XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
Tổng
00                   1     1                 1     3
01 1   1       1     1                           1 5
02             1 1 1 1                             4
03           1   1 1                 1       1     5
04   1                       1                     2
05                     1                         1 2
06 1                                 1         1 1 4
07             1             1                     2
08               2     1       1                   4
09 1     1     1   1         1 1 2                 8
10 1         1         1     1   1       1         6
11           1       1 1                 1   1     5
12       1             1           1     1         4
13   1 1 1         1 1             1           1   7
14                                 1   1           2
15     2                     1             1       4
16     1                               1   1       3
17                           1   1           1   1 4
18     2                                           2
19       1 1   1 2                     1   1   1 1 9
20             1   1     1             1   1 1   1 7
21                       1     1               1   3
22                           1         1           2
23 1 1 2   1   2           1   1   1               10
24         1         1         1                   3
25       1 3           1                 1         6
26             1             1               1 1   4
27               1   1           2     1           5
28   1                                             1
29 1       1   1     1 1   1                   1   7
30 1   1   1   1     1               1 1           7
31             1     2     1 2   1           2     9
32       1       2                                 3
33   2             1       1       1               5
34                                                 0
35       1   1   1                     1 1       2 7
36 1             1         1             1     1 1 6
37                 1               2 1             4
38                   1 1 1               1     1   5
39         1       1                 1     1       4
40   1 1                             1   1 1 1     6
41   2   1               1     1       1 1     1   8
42   1           1 1                           1   4
43                         1   1 1     1           4
44 1 1           1                       1   1     5
45         1                           1           2
46                     1 1       1                 3
47     1                     1             1   1   4
48   1       1               1 1     1             5
49                         1     1     1   1       4
50                         1       1       1       3
51   1               1     1 1               1   1 6
52     1                           1               2
53                 1   2 1         2               6
54       1 1                                       2
55 1                                       1       2
56                                                 0
57               1   1             1 1             4
58   1             1       1                     1 4
59         1             1 1           1 1 1       6
60                             2 1 1         1     5
61 1         2             1       1         1     6
62                                   1       1     2
63                   1 1                 1         3
64     1                       1 1                 3
65         1 1                       1   1   1     5
66                   1     1   1 1       1   1 2   8
67 1                                       1     1 3
68 1         1           1         1 1             5
69         1 1                   1               1 4
70                       2                         2
71                 1           1                   2
72                 1     2     1           1   1   6
73 1 1   1 2   1                     1           1 8
74     1 1   1           1     1       1           6
75               1       1             1           3
76       2             2     1       1             6
77       2     1                                   3
78   1       1               1                   1 4
79           2 2       1 1                         6
80     1         2         2             1       1 7
81       1     1     1             1   1   1   1   7
82                                               1 1
83             1                                   1
84           1     1     1     1     1     1       6
85     1                           1     1         3
86 1         1     1   1                           4
87   2             1             1       1         5
88         1 1               1 1                   4
89                                         1       1
90     1 1                               1     1 1 5
91           1         1 1             1       1   5
92 1                         1                     2
93                 1       1   1     2     1       6
94                     1 1 1                 1     4
95               1   1       1         1       1   5
96 1       1                     1 1 1     1       6
97       1                       1                 2
98 1               1                 1             3
99                               1           1     2

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...