XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

1. Xổ số Max 4D ngày 20/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00299 A 9582
G1 3305 B 2861
G2

9010 9582

C 7714
G3

2861 7714 5720

D 9010
KK1

305

E 3305
KK2

05

G 5720
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK234410 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 18/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00298 A 4783
G1 4783 B 8042
G2

6568 4165

C 2117
G3

8042 2117 7986

D 4165
KK1

783

E 7986
KK2

83

G 6568
Thống kê người trúng giải ngày 18/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK184100 lần1,000,000đ
KK264410 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 16/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00297 A 2193
G1 2161 B 3414
G2

8232 9296

C 9296
G3

2193 3414 1458

D 2161
KK1

161

E 8232
KK2

61

G 1458
Thống kê người trúng giải ngày 16/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1291,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK251810 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 13/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00296 A 2126
G1 5732 B 2478
G2

2126 2478

C 5732
G3

5710 7798 1153

D 5710
KK1

732

E 7798
KK2

32

G 1153
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1221,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK198100 lần1,000,000đ
KK252410 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 11/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00295 A 7684
G1 4976 B 4976
G2

6926 5056

C 5695
G3

7684 5695 3212

D 6926
KK1

976

E 5056
KK2

76

G 3212
Thống kê người trúng giải ngày 11/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK245310 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 09/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00294 A 8330
G1 7933 B 7233
G2

8330 4699

C 6446
G3

7233 6446 2249

D 7933
KK1

933

E 4699
KK2

33

G 2249
Thống kê người trúng giải ngày 09/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.255650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK1156100 lần1,000,000đ
KK258710 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 06/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00293 A 4540
G1 4540 B 5016
G2

0875 0557

C 3029
G3

5016 3029 0693

D 0693
KK1

540

E 0557
KK2

40

G 0875
Thống kê người trúng giải ngày 06/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK230710 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 04/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00292 A 7048
G1 9085 B 3438
G2

7133 4114

C 4114
G3

7048 3438 0383

D 9085
KK1

085

E 7133
KK2

85

G 0383
Thống kê người trúng giải ngày 04/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK232310 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 02/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00291 A 2910
G1 5411 B 5411
G2

8159 5828

C 1141
G3

2910 1141 1835

D 8159
KK1

411

E 1835
KK2

11

G 5828
Thống kê người trúng giải ngày 02/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK21,07310 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 29/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00290 A 0173
G1 9786 B 9786
G2

0141 4270

C 5715
G3

0173 5715 4046

D 0141
KK1

786

E 4046
KK2

86

G 4270
Thống kê người trúng giải ngày 29/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.339300 lần3,000,000đ
KK174100 lần1,000,000đ
KK258510 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 27/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00289 A 4639
G1 7982 B 4735
G2

3306 4735

C 3932
G3

4639 3932 8321

D 8321
KK1

982

E 7982
KK2

82

G 3306
Thống kê người trúng giải ngày 27/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 25/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00288 A 2141
G1 6558 B 9009
G2

6978 0227

C 6558
G3

2141 9009 6328

D 6328
KK1

558

E 6978
KK2

58

G 0227
Thống kê người trúng giải ngày 25/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK262510 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 22/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00287 A 4501
G1 8098 B 0253
G2

1619 0253

C 1619
G3

4501 9048 7918

D 8098
KK1

098

E 9048
KK2

98

G 7918
Thống kê người trúng giải ngày 22/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK114100 lần1,000,000đ
KK233410 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 20/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00286 A 4323
G1 9586 B 6527
G2

8598 4323

C 8992
G3

6527 8992 8958

D 9586
KK1

586

E 8958
KK2

86

G 8598
Thống kê người trúng giải ngày 20/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK241510 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 18/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00285 A 1112
G1 1526 B 2417
G2

9543 5692

C 1526
G3

1112 2417 7266

D 7266
KK1

526

E 5692
KK2

26

G 9543
Thống kê người trúng giải ngày 18/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK250710 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 15/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00284 A 0188
G1 0465 B 8162
G2

4247 0188

C 0465
G3

8162 3470 9876

D 3470
KK1

465

E 4247
KK2

65

G 9876
Thống kê người trúng giải ngày 15/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 13/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00282 A 3319
G1 0242 B 0242
G2

3319 9745

C 1833
G3

1833 7054 0918

D 9745
KK1

242

E 7054
KK2

42

G 0918
Thống kê người trúng giải ngày 13/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.266650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 11/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00282 A 7420
G1 3203 B 7725
G2

8156 2136

C 8909
G3

7420 7725 8909

D 3203
KK1

203

E 2136
KK2

03

G 8156
Thống kê người trúng giải ngày 11/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK232610 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 08/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00281 A 8077
G1 8031 B 2422
G2

5337 8077

C 5337
G3

2422 0465 7083

D 0465
KK1

031

E 7083
KK2

31

G 8031
Thống kê người trúng giải ngày 08/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 06/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00280 A 4626
G1 4626 B 1701
G2

3128 1701

C 5493
G3

5493 4616 4614

D 4616
KK1

626

E 4614
KK2

26

G 3128
Thống kê người trúng giải ngày 06/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK250210 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 04/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00279 A 3662
G1 5125 B 5125
G2

8093 0769

C 0769
G3

3662 3309 1013

D 3309
KK1

125

E 8093
KK2

25

G 1013
Thống kê người trúng giải ngày 04/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.3119300 lần3,000,000đ
KK190100 lần1,000,000đ
KK279710 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 01/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00278 A 4081
G1 5452 B 5094
G2

1409 5094

C 6436
G3

4081 6436 5440

D 5440
KK1

452

E 1409
KK2

52

G 5452
Thống kê người trúng giải ngày 01/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK280810 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 30/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00277 A 9205
G1 6265 B 9266
G2

9205 1852

C 4419
G3

9266 4419 8208

D 6265
KK1

265

E 8208
KK2

65

G 1852
Thống kê người trúng giải ngày 30/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK246810 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 28/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00276 A 6093
G1 6093 B 0804
G2

7077 5779

C 5779
G3

0804 2664 5803

D 2664
KK1

093

E 7077
KK2

93

G 5803
Thống kê người trúng giải ngày 28/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1171,500 lần15,000,000đ
G.240650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 25/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00274 A 6715
G1 3370 B 6722
G2

8376 2002

C 8376
G3

6715 6722 9217

D 2002
KK1

370

E 9217
KK2

70

G 3370
Thống kê người trúng giải ngày 25/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.2143650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK154100 lần1,000,000đ
KK242110 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 24/08 (Thứ Sáu)

Xs Max 4D> ngày 24/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00274 A 2873
G1 4668 B 2693
G2

4629 6394

C 4463
G3

2873 2693 4463

D 4668
KK1

668

E 4629
KK2

68

G 6394
Thống kê người trúng giải ngày 24/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK1132100 lần1,000,000đ
KK266210 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 23/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00274 A 2873
G1 4668 B 2693
G2

4629 6394

C 4463
G3

2873 2693 4463

D 4668
KK1

668

E 4629
KK2

68

G 6394
Thống kê người trúng giải ngày 23/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK177100 lần1,000,000đ
KK258510 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 21/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00273 A 9036
G1 8763 B 3710
G2

1551 7671

C 2203
G3

9036 3710 2203

D 8763
KK1

763

E 1551
KK2

63

G 7671
Thống kê người trúng giải ngày 21/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK177100 lần1,000,000đ
KK258510 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 18/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00272 A 1367
G1 2521 B 4406
G2

9451 4231

C 9451
G3

1367 4406 7613

D 4231
KK1

521

E 2521
KK2

21

G 7613

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Hai, 22/10)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...