XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00       1                 1                   1   3
01                     1 1   1   1       1     1   6
02 1     2   1           1               1 1 1 1   9
03           1 1         1 1           1   1 1     7
04 1                           1                   2
05     1                                         1 2
06 1                       2 1                     4
07         1   1 1       1               1         5
08   2   1               2 1               2     1 9
09     1         1           1     1     1   1     6
10                           1         1         1 3
11 1         1 2     1 1               1       1 1 9
12         2                       1             1 4
13                       1     1 1 1         1 1   6
14   1               1                             2
15 1       1     1 1 1           2                 7
16   1                           1                 2
17       1         1                               2
18   1 1       1                 2                 5
19           1   1                 1 1   1 2       7
20 1       1 1             1             1   1     6
21           1     1 1                             3
22             1   2     1 2                       6
23             1         1   1 1 2   1   2         9
24             1 1 1                 1         1   5
25   1                             1 3           1 6
26           1                           1         2
27     1 1                                 1   1   4
28 1 1       1         1   1   1                   6
29                           1       1   1     1 1 5
30                     1     1   1   1   1     1   6
31   1                                   1     2   4
32   1 1 1 1                       1       2       7
33         1 1                 2             1     5
34         1 1                                     2
35       1                         1   1   1       4
36     1     1         1   1 1             1       6
37         1                                 1     2
38       1           1   1                     1 1 5
39     1                             1       1     3
40                             1 1                 2
41                             2   1               3
42     1       1 1             1           1 1     6
43   1 2           1 1                             5
44                   1 1     1 1           1       5
45   1   1 1                         1             4
46     2     2   1     1                         1 7
47           1                   1                 2
48       1 1   1 1             1       1           6
49         1             1                         2
50                                                 0
51                         2   1               1   4
52                               1                 1
53 1                 2 1                     1   2 7
54                   1   1         1 1             4
55         1       1 1       1                     4
56                 1   1                           2
57                 1                       1   1   3
58 1     1         1     2     1             1     7
59   1                 1 1           1             4
60     1 1     1   1                               4
61 1             1   2       1         2           7
62 1                   1                           2
63     1             1                         1 1 4
64           1     1       1     1                 4
65       1           1               1 1           4
66         1               1                   1   3
67       1                   1                     2
68   1   1                   1         1           4
69                                   1 1           2
70                 1                               1
71                                           1     1
72   1                                       1     2
73           1 1           1 1 1   1 2   1         9
74               1         1     1 1   1           5
75               1                         1       2
76 1             1 1 1 1 1         2             2 10
77 2 1         1                   2     1         7
78 1       1                   1       1           4
79         1     2     2               2 2       1 10
80                               1         2       3
81                   1             1     1     1   4
82           1         1                           2
83             1 1         1             1         4
84                 1                   1     1     3
85     1   1     1 1             1                 5
86 1                 1       1         1     1   1 6
87                             2             1     3
88   1         2 2                   1 1           7
89                 1       1                       2
90                               1 1               2
91       2                             1         1 4
92     1               1     1                     3
93     1   1             1                   1     4
94   1                                           1 2
95 1 1         1                           1   1   5
96     1     1         1 1   1       1             6
97 1           1                   1               3
98                           1               1     2
99                     1                           1

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...