XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
14
-
7
21
-
7
Tổng
00       1 1   1             1             2   2             1   9
01 1                                 1 1                 2       5
02 1             1         1 1                 1           1     6
03     1 1 1                 1         1                         5
04 1   1                 1                         1             4
05                         1                                     1
06     1   1     1                                             1 4
07                       1 2             1                   1   5
08 1             1   1                                     1     4
09   1         1     1     1 1                               1   6
10   1         2                       1         2               6
11           1   1       1   1     2   1 1           1           9
12     1   1               1                   1   1 1           6
13           1                 1                           1     3
14   1   1                 1       1                     1 1   1 7
15 1               1 1             1       1   1     2   1       9
16                 1 1           1                         1     4
17                                                               0
18         3       1 1     1                       1             7
19   1       1 1                                                 3
20                                   2                           2
21                 2             1             1 1   1           6
22                           1   1       1                       3
23         1                 1                         1         3
24 1   1             1           1 1           1 1 1       1 1 1 11
25           2           1     1 1         1 1   1         1 1   10
26   1   1                     1 1 1         1 1                 7
27                     1 1   1 1                                 4
28               1   1     1           1     3   1               8
29                                                               0
30 1                       1     1   2         1                 6
31             1     2   1               1             1         6
32   1           1           1             1 1                   5
33     1 1               1   1 1       1       1   1   1 2     1 12
34   1                       1                       1       1 1 5
35                                     1                         1
36                             1     1 1       1 1     1   1     7
37         1     1     2     1 1   1                   1     2 1 11
38   1   1   1   1               1                           1   6
39 1   1     1 1 1   1         1   1                 1 1 1       11
40             2         1                             1         4
41 1           1                             1               1   4
42     1               1 1   1         1           1         1   7
43                         1                                     1
44                               1                               1
45                     1                 1                   1   3
46               1         1       1       1         1   1       6
47 1     1                                           1         1 4
48   1   1     1   1                     1 1 1                   7
49     1 1               1           1           1               5
50           1     2 1     1     1                               6
51 1       1           1 1               1   1 1       1         8
52 1   1     1   1 1                   1                         6
53                     2               1     1           1     1 6
54 1                 1       1       1                           4
55   1 1 1           1     1               1     1     1 1       9
56 1     1                             1 1                       4
57   1 1               1 1                     2                 6
58 1                     1     1 1         1               1     6
59             2       1               1 1   1     1             7
60     1                         1     1           1             4
61       1                     1     1     1       2       1     7
62                       1           1                           2
63             1       1           1                   1 1     2 7
64             1   1         1 2                       1 1       7
65               1 1   1     1             1     1 1 1           8
66 1       1           2                             1     1     6
67 1         1   1 1           1 1   1 1             1   1   1   11
68     1                                                       1 2
69           1       1               1 1         1     1         6
70           1         1 1         1         2   1               7
71       2 1       1 1             1           1                 7
72             1 1         1   1                 1               5
73   1   1                                           1     1     4
74       1       1     1         1                 1         1   6
75       1   1   1             1         1                       5
76                         2             1                 1     4
77                   1 1                   1                     3
78                                 1                             1
79       1 1       1     1             1           1 1       1   8
80   1             1                                       1     3
81   1                                   1               1 1   1 5
82                                       2 1           1         4
83                                             1                 1
84                                       1 1           1       2 5
85           1     1 1                       1       1 1 1       7
86         1 1           1         1 1             2       1     8
87   1 2         1                   1                       1   6
88   1             1         1 1           2     2   1 1 1   1 1 13
89             1                   1 1           1 2             6
90                     1       1     1   1 1   1 1     1         8
91         1 1                     2         1   1               6
92   1     1                         1                           3
93             1 1                                   1         1 4
94 1                             1       1   1                   4
95                   1   1 1     1         1           1 1       7
96     1     1     1                   1 1   1 1               1 8
97         1 1                     1                       1   1 5
98   1                       1   1           1           1   1   6
99     1   1                   1 1   1             1 1     1     8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...