XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00   1     1           1                 1       1 5
01                         2       1   1 1   1     6
02               1   1                           1 3
03   1 1       1         1 1                   1   6
04 1         1                         1     1     4
05                                 1               1
06     1                         1     1           3
07   1     1         1       1         1         2 7
08         1             1                   1   1 4
09     1 1                         1   1 1         5
10     1   1         1 1                 1         5
11     1       1             1   1                 4
12                 2             1                 3
13       1     1       1 1   1       1             6
14 2       3             1     1 1 1               9
15 2 1                                 2     1   1 7
16                 1             1               1 3
17   1         2           1               1       5
18                 2                               2
19       1                             1   1   1   4
20 1   1               1   1   1             1     6
21     1   1     1     1                       1   5
22   2     1 1       1             1               6
23                                                 0
24   1           1       1                         3
25                         1 1   1                 3
26       1 1       1   1           1               5
27                         1 1                     2
28             2         1 1                       4
29           1             1   1     1 1           5
30 1 1   1       1       1         1               6
31         1             1       1   1             4
32                 1   1           1       1 1     5
33       1         1           1 1                 4
34 1                             1 1   1   1   2   7
35     1   1     1   1 1                     1 1   7
36                   1       1 1       1 1         5
37                         1       1               2
38   1   1         1     1                         4
39     1 1       1           1                 1   5
40         1   1       1   1           1       1   6
41                     1                       1   2
42       1                         2     1         4
43                                       1       1 2
44               1                   3             4
45             1       1             1     1   1   5
46     1 1                 1     1           1     5
47           1   1           2           2       1 7
48     1                                     1     2
49             1 1     1 1                 1 2     7
50     1                                           1
51                             1                   1
52 1         1                 1 1         2       6
53           1   1       1                         3
54       2                                   2     4
55                   1     1 1         2           5
56           1                       1             2
57             2 1               1         1       5
58     1                 1                 1       3
59               1                                 1
60                       1               1         2
61                                                 0
62 1                 3 1   1   1       1           8
63           1             1                     1 3
64 1 2       1                     1   1           6
65     1                       2     1     1     1 6
66                           1       2             3
67   1       1 1         2                   1     6
68                   1     1 1   1   1     1       6
69       1     1         1                         3
70                 1 1                   1 1       4
71           1       1         1 1               2 6
72               1     1       1                   3
73                     1     2                     3
74 1       1       1                       1   1   5
75       1 1   1               1         2   1 1   8
76                   1           1                 2
77                 1 1 1 1     1   1       1       7
78       1                                         1
79 1               1                       1   1   4
80         1     1                   1       1     4
81   1                                         2   3
82 1 1         1   1           2             1     7
83       1       2   1     1       1               6
84             1             1           1         3
85   1       1                                     2
86           2                                     2
87       1         2                   1           4
88 1       1                 1   2     1   1     1 8
89 1   1                       1         1         4
90 1                           1   1 2   1       1 7
91     1   1         1             1 1           1 6
92       1   2     1   1                 1         6
93   1 1     2   2               1             1   8
94                         1                     1 2
95     1                                 1     1   3
96   1                 1             1             3
97 1                         1                 1   3
98                           1     1 1       1   1 5
99             1   1 1   1                 1       5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...