XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
Tổng
00             1       1 2                               1       5
01       1                                             1     1   3
02             1                                     1           2
03 1     1             1     1               1     1 1 2     1   10
04 1                       1         1 1           2       1     7
05           1           1     1       1     1 1   1           1 8
06   1               1         2         1   1 1       1   1     9
07         1   1   1               1       1       1             6
08                       1             2 1                       4
09 1 1     1 1         1     1   1         1 1     1             10
10     1         2         1             1     1     1           7
11 1                         1   2   1                           5
12           1       1   1     1   1 1                   1 2     9
13   1       1     1         1                 1                 5
14   1                           1                 1             3
15                     1                 1                       2
16                             1                                 1
17       1   1                           1       1   2   1       7
18 1   1                 1                   1             2     6
19         1                                               1 2   4
20     1   1 1             1           1                   1 1   7
21   1                                                           1
22 1 1       1                   1         1 1             1     7
23       1                         1               1         1   4
24         1   1       1 1     1                         1       6
25     1         1       1 2             1 1                     7
26                     1                   1             1       3
27   1                 1     1       1 1     1               2   8
28 1 1                 1     1     1   1                         6
29             1   1 1                   1 1     1 1             7
30         1     1     1       1                                 4
31     1         2           1                       1           5
32       1       1       1         1       1     1       1 1     8
33   1 1               1   1           1     1         2   1     9
34         1         1       1 1 1                 1             6
35 1   1 1         2     1                                       6
36 1                                     2                 1     4
37       1       1     1     1                       1           5
38                         1     1             1 1 2             6
39             1   1             1 1       1           2 1       8
40               1 1                                 1           3
41     1   1                 1                                   3
42     2                               1             1           4
43 1     2     1   1                 1 1                       1 8
44       1       1 1 1 1               2       1     1 1 1       11
45     1   1                               1         2 1       1 7
46       2   1   1     1                                       1 6
47 1       1 1     1     1 1     1                 1   1         9
48         1     1           1                               1   4
49       1                                       1   1         1 4
50   1                               1       1           1       4
51 1 1 1             1             1 1       1           1     1 9
52           1     1   1                                         3
53                                                               0
54       1 1   2                 1       1   1 1       1         9
55       1                       1           1 2   1       1   1 8
56   1           1         1 2 1                             1   7
57           1       1                 1               1       1 5
58                   1           1   1           1               4
59     1 1                       1 2                             5
60             2     2           1   1     1         1         1 9
61     1                   2                                     3
62             1     2               1 1   1       2           1 9
63     1       1           1       2 2                           7
64     1     1                                         1     1   4
65                           1         1 1                   1 1 5
66                             1           1                     2
67   1       2 1           1     1 1             1               8
68     1                 1                                   1   3
69         1     1   1                 1 1       1               6
70                       1       1                       1       3
71                     1 1   1 1         1     1               1 7
72 1                                                             1
73         1 1   1       2     1           1   1         1 1   1 11
74                                                     1         1
75                           1           1   1 1       1   1     6
76                         1       1             2             1 5
77       1 1                   1             1 1 1 1 1           8
78           1               1     1         1                   4
79   1         1                               2         1       5
80   1                             1 2                 1   1     6
81 1       1               1               1                     4
82       1     1                         1   1                   4
83                               1           1                   2
84 1   1           1   1 1 1   1           1                 1   9
85                                     1 1 1 1 2 1     1   1 2   11
86               1           1       1   1       1               5
87 1               1                                     1   1   4
88   1     1 1 1                                     1       1   6
89 1             1     1           1                 1         1 6
90 1         1 1     1         1   2                     1       8
91               1                   1           1               3
92         1         2                         1                 4
93   1             1             1               3               6
94                 1       1         1     1     1               5
95                 1   1 1                               1       4
96                 1                       1               1     3
97                                                 1             1
98   1               1         3     1 1 1               1     2 11
99                 1 1     1                         1   1     1 6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...