XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
Tổng
00     1               1                   1       3
01               1               1 2   2       1   7
02         1 2       2           2                 7
03 2                     1                     1   4
04             1         1                         2
05             1 1                 1     2         5
06   1   1       1 1 1     1                       6
07       1               2       1                 4
08         1   1 1 1 1     1   2                 2 10
09             1       1     1       1         2   6
10   1 1 1                     1         1   1     6
11                     1                           1
12                   1   1 1             1     1   5
13             1       1   1 1       1           1 6
14     1 1                     1   1     1         5
15       1   1 1   1           1           1 1     7
16           1   1             1                   3
17                       1   1         1         1 4
18   1 1           1                 1             4
19               1               2 1         2   2 8
20       1                   1   1         1       4
21 1 1                   1           1 1           5
22         1                                 1   1 3
23                                                 0
24 2 1                         1   2     1     1   8
25                 1 2                     1       4
26             1 1   1                 1           4
27   1               1                     1       3
28                                             1   1
29 1         1             1     1                 4
30           1         1           1       1 2     6
31         1                   1                   2
32                     1       2         1     1 1 6
33               1 1 1   1       1 1   1           7
34 1   2 1 1             2 1     1       1   1     11
35 1         1 2   1 1 1           1       1     1 10
36                             1     1             2
37   1                 1                 1   1     4
38                                       1 1   1   3
39           1 1                         1         3
40       1       1           1                     3
41         1                         1 1 1         4
42                                 1   2   1       4
43             1   1 2                       1     5
44                 1                     1         2
45     1 1   1         1   1                     2 7
46 1     1       1               1             1   5
47       1         1       1                 1     4
48 1                     1   1 2       1           6
49             1                       1   1       3
50         1                   1                 1 3
51         2                                     1 3
52   1 1 1           1               1             5
53                 1                         1     2
54                   1           1     1           3
55                                   1 1           2
56     1                       1 2             1   5
57   1           1                     1           3
58       1 1               1 1     1 1             6
59                                                 0
60                             1   1           1   3
61 1   1                   1 1           2     1   7
62               1                               2 3
63           2   1               1                 4
64     1   1             1                   1     4
65   2                 1           1     1   1     6
66   1     1                                     1 3
67 1         2   1 1                         1 1   7
68 1         1     2           1   1         1   1 8
69                   1       1                     2
70   1 1   1   1         2               1 1       8
71     1       1             1 1 1                 5
72           1                     1 1             3
73 1     1   1                   1                 4
74         1     1       1                 1       4
75 1                               1     1         3
76           1     1         2         1           5
77 1       1                                 1     3
78   1 1       1           1 1                 1   6
79                           1       1             2
80                 1       1           1           3
81             1 1           1               1     4
82                                             2   2
83         1                                       1
84                                         2       2
85                           1       1     1       3
86             1 2   1 1                   1       6
87     1   1                           1           3
88                     1   1       1 1           1 5
89                           1       1             2
90                                                 0
91   1   2                             1   1       5
92   1 1 2             1 2           1             8
93     1           1   1   1                       4
94 1                     1                         2
95   1             1       1     1         1   1   6
96   1 1       1           2 1       1             7
97 1       1           2             1             5
98           1             1         1             3
99                   1 2                           3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...