XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00                             2             1     3
01               1                   1           1 3
02                             1     1     1       3
03         1                           1           2
04                 1     1       1 1       1       5
05                             1         2       2 5
06 1                             1     1   1       4
07   1 1   1 1   1         1         1       1     8
08         1     1 1           1                   4
09     1                 1   1         1       1   5
10       1     1             1     3     1         7
11     1     1         1 1                         4
12                                   1 1           2
13                               1     1 1       1 4
14 4         1     1       1     1     1     2     11
15   1             1             1                 3
16             1                   1 1     1       4
17                     1     1       1       1 1   5
18                     1           1               2
19     1             1     1     1     1   1       6
20 1                                   1       1   3
21                 2             1         1       4
22     1         2     2     1   1 1               8
23                                               2 2
24     1   2                         1             4
25     1     1     1         1                     4
26         1               1     1 1               4
27                 1                 1     1       3
28                 1 3                       1 1   6
29 1                   1   1                       3
30   1   1       1                                 3
31 1       1     1   1           1           1   1 7
32 1   1   1         1   1             1           6
33         1               2                     1 4
34 1 1       3                                     5
35                             1 1       1         3
36   1 1 1                                   1 1   5
37         2                         1             3
38   1                         1               1   3
39         1   1           1               1   1   5
40 1 1 1                     1 1         1         6
41                                 1               1
42                   1     1             1         3
43               1                                 1
44                                 1               1
45                       2   1         1           4
46     1       1                         1   1     4
47 1           1                       1           3
48           1                                     1
49             1       1       1   1 1             5
50 1 1 1     1                   1           2   1 8
51       1   1   2   1 2             2             9
52 2                 1 1 1                         5
53             1 1   1     1               1       5
54       1                               1   1 1   4
55 1                               1           2   4
56               1   1   1   1 1         1         6
57       1                           1             2
58             2     1   2                       1 6
59               1                       1       1 3
60                 1           1     1         1   4
61                           1     1 1     1       4
62 1     1                             1       1   4
63           1               1 1               1 1 5
64           1                           1 1 1     4
65                     1       1               1   3
66             2       1                           3
67     1       1   2     1                   1   1 7
68                         1 1                     2
69                         2                       2
70       1         2               1     1     1   6
71                       1 1 1         1   1       5
72   1                       1     1         1   1 5
73                             1 1           1     3
74         1 1           1     1 1             1 1 7
75                               1           1     2
76             1       2 1             1   1 1     7
77       1             1         1                 3
78   1 1             1 1     1     1   2           8
79               1   1                   2         4
80   1 1   1                     1                 4
81       2 1     1 1     1             1 1       1 9
82       1               1           1             3
83   2                                             2
84   2 1                             1           1 5
85   1     1       1                     1         4
86           1                             1   1   3
87             1               1           1       3
88   1         1   1                       1       4
89           1               1                 1   3
90           1 1     1     1   1                   5
91                         1 1     1   1           4
92       1 1         1           1               1 5
93     1 1     1 1   1       1                     6
94       1                     1     1             3
95           1   1     1                   1       4
96       1         1   1                           3
97 1 1 1   1             1 1 1                     7
98       1   1       1             1               4
99       1     1 1       1 1             1 1       7

Tin tức XSDNO