XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00               1                               1 2
01     1                                   2       3
02     2     1   1 1   1               1           7
03                                                 0
04                                             1   1
05               1       1                     1   3
06       1       1 1       1           1   1       6
07         1         1                   1         3
08 1   1       1           1               2   1   7
09         1     1                               1 3
10         1     1               1 1       1   1   6
11 1         1           1       1   2       1     7
12       1   1                         1 1     1   5
13       1     1       1 1                       2 6
14 1 1           1 1               1           1   6
15                                           1     1
16         1       1           1       2           5
17         1           2                         1 4
18 1                     1       1               1 4
19         1   1                                   2
20   1           1 1     1   2 1   1     1     1   10
21           1 1       1       1 2           1     7
22     2   1   1                     1     1       6
23                     1                     1     2
24                 1           1   1               3
25                               1       1       1 3
26       2 1               1                 1     5
27                                     1         1 2
28 1 1     1 1             1 1   1             1   8
29         1   1                                   2
30 1 1   1       1           1 1   1   1           8
31     1   1         1   1               1         5
32             1                                   1
33     1             1   1       1                 4
34 1     1     1                 1                 4
35                                                 0
36                                                 0
37   1               1     1           1           4
38   1 1           1       1       1       1   1   7
39 1                       1                       2
40                       1 1   1     1             4
41                                 1               1
42 1                       1 1 2     1             6
43       1                           1             2
44 1       1         1             1 1 1   1       7
45   1   1     1   1                               4
46           1       1             1   1 1 1       6
47   1                     1           2       1   5
48 1 1         1   1                     1   1     6
49     1     2               1               1   1 6
50 1 1         1 1   1               1             6
51                 1                 1         1   3
52 1   1 1     1 1 2   1 1   1         1           11
53       1                     1   1               3
54                   1     1 1       2 1     1     7
55         1                                       1
56               1     1         1                 3
57             1         1       1 1               4
58         1                             2     1   4
59 1     1         1                               3
60     1   1           1     1                   2 6
61                                         1       1
62                                   1             1
63           1         1                 1         3
64           2     1   2                     1     6
65         1         1             1   1       1   5
66   1                       1 1 2                 5
67           1       1         1 1                 4
68     1       1       1                           3
69               1     2                   1       4
70                 2               1 1       1     5
71     1                 1 1     1           1   1 6
72   1         1     1 1                         1 5
73           1         1           2             1 5
74   1           1                       1       1 4
75 1         1               1     1               4
76       1   1       1     1 1     1 1       1 1   9
77                         1           1         1 3
78       1           1   1 1 1 1           1       7
79             1 1             1                   3
80     1                   1         1   2     1   6
81 1                     1                     1   3
82                                                 0
83                   1   1 1   1 1     1           6
84   1         1     1     1                 2   1 7
85       1       1           1               1     4
86 1         2           1                         4
87   1 1                     1 1                   4
88 1             1   1 1 1             1 1 1 1     9
89       1 1                 1           1         4
90           1       1                     1       3
91   2   1                     1     1             5
92                 1     1     1         1 1 1   1 7
93   1 1                     1                     3
94                 1                 1             2
95     1                         1 1 1     2 1     7
96                                                 0
97               1       1   1 1                   4
98       1 1   1     1                   1     1   6
99                               1       1     1   3

Tin tức XSAG