XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
Tổng
00                     2     1                     3
01       1             1                   2       4
02     1                     1                   1 3
03     1     1       1 1     1   1 1   1           8
04 1 1                     1       2     1         6
05   1                   1             1       1 1 5
06   1 1   1         1       1       1       1     7
07           1           1 1     1             2   6
08           1 1   1           1   1           1 1 7
09       1 1     1   1 1       1                   6
10   2                     1                   1   4
11         1                                       1
12           1   1 2 1                         1   6
13                   1 1     2     1               5
14             1       1     1                     3
15   1   1   1     1         1               1     6
16     1               1     1         1           4
17           1 1 1             1                   4
18 1                 4           1 1 1             8
19               2                     1           3
20         1               1                 1     3
21                                       1     1   2
22                       1           1             2
23                               1         1       2
24 1   1                                           2
25     1                         1   1         1 1 5
26     1 1               1       1                 4
27             1                     1   1         3
28 1         1               1           2       1 6
29             1       1         1           1   1 5
30       1       1 1       1         1           1 6
31   1                       1       1       2     5
32 2         2             1                       5
33         1   1                       1     1     4
34 1 1         1                                   3
35 1                     1               1 2 1     6
36     1           1   1               1           4
37 1   1                   1           1 1         5
38     1                 1       1       1     1   5
39 1 1           2 1     1 1         1   1         9
40           1 2 1       1                         5
41                     1   1     1 1 1     1       6
42 1                             1         1     1 4
43   2 1                     1 2         1   1     8
44 1                   1             1         1   4
45         2             1           1           1 5
46   1                                             1
47         2 1                   1     1   1 1   1 8
48                                                 0
49   1   1 1     1                     1           5
50       1 1                         1   1   1 1   6
51             1     1         1       1 1         5
52                         2       1               3
53         1                   1     1         1 1 5
54           1         1 1 1     1       1         6
55       1   1 1   1           2         1         7
56               1                 2               3
57       1               1       1 1       1       5
58 1                 1             1             1 4
59                               1               1 2
60     1       1             1               1     4
61           1                 1       2           4
62     1                           1     1 1       4
63         1                     1                 2
64   1             1     1 1                       4
65       1         1         1         1         1 5
66 1                       1                       2
67       1                                   2     3
68 2               2                         1 1   6
69                                     2   1       3
70                                         2       2
71                   1                             1
72     1           1           1             1     4
73   1     1       1         2                     5
74   1         1 1   4                 1           8
75                   1 1         1                 3
76       2               1           1           1 5
77                                 1   1           2
78       1       1     1           1         1     5
79 1   1   1           1             1             5
80     2           1       1   1               1   6
81                       1 1                       2
82                 1     1             1   1     1 5
83           1   1       1     1         1 2       7
84             2 1             1 1 2 2             9
85   1     1               1               1   1   5
86           1 1 1     1             1       1     6
87           1         1   1   1                   4
88                       1     1           1       3
89     1 1         1         1                     4
90   1                         1                 1 3
91                                                 0
92                                       1         1
93             1                                   1
94       1     1             1 1                   4
95       1         1     1                         3
96 1                                           1 1 3
97       1       1                             1   3
98         1 1   1               1 1     1         6
99         1         1                         1   3

Tin tức XSBDI