XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
Tổng
00     1                   1           1     1     4
01               1 2   2       1             1     7
02   2           2                       2 1       7
03       1                     1           1       3
04       1                         1   1           3
05                 1     2               1         4
06 1 1     1                                       3
07       2       1                         2       5
08 1 1     1   2                 2   1             8
09     1     1       1         2   1   1       1   8
10             1         1   1                     3
11     1                             1             2
12   1   1 1             1     1                   5
13     1   1 1       1           1     1   1       7
14             1   1     1         1               4
15 1           1           1 1     1     1     1   7
16             1                               1 1 3
17       1   1         1         1   1 1   1     1 8
18 1                 1                             2
19               2 1         2   2           1 1   9
20           1   1         1                 1   2 6
21       1           1 1                       2   5
22                           1   1                 2
23                                                 0
24             1   2     1     1                   5
25 1 2                     1       1   1     1     7
26   1                 1           2               4
27   1                     1         2     1       5
28                             1   1               2
29         1     1                         1       3
30     1           1       1 2               1   1 7
31             1                                   1
32     1       2         1     1 1 1     2         9
33 1 1   1       1 1   1                       1 2 9
34       2 1     1       1   1       1             7
35 1 1 1           1       1     1                 6
36             1     1                             2
37     1                 1   1                     3
38                       1 1   1       1         1 5
39                       1                   1     2
40           1                           2         3
41                   1 1 1                     2   5
42                 1   2   1         1             5
43 1 2                       1         1           5
44 1                     1               1   1     4
45     1   1                     2               1 5
46               1             1           1 1     4
47 1       1                 1       1             4
48       1   1 2       1                           5
49                     1   1               1       3
50             1                 1 1               3
51                               1                 1
52   1               1             1               3
53 1                         1                   1 3
54   1           1     1                           3
55                   1 1                         1 3
56             1 2             1       1   1       6
57                     1                   1       2
58         1 1     1 1             1               5
59                                     2         1 3
60             1   1           1             1 1   5
61         1 1           2     1           1   1   7
62                               2                 2
63               1                         1       2
64       1                   1                     2
65     1           1     1   1         1     1     6
66                               1     1 2     1 1 6
67 1                         1 1   2         1     6
68 2           1   1         1   1               1 7
69   1       1                     1 2 1           6
70       2               1 1             1         5
71           1 1 1                           1     4
72                 1 1             1     1       1 5
73               1                 1               2
74       1                 1             1   1     4
75                 1     1           1   1 1     1 6
76 1         2         1             1         1   6
77                           1       1       1     3
78         1 1                 1   1               4
79           1       1                 1           3
80 1       1           1                           3
81           1               1           1         3
82                             2           1       3
83                                           1     1
84                         2         1 1     1 1   6
85           1       1     1         1 1       1   6
86   1 1                   1               1   1   5
87                     1                           1
88     1   1       1 1           1   1             6
89           1       1                             2
90                                           1     1
91                     1   1                     1 3
92     1 2           1                   1     1 1 7
93 1   1   1                         1     1       5
94       1                                     1   2
95 1       1     1         1   1                   5
96         2 1       1                             4
97     2             1                   1         4
98         1         1               1 1           4
99   1 2                                           3

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...