XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
Tổng
00                                         1 1     2
01                         1       1 1             3
02 1   1         1     1       1     1 1 1   2     10
03 1                     1             1     1     4
04         1   1   1   1     1                 1   6
05                               1 1         1     3
06       1 1                         1             3
07   1       1 1                 1                 4
08   1   2   1       1             2         1   3 11
09     1                                   1       2
10                                                 0
11     2 1       1                         1       5
12   1     1       1   1                         1 5
13         1                             1         2
14 1           1       1       1                   4
15 1                                         1     2
16 1           1               1               1   4
17             1                                   1
18           1   1                                 2
19               1         2     1 1     1       1 7
20                                         2       2
21           1           2     1                   4
22           1                                 1   2
23   1     1 1 1 1 1   1         2   1           1 11
24                                     1           1
25   1 1 1                 1                       4
26 1   1                                           2
27         1               1                       2
28   1         1           1           1   1 1     6
29     1     1           1                         3
30           1                     1 1             3
31       1 1         1                         1   4
32                 2         1 1                   4
33   1 1     1     2           1 1     1           8
34               1                 1   2     1     5
35 1                                 1     1   2   5
36 1 1   1     1 1                         1       6
37             1                 1                 2
38                           1           1   1     3
39                 1 1 1       1                 1 5
40         1   1                           1       3
41                           1                   1 2
42                 1   1               1         1 4
43             1                   1               2
44     1           1                               2
45     1 1           1   1                         4
46                   1   1         1   1           4
47       1                 1     1   1 1   1       6
48   1               1       1   1           1     5
49           1   1                 1               3
50     1     1                                     2
51 1 1               1                   1         4
52     1 1       2   1 2                           7
53         1           2   2             1         6
54   1   1                     1       2         1 6
55 1             1           1                     3
56 1                                   1         1 3
57 1 1           1         1         1             5
58                         1                   1   2
59             1         1                   1 2   5
60         1               1 3   1     1           7
61         1 1   1     1         1         1       6
62         1     1     1                 1 1     1 6
63         1         1         1 1       1         5
64             1 1   1     1       1   1 2         8
65           1 1 1 2       1 1         1           8
66   1   1               2     1                   5
67 1   1     1       1       1 1         1     2   9
68         1       1         1               1     4
69   1 1               1       1 1 1               6
70 1     1           1 1                           4
71     2       1     1       1       1 1   1       8
72       1   1           1       1 1       1       6
73 1                       1 1   1           1     5
74 1   1                                   1     1 4
75                       2                         2
76         1         1           1 1 1     1       6
77               1           1     1               3
78             1                   1 1   1   1     5
79   1         1   2                 1       1 1   7
80                         1   1                   2
81                   2 1         1   2             6
82 1 1     1           1 1             1           6
83         1                             1     1   3
84               1                           1     2
85           2                 1                   3
86       1 1         1   2                       1 6
87                                   1       1     2
88           1                                 1   2
89   1             1           2                   4
90                         1       1               2
91   1                   2     1         1     1 1 7
92             1                               1   2
93       1         1                     1       2 5
94     1             1       1     1 2     1   1   8
95                               1   1         1   3
96                     1     1                     2
97                 1     1               1 1     1 5
98                           1           1         2
99 1     2                 1   1         1         6

Tin tức XSAG