XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
Tổng
00       1     2     1                 1                         5
01       1             1                         1       1   1   5
02               1                     1 1                 1 1   5
03 2 1               1                                           4
04                       1               1     1           1 1   5
05       1           1                               1 1         4
06     1           1     1 1                   1               1 6
07                 1     1 1               1                     4
08         1   1   1                 1   1                   1 1 7
09     1 1 1                 1 1 2         1         1         1 10
10 1           1 1   1   1                         1           1 7
11       1                                   1     1             3
12   1 1       1                   1               1             5
13       1         1                                             2
14               1                         1             1       3
15           2         2     1 1                   1             7
16         1 2   1         1                         1 2         8
17       1                                                 1     2
18                 1         1                                   2
19 1     1           1                             2           1 6
20 1                           1       2     1     1             6
21                   1                         1                 2
22                                           1   2             1 4
23       1     1           1         1             1       1     6
24 1         1             1                 1                   4
25                             1                 3           2 1 7
26     1     1       1         1             1                 1 6
27 1           1       1                               1         4
28   1     1   1   1         1                       1 1         7
29 1         1                                       1 1         4
30 1                                                           1 2
31                           1         1               2   1     5
32         1           1             1                       1   4
33                       1               1 1               1 1   5
34                       1       1 1     2     1       1       1 8
35               1   1 1               1                         4
36     1         1       1                                 1     4
37     1                       2               2   1             6
38   1                             1             1   1   1 1     6
39                   1         1           1           1         4
40     1         1                   1   1 1 1     3             9
41                 2             1   1         1                 5
42 1                       1 1         1                     1   5
43           1               1                         1         3
44                                     1                         1
45                           1                             1   1 3
46       1               2   1   1                     1         6
47             1 1       1                               2       5
48                                         1 1           1 1     4
49                                       1     1 1               3
50 1 1         1   1   1     1 1   1                             8
51         1 1               1       1     1   1       1 1 1     9
52               1         1   1     1           1               5
53   1   1     1       1           1       1 1                   7
54                 1                     1 1   1                 4
55                               1   1 1   1 1                   5
56 1   1   1                     1         1 2           1 1     9
57   1                               1                           2
58           2             2   1             1     1 1           8
59           1 1   1                               1             4
60                             1         1     1     1   3       7
61 1       1           1                           1     1     1 6
62                               2 1 1               1   1   1   7
63     1                 1 1           1         1     1         6
64       1             1 1                             1         4
65   1   1                               1 1                     4
66     1           1 1               1                           4
67                     1         1         1                     3
68               1   1     1   1   1           1 1   1           8
69 1 1     3                           1 1 1     1       1       10
70   1           1   1     1             1         1 1           7
71                     1                 1 1               1 1   5
72                     1           1     1   1                   4
73             1       1     1     1         1                   5
74     1   1 1     1                   1           1 1         1 8
75             1           1 2       1                           5
76   1     2                                             1     1 5
77     1         1                       1           2           5
78       1         1             1 1           2             1   7
79               2           1     1 1               1   2       8
80 1       1 1       1 2         2   1               1       1 1 12
81     1 1         1                                         2   5
82   1         1               1                 1           1   5
83     1                 1       1   1       1                   5
84                                   1 2                   1     4
85   2   1   1               1 1               1                 7
86 1 1       1               1   1     1       1 2     1   1     11
87                   2 1           2     1                       6
88 1                     1             1                         3
89           1   1 1           1         1               1       6
90         1 1                         1   1       1       1     6
91             1         2 2 1 1 1 1         1   1   1 1         13
92     1           1   1   1     1         1                 1   7
93   2     1     2         1     1   1 1                       1 10
94   1   2                 1       2         1   1               8
95     1             1             1                           2 5
96             1     2   1     1   1                       1     7
97     1           1                 1         2 1     1         7
98 1   1   1     1                           1               1   6
99             1         1                           1     1     4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...