XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
Tổng
00 1                               1             1 3
01               2                                 2
02 1                   1 1             1       1   5
03 1   1 1   1                   1           2 1   8
04       2     1                 1 1           1 1 7
05           1       1 1 1                   1     5
06 1       1       1         1                     4
07     1             2         1       1           5
08   1   1           1 1   1 1   1       1         8
09   1                   1     1                   3
10                   1   1       1                 3
11                         1 1                     2
12                   1               1   1   2     5
13 2     1               1       1                 5
14 1                     1                         2
15 1               1             1         1       4
16 1         1                     1 1         1   5
17   1                               1             2
18     1 1 1                   1                   4
19           1                 1   1   1   1       5
20                 1       1 1                   2 5
21             1     1                     1       3
22         1                                   1   2
23     1         1                 1   3     1     7
24                       1             1           2
25     1   1         1 1             1             5
26     1                                   1       2
27         1   1                                   2
28 1           2       1                         1 5
29     1           1   1 1         1               5
30         1           1                       1   3
31 1       1       2     1 1 1 1                   8
32                           1       1             2
33           1     1           1     2             5
34                                                 0
35             1 2 1                     1       2 7
36           1                     1       1 1   1 5
37           1 1                   1   1       1   5
38     1       1     1                       1     4
39         1   1               1                   3
40                             1                   1
41     1 1 1     1             1 1         1       7
42     1         1     1                     2     5
43 1 2         1   1                     2 1       8
44         1         1           1       2         5
45         1           1                     1     3
46                                             1   1
47     1     1   1 1   1     1             1 1   1 9
48                                         1       1
49           1                 1     1             3
50         1   1   1 1   1       1               1 7
51   1       1 1           1                 1   1 6
52       1                 1         1     2       5
53   1     1         1 1     1                   1 6
54     1       1         1       1               1 5
55   2         1             1   1     1     1     7
56       2                 1   1               1   5
57     1 1       1         1     1   1   1         7
58       1             1     1   1 1               5
59     1               1 1     1   1               5
60 1               1       1 1           1 1 1     7
61   1       2             1             1         5
62       1     1 1         1     1   1 1       1 1 9
63     1                   2                     2 5
64                           1   1     2           4
65 1         1         1               1   1       5
66                         1 1     1               3
67                 2                           1   3
68                 1 1         1     1 1       1   6
69           2   1               1             1   5
70               2                       1         3
71                           1 1                   2
72   1             1         1           1         4
73 2                                               2
74           1                 1                   2
75     1                     1     1               3
76         1           1 1           1     1   1   6
77       1   1                               1 1   4
78       1         1               1               3
79         1             1         1         1     4
80   1               1                 1   1       4
81                               1 1               2
82           1   1     1   1           1           5
83   1         1 2       1     1       1 2 1       10
84   1 1 2 2                 1           1 1       9
85               1   1   1                         3
86         1       1           1             1 1 1 6
87   1                   1                         2
88   1           1       1         1 2             6
89 1                                   1 1         3
90   1                 1   1   1               1   5
91                               1       1         2
92             1             1     1               3
93                                                 0
94 1 1                                             2
95                                   1   1     1   3
96                   1 1                         1 3
97                   1     1       1       1       4
98     1 1     1           1         1             5
99                   1               1             2

Tin tức XSBDI