XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
Tổng
00 1                 1     1         1             4
01       1 1               1       1               4
02 1       1                         1             3
03             1 1           1                     3
04     1     1 1   1 1 1           1       1 1     9
05       1     1                       1           3
06     1             1 2         1                 5
07   1 1 1   1       2     1   1     1     1       10
08 1   1   1                                       3
09             1       1     1 1 1   1 1           7
10               1     1     1     1               4
11 2         1                       2 1           6
12             1                     1       1   1 4
13                   1 1           1               3
14                 1 1         1 1                 4
15     1               1                   1       3
16     1       1   1 1         1           1 1 2 1 10
17     1 1 1     1           1       1   1         7
18                       1               1   1     3
19   1               1   1       1             1   5
20             2         1   1         1         1 6
21       1 1                                       2
22                                               1 1
23                   1         1         1       1 4
24           1     1       1   1       1           5
25   2                         1 1       1     1   6
26             1   1         1           1 1 1     6
27 1     1   1     1         1             1 2     8
28           1                           1     1   3
29                       1           1             2
30           1           1       1               1 4
31       1               1                         2
32                 1     1     1         1         4
33                   1         1   1               3
34   1                     2 1   1     1 1 1   2   10
35 1       2                   1 1   1   1         7
36   1           1 1                       1       4
37         1   1       1         1                 4
38                       1   2 1 1                 5
39                             1               1   2
40       1         1         1                 1 1 5
41                 1   1 1                       1 4
42                                                 0
43   1               1   1                         3
44 1   1         1                     1           4
45                 1           1           1       3
46 1             1         1                   1   4
47 1         1         1       1       1 2         7
48     1                 1       1                 3
49 1                                 1       1     3
50             1               1                 1 3
51               1           1                     2
52         2           1                           3
53         1                   1   1 1       2     6
54     1   1           1 1             2           6
55   1                   1               2         4
56             1     1                     1     1 4
57           1   1                                 2
58   1 1           1           1                   4
59                 1   1   1 1                     4
60         1               1     1   1 2   2       8
61       1 1 2         1                       1   6
62                           1   1 2           1   5
63     1           1         1   1                 4
64                           1     2     1   1     5
65     2     1 1   1   1 2           1 1           10
66       1   1                                     2
67   1       1                               1     3
68 1                       1     1                 3
69 2                                       1 1   1 5
70                   1     2                   1   4
71       1 1                             1 1   1   5
72 1     1                             1           3
73   1           1         1       1             1 5
74             1     1   1         1               4
75 1   1         1                           1   1 5
76               1       1         1           1 1 5
77                                   2             2
78           1                             1       2
79 1             1                 1         2     5
80 1     1                                         2
81                           1     1 1             3
82       2     1 1                     2   1       7
83                                                 0
84       1 2                   1     1           1 6
85         1 1   1     1           1       1     1 7
86             1           1 1                     3
87               1                       1   1     3
88   1 1           1 1 2           1               7
89   1   1   1                                 1   4
90   2               1   1                         4
91                 1             2                 3
92   1 1 1                 2           1         1 7
93                                                 0
94           1 1                                 1 3
95                         1           1 1         3
96   1             1                               2
97   1 1       1                           1 1 1   6
98                   1     1     1 1           1   5
99               3                       1         4

Tin tức XSBDI