XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
20
-
7
Tổng
00                 1 1         1                   3
01             1                                   1
02 1         1 2             1 1 1   1         1   9
03                                           1   1 2
04       2     1         1               1         5
05               2 1     1           1   1         6
06   1   1     1     1           1                 5
07 1                         1       1   1 1       5
08 1       1       2                 1           1 6
09       1           2                     1       4
10                     1                           1
11       1                               1         2
12   1           1                       1   1 2   6
13 1 1         1                   1   1           5
14                     1                 1   1     3
15   1       1               1       1 1         1 6
16                           1     1               2
17                 1 2 1   2     1                 7
18             1                                   1
19     1   1 1   1           1             1     1 7
20       2 1 2                       1             6
21       1 1   1 2         1     1       1         8
22 1               1             1                 3
23   1       1 1       1 1     1       1           7
24                                                 0
25   1             1                 1         1   4
26               1     1 1                 1 1     5
27             1                             1     2
28     1   2               1       1     1 1 1     8
29 3   1   1         1             1       1     1 9
30       1 1                     1                 3
31                             1 1                 2
32           1     1 1               1     1     1 6
33                           1 1 1 1 1             5
34       1                 1   1                 1 4
35 1                               1             1 3
36                           1                     1
37         1       1                   1           3
38 1         1         1     1 1                   5
39       1               1   1                     3
40                     1 1       1 1         1     5
41 1 1   1   1       1                             5
42   1         1   1               1   1 1       1 7
43                   1               1     1   1   4
44         1             1 1           1           4
45         2                     1   1     1       5
46   2 1 1                             1     1     6
47       1     1       1             1             4
48           1     2 1   1                 1 1 1 1 9
49             1                             1     2
50                           2         1   1       4
51   1                 1                 1         3
52           2   1     1       1   2               7
53                           1           1         2
54   2                 1             1             4
55                       1 2             1       1 5
56               1       1             1           3
57     3         1   1           1 1     1         8
58 1   1 1         1                           2   6
59   1           1                 1     1   2     6
60     1   1                 1     1       1       5
61                               1                 1
62   1                           1                 2
63     1                                       1   2
64             2         1 1                     1 5
65                             1     1     1       3
66             1           1   1                 1 4
67               1     1     1   1   1       1 1   7
68     1                       1   1     1   1     5
69 1   1             1             2               5
70 1       1 1       1                             4
71                                                 0
72               1         1   1   1   1   1   1   7
73                             1       1           2
74               2     1                   1     1 5
75 1         1               1   1     1   1       6
76     1   1     1   1 1               2           7
77                                                 0
78 1       1             1           1         1   5
79 1           1                                   2
80       1                 1   1 1   1             5
81   2 1                   2                 1     6
82 1           1   1 1 1 1                         6
83                                       1         1
84         1 2               1   1                 5
85                                     1       1 1 3
86               1       1       1               1 4
87     1                   1 1                     3
88                 1       2                 1   1 5
89       1                             1     1     3
90         1 1             1                   1   4
91                                       1         1
92   1                       1 1                 1 4
93               1 1   1               1     1     5
94                     1                   1       2
95                 1 1         2       1           5
96                 1 1   1                     1   4
97     2 1               1         1     1 1       7
98     1     1                                 1   3
99                     1 2     1     1         2   7

Tin tức XSDNO