XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
Tổng
00     1 1                                         2
01     1 1                                         2
02   1                     1   1         1     1   5
03       1                 1                     1 3
04                 1   1           1   1   1   1   6
05         1 1           1                         3
06       1       2               1 1               5
07       1                   1       1 1           4
08             1   1 1 1     1   2   1       1     9
09                             1                   1
10               1       1                         2
11                   1         2 1       1         5
12     1     1           1   1     1       1   1   7
13   2                             1               3
14 1   1 1     1       1 1 1           1       1   9
15     1               1   1                       3
16   1           1   1 1   1           1           6
17                 1     1             1           3
18               1       1           1   1         4
19 2                 1                   1         4
20             1     1                             2
21                 1 1               1           2 5
22         2       1                 1             4
23         1                 1     1 1 1 1 1   1   8
24                 1     1                         2
25                   1       1 1 1                 4
26             1     1 1   1   1                   5
27           1     1               1               3
28             1             1         1           3
29       1 1 1       1 1       1     1           1 8
30     1       1                     1             3
31 1                   1 1       1 1         1     6
32           1           1                 2       4
33       1                   1 1     1     2       6
34   1       1                           1         3
35 1     1             1   1                       4
36 1             1         1 1   1     1 1         7
37   1                                 1           2
38           1       1   1                         3
39   1           1                         1 1 1   5
40     2         1 1               1   1           6
41     1               1 1                         3
42   1             1 1                     1   1   5
43       1             1               1           3
44 2                           1           1       4
45           1 1               1 1           1   1 6
46   1     1       1                         1   1 5
47 1   1           1             1                 4
48       1                   1               1     3
49         2   1       1             1   1         6
50               1   2         1     1             5
51         2               1 1               1     5
52 1   1 1         2           1 1       2   1 2   12
53                       1         1           2   4
54         1   1             1   1                 4
55                     1   1             1         3
56                         1                       1
57 1                       1 1           1         4
58                                                 0
59   1                                 1         1 3
60                                 1               1
61 1             1                 1 1   1     1   6
62 1         1 1                   1     1     1   6
63   1                             1         1     3
64         1 1                         1 1   1     5
65                                   1 1 1 2       5
66             2             1   1               2 6
67       1     1   1     1 1   1     1       1     8
68   2 1         1                 1       1       6
69     2                     1 1               1   5
70   1   1   1         1 1 1     1           1 1   9
71     1                       2       1     1     5
72 1   1                         1   1           1 5
73                         1                       1
74 1 1   1 1       1       1   1                   7
75                       1                       2 3
76         1     3                 1         1     6
77           1 1                         1         3
78             1                       1           2
79     1                     1         1   2       5
80 1 1     1             2                         5
81           1 1 1 1 1                       2 1   8
82           1         1   1 1     1           1 1 7
83                   1             1               2
84             1                         1         2
85   1                 1             2             4
86               1               1 1         1   2 6
87           1         1                           2
88                 1                 1             2
89 1               1         1             1       4
90 1 1 1 1     1         1                         6
91         1           1     1                   2 5
92         1                           1           2
93       1                       1         1       3
94                   1         1             1     3
95       1           2                             3
96           1   1                             1   3
97           1   1                         1     1 4
98         1 1                                     2
99                         1     2                 3

Tin tức XSAG