XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
Tổng
00       1             1       1   1               4
01                           1   1     1           3
02           1       1           1     1     1 1 1 7
03     1           2 1                             4
04     1 1           1 1             1       2     7
05                 1       1   1 1   1   1     2   8
06 1                           1               1 1 4
07   1       1           1       1                 4
08 1   1       1                   1       1       5
09   1                                         1   2
10     1                 2                       1 4
11 1                     1   1 1       1           5
12         1   1   2         1         1 1     1   8
13     1                   2 1                     4
14                         1 1                     2
15     1         1                   1   1     1   5
16       1 1         1             1 1   1 1       7
17         1             1   1                 1   4
18   1                             1     1         3
19   1   1   1   1                               1 5
20 1                   2                           3
21               1                                 1
22                   1       1 1       1   2       6
23       1   3     1           1                   6
24           1                             1       2
25         1                   1       1   1 1     5
26               1       1 1   1 1           1     6
27                                 1 1             2
28                     1   1                       2
29       1                                         1
30                   1           1                 2
31 1 1                               1             3
32 1       1                 2       1 1     1     7
33   1     2                       1       1       5
34                         2                       2
35             1       2 1     1                   5
36       1       1 1   1 1 1       1               7
37       1   1       1           1             1   5
38                 1     1                         2
39   1                         1                   2
40   1                     1       1   1     1 1   6
41   1 1         1           1               1     5
42                 2                             1 3
43             2 1                   2             5
44     1       2                         1 1       5
45                 1           1   1             1 4
46                   1                   1     1   3
47 1             1 1   1     1     1   1           7
48               1                         1       2
49   1     1             2     1           1     1 7
50     1               1                           2
51                 1   1               2       1   5
52         1     2       1       2                 6
53 1                   1         1                 3
54     1               1                     2     4
55 1   1     1     1                               4
56   1               1                 1   1       4
57     1   1   1                     1       1   1 6
58 1   1 1                                         3
59   1   1                 1         2       1   1 7
60 1           1 1 1           1 1   1     1   1   9
61             1                               1   2
62     1   1 1       1 1                 1         6
63                     2 1 1   1           1   1   7
64 1   1     2                         1 1 1       7
65           1   1           1     1       1       5
66 1     1                       1   1             4
67                   1           1     1           3
68   1     1 1       1             1               5
69     1             1             1     1         4
70             1                   1   1     1   1 5
71 1 1                     1                 1   1 5
72 1           1                 1                 3
73                                                 0
74   1                             1     1         3
75 1     1                 1   2             2   1 8
76         1     1   1       1   1       1         6
77                 1 1                   1         3
78       1               2     1                   4
79       1         1         1           1     1   5
80           1   1                                 2
81     1 1                         1             1 4
82           1                   1       1 1   1   5
83   1       1 2 1         2       1   2           10
84 1           1 1                                 3
85                       1   1 1                   3
86   1             1 1 1   1 1                   1 7
87                                             1   1
88       1 2             1                         4
89           1 1                                 1 3
90   1               1       1           1       1 5
91     1       1                                   2
92 1     1                           1   1       1 5
93                                                 0
94                                               1 1
95         1   1     1     1           1 1 1       7
96                     1             2     1 1     5
97       1       1               1                 3
98         1                     1   1             3
99         1             1   1     1         1     5

Tin tức XSBDI