XSKT Bạch thủ DL Cầu XSDL

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
Tổng
00         2                 1                         1         4
01 2                   1       2                     1           6
02           1           1             1   1                   1 5
03     1       2     1     1                 1                   6
04 1                                 1                   1 1     4
05           1 1 2       1                 1                     6
06                       1     1 1   2                         1 6
07     1         1   1                         1             1 1 6
08 1 2                               1               1           5
09     1     1 1 1   1                   1 1                     7
10           1         1 1             1       1   1         1   7
11             1                           1 1     1   1         5
12                                         1     1     1       2 5
13   1                             1           1     1     1 2 1 8
14               1         1   1 1   1                   2       7
15 1     1         1       1   1                   1             6
16 1                                                   1 1 2 1 1 7
17 1       2 1                           2   1 1                 8
18                         1     1   1       1           1       5
19           1                                                   1
20       1                                                       1
21     1                 1     1             1                   4
22       1             1                           1             3
23   1     2   1 1                     1       1               1 8
24                         1               1   1     1 1     1   6
25 1                   1     1         1             1           5
26     2 1     1   1 1                 1 1             1         9
27               1 1 2                   1 1     1 1   1         9
28 1                         1     1     1           1           5
29   1     1     1 1                                     1 1   1 7
30         1 1       1           1                   1     1     6
31           2       1             1                 1         1 6
32                 1 1   1               1                       4
33   1                               1                           2
34           1         1       1             1                   4
35     1                           1                 1           3
36       1   1                           1               1   1   5
37         1       1 1 2     1   1     1 1         1       1     11
38       1     1 1                       1       1   1       1 1 8
39 1             1           1                                   3
40     1         1           1                                 1 4
41       2 1 1                   1             1 1           1   8
42               1             1     1                           3
43 2                       1                                     3
44           1 1   1       1                   1       1         6
45   1           1   1                 1       2 2       1 1     10
46           1         1       1   1                             4
47             1 1         2                     1 1         1   7
48   1   1     1                             1                   4
49                                       1       1   1     1     4
50                                   1       1       1 1         4
51     1                     2 2   1   2 1   1             1     11
52         1                 1           1   1   3       1       8
53 1                 1                                         1 3
54     1       1                 1   1         1                 5
55   1         1   1               1                   1         5
56                         1                                   2 3
57       1 1               1     2       1                       6
58     2   1           1           1     1                     1 7
59             1               1     1 1         1           1   6
60                                                 1         1   2
61           1       2                     1   1 1               6
62                 1             1                       1       3
63                 1       1 1                     1     2       6
64                               1   1     1         1           4
65   1                                     1           1 1       4
66   1 1 1                   1                 1                 5
67 1               1 1       1                     1         1   6
68     1                 1             1                       1 4
69 1               1     1   1 1                   1             6
70                     1                       1           1     3
71                 2               2 2           1               7
72       1     1             1 1                 1 1     1       7
73   1           1                                               2
74   1     1                                           1     1   4
75   1                                 1     1 1   1             5
76       2         1     1 1     1   1                     1     8
77         1             1                                       2
78                   1   3                 1 1                   6
79   1                     1 1   1   1                     1     6
80     1 1     1   1             1         2           1         8
81     1             1 1   1     1       2           1 1   1     10
82           1         1   1   1   1                             5
83     1 1                             1   1 1 1   1             7
84             1       1             1   1   2       1 1         8
85     1             1 1         1     1             1   1       7
86 1 1   1             1                                     1   5
87                     1 1   1 1 1           1           1       7
88   1     2                       1       1   1   1         1   8
89         1           2 1 1     1 1       1   1   1 1           11
90 1             1 1               1       1     1         1 1   8
91               1                                     1     1   3
92                       2                   2   1 1     1       7
93                           1     1   2           1             5
94               1 1       1                                   1 4
95   1                               1                     1     3
96             1               1       2               2   1     7
97 1         1                     1                             3
98       1               1         1                     1       4
99           1               1 1   1       1     1   1     1     8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...