XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
Tổng
00       1   1 1     1           1                 1 1           7
01   2 1           1                 1         1     1           7
02               1             2                 1   1           5
03                     1       1             1 1       1         5
04           1                       1 1                 1       4
05 1     1                   1     1   1         1 1             7
06         1     1         1                                     3
07                                                               0
08             1   1   1 1 2   1                     1         1 9
09           1   1       1                                       3
10 1   2       1           2     1   1         2             1   11
11       1       1         1                 1         1   1     6
12                 1       1       1     1       1               5
13   1   1       1                     2       2       1 1     1 10
14                       1   1                                   2
15                     1                               1       1 3
16 1 1                                           1 1           1 5
17       1 1         1     1 1 1 1   2                     1     10
18 1   1             1   1             1       1         1 1     8
19       1             1 2       1   1     1   1   1       2     11
20       1   1     1     1             1         1   1           7
21                 1 1     1                           1         4
22 1 1         1     1                   1                       5
23     2     1                   1         1                     5
24           1                               1 1     2 1         6
25         1                           1     1   1 1           1 6
26                     1                       2         1       4
27 2 1                 1   1     1                   1         1 8
28               1           1     1                             3
29     1                         1       1       1               4
30 1       1         1   1     1 1 1         1     1         1   10
31               1 1               1   1                         4
32 1         1     1                 1         1           1     6
33                       1           1   1               1   1   5
34   1 1           1       2         1         1                 7
35     2         1     1     1     1                 1       1   8
36         1 1                 1                 1               4
37                     2 1         2         1                   6
38                                     1     2   1 1     1 1     7
39             1               1         1               1       4
40           1                         2                         3
41       3 1                                                     4
42             1   1     1         1 1 1 1 1               1     9
43         1           1                       1           1 1   5
44                           1       1             1     1       4
45                           1     1         1         1         4
46     1       1         1       1   1   1 1     1       1     2 11
47       1         1                       1                     3
48                   1                       1     1             3
49         2 1                           1               1       5
50               1               1       1                       3
51         2   1               1 1         1           1     1 1 9
52     1                     1 1       1       1             1 1 7
53                                                         1     1
54             1   1             1       1   1             1     6
55     1             1               1     1   1     1           6
56                 1   1                                   1     3
57 1               1           1 1                 1     1   1   7
58                   1             1   1 1                     1 5
59                     1           1     1 1 1               1   6
60 1     2   1 1                 1         1               1     8
61       1   1       1         1     1   1 1 1         1 1   1   11
62                     1       1                       1     1   4
63                     1                                         1
64 1           1                         1                     1 4
65             1                       1   1     1               4
66                   2   1   1   1                 1   1     1   8
67     1             1         1                   1 1 1   1     7
68 1           1   1                         1                   4
69                                           1 1                 2
70                                                               0
71       1   1 1 2       1 1     2                     1         10
72   1   1 1                                 1   2       1     1 8
73                         1         1                           2
74   1                     2               1                     4
75                 1                   1           1   1 1       5
76           1         1       1   1                             4
77                     1           1     1                       3
78             1                                 1 1         2   5
79               1   1   1         1           1                 5
80                   1                     1                     2
81         1                         2 1     1     1     1   1   8
82           1 2         1         1                 1       1 1 8
83   1       1   1                               1   1           5
84 1                         1     1                 1 3   1     8
85   1 1         1         1 1                                 2 7
86   1     1         1       1     1               1       2     8
87               2 1   1       1         1       1               7
88   1               1       1         1   1                     5
89   1 1                     1                         1         4
90         1                   1                     1       1   4
91               1                       1   1   1 1 1           6
92         2     1     1   1 1           1 1             1   1   10
93 1       1                 1       1     1             1       6
94 1 1   1                   2                                 1 6
95   2         1               1                               1 5
96   1 1 1   1           1                 1               1     7
97 2         1     1 1           1               1   1           8
98                 1     1                                       2
99     1                                   1       1 1   1       5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...