XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
Tổng
00       1                   1               1     3
01           1     1       1       1       1       5
02                                 1           1   2
03 1 2                   1           1 1 1   1   1 9
04                                     1 2         3
05       1             1       1   1   1           5
06   1     1                                       2
07           1 1                         1 1   1 1 6
08     1             1   1           2             5
09   1 1   2 1       1                     1     1 8
10     1   1   2   1 1             1 1             8
11       1     1 1     1 1   1       1   1         8
12             1   2                       1       4
13           1                   1                 2
14         1                   1       1     1 2 1 7
15 1   1           1 1   1     1               3   9
16   1     1                 1                     3
17         1                                       1
18   1   1     1                 1                 4
19 1                                       1   1 1 4
20             1 1 1                 1           1 5
21         1                           1           2
22       1 1               1     1         1       5
23                     1                         1 2
24     1   1         1     1                 1     5
25             1                         1         2
26                   1   1 1                     1 4
27   1                           2       1         4
28             1       1     1           1         4
29                 1                             1 2
30 1                     1 1                       3
31             1 1           1         1   1     1 6
32 1     1         2 1 2     1 1 1 1               11
33       1               1           1 1           4
34 1             1       2 1             1   1     7
35           1   1         1   1   1               5
36               1   1 1       1 1                 5
37     1         1   1         1         1         5
38                               1   1     1       3
39         1                   1     1       1     4
40               1   1         1 1 1   1     1     7
41         1     1                                 2
42           2                                     2
43                       1                         1
44       1     1   1   1           1               5
45           2           1       2   1   1 1       8
46     1 2   1   1     1                   1   1   8
47     1                               1 1       1 4
48   1             1     1           1     1 2     7
49             1     1     1                       3
50   2 1                           1               4
51 1 1                       1 1                 1 5
52             1   1           1   1               4
53   1                   1                     1   3
54             1                     1 1           3
55 2           1   1   1           1               6
56                   1                             1
57 1         1             2   1 1 1           1   8
58       1                                         1
59             1                                   1
60 1                                               1
61                     1       1       2       1   5
62 1               1         1                     3
63                   1 1       1   2               5
64   1         1 1           1                     4
65           1                                     1
66     1 1                     1     1 1           5
67                               1       1         2
68       1                                         1
69 1               1 1                     1       4
70     1                                     1     2
71                   2         1                   3
72 1                       1 2           1         5
73       2                             1   1       4
74   1   1     1                                   3
75   1                 1                           2
76     1   1 1         1     1 1             2   1 9
77                     1 1 2 2       1             7
78   1       1       1           1                 4
79                                 1           1   2
80 1   1     1   1           1         1           6
81   1     1       1               1               4
82           1             1               1       3
83                         2                     1 3
84                 1           1 1     1 1         5
85 1   1     1     1               1     1 1 1 1 1 10
86 1                   1           1 2 1           6
87     2                     1         1     2   1 7
88                                                 0
89         1                     1   1         1   4
90         1                             1   1     3
91 1     1       1       1       1                 5
92         1           1 2                 1       5
93     1   1           1 1                 2 1     7
94                           1       1   1     1   4
95               1   1                             2
96               3         1                 1 1 1 7
97     1                                       1   2
98           1             1 1                     3
99   1   1       1               1               1 5

Tin tức XSDNO