XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
26
-
7
2
-
8
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
Tổng
00       1 1               1   1             1   1   1 2         9
01   1     1                 1     2                 1   1       7
02     1   1                     1 1     1   1       1 2       1 10
03 1 1       1           1                           2   1 1     8
04             1                           1             1 1   1 5
05     1 1               1     1   2 1               1       1   9
06                         1             1     1               1 4
07                       1           1           1   1           4
08         1         1           1   1           1         1     6
09                                                               0
10   2             1             1 1   1                   1     7
11 1         1   1       1                                 2   1 7
12     1                             1         1                 3
13   2       1 1     1                                   1   1   7
14                       1 1   1     1     1                     5
15           1       1     1                         1 1       1 6
16     1 1           1   1 1 1                                   6
17               1     1                 1 2 1   1 1             8
18   1         1 1     1     1 1       2         1               9
19   1   1       2                       1   2 1       1         9
20     1   1                                   1     1         1 5
21           1               1   1                         1     4
22                           2             1       1             4
23                             1 1                       1   1   4
24 1 1     2 1                                 1 1       1       8
25 1   1 1           1                                 1         5
26   2         1                       1                         4
27         1         1       1                       2           5
28                                                 2 1         1 4
29     1                       1           1 2     1             6
30 1     1         1                                         1   4
31                       1 2       1     1                 1     6
32   1           1       2 1                 1           1       7
33             1   1   1     1   1               1       1       7
34   1                                             1       1     3
35         1       1   2                 1 1                     6
36     1                   1     1               1 1   1   1     7
37 1                         1                                   2
38 2   1 1     1 1     1                 1         1             9
39             1         1         1   1   1 1           1       7
40                         1 1                 1 1               4
41                         2                         1           3
42               1               2                               3
43   1           1 1   1         1                               5
44       1     1           1   1           1   1                 6
45 1         1             1                                     3
46     1       1     2           1                           1   6
47                     1               1     1           1 1     5
48 1     1                             1     1                   4
49             1                     1                     1     3
50                       2                 1 1               1   5
51           1     1 1               1               1           5
52   1             1 1         1     1           1         1     7
53               1     1     1                             1   1 5
54 1             1               1   1 1       1           1 1   8
55   1     1                                                     2
56               1                 1   1 1                       4
57       1     1   1                               1     2       6
58                   1   1   1   1 1         1                 1 7
59 1               1                     2     1         1       6
60               1     1                     1                   3
61 1         1 1   1     1     1   1     1   1                 1 10
62           1     1           1       1                       1 5
63                                   2                           2
64                   1               1 1       1                 4
65     1                                 1                   2   4
66       1   1     1     1 1             1 1                     7
67       1 1 1   1     1                         1           1   7
68 1                   1   1                           1         4
69 1 1                         1               1     1 1         6
70                               1       1       1           1   4
71           1                     1 1             1             4
72 1   2       1     1             1         1           1   1   9
73                                       1 1                 1   3
74                     1     1         1                         3
75       1   1 1                     1             1             5
76                                                             1 1
77                       1     1               1       1   1   2 7
78     1 1         2   1 1                 1               1   1 9
79   1                             1         1                   3
80                           1 1 1 1   1   1                 1   7
81 1     1     1   1                   1 1     1                 7
82         1       1 1                                       1   4
83     1   1           2                       1   1     1 1     8
84         1 3   1                 1             1   1           8
85                   2       1 1 2   1             1             8
86       1       2     1                   1   1         1     1 8
87     1                           1           1 1 1     1   1   7
88                                     1         1     1     1   4
89           1               1       1                 1         4
90         1       1         1                                   3
91 1   1 1 1                                 1     1   2         8
92             1   1           1         1 1                     5
93             1               1   1           1   1     1       6
94                   1               1           1               3
95                   1     1           2       1   1   1       1 8
96               1             1     1     1     1   2 1         8
97     1   1           1     1 1 1                             1 7
98                       1 1           1   1                     4
99       1 1   1                         1       1 1   1     1   8

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...