XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
Tổng
00       1     1 1             1       1 2                       7
01                       1                                       1
02         1 1   1             1                                 4
03 1       1 1   1 1     1             1     1               1   9
04 1             1 1                       1         1 1         6
05           1               1           1     1       1     1 1 7
06                   1               1         2         1   1 1 7
07   1                     1   1   1               1       1     6
08 1             1                       1             2 1       6
09                 1 1     1 1         1     1   1         1 1   9
10   1                 1         2         1             1     1 7
11   1             1                         1   2   1           6
12             1             1       1   1     1   1 1           7
13 1       1         1       1     1         1                 1 7
14                   1                           1               2
15 1                                   1                 1       3
16         2 1 1                               1                 5
17     1 1 1             1   1                           1       6
18   1   2   1     1   1                 1                   1   8
19           1             1                                     2
20                     1   1 1             1           1         5
21   1               1                                           2
22                 1 1       1                   1         1 1   6
23   1                   1                         1             3
24 1     1                 1   1       1 1     1                 7
25 1 1       2   1     1         1       1 2             1 1     12
26       1 1                           1                   1     4
27                   1                 1     1       1 1     1   6
28                 1 1                 1     1     1   1         6
29 1   1     1                 1   1 1                   1 1     8
30                         1     1     1       1                 4
31               1     1         2           1                   5
32     1                 1       1       1         1       1     6
33         1         1 1               1   1           1     1   7
34       1                 1         1       1 1 1               6
35 1     1         1   1 1         2     1                       8
36   1             1                                     2       4
37                       1       1     1     1                   4
38                                         1     1             1 3
39     1   1                   1   1             1 1       1     7
40                               1 1                             2
41 1                   1   1                 1                   4
42               1     2                               1         4
43                 1     2     1   1                 1 1         7
44 1                     1       1 1 1 1               2       1 9
45                     1   1                               1     3
46       1               2   1   1     1                         6
47                 1       1 1     1     1 1     1               7
48   2                     1     1           1                   5
49                       1                                       1
50     1       1     1                               1       1   5
51       1   1     1 1 1             1             1 1       1   9
52     1                     1     1   1                         4
53   1     2                                                     3
54             1         1 1   2                 1       1   1 1 9
55             1         1                       1           1 2 6
56                   1           1         1 2 1                 6
57     2       1             1       1                 1         6
58     1 1                           1           1   1           5
59           1         1 1                       1 2             6
60       1       2             2     2           1   1     1     10
61                     1                   2                     3
62           1 1               1     2               1 1   1     8
63     1 1             1       1           1       2 2           9
64             1       1     1                                   3
65 1   1   1                                 1         1 1       6
66     1                                       1           1     3
67 1 1               1       2 1           1     1 1             9
68         1   1       1                 1                       4
69               2         1     1   1                 1 1       7
70         1                             1       1               3
71       1     1                       1 1   1 1         1     1 8
72     1           1                                             2
73                         1 1   1       2     1           1   1 8
74               1                                               1
75             1 1                           1           1   1 1 6
76 1   1         1                         1       1             5
77                       1 1                   1             1 1 5
78 1         1               1               1     1         1   6
79   1 1       1     1         1                               2 7
80         1 2       1                             1 2           7
81 1   1       1   1       1               1               1     7
82       1     2         1     1                         1   1   7
83         1                                     1           1   3
84           1 1   1   1           1   1 1 1   1           1     10
85                                                     1 1 1 1 2 6
86 1       1                     1           1       1   1       6
87   1           1 1               1                             4
88                   1     1 1 1                                 4
89   1         1   1             1     1           1             6
90   1 1 2       1 1         1 1     1         1   2             12
91         1     1               1                   1           4
92 1                       1         2                         1 5
93           1       1             1             1               4
94                                 1       1         1     1     4
95                                 1   1 1                       3
96   1 1     1                     1                       1     5
97   1                                                           1
98                   1               1         3     1 1 1       8
99       1                         1 1     1                     4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...