XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
Tổng
00 1       1         1     1 1             1       1 2           9
01   1                               1                           2
02                     1 1   1             1                     4
03           1 1       1 1   1 1     1             1     1       9
04   2   1     1             1 1                       1         7
05                       1               1           1     1     4
06                               1               1         2     4
07               1                     1   1   1               1 5
08             1             1                       1           3
09                             1 1     1 1         1     1   1   7
10 1             1                 1         2         1         6
11     1     1   1             1                         1   2   7
12                         1             1       1   1     1   1 6
13   1     1   1       1         1       1     1         1       8
14     1                         1                           1   3
15 1   1       1                                   1             4
16                     2 1 1                               1     5
17     1 1         1 1 1             1   1                       7
18           1   1   2   1     1   1                 1           8
19                       1             1                         2
20                                 1   1 1             1         4
21     1         1               1                               3
22                             1 1       1                   1   4
23               1                   1                         1 3
24             1     1                 1   1       1 1     1     7
25             1 1       2   1     1         1       1 2         10
26   1 1   1         1 1                           1             6
27   1     1 1                   1                 1     1       6
28   1                         1 1                 1     1     1 6
29             1   1     1                 1   1 1               6
30     1                               1     1     1       1     5
31 1         1               1     1         2           1       7
32     1           1                 1       1       1         1 6
33           1         1         1 1               1   1         6
34                   1                 1         1       1 1 1   6
35             1     1         1   1 1         2     1           8
36     1         1             1                                 3
37                                   1       1     1     1       4
38 1       1                                           1     1   4
39       1         1   1                   1   1             1 1 7
40                                           1 1                 2
41         1   1                   1   1                 1       5
42     1     1               1     2                             5
43         1                   1     2     1   1                 6
44 1   1     1 1                     1       1 1 1 1             9
45       1                         1   1                         3
46 1         1       1               2   1   1     1             8
47                             1       1 1     1     1 1     1   7
48 1     1       2                     1     1           1       7
49   1                               1                           2
50                 1       1     1                               3
51                   1   1     1 1 1             1             1 7
52 1 1             1                     1     1   1             6
53           1   1     2                                         4
54                         1         1 1   2                 1   6
55   1 1                   1         1                       1   5
56   1     1                     1           1         1 2 1     8
57           1     2       1             1       1               6
58 1 1             1 1                           1           1   6
59 2     1               1         1 1                       1 2 9
60     1             1       2             2     2           1   9
61         1                       1                   2         4
62     1 1               1 1               1     2               7
63                 1 1             1       1           1       2 7
64                         1       1     1                       3
65           1 1   1   1                                 1       5
66                 1                                       1     2
67       2 1   1 1               1       2 1           1     1 1 12
68                     1   1       1                 1           4
69   1                       2         1     1   1               6
70   1   1   1         1                             1       1   6
71                   1     1                       1 1   1 1     6
72         1 2     1           1                                 5
73       1 1                           1 1   1       2     1     8
74                           1                                   1
75     2                   1 1                           1       5
76           1 1   1         1                         1       1 6
77       1 2                         1 1                   1     6
78           1 1         1               1               1     1 6
79 1 1           1 1       1     1         1                     7
80 1                   1 2       1                             1 6
81   1   1     1   1       1   1       1               1         8
82                   1     2         1     1                     5
83       1             1                                     1   3
84       1               1 1   1   1           1   1 1 1   1     10
85 2                                                             2
86       1 1   1       1                     1           1       6
87         1     1           1 1               1                 5
88       1                       1     1 1 1                     5
89   1           1         1   1             1     1           1 7
90               1 1 2       1 1         1 1     1         1   2 12
91 1   1               1     1               1                   5
92           1 1                       1         2               5
93       1               1       1             1             1   5
94                                             1       1         2
95         1                                   1   1 1           4
96     1         1 1     1                     1                 5
97               1                                               1
98                               1               1         3     5
99 1 1     1         1                         1 1     1         7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...