XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
Tổng
00                 1               1             1 3
01               1                       1   1     3
02     1         1 1       2   1   1           1   8
03   1     2         1 1 1                   1     7
04                         1     1             1   3
05         1             1           2   1         5
06             1 1     1     1   1                 5
07           1         1 1       1       1         5
08         1                         1         1   3
09           1                                     1
10   1 1                 1 1                 1 1   6
11       2                                       1 3
12     1 1                             1         1 4
13 1       1     1                                 3
14 1                             1     1           3
15   1     1           1     1                     4
16         1                                       1
17     1                 1     1   1             1 5
18 1 1             1       1   1                   5
19       1   1       1 1 1               1   1   1 8
20   1         2       1                           4
21           1           1   1 1   1   1           6
22                 1                               1
23                 1 1       1               1     4
24 1                   2   1   1 1           1 1   8
25             1                   1               2
26 1                 1     1 1                     4
27 1                           1                   2
28         1   1 1                           1     4
29                                                 0
30             1           1 2     1             1 6
31       1           1                             2
32               1                     1           2
33             1                 1   1             3
34               1                   1             2
35       2                       1           1   1 5
36                             1       1   1       3
37               1   1 1       1   1               5
38   1           2       2           1             6
39   1 1 1   1             1           1           6
40 1         1             1               2   1   6
41     1 1                 1 1   1 1               6
42         1               1                       2
43     1   1 2   1                   1   1         7
44             1             1     1       1       4
45     1       1   1 1   2     1                 2 9
46   1   1 1                           1           4
47       1       2                       1         4
48           1           1       1       2     1   6
49       1     1                             1     3
50       1   1           1       1             1   5
51   1     1                     1         1       4
52         1                 1       1             3
53     1                             1         1   3
54 1 1         1   1                     1       2 7
55                     1                 1         2
56   1       1     1 1           1     1 1 1     1 9
57   1     1 1     1 1     1           2   1       9
58 1         1 1   1                 1             5
59       1     1   1 1 2     1 1     1             9
60                     1       1 1 1   1           5
61 2       2               1 2 1                 2 10
62                 1           1   1   2 1         6
63 1   1                   1                 1 1   5
64 2 2                                   1         5
65     2               1         1 1               5
66                                 2   1   1   1   5
67   1               1   2               1         5
68                                             1   1
69       1 1 1                 1           1       5
70 1 1                                             2
71     2           1 1     1             1         6
72                                                 0
73                 1                               1
74 1     1                                         2
75           1     1   1                       1   4
76           1                       1             2
77               1   3                     1 1     6
78           1   1         1   2   1 2     2 2 1   13
79           1   1           1       1             4
80     1                                     2   1 4
81                     1     1           1     2   5
82                                     1     1     2
83               1       1   1       1         1   5
84             2   1         1     1         1     6
85       1               1   1 1     1           1 6
86                                                 0
87         1   1   1       1                 1 1 1 7
88             1                         1         2
89 1               1 1 1               1   1       6
90     1             1   1       1       1 1       6
91 1                             1                 2
92                                 2             1 3
93   1                                     1       2
94   1 1                             1 1   1       5
95             1               1 1         1       4
96     1             1           1                 3
97                                                 0
98               1                                 1
99       1             1               1   1       4

Tin tức XSAG