XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
Tổng
00 1           1                 1 1               1   1         6
01                 1         1     1                 1     2     6
02           2                 1   1                     1 1     6
03   1       1             1 1       1           1               6
04                 1 1                 1                         3
05         1     1   1         1 1               1     1   2 1   10
06       1                                         1             2
07                                               1           1   2
08   1 1 2   1                     1         1           1   1   9
09     1                                                         1
10       2     1   1         2             1             1 1   1 10
11       1                 1         1   1       1               5
12       1       1     1       1                             1   5
13                   2       2       1 1     1                   7
14     1   1                                     1 1   1     1   6
15   1                               1       1     1             4
16                             1 1           1   1 1 1           6
17 1     1 1 1 1   2                     1     1                 9
18 1   1             1       1         1 1     1     1 1       2 11
19   1 2       1   1     1   1   1       2                       10
20     1             1         1   1                             4
21 1     1                           1               1   1       5
22 1                   1                             2           4
23             1         1                             1 1       4
24                         1 1     2 1                           5
25                   1     1   1 1           1                   5
26   1                       2         1                       1 5
27   1   1     1                   1         1       1           6
28         1     1                                               2
29             1       1       1                       1         4
30 1   1     1 1 1         1     1         1                     8
31               1   1                           1 2       1     6
32                 1         1           1       2 1             6
33     1           1   1               1   1   1     1   1       8
34       2         1         1                                   4
35   1     1     1                 1       1   2                 7
36           1                 1                   1     1       4
37   2 1         2         1                         1           7
38                   1     2   1 1     1 1     1                 8
39           1         1               1         1         1   1 6
40                   2                             1 1           4
41                                                 2             2
42     1         1 1 1 1 1               1               2       9
43   1                       1           1 1   1         1       6
44         1       1             1     1           1   1         6
45         1     1         1         1             1             5
46     1       1   1   1 1     1       1     2           1       10
47                       1                     1               1 3
48 1                       1     1                             1 4
49                     1               1                     1   3
50             1       1                         2               4
51           1 1         1           1     1 1               1   7
52         1 1       1       1             1 1         1     1   8
53                                       1     1     1           3
54             1       1   1             1               1   1 1 7
55 1               1     1   1     1                             5
56   1                                   1                 1   1 4
57           1 1                 1     1   1                     5
58 1             1   1 1                     1   1   1   1 1     9
59   1           1     1 1 1               1                     6
60             1         1               1     1                 4
61 1         1     1   1 1 1         1 1   1     1     1   1     12
62   1       1                       1     1           1       1 6
63   1                                                       2   3
64                     1                     1               1 1 4
65                   1   1     1                                 3
66 2   1   1   1                 1   1     1     1 1             10
67 1         1                   1 1 1   1     1                 7
68                         1                   1   1             3
69                         1 1                         1         3
70                                                       1       1
71     1 1     2                     1                     1 1   7
72                         1   2       1     1             1     6
73       1         1                                             2
74       2               1                     1     1         1 6
75                   1           1   1 1                     1   5
76   1       1   1                                               3
77   1           1     1                         1     1         5
78                             1 1         2   1 1               6
79 1   1         1           1                             1     5
80 1                     1                           1 1 1 1   1 7
81                 2 1     1     1     1   1                   1 8
82     1         1                 1       1 1                   5
83                             1   1           2                 4
84         1     1                 1 3   1                 1     8
85       1 1                                 2       1 1 2   1   9
86 1       1     1               1       2     1                 7
87   1       1         1       1                           1     5
88 1       1         1   1                                     1 5
89         1                         1               1       1   4
90           1                     1       1         1           4
91                     1   1   1 1 1                             5
92   1   1 1           1 1             1   1           1         8
93         1       1     1             1               1   1     6
94         2                                 1               1   4
95           1                               1     1           2 5
96     1                 1               1             1     1   5
97 1           1               1   1           1     1 1 1       8
98     1                                         1 1           1 4
99                       1       1 1   1                         4

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...