XSKT Bạch thủ DL Cầu XSDL
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
24
-
10
Tổng
00       1             1               1     1     4
01     1   1               1             1 1       5
02                 1                               1
03                           1       1       1     3
04                         1       1           1   3
05           1                           1         2
06         1     1                                 2
07         1               1             1         3
08             1       2     1           1 1       6
09     1                       1   1   1           4
10           1                   1                 2
11     1               1               1           3
12           1   1         1   1       1 1         6
13 1 1   1 2         2           1 1           1   10
14                 1                         1     2
15           1               1       1             3
16               2           1                   2 5
17         1     1                   1   1   1     5
18 1           1       1           1               4
19                       1 1                       2
20   1 1                 1             1           4
21           1       2           1             1 1 6
22                               1   1 2         1 5
23 2                       1     1 1         1     6
24   1 1       1 1   1     1                       6
25                   1     2 1 1     2             7
26     1                       1 1 1     1         5
27 1     1 1       1         1 1                   6
28                   1                       1 1   3
29             1     1   1       1             1 1 6
30             1     1             1         1     4
31                                               1 1
32       1         1                       1       3
33 1   1         1       2 1   1                   7
34   2               1 1   1                       5
35                             1 1             1 1 4
36 1   1 1   1           1                         5
37   1   1       1               1     1       1   6
38   1                   1   2               1     5
39             1         1         1       1       4
40                           1       2 1           4
41   1     2     1               1           1     6
42                 1         1             1       3
43                               1           1 2   4
44 1     1     2   1           1                   6
45                     1                   1       2
46       1           1                   1         3
47                             3       1           4
48               1 1     1                       1 4
49   1                         1                 1 3
50                     1               1           2
51                   1                       1 1 1 4
52 1   1         2             1     1             6
53         1                       1               2
54 1 1                                         2   4
55       1   1 1 1       1         1           1   7
56                                                 0
57                     1                     1     2
58       1     1       1           1             2 6
59     1 1   1     1 1 1     1           1   1     9
60       1   1   2         1         1       1     7
61       1         1 1   1   1           1         6
62           1         1               1           3
63           1     1       1   1                   4
64                     1                 1         2
65 1     1                     1                   3
66 1 1   1     1                 1         1       6
67     1 1             1           1               4
68   1     1   1 2       1     1                   7
69                   1 1   2         2     1       7
70           1       1                     1       3
71 1       1               1                       3
72     1     1 1     1       1                     5
73         1                     1             2   4
74 1                   1                 1   1     4
75             1   1     1   1 1 1                 6
76 1   1                 1             1           4
77   1             1       1     2 2         1     8
78                                         1       1
79             1         1           1 1 1         5
80     1           1             1                 3
81 1                               1   1           3
82               1 1       1               2     1 6
83     1   1       1     1             1 1 1       7
84                 1   1           1           1   4
85           1                     1   1 1 1   1   6
86       1   1               1                   1 4
87                                                 0
88 1         1                     1   1   1 1     6
89           1     1   1                   1       4
90   1                               1             2
91   1                               1     1       3
92 1 1 1   2 1           1               1         8
93             2   1                 2         1 1 7
94             1             2           1 1     1 6
95     1   1             1                         3
96                   1               1             2
97   1 1                         1               2 5
98         1                 1               1     3
99   1   1                     1         1         4

Tin tức XSDL