XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
Tổng
00   1     1     1   1             1   1           6
01         1         1   1 1       1               5
02     2 1       2           1                   1 7
03       1       1               1     1     1     5
04   1               1       1     1   1   1 1   1 8
05     1                   1               1       3
06               1 1       1                       3
07       2                           1   1     1 1 6
08 1                 1 2                           4
09   1       1           1             2     1 1 1 8
10                   2   1 1                   1   5
11 1             1         1 1                     4
12                           1 1                   2
13   1   1                           2     2 1     7
14                                                 0
15     1     1               1         1           4
16           1 1     1                             3
17 1 1   1     1               1 2                 7
18                           1         1           2
19         1 1                       1             3
20         1   2         1   1           1   1     7
21           2                                     2
22               1               1       1         3
23                 2               1               3
24                                             1   1
25   1     1       1 1             1         1     6
26                     1     1 2               1   5
27 2     1             1           1             1 6
28                           1           1         2
29       1       1     1             1 1           5
30         1   1     1   1       1   1     1       7
31                 1           1       1         2 5
32     2                                           2
33           1 2   1             1                 5
34 1               1       1         1             4
35                 1                               1
36                                         2     1 3
37                                             1   1
38   1         1         1 1   1   1           1   7
39         1                                   1 1 3
40     2                               1       1   4
41           2   1     1   1 1                     6
42 1                 1                 1       1   4
43   1                 1 1     1                   4
44     1   1             1             1 1   1 1   7
45             1   1                       1 1     4
46       1 1       1           1     1     1       6
47 1                           1 1           1     4
48                       1       1 1               3
49       1                     1                   2
50               1   1     1       1         1     5
51                                                 0
52                                                 0
53             1     1 1                           3
54                                               1 1
55             1       1           1             1 4
56   1   1                                         2
57       1               2             1 1   1     6
58                       1     1     1             3
59   2         1       1         1               1 6
60         1 1     1 1         1         2 1       8
61       1   1               1   1   1   1   1     7
62               1   1 1       1   1       1   1   7
63       1       1                       1         3
64                           1   1                 2
65   1     1     1                               1 4
66   1 2     1 1                           1   1 1 8
67         1                 1         1 1         4
68             1   1       1       1 1     1       6
69 2 1             1                             1 5
70     1                             1             2
71         1             1 1   1               1   5
72     1       1   1   2 1         1               7
73                     1           1       1 1     4
74     1   1         2               1       1     6
75 1   1 1     1         1       1   1         1   8
76 1         1                           1   1     4
77 1       1       2         1       1             6
78                               2 1 1 1           5
79   1                 1       1     1 1           5
80                   1 1     1   1 1     1         6
81     1         1                               2 4
82       1               1         1     1 2       6
83         1                             1         2
84 1 1     1 1   1                                 5
85 1 1       1   2           1             1 2 1   10
86       1   1             3       1               6
87               1 1                       1       3
88 1                             1   1 1     1 1   6
89                                                 0
90         1               1 1                     3
91             1                         1         2
92     1     1 1               1                   4
93 1     1               1 1             1         5
94           1       1                             2
95                 1     1   1   1       1         5
96                     1   1                   1   3
97     1                   1           1           3
98 1 1                         2                   4
99                     1         1               1 3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...