XSKT Bạch thủ AG Cầu XSAG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
Tổng
00                 1               1 1 1             1 3 1       9
01 1       1   1   1               1     1   1                   7
02           1 1               1                           1     4
03                   1 1 1               1                       4
04           1 1                     1 1                         4
05     1 1             1 1               1         1       1 2   9
06               1   1   3 1   1                       1         8
07                               1 1             2     1         5
08             1 1               1             1 1               5
09     1         1     1       1             1               1   6
10   1           1         1     1                               4
11   1                             1             1               3
12   1                                       1 1   1             4
13                                             1                 1
14         1                               1                     2
15   1                       1 1 1     1                 1       6
16     1 2         1   1     1             1 2               1   10
17           1                           1       1   1         1 5
18                 1 1               1 1         1         1     6
19   2           1                                       1   2   6
20   1             1           1             1       1   1       6
21                         1     1   1   1           1 1     1   7
22 2             1                                               3
23   1       1               1 1 1               1               6
24                     1 1 1           1 1                     1 6
25 3           2 1     2   1 1   1     1         1 1             14
26               1                         1                     2
27       1                                   1                   2
28     1 1         1                   1 1 1                     6
29     1 1             1     1                                   4
30               1           1   2                           1   5
31       2   1               1       1                     1     6
32             1       1                   1 1         1         5
33           1 1                                         1       3
34       1       1                                       1       3
35                       1                       1               2
36           1                     1               1             3
37   1                         1                 1   1       1 1 6
38 1   1   1 1       1       1 1   1       1           1 1 1     12
39       1                 1         1               1 1         5
40   3                   1   1                     1             6
41                 1         2     1             1               5
42             1                               1 1     1 1     2 7
43       1                     1       1                         3
44                 1     1                               1       3
45           1   1       1   1     1           1   1     1   1   9
46       1                   1                 1             1 1 5
47         2         1 1   1         1   1             1         8
48         1 1     1               1       2       1           1 8
49 1                     1                     1                 3
50                             1 1                               2
51       1 1 1                               1   1               5
52 1                                           1                 2
53                   1     1   1             1       1 1   2   2 10
54                   1 1   1     1             1   1             6
55                                                               0
56         1 1       1                   1 1 1   1 2   1         10
57                                     1     1             1     3
58   1 1               1 1       1                               5
59   1                 1     1         1 1   1                   6
60     1   3       1     1               1   1 1         1     1 11
61   1     1     1             1           1       1 1   1     1 9
62     1   1   1   1       1     1   1         1         1 1     10
63 1     1           1       1       1 1       1               1 8
64       1                     1     1                           3
65                                 1     1     1         1     1 5
66                             1                           1     2
67                   1   1                         1 1 1         5
68 1   1               1                                   1     4
69 1       1               1               1   1   1             6
70   1 1                                           1             3
71           1 1     1               1         1             1   6
72                   1   1 1           1 1           1           6
73                         2             1       1   1       1   6
74   1 1         1 1                   1               1         6
75                   1                 1         1         1     4
76         1     1                                   1 1       1 5
77     2               1   1         1                           5
78             1         1   1     1                     1       5
79     1   2                         1   1           1           6
80     1       1 1                       1   1         1   1     7
81             2         1         1       1         1     1 2   9
82 1           1                     1 1         1           1 1 7
83                 1                       1         1           3
84           1     1 1 1   1       1 1                           7
85                               1         1   1             1   4
86 2     1   1     2             1                               7
87                             1 1 1   1                         4
88                         1       1 1                           3
89         1       1                     1                 1     4
90   1       1       1                   1 1     1               6
91 1   1 1                   1                       1     1   1 7
92             1   1   1 1   1   1 2   1   1         1           11
93               1     1               1                 1   1   5
94 1                               1           1   2     1     2 8
95               2   1               1       1           1       6
96           1                 1 1             1   1             5
97 1     1                 1   1     1     1 1     1 1 1         10
98             1     1                     1 1             2     6
99     1     1       1         1                                 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...