XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00                 2 1       2   1       1   1     8
01   1 1 1 1       1     2         1       1       9
02                   1 2             1           1 5
03 1                           1                   2
04 1     3   1     1 2     1     1                 10
05               1     1           1 1             4
06         1 1                         1     1   1 5
07                     1                     1     2
08 1                                             2 3
09         1 1                         1   1   1   5
10         1       1                   1           3
11                 1       1                       2
12 1 1     1   1                               1   5
13             1   1               2   1 1       1 7
14           1   1       1 1       1         1     6
15                 1                             1 2
16     1 1                         1               3
17                                         2       2
18               1     1         1   1       1     5
19     1       1     1 1                         1 5
20     1                           1               2
21             1     1     2   1             2   1 8
22 1       1                           1   2       5
23 3   1                         1             1 1 7
24           1                     1               2
25   1                   1                   1     3
26                         1               1       2
27                       1                 1 1   1 4
28                   1           1                 2
29         1                         1     1       3
30   1 1   1       1                 1     1   1   7
31 1             1             1                   3
32 1                             1       1         3
33                                           1     1
34                           2                     2
35             1 1     1                 1 1       5
36           1                   1                 2
37   1                     1         1             3
38                           1 1       1           3
39           1                             1       2
40 1                       1                       2
41   1 1 1           1 1       1       1           7
42           1     1                 1             3
43                             1   1     2     1   5
44       1   1 1 1                   1     1       6
45                     1     2 1             1 1   6
46   1 1                           1           1   4
47                                     1           1
48 1 1 1             1     1                       5
49   1 2     1   1             1                   6
50       1       1 1   1   1       1 1     1   1   9
51             1         1     1     1   1         5
52                         1     1             1   3
53   1             1 1               1     1       5
54         1   1       1       1           1       5
55           1             1   1 1   1           1 6
56   1           1                   1 1   1       5
57                   1           1     3         1 6
58       1 1       1     2                         5
59                           1                     1
60                         2     1     1       1   5
61                       1             1           2
62                     1                           1
63             1                                   1
64                                       1         1
65           1               1   1       1         4
66   1       1       2   1   2     1             1 9
67     1     1           1             1           4
68                                           1 3 1 5
69 1                     1       1 1               4
70 1 1   2       1       1     1 1       1         9
71             1 2 1                               4
72                     1       1         1         3
73                     1   1                       2
74     1                                 1     1   3
75   1   1                 1           1       1   5
76         1             1     1                   3
77         1     1               1     1           4
78     1     1     1                               3
79   2   1 1         1 1           1           1   8
80             1     1                   1   1 1 1 6
81                               1                 1
82         1                             1         2
83   1         1                 1 1         1     5
84                                   1 1     1     3
85       2 1       1     1   1                     6
86     1 1   1     1         1 2                 1 8
87         1   1 2           2           1   1     8
88                                                 0
89     1     1         1     1   1           1     6
90 1   1         1   1     1       1               6
91                 1 1   1     1                   4
92                   1   1           1     1       4
93         1 1                       1           1 4
94             1 1                                 2
95       2     2             1           2       1 8
96 1   1   1                       1               4
97             1 1     1 1           1       1 1   7
98 1 1         1           1   1         1         6
99 1                   1     1     1 1             5

Tin tức XSBDI