XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
Tổng
00   1   1         1   1 1     1           1                 1 1 9
01 1           2 1           1                 1         1     1 8
02                         1             2                 1   1 5
03   1                           1       1             1 1       5
04 1       2           1                       1 1               6
05           1     1                   1     1   1         1 1   7
06                   1     1         1                           3
07                                                               0
08                       1   1   1 1 2   1                     1 8
09                     1   1       1                             3
10     1     1   2       1           2     1   1         2       11
11                 1       1         1                 1         4
12         1                 1       1       1     1       1     6
13 1           1   1       1                     2       2       8
14                                 1   1                         2
15                               1                               1
16           1 1                                           1 1   4
17       1         1 1         1     1 1 1 1   2                 10
18   1       1   1             1   1             1       1       7
19     1           1             1 2       1   1     1   1   1   10
20     1 1         1   1     1     1             1         1   1 9
21 1                         1 1     1                           4
22 1         1 1         1     1                   1             6
23     1 1       2     1                   1         1           7
24       1             1                               1 1     2 6
25 1 1               1                           1     1   1 1   7
26         1                     1                       2       4
27     1     2 1                 1   1     1                   1 8
28     1                   1           1     1                   4
29       1       1                         1       1       1     5
30           1       1         1   1     1 1 1         1     1   9
31                         1 1               1   1               4
32 1         1         1     1                 1         1       6
33         1                       1           1   1             4
34             1 1           1       2         1         1       7
35               2         1     1     1     1                 1 7
36   1               1 1                 1                 1     5
37       1 1                     2 1         2         1         8
38       1                                       1     2   1 1   6
39                       1               1         1             3
40   1 1   1           1                         2               6
41 1               3 1                                           5
42                       1   1     1         1 1 1 1 1           8
43                   1           1                       1       3
44                                     1       1             1   3
45                                     1     1         1         3
46       1       1       1         1       1   1   1 1     1     9
47                 1         1                       1           3
48 1   1                       1                       1     1   5
49   2               2 1                           1             6
50 1     1 1               1               1       1             6
51                   2   1               1 1         1           6
52   1           1                     1 1       1       1       6
53                                                               0
54                       1   1             1       1   1         5
55   1           1             1               1     1   1     1 7
56       1                   1   1                               3
57         1 1               1           1 1                 1   6
58     1                       1             1   1 1             5
59       1                       1           1     1 1 1         6
60   1 1     1     2   1 1                 1         1           9
61     1   1       1   1       1         1     1   1 1 1         10
62                               1       1                       2
63   1                           1                               2
64           1           1                         1             3
65         1             1                       1   1     1     5
66                             2   1   1   1                 1   6
67       1       1             1         1                   1 1 6
68     1   1 1           1   1                         1         6
69                                                     1 1       2
70                                                               0
71                 1   1 1 2       1 1     2                     9
72 2           1   1 1                                 1   2     8
73       1 1                         1         1                 4
74 1           1                     2               1           5
75     1                     1                   1           1   4
76 1 1   1             1         1       1   1                   7
77                               1           1     1             3
78 1   1   1             1                                 1 1   6
79                         1   1   1         1           1       5
80   2                         1                     1           4
81       1           1                         2 1     1     1   7
82                     1 2         1         1                 1 6
83             1       1   1                               1   1 5
84   1     2 1                         1     1                 1 7
85     1       1 1         1         1 1                         6
86             1     1         1       1     1               1   6
87                         2 1   1       1         1       1     7
88     1       1               1       1         1   1           6
89             1 1                     1                         3
90   1 1   1         1                   1                     1 6
91         1               1                       1   1   1 1 1 7
92 1                 2     1     1   1 1           1 1           9
93       1   1       1                 1       1     1           6
94           1 1   1                   2                         5
95 1           2         1               1                       5
96     1       1 1 1   1           1                 1           7
97       1   2         1     1 1           1               1   1 9
98 1 1                       1     1                             4
99               1                                   1       1 1 4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...