XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
11
-
2
18
-
2
25
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
22
-
7
Tổng
00       1           1             1               3
01       2               2       1                 5
02     1         1           2       1 1           6
03 2                   1               1         1 5
04   2 1 1 1   1   1     1           1 1     1     11
05       1 1     1       1         1           1   6
06   1     1         1               1   1     2   7
07               1   1 1     1             1   1 1 7
08                     2                           2
09                       1   1           1         3
10     1           1       1           1     1     5
11                                         1       1
12             1   2       1     1 1     1         7
13             1       1   1     1                 4
14                 1     1                       1 3
15           1   1 2                       1       5
16             1             1         1   1       4
17             1 1   1                         1   4
18     1         1       1 1       1 1   2         8
19                             1   2               3
20 2                 1       1   1   1     1       7
21                       1     1       1 1   1     5
22                             1 1   1   1       1 5
23             1     1                   1 2 1     6
24           1 1 1   2   1   1             1 1     9
25   1   1         1             2         2       7
26               1     1   1   1           1       5
27     1                                           1
28     1       1                         1         3
29       1   1 1                     1           2 6
30                     2   1   1             1     5
31   1 1                     1                 1   4
32 1         1         1                           3
33                           1   1   1   1         4
34                       1     1         1         3
35 2                 1     1             1         5
36                     1       1 1       1     1   5
37             1     2   1   1       1 1           7
38                     1 1       1           1     4
39 1         1   1           1                     4
40           1           1 1     1     1           5
41               1                                 1
42                             2   2               4
43   1 1               1       1     1   1         6
44 1                                         1     2
45                                 1     1         2
46 1 1               1                       1 1   5
47         1 1             2                       4
48             1                               1   2
49 1 1     1   1 1         1       1               7
50                                         2   1   3
51 1             2                                 3
52         1                         2             3
53                         1 1       1   1       1 5
54 1               1   1       1       1         1 6
55               1 1                   1           3
56   2     2               1                       5
57       1   1       1       1   1                 5
58                     1       1 1     2           5
59     1                                   1   2   4
60 1   1                 2   1 1             2     8
61     1 1               1         1           1   5
62                                 1               1
63       1                                   1     2
64           1 1     1           1                 4
65     1     3               1         1     1     7
66 1       1 1     1                               4
67     1                           1               2
68                         1                   1   2
69         1     1 1               1         1   1 6
70           1                     1             1 3
71                 1     1 1           1           4
72   1                 1                         1 3
73     1     1       1                     2       5
74           2       2       2       1             7
75     1                           1             1 3
76             1                             1   2 4
77 1     2                                         3
78 1                                             2 3
79               1 1                   1           3
80       1   1                               1 1   4
81   1 1           1     1           2             6
82         3   2               2               2   9
83   1 1               1                           3
84                 1           1               1 1 4
85                                 1         1     2
86                         1     1                 2
87                 1             1     1           3
88       1 1               1       1       1       5
89   1                 1                           2
90   2   1 1   1 1     1             1             8
91                               2                 2
92       1                 1                     1 3
93       1                           1             2
94       1     1             1 1                   4
95 1                                               1
96               1             1             1     3
97   2     1       1 1                   1         6
98                                       1 1       2
99     1   2                           2           5

Tin tức XSQT