XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
Tổng
00       1 3     1   1       1       1           1 9
01                 1                 2             3
02                                 1         1     2
03                             2                   2
04 1                   2         2 1 1 1   1   1   10
05         1                         1 1     1     4
06     1                 1 1     1     1         1 6
07                   1                       1   1 3
08                                                 0
09 1         1         1                           3
10                   1             1           1   3
11                                                 0
12     1 1 1   2   1                       1   2   9
13                         1               1       2
14                           1                 1   2
15     1     1               1           1   1 2   7
16     1           1   1                   1       4
17             1                           1 1   1 4
18       1 1 1           1         1         1     6
19           1                                     1
20                       1 1   2                 1 5
21 1     1           1   1 1                       5
22   1 1 1   2 1       1                           7
23 1           1       1                   1     1 5
24 1                       1 1           1 1 1   2 8
25 1     1                       1   1         1   5
26   1       1               1               1     4
27                 1 1     1       1               4
28                                 1       1       2
29                                   1   1 1       3
30 1       1                                       2
31             1 1 2             1 1               6
32                             1         1         2
33     1       1 1 2 2 1                           8
34     1     1 2       1     1                     6
35       1   1 1 1             2                 1 7
36   1 1 1             1 2 1 2                     9
37   1                                     1     2 4
38         1   2                                   3
39                 1           1         1   1     4
40   1                                   1         2
41   1 2     1                               1     5
42                           1                     1
43                         1     1 1               3
44   1                       1 1                   3
45               1                                 1
46           1   2             1 1               1 6
47               1         1           1 1         4
48     1             1 1                   1       4
49       1       1 1           1 1     1   1 1     8
50                                                 0
51     1             1         1             2     5
52         1         1   1   1         1           5
53                 1         1                     2
54   1 1 1   2             1   1               1   8
55 1                 1                       1 1   4
56 1 1       1                   2     2           7
57           1                       1   1       1 4
58 1                                               1
59       1 1               1       1               4
60       1       1     1       1   1               5
61 2       2 1     1 1             1 1             9
62         1                                       1
63       1                 1 1       1             4
64         1             1               1 1     1 5
65     1                           1     3         5
66                     1       1       1 1     1   5
67 1     1       2           1     1               6
68 1                     2                         3
69           1           1             1     1 1   5
70                                       1         1
71     1               1                       1   3
72       2           1           1                 4
73                 1   1           1     1       1 5
74   1           1   1 1 1 1             2       2 10
75       1       1     1           1               4
76                       1 1               1       3
77                 1 1         1     2             5
78                 1           1                   2
79   1     1     1   1                       1 1   6
80   3                               1   1         5
81 1     1             1   1     1 1           1   7
82                       1             3   2       6
83         1                     1 1               3
84             1   1         1                 1   4
85     1       1                                   2
86               1                                 1
87   1             1       1                   1   4
88             1       1             1 1           4
89         1                     1                 2
90                           1   2   1 1   1 1     7
91     1                                           1
92 2 1 1       1         1   1       1             8
93             1     1   1           1             4
94   1     1               1         1     1       5
95 1                       1   1                   3
96             1                             1     2
97               1       1       2     1       1 1 7
98   1             1 1   1   1                     5
99           1   1                 1   2           5

Tin tức XSQT