XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
Tổng
00         1 1           1         1   1   2       7
01   1 2   1       2                               6
02             1         1                         2
03                 1   1                 1         3
04     1             1                             2
05   1 1       1         1 1             1 1       7
06 1 1         1 1 1         1 1     1         2   10
07       1                 1             1         3
08                                             1   1
09           1                   1                 2
10                                                 0
11               1                 1               2
12                 1 1 1           1               4
13 1   1           1   1       1             1 1 1 8
14         1   1 1               1               1 5
15         1                   1                   2
16                         1         1           1 3
17   1     1 1                                     3
18                           1   1 1   1           4
19 1 1   1   1                 1           1 1   2 9
20   1   1           1                   1       1 5
21 1             1     1 1       1 1 1             7
22           3 1                               1   5
23                                             1   1
24                                 1   1       1   3
25       1     1     1     1                       4
26 1         1           1       1 1     1       1 7
27                 1 1       1   1                 4
28                   1           1                 2
29 1     1                 1                     1 4
30           1         1 1                         3
31     1     1   2   1           1       1         7
32     1   1           1           1 1             5
33         1                                 1     2
34             1 1               1       1   2   1 7
35   2                   1                       1 4
36 1 1         1   1                               4
37                 1       1       1         2 1   6
38 1         1             2                       4
39                             1   1     1         3
40       1   1     1           1 1     1           6
41 1   1                             1             3
42 1                           2 1                 4
43                           1       1             2
44           1     1   1 1           2 2 1 1       10
45                         1     1                 2
46               1                           3     4
47 1     1   1         1                           4
48       2               1     1       1   1       6
49             1 1     1                           3
50         1   1     1 1     1 1               1   7
51   1                 1             1             3
52     1           1     1 1   2     1 1         1 9
53                   1   1                         2
54                             1       1     1     3
55     1           1                 1             3
56       1       1   1                   1         4
57         1     1           1   1 1       1       6
58   1                     1                       2
59                               1     1           2
60                   1         1         1         3
61       1               1               1   1 1   5
62       1     1                   1   1       1   5
63               2                           1     3
64     1         1       1             1     1     5
65       1             1 1 1                       4
66 2     1       1 1 1                             6
67   1             1                   1     1 1   5
68                       1   1                     2
69   1   1                           1           1 4
70           1       1   1   1     1               5
71                     1                 1         2
72 1   1       1                       1 1       1 6
73   1                 1         1 1       1       5
74                                                 0
75                         1 1           1       1 4
76         2 1             1 2               1     7
77     1     1 1   1 1 1     1         1           8
78   1                                             1
79     1                     1 2               1   5
80   1             1         1       1             4
81 1     1               1 1                       4
82   1         2                   1       1       5
83               1           1                     2
84                                         1       1
85                 1                 1         3 1 6
86                   2                   1         3
87     1         1       1   1   1       1 1       7
88         1   1       1           1 1   1 1     1 8
89                         2 1                     3
90 1 1 1                       1   1               5
91 1   1     1 1                       1     1     6
92                                     1         1 2
93         2                         1     1     1 5
94         1   1     1           1   1         1   6
95 1     1 1                 1                     4
96                   1 1   1     1 1   1       1   7
97     1   1           1       1     1     3 1     9
98       1 1                               1       3
99               1                         1       2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...