XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
Tổng
00   1   1 2             1                 1       6
01       1   1                         1 1   1   1 6
02       1 2       1     2   1           1         8
03       2   1 1             1 1         1 1       8
04           1 1   1                           1   4
05       1       1     1                           3
06 1               1                       2 1     5
07   1   1                 1   1 1       1         6
08   1         1     2   1               2 1       8
09                     1         1           1     3
10             1                             1     2
11             2   1         1 2     1 1           8
12 1                       2                       3
13           1   1                       1     1 1 5
14                   1               1             2
15       1 1       1       1     1 1 1           2 9
16                   1                           1 2
17   1 1                 1         1               4
18   1               1 1       1                 2 6
19 1       1                 1   1                 4
20 1     1         1       1 1             1       6
21             1             1     1 1             4
22     1                       1   2     1 2       7
23           1   1             1         1   1 1 2 8
24 1 1       1                 1 1 1               6
25         1         1                             2
26                           1                     1
27       2             1 1                         4
28     2 1         1 1       1         1   1   1   9
29     1                                     1     2
30               1                     1     1   1 4
31             1     1                             2
32           1       1 1 1 1                       5
33   1       1             1 1                 2   6
34     1       1           1 1                     4
35                       1                         1
36   1 1   1   1       1     1         1   1 1     9
37                         1                       1
38     1                 1           1   1         4
39           1         1                           2
40 1 1                                         1 1 4
41       1                                     2   3
42                     1       1 1             1   4
43                   1 2           1 1             5
44 1                                 1 1     1 1   5
45                   1   1 1                       3
46               1     2     2   1     1           7
47           1 1             1                   1 4
48                       1 1   1 1             1   5
49             1           1             1         3
50               1                                 1
51       1                                 2   1   4
52   1         1                                 1 3
53             1   1                 2 1           5
54 1           1 1                   1   1         5
55                         1       1 1       1     4
56                                 1   1           2
57     1     2                     1               4
58                 1     1         1     2     1   6
59 1         1       1                 1 1         5
60                     1 1     1   1               4
61                 1             1   2       1     5
62                 1                   1           2
63                     1             1             2
64 1                         1     1       1     1 5
65               2       1           1             4
66                         1               1       2
67   1           1       1                   1     4
68         1         1   1                   1     4
69 1     1 1                                       3
70   1           1                 1               3
71     1                                           1
72           1   1   1                             3
73               1           1 1           1 1 1   6
74                               1         1     1 3
75     1                         1                 2
76                 1             1 1 1 1 1         6
77 1       1   1   2 1         1                   7
78             1   1       1                   1   4
79                         1     2     2           5
80               1                               1 2
81 1                                 1             2
82               1           1         1           3
83 1   1     1 1               1 1         1       7
84   1   1                         1               3
85     1               1   1     1 1             1 6
86 1         1     1                 1       1     5
87 1 1 1     1   1                             2   7
88   1     1     1   1         2 2                 8
89         1                       1       1       3
90                                               1 1
91     1   2             2                         5
92                     1               1     1     3
93 1   1     1         1   1             1         6
94   1               1                             2
95 1   1   1       1 1         1                   6
96   1   2 1           1     1         1 1   1     9
97                 1           1                   2
98                                           1     1
99   1 1   1     1                     1           5

Tin tức xổ số

Đang tải dữ liệu...