XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00             1   1             1                 3
01   1 1       1                       1 1         5
02       1                   1   1       1         4
03           1     1     1                   1 1   5
04       1     1   1   1 1   1       1     1 1   1 10
05     1               1               1     1     4
06     1                             1             2
07               1   1     1 1     1 1 1   1       8
08 2                             1   1   1         5
09   1             2     1 1 1               1     7
10   1 1                   1                   1   4
11     1 1                       2         1       5
12       1 1                                 1     3
13               2     2 1                         5
14                                               1 1
15       1         1                 1             3
16                                   1       1   1 3
17         1 2                       1 1 1     1   7
18       1         1                               2
19               1                 1               2
20   1   1           1   1                   2     6
21                             1       1 1         3
22           1       1                             2
23             1                                   1
24                         1               1     1 3
25             1         1         2               4
26 1     1 2               1                 1   1 7
27 1           1             1   1     1   1     1 7
28       1           1                     1       3
29 1             1 1           1                   4
30   1       1   1     1                   1       5
31         1       1         2         1           5
32                                               1 1
33           1                 1                   2
34     1         1                 1               3
35                               1       2         3
36                     2     1     1           1 1 6
37                         1   1         1   1     4
38   1 1   1   1           1                       5
39                         1 1                     2
40                 1       1           1         1 4
41 1   1 1                                       1 4
42                 1       1                       2
43 1 1     1                       1               4
44   1             1 1   1 1     1   1         1   8
45                     1 1                       1 3
46         1     1     1         1             1   5
47         1 1           1       1         1       5
48   1       1 1               1     1             5
49         1                     1                 2
50     1       1         1                   1     4
51                                             1   1
52                                       2         2
53 1                                     1         2
54                           1 1     1   1         4
55 1           1             1 1   1               5
56                                           1     1
57   2             1 1   1                 1   1   7
58   1     1     1                 1 1           1 6
59 1         1               1 1                 1 5
60         1         2 1                 1         5
61       1   1   1   1   1             1 1 2       9
62 1       1   1       1   1                       5
63                   1               1           1 3
64       1   1                 1                   3
65                           1 1     2     1 1   1 7
66                     1   1 1         1   1       5
67       1         1 1             1       1       5
68     1       1 1     1         1                 5
69                           1 1 2                 4
70               1                                 1
71   1 1   1               1           1 1         6
72 2 1         1               1 1     1           7
73 1           1       1 1     1   1           1   7
74               1       1                   1     3
75   1       1   1         1   1 1   1         1   8
76                   1   1     1               1   4
77       1       1                                 2
78           2 1 1 1                       1       6
79 1       1     1 1           1 1             1   7
80 1     1   1 1     1         1 1     1           8
81                           2                     2
82   1         1     1 2               2     1 1   9
83                   1                             1
84                                     1 2         3
85       1             1 2 1             1 1   1   8
86     3       1                             1     5
87                     1                       1   2
88           1   1 1     1 1       1 1           1 8
89                                 1   1   1       3
90     1 1                         2               4
91                   1                           1 2
92         1                       1 1 1           4
93   1 1             1                             3
94                                         1 1     2
95   1   1   1       1         1                   5
96 1   1                   1       1             1 5
97     1           1               1 1       1     5
98         2                                       2
99 1         1               1                 3   6

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...