XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
Tổng
00                           1               1               1   3
01                         1     1                     1         3
02                       1                       1 2       2     6
03               1     1 1 2     1       2                     1 9
04       1 1           2       1                     1         1 7
05 1       1     1 1   1           1                 1 1         8
06 2         1   1 1       1   1           1   1       1 1 1     12
07     1       1       1               1       1               2 7
08         2 1                                   1   1 1 1 1     8
09   1         1 1     1                             1       1   6
10           1     1     1                 1 1 1                 6
11   2   1                             1                     1   5
12 1   1 1                   1 2                           1   1 8
13                 1                                 1       1   3
14   1                 1                     1 1                 4
15           1                                 1   1 1   1       5
16 1                                               1   1         3
17           1       1   2   1         2                       1 8
18               1             2     1     1 1           1       7
19                             1 2                     1         4
20         1                   1 1             1                 4
21                                   2   1 1                   1 5
22   1         1 1             1                 1               5
23     1               1         1   1                           4
24 1                         1           2 1                     5
25           1 1                                         1 2     5
26             1             1                       1 1   1     5
27       1 1     1               2     1   1               1     8
28     1   1                                                     2
29           1 1     1 1                 1         1             6
30 1                                               1         1   3
31                       1                       1               2
32     1       1     1       1 1                             1   6
33         1     1         2   1     1                 1 1 1   1 10
34 1 1                 1                 1   2 1 1             2 10
35                                       1         1 2   1 1 1   7
36           2                 1                                 3
37                       1                 1                 1   3
38   1             1 1 2             1                           6
39   1 1       1           2 1                     1 1           8
40                       1                     1       1         3
41                                               1               1
42         1             1                                       2
43       1 1                       1                 1   1 2     7
44         2       1     1 1 1         1                 1       8
45             1         2 1       1 1       1 1   1         1   10
46                                 1     1     1       1         4
47   1                 1   1                   1         1       5
48                               1     1 1                     1 4
49                   1   1         1                 1           4
50       1       1           1       1           1               5
51     1 1       1           1     1             2               7
52                                         1 1 1           1     4
53                                                       1       1
54   1       1   1 1       1                               1     6
55   1           1 2   1       1   1 1                           8
56 1                             1           1                   3
57         1               1       1       1           1         5
58   1   1           1                         1 1               5
59   1 2                               1                         4
60   1   1     1         1         1 2 1                         8
61                                       1   1                   2
62       1 1   1       2           1 1                 1         8
63     2 2                                         2   1         7
64                         1     1           1   1             1 5
65         1 1                   1 1 1     2                 1   8
66 1           1                           1     1               4
67   1 1             1                   1         2   1 1       8
68                               1     1 1         1     2       6
69         1 1       1                                     1     4
70   1                       1         1   1 1   1   1         2 9
71 1         1     1               1 1       1       1           7
72                                   1             1             2
73 1           1   1         1 1   1   1 1     1   1             10
74                         1                     1     1       1 4
75           1   1 1       1   1     2   1                       8
76     1             2             1   1           1     1       7
77 1             1 1 1 1 1               1       1               8
78     1         1                         1 1       1           5
79                 2         1                                   3
80     1 2                 1   1       1                 1       7
81             1                                     1 1         3
82           1   1                                               2
83   1           1                               1               3
84 1           1                 1                               3
85         1 1 1 1 2 1     1   1 2   1                           12
86       1   1       1                 1             1 2   1 1   9
87                           1   1           1   1               4
88                       1       1                           1   3
89     1                 1         1                             3
90 1   2                     1                                   4
91       1           1                     1   2                 5
92                 1                       1 1 2             1 2 8
93   1               3                       1           1   1   7
94       1     1     1                   1                     1 5
95                           1             1             1       3
96             1               1           1 1       1           5
97                     1                 1       1           2   5
98 3     1 1 1               1     2   2           1             12
99                       1   1     1   1                   1 2   7

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...