XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
Tổng
00       1                       1   1             3
01     1                   1   1                   3
02 2       1 1                                   1 5
03           1         1             1       1     4
04         1 1     1       1 1             1       6
05       1           1       2               1     5
06         1   1     2   1                 1       6
07 1             1   1 1     1 1           1       7
08                                                 0
09 1           1                                 1 3
10           1     1             1       2   1     6
11               1                                 1
12     1 1     1             1 1               1   6
13     1                               1           2
14                     1           1     1     1   4
15               1                             1   2
16 1         1   1             1                 1 5
17                   1                 1           2
18       1 1   2           1   1                   6
19   1   2                       2                 5
20 1   1   1     1       1         3 1             9
21   1       1 1   1                   1   1       6
22   1 1   1   1       1   1   2               1   9
23             1 2 1       1                 1     6
24 1             1 1                 1             4
25     2         2         1 1 1                   7
26   1           1       1         1 1             5
27                           1   1 1     1         4
28             1               1 1         1       4
29         1           2     1 1         1         6
30   1             1                               2
31 1                 1     1             1         4
32                                                 0
33 1   1   1   1           1                   1   6
34   1         1                   1 1             4
35             1             1           1 1 1     5
36   1 1       1     1                   1       2 7
37 1       1 1                   1                 4
38     1           1                     1 1       4
39 1                               1               2
40     1     1                         1 1         4
41                           1         1     1 1 1 5
42   2   2               1             1           6
43   1     1   1           1           1           5
44                 1               1 1           1 4
45       1     1                         1 1 1     5
46                 1 1                         1   3
47                                         1 1     2
48                   1       1     1               3
49       1                         1               2
50               2   1       1         1   1   1   7
51                         1         1   1 1   1 1 6
52         2             1       1         1       5
53 1       1   1       1       2     1             7
54   1       1         1   1               1 1     6
55           1                   1                 2
56                                             1   1
57 1   1                         2   1   1         6
58   1 1     2           1 3     1             1   10
59               1   2                 1           4
60 1 1             2                             1 5
61       1           1                             2
62       1                                         1
63                 1                               1
64     1                                   1       2
65 1         1     1             1 1   1     1 1   8
66                       2           1             3
67       1               1         1         1     4
68                   1   2     1                   4
69       1         1   1   1         1       1 1 1 8
70       1             1 1                         3
71           1           1                   1   1 4
72                     1   1       1               3
73               2               1                 3
74 2       1                   2             1     6
75       1             1               1   1 1     5
76                 1   2             1 1         1 6
77                       1                       1 2
78                     2 1           1             4
79           1                         1     1     3
80                 1 1                     1       3
81         2                       1               3
82   2               2   1   1     2   1           9
83                                   1         1   2
84   1               1 1             1         2   6
85       1         1                               2
86     1                                 1         2
87     1     1                 1               2   5
88       1       1                                 2
89                       1   2         2     1   2 8
90         1             1   1                   1 4
91     2                     1       1 1           5
92                     1   1     1   1   1       1 6
93         1                     1     1           3
94 1 1                         1         1         4
95                                           1   1 2
96   1             1                               2
97             1           1             1         3
98             1 1           1 1 1                 5
99           2                   1 1     1 2       7

Tin tức XSQT