XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
Tổng
00                 1             1   2             4
01   1                       1           1         3
02           1           1   1     1   1       1   6
03           1                                 2   3
04   1 1                         1                 3
05   1       2       1         1   1               6
06 2                                 1       1 1   5
07       1                                         1
08                             1                   1
09         1     1               1       1       1 5
10                     1 1         1           1 1 5
11 2 1             1   1             1 1         1 8
12           2     1                       1       4
13     1           1                     1         3
14 1           2           1     1                 5
15   1 1 2   1     1             2         1       9
16     1   1     1       1   1                     5
17       2                         1   1           4
18       1 1             1   1                   1 5
19   2             1 1       1       1           1 7
20   1               1                             2
21             1     1 1                           3
22         1     1   1                         1   4
23 1         1           1                 1 1     5
24             1       1     1                   1 4
25 1   1 1 1     1   1                             6
26     1                                           1
27             1           1                       2
28       1 2             1         1       1 1     7
29           1           1     1     1         1   5
30                           1       1 1           3
31               1 1             1                 3
32                               1 1               2
33 1         1 1                               1   4
34 2 1               1                             4
35     1               1       1   1               4
36       1   1   1       1   1           1   1 1   8
37         1     1 1         1                     4
38                       1 1 1     1           1   5
39   1                       1           1       1 4
40   1   1 1     1                       1         5
41         1                   1         1   1     4
42               1                     1         1 3
43     1                           1   1   1       4
44     1             1   1                 1       4
45                     1   1     1         1       4
46                     1 1     1 1     1 1     1   7
47                               1           1     2
48                             1   1   1     1     4
49           1             1   1                   3
50                                       1 1       2
51       2           1                             3
52                         1 1     1       1       4
53                 1                   1   1       3
54     1             1 1 1               1         5
55               1   1                 2           4
56 1 1                 1                           3
57     2           1       1             1 1       6
58               1                 2   1         1 5
59   1         1   1 1                   1     1   6
60   1 1       1       1                           4
61             1 1 1                   1 1 2 1     8
62           1           1                       1 3
63               1                               1 2
64           1         2       1 1 1               6
65                     2                 1 1       4
66             1 1                 1               3
67 1                       1   1     2 1           6
68       1                     1 1     1       1   5
69                                               1 1
70         1         2     1       1               5
71       1       1 1                           1   4
72       1                   1       1       2     5
73                         1   1 2         1 1     6
74                 1   1               1       1   4
75                 1             1                 2
76                       1               1       1 3
77                   1 1           1               3
78             1           1 1     1         1     5
79           2       1               1       1 1   6
80     1                     1                     2
81           1     1 1         1             1     5
82 1           1     1   1                         4
83                 1       1                     2 4
84       1 1   1   1     1           1     1 1 1   9
85 1       1   3           1                       6
86                           1 1                   2
87     2   1             1       1                 5
88 1 1 1 1       1         1   1     2           1 10
89             1         1                 1     1 4
90                         2             1         3
91 1 1                     1 1   1     1           6
92         1   1               1     1       1 1   6
93     1 1 1               1         1       1     6
94   1           1           1               1     4
95 1                                     1 1     1 4
96 1       1                           1           3
97         1           1             1             3
98           1         1       2     1             5
99   1           1                       1         3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...