 1       1   3
97   1             1               1           1 1 5
98   1       2     1                     1 1       6
99                     1           1     2         4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...