XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
Tổng
00       1           1     1     1   1             5
01   2       1             1         1   1 1       7
02                     2 1       2           1     6
03           1           1       1               1 4
04               1   1               1       1     4
05     2               1                   1       4
06                               1 1       1       3
07                       2                         2
08             2   1                 1 2           6
09 1         2   1   1       1           1         7
10     1   1                         2   1 1       6
11                 1             1         1 1     4
12     1     1                               1 1   4
13 1           1     1   1                         4
14     1         1                                 2
15       1 1     1     1     1               1     6
16                           1 1     1             3
17   1         1   1 1   1     1               1 2 9
18 1                                         1     2
19         2   2           1 1                     6
20       1                 1   2         1   1     6
21 1 1                       2                     4
22         1   1                 1               1 4
23                                 2               2
24     1     1                                     2
25       1       1   1     1       1 1             6
26   1           2                     1     1 2   7
27       1         2     1             1           5
28           1   1                           1     3
29                       1       1     1           3
30       1 2               1   1     1   1       1 8
31                                 1           1   2
32     1     1 1 1     2                           6
33   1                       1 2   1             1 6
34     1   1       1               1       1       5
35       1     1                   1               3
36 1                                               1
37     1   1                                       2
38     1 1   1       1         1         1 1   1   8
39     1                   1                       2
40                     2                           2
41 1 1 1                     2   1     1   1 1     9
42   2   1         1                 1             5
43         1         1                 1 1     1   5
44     1               1   1             1         4
45             2               1   1               4
46           1           1 1       1           1   5
47         1       1                           1 1 4
48   1                                   1       1 3
49   1   1               1                     1   4
50             1 1               1   1     1       5
51             1                                   1
52 1             1                                 2
53         1                   1     1 1           4
54   1                                             1
55 1 1                         1       1           4
56           1       1   1                         3
57   1                   1               2         4
58 1             1                       1     1   4
59                   2         1       1         1 5
60           1             1 1     1 1         1   6
61     2     1           1   1               1   1 7
62             2                 1   1 1       1   6
63                       1       1                 2
64         1                                 1   1 3
65     1   1         1     1     1                 5
66             1     1 2     1 1                   6
67         1 1   2         1                 1     6
68         1   1               1   1       1       5
69               1 2 1             1               5
70     1 1             1                           3
71                         1             1 1   1   4
72 1             1     1       1   1   2 1         8
73               1                     1           2
74       1             1   1         2             5
75     1           1   1 1     1         1       1 7
76   1             1         1                     3
77         1       1       1       2         1     6
78           1   1                               2 4
79 1                 1                 1       1   4
80   1                               1 1     1   1 5
81         1           1         1                 3
82           2           1               1         4
83                         1                       1
84       2         1 1     1 1   1                 7
85 1     1         1 1       1   2           1     8
86       1               1   1             3       6
87   1                           1 1               3
88 1           1   1                             1 4
89 1                                               1
90                         1               1 1     3
91   1   1                     1                   3
92 1                   1     1 1               1   5
93                 1     1               1 1       4
94                           1       1             2
95       1   1                     1     1   1   1 6
96 1                                   1   1       3
97 1                   1                   1       3
98 1               1 1                         2   5
99                                     1         1 2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...