XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
Tổng
00       1           1     1                     1 4
01     1           1     1                         3
02 2                     1                         3
03     1 1         1         1                     4
04   1       1       2     1   1     1             7
05   1           1               1             1   4
06 1 1           1     1     1           1         6
07 1 1         1       1     1 1           1       7
08         2                       1             1 4
09   1       1           1 1               1 1     6
10         1         1 1     1   1                 5
11                                   1             1
12   1     1                               1       3
13       1         1         1             1     1 5
14   1     1         1   2 1         1           1 8
15     1 1     2       1                           5
16                       1 1                 1 1   4
17 2                                             1 3
18           1           1           1             3
19                             1                   1
20     1 2           1         1     1           1 7
21     1   1       1                   1     1   1 6
22                     1                           1
23   1 1     1 1 1           1     1   1           8
24                       1             1   1       3
25       1         1               1 1             4
26                       2                         2
27         1         1 1               1 1       1 6
28     1           1               1       1   1 1 6
29                       1       1                 2
30 1       1     1     1               1 1         6
31   1 1   1                                       3
32                                           1     1
33 1                             1       1     1   4
34     1   2       2         1         1 1         8
35               1         1   1                   3
36                               1                 1
37           1           1   1               1     4
38           1                   1       1   1 2 1 7
39                 1               1               2
40       1     1       1                           3
41   1         1     1   1   1     1               6
42     1           2 1                             4
43 1                                     1   2     4
44       1                   1           1         3
45                     1   1   2   1         1 1   7
46         1     1     1           1         1 1   6
47                           1       1           1 3
48 1             1                 1               3
49                   1                             1
50 2           1 2                 1       1       7
51 1               1               2     1         5
52   1 2 1                 1           1           6
53                                                 0
54       1 1       1                               3
55       2 2                 1                 1   6
56     1               1             1     1       4
57                   1               1             2
58       2 1 1 1     1     1       1 1 1     1     11
59               1     1           1 1 1 1         6
60           1           1 1   1     1             5
61                     1   1           1           3
62           1 1   1           3 1         1 1     9
63                             1 1           1     3
64     1           1                   1           3
65     1 1                             1           3
66                     1       1         1         3
67 1 2                     1               1     1 6
68                                     1           1
69       1 1     1               2               1 6
70       1       1         1               2 1     6
71             1             1             1       3
72                       1             1         1 3
73                                 1 1   1     1 1 5
74     2     1             1             1     1   6
75             1 1 1           1                   4
76           2     1       1             1         5
77                             1             1     2
78             2       1   1 2                     6
79                   1                         1 1 3
80 1                           1   1 1         1   5
81                   1           3                 4
82 1           1 1         1     1                 5
83             1       1                     1     3
84   1       1                       1 1           4
85             1               1 2         1       5
86           2       1   2             2           7
87 1             1       1                         3
88   1       2   1                   1   1         6
89   1                               1     1       3
90   1               2             1     1 1       6
91   1     1   1           1   1               2 1 8
92                                   1   1 1   1   4
93               1                 1               2
94                                           1     1
95           1       1                             2
96 1                   1                       1   3
97                     1     1   2     1     1     6
98             1   1         1           1     1 1 6
99     1         1           1             1       4

Tin tức XSQT