XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
Tổng
00         1     1     1               1           4
01           1           1               1   1     4
02                                 1 1             2
03 1                 1                             2
04 1   1                                           2
05       1           1   1       1           1     5
06 1   1     1           1         1   1   1   1   8
07   2                                           1 3
08               1       1               1         3
09           1     1     1               1         4
10           1   1         1           1           4
11     2         1                                 3
12           1               1 1                   3
13       1         1   1       1                   4
14 2       2 1     1               1 1 1       4   13
15             1   1   1       1 1       1       1 7
16           2 2                 1                 5
17                                         1 1     2
18             1               1           1       3
19                     1     1 1 1     1 1 3       9
20   1                     2   1 1   1         1   7
21     1   1                     1 1   1 3         8
22     1       1   1         1     1 1             6
23       1                                         1
24               1               1         1       3
25 1                 1       1 2 1         1       7
26       1           1               1   2 1       6
27   1 2 1             1 3 1     1                 10
28                             1 1 1         1     4
29               1   1 1 1                     1   5
30 1 1                             1   1         1 5
31         1       1           1     1         1   5
32   1                   1   1       1       1 1   6
33                 1                   1 1         3
34                 1 1                     1 1 1 1 6
35   1                 1 1 1 1                     5
36 1 1               1     1   1         1       1 7
37 1             1 1 1                             4
38 1     1 2             1   1   1 1             1 9
39               2           1   1       1         5
40     1         1 1   1       1               1 1 7
41                 1                 1             2
42 1     1                                         2
43                 1                   1   1 1     4
44         1       1       1   1           1       5
45         1               1       1               3
46                                   1     1       2
47           1                       1       1 1   4
48                       1   1                     2
49                                                 0
50 1 1                         1               1 1 5
51     1     1         1     1     2     1         7
52     1     1 1                               2   5
53           1                     1   1     1     4
54               1   1 1                           3
55       1   1 1             1               2 1   7
56       1                         1               2
57                                     1           1
58             1       1                           2
59                                     2           2
60                     1   1                       2
61             1                         1 1       3
62 1                 1 1     1   1         1   1   7
63         3   1   1         2         1           8
64         1   1 1 1   1 1 1                 1     8
65         1 1   1                           2     5
66                   2     1       1   1           5
67           1                                     1
68                             1                   1
69         1   1         1                         3
70     1       1           1   1                   4
71       1 1 1         1 1               1 1 1     8
72 1 1       1       1                           1 5
73                               1                 1
74     1   1                               1       3
75         1         1 1                 1         4
76       1     1 1       1           1             5
77                 1                   1           2
78   1 1                             1           1 4
79       1                         1               2
80             1 1                               1 3
81       1     2     1                             4
82                         1                       1
83                         1 2 1             1   2 7
84 1             1   1           2               2 7
85 2                 1 1 1                       1 6
86   1                               1             2
87   2           1             1                   4
88                 1                             1 2
89       1                 1 1                     3
90                   1                 2           3
91   1 1                           2 1             5
92   1 1     1   1         1                       5
93     2       1                                   3
94 1     1                               1   1     4
95                     1         1   1             3
96                                                 0
97                         2 1       3         1 1 8
98   1                           1 1       1       4
99   1   3         1                         1     6

Tin tức XSDNO